Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Spoorvernieuwing Amersfoort - Apeldoorn toch toegestaan

Datum nieuwsfeit: 20-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Capaciteitstoedeling
Singelborch
Catharijnesingel 30
3511 GB Utrecht
Postbus 2101 (Sgb 206)
3500 GC Utrecht

directie Railinfrabeheer
directie NS Reizigers
directie Railion

Telefoon 030 2358009
RnT/01/127

Telefax 030 2357400

1


Behandeld door Toewijzingsbesluit NEFIT Amf-Apd

E-mail (Info@railned.nl)

Utrecht, 20 juli 2001

Railinfrabeheer heeft op 18-juli-2001 bij Railned een aanvraag (zie bijlage) ingediend voor capaciteitstoewijzing ten behoeve van de uitvoering van spoorvernieuwingswerk op het baanvak Amersfoort - Apeldoorn, uit te voeren in het tijdvak van 10-september-2001 t/m 03-december-2001 (met maximaal +/- 2 weken projectspeling).

Het bedoelde werk wordt volgens de aanvraag uitgevoerd in een werkwijze, waarin telkens het te vernieuwen spoor ononderbroken buitendienst wordt gesteld, terwijl het nevenspoor in de nachtperiode van 20.00 tot 06.00 uur buitendienst wordt gesteld, en in de dagperiode van 06.00 tot 20.00 uur berijdbaar is, met een snelheidsbeperking tot 80 km/h ter hoogte van het werkgebied. De buitendienststelling van het nevenspoor wordt in de nachten telkens gedurende één uur onderbroken ten behoeve van enkele kritische goederentreinen.

Railned heeft in de periode voorafgaand aan het indienen van de aanvraag herhaalde malen overleg gevoerd met de aanvrager en met de betrokken spoorwegondernemingen over de (toen nog voorgenomen) aanvraag.

NS Reizigers en Railion hebben hun afwijzende stellingname tegen toewijzing van de onderhavige aanvraag van Railinfrabeheer schriftelijk bij Railned kenbaar gemaakt; zij verzetten zich tegen aantasting van de aan hen in de jaardienstregeling 2001/2002 toegewezen capaciteit, die zou voortvloeien uit het honoreren van de bovengenoemde aanvraag van Railinfrabeheer.

In aanvulling op het toewijzingsbesluit voor de jaardienstregeling 2001/2002 had Railned reeds in het toewijzingsbesluit dd 19-januari-2001 aan Railinfrabeheer op aanvraag capaciteit toegewezen ten behoeve van de spoorvernieuwingswerkzaamheden op het baanvak Amersfoort-Apeldoorn in het tijdvak van 08-juli-2001 t/m 14-september-2001. Deze toewijzing is naderhand door Railned op verzoek van Railinfrabeheer dd 27-juni-2001 weer ingetrokken, waarbij de overeenkomstige capaciteiten weer voor het spoorverkeer ter beschikking zijn gesteld.

Alvorens tot een toewijzingsbesluit o.g.v. artikel 14 Interimbesluit capaciteitstoewijzing spoorwegen te komen, heeft Railned overwogen of aantasting van de eerder aan NS Reizigers en Railion toegewezen capaciteiten op grond van artikel 17 Interimbesluit de toets van redelijkheid en zorgvuldigheid kan doorstaan (Nota van Toelichting bij het Interimbesluit, artikel 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht).

Railned overweegt daarbij:

1. de noodzaak tot spoorvernieuwing wordt als zodanig niet aangevochten door NS Reizigers en Railion;

2. de aanvraag van Railinfrabeheer is niet te kwalificeren als aanvraag ten behoeve van functieherstel van de spoorweginfrastructuur zoals bedoeld in artikel 17 lid 1sub b; immers de functionaliteit van de infrastructuur is thans niet aangetast (geen tijdelijke snelheidsbeperkingen in verband met de toestand van het spoor, enz);

