Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarbericht 2001 Crown Van Gelder

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Bron: Crown Van Gelder Papierfabrieken
Zoek soortgelijke berichten
Crown Van Gelder Papierfabrieken

N.V. Gemeenschappelijk Bezit
Crown Van Gelder
Velsen

HALFJAARBERICHT 2001

. NETTO OMZET FRACTIONEEL GESTEGEN

. NETTOWINST FORS HOGER

. OPTIMISME OVER JAARRESULTAAT

Resultaat
Het resultaat over de eerste helft van 2001 is fors hoger dan over dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar 2001 van CVG bedraagt EUR 2,1 miljoen tegenover EUR 1,1 miljoen over het eerste halfjaar 2000. Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 1,0 miljoen naar EUR 3,3 miljoen.

In het eerste halfjaar 2001 is 85.500 ton papier verkocht, een daling ten opzichte van de 92.000 ton in het eerste halfjaar 2000. Door hogere verkoopprijzen nam, ondanks de daling van het verkochte aantal tonnen, de omzet toe van EUR 74 miljoen tot EUR 75 miljoen in het eerste halfjaar van 2001. Het productievolume bedroeg in het eerste halfjaar van 2001 86.500 ton (2000: 90.500 ton).

Het hogere bedrijfsresultaat is vooral te danken aan de substantieel lagere hulpstofkosten (EUR 1,5 miljoen) veroorzaakt door een succesvolle omschakeling van het productieproces. De in US-dollar genoteerde celstofprijs daalde aanmerkelijk. Het gunstige effect daarvan op de kostprijzen werd voor een belangrijk deel tenietgedaan door de hogere US-dollarkoers. Ook de energiekosten werden ongunstig beinvloed door de hogere US-dollarkoers. Het totale negatieve effect van de US-dollarkoers op het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 4,2 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Afzet
De Europese markt voor houtvrij ongestreken papier staat onder druk, mede door de tegenvallende economische groei in de belangrijkste afzetgebieden. De totale Europese orderinstroom in de sector is circa 6% achtergebleven ten opzichte van het uitstekende eerste halfjaar 2000. Dit is vooral toe te schrijven aan een afbouw van aanwezige voorraden papier in de hele keten. Uit de volumedaling en de geografische verdeling van de omzet blijkt dat ook CVG de effecten van deze teruggang ondervindt, vooral in Duitsland en Frankrijk. Verkopen in Groot-Brittannie en buiten Europa hebben dit verschil gedeeltelijk kunnen compenseren, zij het dat door onder meer hogere transportkosten de winstbijdrage van deze omzet geringer is.

Strategische partner
De belangstelling voor fusie- en overnameactiviteiten in de witpapiersector is afgenomen onder invloed van tegenvallende resultaten en de onderbezetting. CVG blijft onverminderd streven naar een samenwerking met een strategische partner, omdat dit op termijn gunstiger zal zijn voor de concurrentiepositie en daardoor de continuiteit van het bedrijf.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat in de meeste Europese landen, aan het einde van het derde kwartaal van 2001 een herstel van de vraag zal optreden. Naar verwachting zal het afzetvolume van CVG in het tweede halfjaar hoger zijn dan in het eerste halfjaar 2001. De grondstofprijzen en energielasten zullen zich naar verwachting stabiliseren.
CVG verwacht over het tweede halfjaar 2001 een hoger afzetvolume en verlaging van de productiekosten. Over de vooruitzichten voor het tweede halfjaar is CVG optimistisch gestemd.


1 augustus 2001
Dr. ir. K. Schaafsma
Algemeen directeur

===//===

Voor meer informatie:
Dr. ir. K. Schaafsma, algemeen directeur, tel. 0251 262201

Internetsite:
www.jaarverslag.com

Profiel:
Crown Van Gelder Papierfabrieken produceert en verkoopt hoogwaardige industriele specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken papier. De onderneming is gevestigd in Velsen, beschikt over twee grote papiermachines en telt circa 310 medewerkers.
Tot de producten behoren onder meer optisch leesbare papieren, basispapieren voor zelfklevende materialen, karton voor onder andere tickets en microfilmkaarten, basispapieren voor zelfkopierend en thermisch papier, kettingformulierpapier geschikt voor laser- en inkjetprinters en rotatie-offsetpapier. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening

- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

- Grondslagen

- Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE
1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI (x EUR 1.000)


 
=========================================================================| 
|                |       2001 |       2000 | 

-------------------------------------------------------------------------| | NETTO-OMZET | 74.959 | 73.889 | | | | | | Wijziging in de voorraad | (1.109)| 777 | | gereed product | ---------| ---------| | | | | | SOM VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 73.850 | 74.666 | | | | | | Kosten grond- en hulpstoffen | | | | en energie | (54.102) | (57.468) | | Arbeidskosten | (7.811) | (7.739) | | Afschrijvingen | (3.665) | (3.373) | | Overige bedrijfskosten | (4.937) | (5.086) | | |--------- |--------- | | SOM VAN DE BEDRIJFSLASTEN | (70.515)| (73.666)| | | ---------| ---------| | | | | | Bedrijfsresultaat | 3.335 | 1.000 | | Financiele lasten | (259)| (128)| | | ---------| ---------| | RESULTAAT UIT GEWONE | | | | BEDRIJFSUITOEFENING | | | | VOOR BELASTINGEN | 3.076 | 872 | | | | | | Belasting | (1.026)| (242)| | Resultaat deelnemingen | 39 | 0 | | | ---------| ---------| | RESULTAAT UIT GEWONE | | | | BEDRIJFSUITOEFENING | | | | NA BELASTINGEN | 2.089 | 630 | | | | | | Buitengewoon resultaat | 0 | 501 | | na belastingen | | | | | | | | NETTOWINST | 2.089 | 1.131 | | | =========| =========| | Per certificaat | | | | van aandeel | EUR 0,47 | EUR 0,25 | =========================================================================| (Geen accountantscontrole toegepast)

GECONSOLIDEERDE BALANS(X EUR 1.000)
|========================================================================| | | 30 juni 2001 | 31 december 2000 | |========================================================================| | ACTIEF | | | | ---------------- | | | | | | | | VASTE ACTIVA | | | | | | | | Materiele vaste activa | 74.741 | 77.321 | | | | | | Financiele vaste activa | 582 | 558 | | |-------- |-------- | | | 75.323 | 77.879 | | | | | | VLOTTENDE ACTIVA | | | | | | | | Voorraden | 21.532 | 24.751 | | | | | | Vorderingen | 21.290 | 21.333 | | | | | | Liquide middelen | 4.295 | 4.188 | | |-------- |-------- | | | 47.117 | 50.272 | | | | | | | 122.440 | 128.151 | | | =========| =========| | | | | | PASSIEF | | | | ---------------- | | | | | | | | EIGEN VERMOGEN | 98.387 | 97.388 | | | | | | VOORZIENINGEN | 2.643 | 3.229 | | | | | | Schulden aan | | | | kredietinstellingen | 9.120 | 14.521 | | | | | | Schulden aan leveranciers | 8.691 | 6.736 | | | | | | Overige kortlopende schulden | 3.599 | 6.277 | | |--------- |--------- | | KORTLOPENDE SCHULDEN | 21.410 | 27.534 | | | ---------| ---------| | | 122.440 | 128.151 | | | =========| =========| =========================================================================| (Geen accountantscontrole toegepast)

