Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Circulaire ontwikkelingen op het terrein van SIOD

Datum nieuwsfeit: 31-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Burgemeester en Wethouders Postbus 90801 Directeuren Sociale Diensten 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Hoofden afdelingen Sociale Zaken Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer BZ/AB/01/49598

Onderwerp Datum Contactpersoon Circulaire ontwikkelingen op het terrein 31 juli 2001 Rijksconsulentschappen van de op richting van een Sociale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

Algemeen
De oprichting van de SIOD per 1 januari 2002 en de naar aanleiding hiervan genomen maatregelen vormen een nadere uitwerking van het Kabinetsstandpunt inzake de bijzondere opsporingsdiensten (RA '98 brief minister van Justitie aan Tweede Kamer d.d. 15 december 1999). Het Kabinetsstandpunt stelt dat er:

* Een scheiding moet komen tussen controle en opsporing;
* Meer transparantie in de opsporing moet worden aangebracht;
* Meer eenheid en bundeling binnen de bijzondere opsporing noodzakelijk is
* Voor het SZW terrein een centraal punt moet worden gecreëerd dat de verantwoordelijkheid draagt voor de aansturing van de totale opsporing. Voor verdere details wordt u verwezen naar het bijgevoegde Kabinetsstandpunt.

SZW heeft gekozen voor een centrale opsporingsdienst (SIOD), die uitsluitend zware opsporingszaken zal gaan afhandelen en die wordt ondergebracht bij het departement van SZW. Het merendeel van de opsporing van bijstandsfraude blijft derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten plaatsvinden. De capaciteit, die bij de SIOD zal worden gereserveerd voor bijstandszaken is een intensivering naast de bestaande opsporingscapaciteit bij gemeenten. Dit betekent dat geen gedwongen personeelsoverdracht van gemeenten naar de SIOD zal plaatsvinden; evenmin zal er een uitname uit het gemeentefonds plaatsvinden.

Voorts wordt er gestreefd naar een landelijk dekkend netwerk van gemeentelijke opsporingssamenwerkingsverbanden.

In het bestuurlijk overleg van 14 juni 2001 zijn over een reeks van onderwerpen afspraken gemaakt. Via deze informatieve circulaire wordt u op de hoogte gesteld van dit bereikte akkoord.
---

Over de verdere uitwerking van een aantal van de onderwerpen van het akkoord zult u nader worden geïnformeerd.


1. Aanlevering van soort zaken voor SIOD; de "knip"per 1 januari 2002 Ingaande 1 januari 2002 worden fraudezaken vanaf f 75.000,- vanuit gemeenten aan een regionaal selectieoverleg overgedragen. Hiervan zijn uitgezonderd de zogenaamde witte fraude zaken (zaken die enkel door middel van gegevensuitwisseling aan het licht zijn gekomen) en enkelvoudige partnerfraudezaken. In het selectieoverleg, waarin de gemeenten zijn vertegenwoordigd, zal aan de hand van de volgende criteria worden bezien of de aangeboden zaak zich leent om door de SIOD te worden afgedaan:

* kolomoverstijgend

* maatschappelijke relevantie

* samenhang met politie of andere Bijzondere opsporingsdiensten buiten het departement
* mate van complexiteit

* internationaal karakter

algemene opsporingsbevoegdheden zijn nodig

Indien het regionaal selectieoverleg van mening is dat de zaak door SIOD moet worden afgedaan wordt de zaak doorgeleid naar het centraal selectieoverleg, waarin aan de hand van de landelijke workload zal worden beoordeeld of een zaak daadwerkelijk door SIOD kan worden afgedaan.


2. Beslismoment afhandeling zaken door de SIOD Na indiening van de zaak door gemeenten zal binnen 6 weken - na inlevering van het complete dossier bij de regionale selectiecommissie - een besluit door de SIOD worden genomen of de zaak zal worden afgehandeld of dat de zaak wordt teruggelegd bij gemeenten. Indien de gemeente na bovengenoemde termijn geen bericht heeft gehad mag de gemeente aannemen dat SIOD de zaak niet meer zal afhandelen (fictieve weigering door de SIOD) en kan het dossier bij SIOD worden opgevraagd ter verdere afdoening. Op deze wijze wordt voorkomen dat een zaak te lang blijft liggen en vanwege rechtsverwerking niet meer kan worden opgepakt.


3. Coördinatie van de opsporing/centraal aanspreekpunt OM Bij SZW zal een Bureau Opsporingsbeleid (BOB) worden ingericht, dat de coördinatie van de opsporing zal vormgeven zoals in het Kabinetsstandpunt is aangekondigd. In overleg met gemeenten zal een Kader-arrangement tussen gemeenten, OM en SZW ten behoeve van de opsporing tot stand worden gebracht waarin afspraken worden gemaakt over:

Taken en verantwoordelijkheden van participanten (OM, Gemeenten, SZW)

Beleidskader: welk soort fraude heeft prioriteit etc;

Aantal aan te leveren zaken;

Termijnen van afhandeling door OM;

Afloopberichten vanuit OM;

Inspanningsverplichting OM.
Het arrangement zal elk jaar worden geaccordeerd in een bestuurlijk overleg waarna ondertekening door de VNG, SZW en het OM plaatsvindt. Door middel van monitoring en rapportage zal door het BOB worden aangegeven of de afspraken zoals die in het arrangement zijn gemaakt worden gehaald. Hierbij zal worden aangesloten bij
---

bestaande rapportages en statistieken en de ontwikkelingen t.a.v. verzameling en gebruik van informatie over de uitvoering.
Op lokaal niveau blijven contacten tussen gemeenten en het OM bestaan over concreet af te handelen strafzaken.


4. Samenwerkingsverbanden voor de opsporing Uiterlijk 1 januari 2004 zal de gemeentelijke opsporing in samenwerkingsverbanden zijn georganiseerd. Er zullen hoofdmodellen voor samenwerking beschikbaar zijn, waarna gemeenten door middel van een stimuleringsregeling zullen worden geactiveerd om de samenwerking aan te gaan. Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door het parlement wordt hiervoor f 15 mln voor gemeenten beschikbaar gesteld.

Het doel van de samenwerkingsverbanden is tweeledig:
* Door samenwerking op het specialistische terrein van de opsporing kan de kwaliteit van de opsporing worden gewaarborgd en verhoogd. De schaalvergroting die zal optreden door het tot stand brengen van de samenwerkingsverbanden maakt het functioneren van de sociale recherche bij een aantal kleinere gemeenten minder kwetsbaar.
* Volgens het Kabinetsstandpunt inzake de bijzondere opsporingsdiensten moet er een duidelijke scheiding komen tussen controle en opsporing. De reden is dat de verschillende bevoegdheden (controle en opsporing) hierdoor duidelijk herkenbaar bij bepaalde functionarissen zijn belegd en vermenging van bevoegdheden wordt voorkomen. Het samenwerkingsverband biedt een mogelijkheid om opsporing gescheiden van controletaken te laten plaatsvinden. Aan StimulanSZ is de opdracht verleend om bestaande samenwerkingsverbanden te inventariseren, modellen voor samenwerking te ontwikkelen waarlangs samenwerking vorm kan krijgen en tot slot een implementatieplan voor invoering te ontwikkelen, waarbij gemeenten via bedoelde stimuleringsregeling eenmalig een subsidie kunnen aanvragen.


5. Opsporingsbevoegdheden
De sociale recherche zal bevoegdheden behouden voor een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht; artikelen die in de praktijk worden gebruikt bij de opsporing van bijstandsfraude. Onder verwijzing naar artikel 110 OSV betreft dit feiten omschreven in de artikelen 225 tot en met 227b, 447b, 447c en 447d van het Wetboek van Strafrecht. Bij de artikelen uit het WvS behoren opsporingsbevoegdheden zoals in het Wetboek van Strafvordering zijn aangegeven. Bezien zal worden of uitbreiding met meerdere artikelen uit het wetboek van strafrecht noodzakelijk is. Hiertoe zal nader overleg met gemeenten en Justitie plaatsvinden. Er wordt bovendien naar gestreefd zo snel als mogelijk is aan de sociale recherche de bevoegdheid op basis van de Wet Identificatieplicht (WID) toe te kennen. Deze bevoegdheid zal tezamen met de opsporingsbevoegdheid een adequaat pakket moeten opleveren om de bijstandsfraude te kunnen blijven detecteren.


6. Werving en detachering van de gemeentelijke sociale recherche bij de SIOD
Werving:
---

Met gemeenten zullen afspraken worden gemaakt over de werving onder gemeenten van SIOD rechercheurs.
De reden hiervan is dat de doelgroep sociale recherche kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. Om leegloop bij gemeenten te voorkomen zal de SIOD hierover met gemeenten in contact treden. Er zullen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een langere opzegtermijn dan gebruikelijk is. De wervingsactie voor de invulling van de SIOD organisatie zal worden gestart waarna over concrete individuele gevallen afspraken met de desbetreffende gemeente kunnen worden gemaakt.

Detachering gemeentelijk personeel bij de SIOD:
Indien op projectmatige basis of bij individuele zaken detachering van de sociale recherche naar de SIOD wenselijk is zullen op ad hoc basis afspraken worden gemaakt (eventueel in convenantvorm) tussen SZW en de desbetreffende gemeente(n) over de werkwijze en financiering gedurende de detachering.

Inlichtingen
Voor vragen met betrekking tot deze circulaire kunt u terecht bij de servicelijn van het Rijksconsulentschap in uw regio.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,
de plv. Secretaris-Generaal

(drs. P.W.A. Veld)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...