3. artikel 17 lid 1 sub c juncto artikel 14 geeft de mogelijkheid van intrekking van capaciteit als uitvloeisel van een toewijzing van capaciteit aan de beheerder;
deze regeling richt zich blijkens de Nota van Toelichting echter met name op werkzaamheden die door de beheerder ten tijde van de toewijzing nog niet of niet voldoende nauwkeurig naar plaats, tijdstip of omvang konden worden ingeschat. Toepassing van deze bevoegdheid ten behoeve van werkzaamheden die wél gepland kunnen worden, zoals bij onderhavige aanvraag, strijdt evenwel met de eisen van zorgvuldigheid. Immers, nu bij toewijzingsbesluit dd 19-januari-2001 reeds expliciet capaciteit voor de uitvoering van de spoorvernieuwingswerkzaamheden Amersfoort - Apeldoorn is toegewezen, mogen spoorwegondernemingen er redelijkerwijze op rekenen, dat de aan hen toegewezen capaciteiten niet alsnog zullen worden aangetast als uitvloeisel van een verschuiving van diezelfde werkzaamheden;

4. de constatering dat er thans geen werkwijzen voor spoorvernieuwing gepresenteerd kunnen worden die een beperktere impact hebben op de gebruiksmogelijkheden is -zeker gezien in het licht van het nog uit te voeren programma van spoorvernieuwingen- betreurenswaardig;
5. van doorslaggevend belang is nu de vraag of de motieven voor de aanvraag van Railinfrabeheer zich laten kwalificeren als "reden van openbare orde en veiligheid of andere dringende redenen" zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 sub g;

6. een uitspraak met betrekking tot de vraag of de onderhavige aanvraag terug te voeren is op "overmacht" danwel op "gebreken in de voorbereiding" is niet relevant voor de beoordeling en kwalificatie van de motieven als "dringende redenen";
7. gezien de mededeling van directeur Beheer en Instandhouding van Railinfrabeheer dd 17-juli-2001 dat het programma van werkzaamheden waarvoor nu capaciteit wordt gevraagd, reeds is ontdaan van onderdelen die uitstel kunnen lijden, en dat hij bij verder uitstel of bij niet-uitvoeren van de vernieuwing in dit jaar de veilige berijdbaarheid van het spoor niet kan garanderen, is er sprake van "dringende redenen" zoals bedoeld in artikel 17 lid 1 sub g, aangezien bij niet-uitvoering het treinverkeer wegens de toestand van het spoor op dat baanvak moet worden stilgelegd, waarna de werkzaamheden van gelijke aard op een ongepland tijdstip alsnog zouden moeten plaatsvinden.

Railned is op basis van bovenstaande overwegingen van oordeel dat intrekking van de aan spoorwegondernemingen toegewezen capaciteiten ten behoeve van toewijzing van de aanvraag van Railinfrabeheer de toets der redelijkheid kan doorstaan.

Nu Railned vaststelt dat er in dit geval in redelijkheid een grond is om inbreuk te maken op de eerder aan NS Reizigers en Railion toegewezen capaciteiten, moet Railned vervolgens op basis van de aanvraag een besluit nemen over tijdvak en omvang van de aan Railinfrabeheer toe te wijzen capaciteiten.

Railned overweegt daarbij:

1. Railned behandelt de aanvraag in overeenstemming met de regels van artikel 14, en neemt daarbij tenminste de in artikel 14 sub a t/m e genoemde belangen in overweging;

2. in de afgelopen weken is er intensief overleg gevoerd omtrent de bij de vernieuwingswerkzaamheden toe te passen werkwijze, in het bijzonder omtrent het ontwikkelen van een werkwijze die niet op bezwaren van de Arbeidsinspectie stuit, nadat een eerder ontwikkelde werkwijze (op basis waarvan door Railinfrabeheer eerder capaciteit was gevraagd die door Railned dd 19-januari-2001 was toegewezen) door de Arbeidsinspectie was verboden; dit overleg heeft geleid tot het ontwikkelen van de werkwijze die ook aan de huidige aanvraag ten grondslag ligt en waarbij tijdens de uitvoering van de eigenlijke vernieuwingswerkzaamheden het treinverkeer over het nevenspoor wordt stilgelegd; de in het genoemde overleg besproken andere werkwijzen voldeden niet aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen, of waren voor alle belanghebbenden nadeliger. Het gevoerde overleg heeft Railned inzicht gegeven in de voor de betrokkenen aan de orde zijnde belangen;

3. Railned wil het besluit nemen op basis van vergelijking van varianten, met overweging van de belangen genoemd in artikel 14 sub a t/m e; in het hiervoor genoemde overleg heeft Railned geen aanleiding gevonden andere kriteria daaraan toe te voegen.

De volgende beschikbare varianten zijn met elkaar vergeleken (combinaties van twee verschillende aanvangsdata 10-sep-2001, respectievelijk een nader te bepalen datum na afloop van het winterseizoen 2001/2002), en twee verschillende detailwerkwijzen (aangeduid met "conform aanvraag" en "alternatief"); andere zinvol in de vergelijking te betrekken varianten (zie de uitkomst van het hiervoor genoemde overleg) zijn niet ter tafel gekomen.

Varianten startdatum

1. Start van het werk per 10-sep-2001;

2. Start van het werk op een datum na afloop van het winterseizoen 2001/2002.

Bij keuze voor een start per 10-september-2001 moet ermee gerekend worden dat de voorbereiding van de productie-aanpassingen bij de spoorwegondernemingen te lijden heeft onder het gebrek aan planningscapaciteit binnen de korte daarvoor nog beschikbare tijd.

Een latere start geeft de logistieke organisaties van de spoorwegondernemingen ruimte voor betere en ook doelmatiger oplossingen.

Hoewel de mate van noodzakelijke productieaanpassingen niet afhankelijk is van de keuze van startdatum, hebben de spoorwegondernemingen daarom toch een belang bij keuze van een latere startdatum.

Ook heeft Railned overwogen dat in de komende maanden -mede onder druk van de recente beslissingen van de Arbeidsinspectie- wellicht spoorvernieuwingswerkwijzen kunnen worden ontwikkeld die minder grote verkeershinder met zich brengen; die overweging zou aanleiding kunnen zijn om binnen het totale spoorvernieuwingsprogramma eerst die (perifere) baanvakken te behandelen waar de verkeershinder minder ingrijpende consequenties heeft, en de werkzaamheden op Amersfoort-Apeldoorn vooralsnog uit te stellen.

Op grond evenwel van de eerdergenoemde mededeling van de directeur Beheer en Instandhouding van Railinfrabeheer dd 17-juli-2001 dat hij bij niet-uitvoeren van de vernieuwing in dit jaar de veilige berijdbaarheid van het spoor niet kan garanderen, leidt de oplossingsvariant gebaseerd op een startdatum na afloop van het winterseizoen 2001/2002 niet tot een toewijsbare oplossing.

Conclusie m.b.t. varianten startdatum:

Keuze voor startdatum 10-sep-2001

Varianten detailwerkwijze

1. Werkwijze "conform aanvraag":
het te vernieuwen spoor wordt voor de duur van de vernieuwing van dat spoor ononderbroken buitendienst wordt gesteld, terwijl het nevenspoor in de nachtperiode van 20.00 tot 06.00 uur eveneens buitendienst wordt gesteld, en in de dagperiode van 06.00 tot 20.00 uur berijdbaar is met een snelheidsbeperking tot 80 km/h ter hoogte van het werkgebied. De buitendienststelling van het nevenspoor wordt in de nachten telkens gedurende één uur onderbroken ten behoeve van enkele kritische goederentreinen.
2. Werkwijze "alternatief" (ontwikkeld door Railned): het te vernieuwen spoor wordt telkens in alle nachten van 20.00 uur tot 06.00 uur buitendienst gesteld, en tevens van vrijdags 20.00 uur tot maandags 06.00 uur; in de perioden van maandags t/m vrijdags tussen 06.00 en 20.00 uur is het vernieuwde spoor berijdbaar met diverse snelheidsbeperkingen. Het nevenspoor wordt in de nachtperiode van 20.00 tot 06.00 uur eveneens buitendienst gesteld, en is in de dagperiode van 06.00 tot 20.00 uur beschikbaar voor treinverkeer, waarbij op zaterdag en zondag een snelheidsbeperking tot 80 km/h ter hoogte van het werkgebied van kracht is. De buitendienststelling van het nevenspoor wordt in de nachten maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag telkens gedurende één uur onderbroken ten behoeve van enkele kritische goederentreinen. Vanwege het geringer aantal productieve uren wordt de doorlooptijd van het project ten opzicht van de werkwijze "conform aanvraag" met 50% verlengd.

Vergelijking van de werkwijzevarianten:

1. artikel 14 sub a ("Bereiken van minimale niveau's van capaciteitstoewijzing cf artikel 6 en 7"):

a. Artikel 7 ("kunnen uitvoeren van het noodzakelijk onderhoud") is hier niet van toepassing, aangezien die bepaling heeft betrekking op het kort-cyclisch onderhoud, en niet op vernieuwingen die eens per 30 jaar plaats vinden.
b. Artikel 6 lid 1 sub a ("minimumcapaciteit voor internationaal openbaar personenvervoer"): niet van toepassing op dit baanvak; c. Artikel 6 lid 1 sub b ("minimumcapaciteit voor binnenlands openbaar vervoer"): in de werkwijze "conform aanvraag" kunnen de frequenties in het spitsvervoer op het baanvak Amersfoort-Apeldoorn niet gehandhaafd worden; m.n. 3 spitstoevoegers vallen uit, ter vervanging waarvan verbussing, omleiding van reizigersstromen of inzet van materieel met hogere capaciteit in de resterende treinen te regelen is; in de werkwijze "alternatief" kunnen de frequenties wel gehandhaafd worden. In beide varianten moet in dezelfde mate een vervangende vervoersvoorziening (omreizen/verbussen) worden geboden voor de 's avonds uitvallende reizigerstreinen; d. Artikel 6 lid 1 sub c ("minimumcapaciteit stadsgewestelijk vervoer"): niet van toepassing op dit baanvak; e. Artikel 6 lid 1 sub d ("minimumcapaciteit conventioneel goederenvervoer"): door omleiding van het goederenverkeer kunnen de verlangde paden qua aantallen gehandhaafd blijven; f. Artikel 6 lid 1 sub e ("zware goederenpaden"): niet van toepassing op dit baanvak

artikel 14 sub b ("vigerende normen Arbeidstijdenwet, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer"):
a. De werkwijze "alternatief" impliceert dat de werkzaamheden zich uitstrekken over een langere periode, waarbij een kleiner aandeel van de werkzaamheden in de daguren kan worden uitgevoerd (alleen in weekeinden dagwerk).
Geen van de werkwijzen impliceert overschrijding van bedoelde normen.

artikel 14 sub c ("bedrijfseconomische effecten beheerder"): a. variant "alternatief" biedt lagere productiviteit van ingezet materieel en personeel, met groter aandeel nachtwerk (dat door toeslagen en compensatieverplichtingen duurder is). Langere doorlooptijd met hogere (dagelijkse) aan- en afvoerkosten leiden ook tot hogere kosten van de alternatieve werkwijze t.o.v. de aangevraagde;

artikel 14 sub d ("effecten spoorwegondernemingen, verkeer en vervoer")
a. variant "alternatief" impliceert langere doorlooptijd van werk; dat betekent dat de hinder zich over een langere periode uitstrekt, met daarbij een risico dat delen van het te vernieuwen spoor pas zo laat behandeld worden, dat voordien reeds functionaliteitsbeperkingen of sluitingen aan de orde kunnen zijn; b. voor goederenvervoer

+ aan het omleiden van treinen zijn extra-productiekosten verbonden (extra inzeturen tractie en personeel); aan de omleidingen zijn tevens reisduurverlengingen verbonden, waardoor aansluitingen op laad- en losprocessen opnieuw onderhandeld moeten worden;

+ de meest gevoelige effecten van omleidingen doen zich voor in de nachtperiode; qua nachtelijke beperkingen zijn de twee varianten gelijk, alleen in variant "alternatief" strekken die beperkingen (en kosten) zich over een langer tijdvak uit;
+ In variant "alternatief" is geen overdag-omleiding nodig. c. voor personenvervoer:

+ in variant "volgens aanvraag" kunnen overdag per uur twee treinen per richting rijden (patroon), zij het deels met ingrijpend verschoven tijdliggingen en structureel verbroken aansluitingen; niet in alle gevallen is er plaats voor internationale treinen en voor spitstoevoegers.
+ in variant "alternatief" kunnen overdag alle geplande treinen (incl internationale toevoegers en spitstoevoegers) rijden; door tijdelijke snelheidsbeperkingen echter gerede kans op vertraging en verbroken aansluitingen op vervolgtraject; deze hinder strekt zich daarbij over een langere periode uit;
+ avonduren en weekeinden zijn niet verschillend in de twee varianten;
d. artikel 14 sub e ("werk voor derden"):

a. geen werkzaamheden-voor-derden gemeld waarvan de uitvoering (beslissend) beïnvloed wordt door de keuze van genoemde varianten

Conclusie m.b.t. varianten werkwijze

Naar het oordeel van Railned biedt de werkwijze "alternatief" voor geen van de betrokken partijen zodanige voordelen ten opzichte van de werkwijze "conform aanvraag", dat die groter zijn dan het nadeel dat voortvloeit uit de langere doorlooptijd van het project in de werkwijze "alternatief".

Besluit

Railned besluit op basis van bovenstaande overwegingen tot toewijzing van capaciteit aan Railinfrabeheer, met gelijktijdige intrekking van eerder aan NS Reizigers en Railion toegewezen capaciteiten op het baanvak Amersfoort-Apeldoorn, in overeenstemming met de aanvraag voorzover die het jaar 2001 betreft, met dien verstande, dat de onderbreking van de buitendienststelling van het nevenspoor ten behoeve van kritische goederentreinen alleen behoeft te worden gegeven in de nachten maandag/dinsdag t/m vrijdag/zaterdag, en niet in de nachten zaterdag/zondag en zondag/maandag, en voorts onder de volgende aanvullende voorwaarden:

* Railinfrabeheer dient te zorgen voor adequate bereikbaarheid van de perrons te Stroe voor busvervoer;

* Railinfrabeheer dient ervoor te zorgen, dat de door NS Reizigers gespecificeerde perronaanpassingen te Stroe en Apeldoorn tijdig gereed zijn;

* afwijking van de aangevraagde volgorde, waarin de werkzaamheden op de vijf blokken worden uitgevoerd, is mogelijk na instemming van alle belanghebbenden;

* Railinfrabeheer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden zo worden georganiseerd, dat de snelheidsbeperkingen, mede door de lengte van het traject waarover ze van toepassing zijn, de uitvoerbaarheid van de dienstregeling in halfuurspatronen (één trein per richting per halfuur) niet aantasten;
* de toewijzing geldt vooralsnog tot 03-december-2001; Railinfrabeheer dient voor 01-augustus-2001 aan Railned de geplande einddatum van het project (liggend binnen de aangegeven projectspelingsruimte) te melden, indien die afwijkend is van deze toewijzing;

* eventuele additionele veiligheidsmaatregelen die Railinfrabeheer op grond van voortgezet overleg met de Arbeidsinspectie noodzakelijk acht, mogen niet leiden tot verdere beperking van voor verkeersdoeleinden overblijvende capaciteit en functionaliteit.

Railned wijst op het volgende:

* indien de dienstregelingen van de treinen die om te leiden of te muteren zijn in verband met de werkzaamheden waarvoor nu capaciteit wordt toegewezen, niet zonder conflict inpasbaar zijn temidden van andere eerder (aan de beheerder of aan een spoorwegonderneming) toegewezen capaciteiten, dan moet daarover zonodig bij afzonderlijk toewijzingsbesluit worden besloten.
* indien in verband met de werkzaamheden waarvoor nu capaciteit is toegewezen, andere werkzaamheden van de beheerder moeten gewijzigd worden, dan moet daarover zonodig bij afzonderlijk toewijzingsbesluit worden besloten

Bezwaar

Tegen dit toewijzingsbesluit kan binnen 5 werkdagen na dagtekening van dit besluit bezwaar worden ingediend bij directeur Railned, die dat bezwaar zal behandelen in overeenstemming met de Bezwaarregeling, bijlage bij de voorwaarden Railned 1997 bij de Toegangsovereenkomst 1997.

Tegen de uitspraak op het bezwaar inzake de toewijzing van capaciteit kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, die binnen acht weken na sluiting van het onderzoek uitspraak doet. Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Spoorwegwet artikel 31h lid 2).

Railned is, indien de andere betrokken partijen (tw Railinfrabeheer, NS Reizigers en Railion) eveneens daarmee instemmen, bereid tot een verkorte bezwaarprocedure, in afwijking van de Bezwaarregeling. Zo'n verkorte procedure zou inhouden dat de hoorzitting van directeur Railned wordt gehouden uiterlijk binnen 5 werkdagen na het verstrijken van de termijn van bezwaar (=5 werkdagen na dagtekening van toewijzingsbesluit), waarna uitspraak op het bezwaar binnen 2 werkdagen.

Indiening van bezwaar tegen dit besluit schort de werking niet op (AWB artikel 6.16); belanghebbenden worden geacht de voorbereiding van de uitvoering van dit besluit onverwijld ter hand te nemen; zij zullen zich er niet op beroepen, dat na de uitspraak op het bezwaar de termijn van uitvoeringsvoorbereiding te kort is.

Met vriendelijke groet,

RAILNED B.V.

B. Bras

Hoofd Capaciteitstoedeling

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...