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE

1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI (x EUR 1.000)
=========================================================================| | | 2001 | 2000 |
-------------------------------------------------------------------------| | KASSTROOM UIT OPERATIONELE | | | | ACTIVITEITEN | | | | | | | | Bedrijfsresultaat | 3.335 | 1.000 | | | | | | AANPASSINGEN VOOR: | | | | | | | | Afschrijvingen | 3.665 | 3.373 | | Mutatie voorzieningen | (586)| (462)| | Bijzondere baten en lasten | 0 | 501 | | Mutatie herwaarderingsreserves | (1.090)| 1.069 | | | | | | Mutaties in werkkapitaal: | | | | Vorderingen | (1.321) | (4.785) | | Voorraden | 3.219 | (4.963) | | Schulden aan leveranciers | 1.955 | 3.060 | | Overige posten | (1.900) | (3.238) | | |--------- |--------- | | | 1.953 | (9.926)| | | ---------| ---------| | | 7.277 | (4.445)| | | | | | Financiele lasten | (259) | (128) | | Betaalde winstbelasting | 0 | 1.443 | | |--------- |--------- | | | (259)| 1.315 | | | ---------| ---------| | | 7.018 | (3.130)| | KASSTROOM UIT | | | | INVESTERINGSACTIVITEITEN | | | | | | | | Investeringen in materiele | | | | vaste activa | (1.510)| (1.375)| | | | | | KASSTROOM UIT | | | | FINANCIERINGSACTIVITEITEN | | | | | | | | Betaald dividend | 0 | (4.052) | | | | | | Schulden aan | | | | kredietinstellingen | (5.401) | 7.581 | | |--------- |--------- | | | (5.401)| 3.529 | | | ---------| ---------| | MUTATIE GELDMIDDELEN | 107 | (976)| | | =========| =========| | | | | =========================================================================|
(Geen accountantscontrole toegepast)

GRONDSLAGEN
Gedurende het eerste halfjaar 2001 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling. De grondslagen die gebruikt zijn ten behoeve van de jaarrekening 2000, zijn hier onverkort van toepassing.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn behalve N.V. Gemeenschappelijk Bezit Crown Van Gelder opgenomen de 100% dochtervennootschappen Crown Van Gelder Papierfabrieken N.V., Crown Van Gelder Energie B.V. en CVG Assurantien B.V., alle te Velsen, en de 99,3%-dochtervennootschap Crown Van Gelder Papier S.A. te Fribourg (Zwitserland).

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING PER 30 JUNI 2001

Geografische verdeling van de papieromzet (in procenten van het totaal)

 
=========================================================================| 
|                |  1 januari 2001 |  1 januari 2000 | 
|                |    t/m    |     t/m    | 
|                |  30 juni 2001  |   30 juni 2000 | 

-------------------------------------------------------------------------| | Nederland | 13 | 13 | | Duitsland | 24 | 35 | | Engeland | 16 | 10 | | Belgie / Luxemburg | 8 | 7 | | Frankrijk | 17 | 20 | | Overig Europa | 6 | 8 | | Buiten Europa | 16 | 7 | | | | | =========================================================================|

Pensioenpremierestitutie
De pensioenpremierestitutie van EUR 0,85 miljoen (1ste helft 2000 EUR 0,92 miljoen) is geheel in het eerste halfjaar van 2001 verantwoord onder de arbeidskosten.

Ontwikkeling van de financiele kengetallen

=========================================================================| | | 30 juni 2001 | 30 juni 2000 |
-------------------------------------------------------------------------| | Per certificaat van aandeel van| | | | nominaal NLG 5 | | | | | EUR | EUR | | Nettowinst | 0,47 | 0,25 | | Cashflow (nettowinst+afschr.) | 1,29 | 1,01 | | Slotkoers | 10,25 | 15,20 | | Eigen vermogen | 22,04 | 22,32 | | | | | =========================================================================|

EIGEN VERMOGEN 30 juni 2000

Gestort kapitaal

Gedurende het 1ste halfjaar van het boekjaar
hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt NLG 30.000.000,
bestaande uit 1.199.999 gewone aandelen en

1 prioriteitsaandeel van NLG 25 nominaal. Hiervan zijn 893.000 gewone aandelen en het prioriteits-
aandeel volgestort.

Saldo per 30 juni 2001 10.131Herwaarderingsreserve

Saldo per 1 januari 2001 3.137 Aanpassing herwaarderingsreserve
voorraad (na belastingen) (1.090)
Saldo per 30 juni 2001 2.047

Wettelijke reserve

Saldo per 1 januari 2001 423 Mutatie reserves deelnemingen 24
Saldo per 30 juni 2001 447

Overige reserves

Saldo per 1 januari 2001 83.697 Resultaat 2.089 Toevoeging wettelijke reserve (24)
Saldo per 30 juni 2001 85.762

Totaal eigen vermogen 98.387


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie