Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarbericht 2001 Crown Van Gelder

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Bron: Crown Van Gelder Papierfabrieken
Zoek soortgelijke berichten
Crown Van Gelder Papierfabrieken

N.V. Gemeenschappelijk Bezit
Crown Van Gelder
Velsen

HALFJAARBERICHT 2001

. NETTO OMZET FRACTIONEEL GESTEGEN

. NETTOWINST FORS HOGER

. OPTIMISME OVER JAARRESULTAAT

Resultaat
Het resultaat over de eerste helft van 2001 is fors hoger dan over dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar 2001 van CVG bedraagt EUR 2,1 miljoen tegenover EUR 1,1 miljoen over het eerste halfjaar 2000. Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 1,0 miljoen naar EUR 3,3 miljoen.

In het eerste halfjaar 2001 is 85.500 ton papier verkocht, een daling ten opzichte van de 92.000 ton in het eerste halfjaar 2000. Door hogere verkoopprijzen nam, ondanks de daling van het verkochte aantal tonnen, de omzet toe van EUR 74 miljoen tot EUR 75 miljoen in het eerste halfjaar van 2001. Het productievolume bedroeg in het eerste halfjaar van 2001 86.500 ton (2000: 90.500 ton).

Het hogere bedrijfsresultaat is vooral te danken aan de substantieel lagere hulpstofkosten (EUR 1,5 miljoen) veroorzaakt door een succesvolle omschakeling van het productieproces. De in US-dollar genoteerde celstofprijs daalde aanmerkelijk. Het gunstige effect daarvan op de kostprijzen werd voor een belangrijk deel tenietgedaan door de hogere US-dollarkoers. Ook de energiekosten werden ongunstig beinvloed door de hogere US-dollarkoers. Het totale negatieve effect van de US-dollarkoers op het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 4,2 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Afzet
De Europese markt voor houtvrij ongestreken papier staat onder druk, mede door de tegenvallende economische groei in de belangrijkste afzetgebieden. De totale Europese orderinstroom in de sector is circa 6% achtergebleven ten opzichte van het uitstekende eerste halfjaar 2000. Dit is vooral toe te schrijven aan een afbouw van aanwezige voorraden papier in de hele keten. Uit de volumedaling en de geografische verdeling van de omzet blijkt dat ook CVG de effecten van deze teruggang ondervindt, vooral in Duitsland en Frankrijk. Verkopen in Groot-Brittannie en buiten Europa hebben dit verschil gedeeltelijk kunnen compenseren, zij het dat door onder meer hogere transportkosten de winstbijdrage van deze omzet geringer is.

Strategische partner
De belangstelling voor fusie- en overnameactiviteiten in de witpapiersector is afgenomen onder invloed van tegenvallende resultaten en de onderbezetting. CVG blijft onverminderd streven naar een samenwerking met een strategische partner, omdat dit op termijn gunstiger zal zijn voor de concurrentiepositie en daardoor de continuiteit van het bedrijf.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat in de meeste Europese landen, aan het einde van het derde kwartaal van 2001 een herstel van de vraag zal optreden. Naar verwachting zal het afzetvolume van CVG in het tweede halfjaar hoger zijn dan in het eerste halfjaar 2001. De grondstofprijzen en energielasten zullen zich naar verwachting stabiliseren.
CVG verwacht over het tweede halfjaar 2001 een hoger afzetvolume en verlaging van de productiekosten. Over de vooruitzichten voor het tweede halfjaar is CVG optimistisch gestemd.


1 augustus 2001
Dr. ir. K. Schaafsma
Algemeen directeur

===//===

Voor meer informatie:
Dr. ir. K. Schaafsma, algemeen directeur, tel. 0251 262201

Internetsite:
www.jaarverslag.com

Profiel:
Crown Van Gelder Papierfabrieken produceert en verkoopt hoogwaardige industriele specialiteiten in de sector houtvrij ongestreken papier. De onderneming is gevestigd in Velsen, beschikt over twee grote papiermachines en telt circa 310 medewerkers.
Tot de producten behoren onder meer optisch leesbare papieren, basispapieren voor zelfklevende materialen, karton voor onder andere tickets en microfilmkaarten, basispapieren voor zelfkopierend en thermisch papier, kettingformulierpapier geschikt voor laser- en inkjetprinters en rotatie-offsetpapier. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Bijlagen:

- Geconsolideerde winst- en verliesrekening

- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

- Grondslagen

- Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE
1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI (x EUR 1.000)


 
=========================================================================| 
|                |       2001 |       2000 | 

-------------------------------------------------------------------------| | NETTO-OMZET | 74.959 | 73.889 | | | | | | Wijziging in de voorraad | (1.109)| 777 | | gereed product | ---------| ---------| | | | | | SOM VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 73.850 | 74.666 | | | | | | Kosten grond- en hulpstoffen | | | | en energie | (54.102) | (57.468) | | Arbeidskosten | (7.811) | (7.739) | | Afschrijvingen | (3.665) | (3.373) | | Overige bedrijfskosten | (4.937) | (5.086) | | |--------- |--------- | | SOM VAN DE BEDRIJFSLASTEN | (70.515)| (73.666)| | | ---------| ---------| | | | | | Bedrijfsresultaat | 3.335 | 1.000 | | Financiele lasten | (259)| (128)| | | ---------| ---------| | RESULTAAT UIT GEWONE | | | | BEDRIJFSUITOEFENING | | | | VOOR BELASTINGEN | 3.076 | 872 | | | | | | Belasting | (1.026)| (242)| | Resultaat deelnemingen | 39 | 0 | | | ---------| ---------| | RESULTAAT UIT GEWONE | | | | BEDRIJFSUITOEFENING | | | | NA BELASTINGEN | 2.089 | 630 | | | | | | Buitengewoon resultaat | 0 | 501 | | na belastingen | | | | | | | | NETTOWINST | 2.089 | 1.131 | | | =========| =========| | Per certificaat | | | | van aandeel | EUR 0,47 | EUR 0,25 | =========================================================================| (Geen accountantscontrole toegepast)

GECONSOLIDEERDE BALANS(X EUR 1.000)
|========================================================================| | | 30 juni 2001 | 31 december 2000 | |========================================================================| | ACTIEF | | | | ---------------- | | | | | | | | VASTE ACTIVA | | | | | | | | Materiele vaste activa | 74.741 | 77.321 | | | | | | Financiele vaste activa | 582 | 558 | | |-------- |-------- | | | 75.323 | 77.879 | | | | | | VLOTTENDE ACTIVA | | | | | | | | Voorraden | 21.532 | 24.751 | | | | | | Vorderingen | 21.290 | 21.333 | | | | | | Liquide middelen | 4.295 | 4.188 | | |-------- |-------- | | | 47.117 | 50.272 | | | | | | | 122.440 | 128.151 | | | =========| =========| | | | | | PASSIEF | | | | ---------------- | | | | | | | | EIGEN VERMOGEN | 98.387 | 97.388 | | | | | | VOORZIENINGEN | 2.643 | 3.229 | | | | | | Schulden aan | | | | kredietinstellingen | 9.120 | 14.521 | | | | | | Schulden aan leveranciers | 8.691 | 6.736 | | | | | | Overige kortlopende schulden | 3.599 | 6.277 | | |--------- |--------- | | KORTLOPENDE SCHULDEN | 21.410 | 27.534 | | | ---------| ---------| | | 122.440 | 128.151 | | | =========| =========| =========================================================================| (Geen accountantscontrole toegepast)

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE

1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI (x EUR 1.000)
=========================================================================| | | 2001 | 2000 |
-------------------------------------------------------------------------| | KASSTROOM UIT OPERATIONELE | | | | ACTIVITEITEN | | | | | | | | Bedrijfsresultaat | 3.335 | 1.000 | | | | | | AANPASSINGEN VOOR: | | | | | | | | Afschrijvingen | 3.665 | 3.373 | | Mutatie voorzieningen | (586)| (462)| | Bijzondere baten en lasten | 0 | 501 | | Mutatie herwaarderingsreserves | (1.090)| 1.069 | | | | | | Mutaties in werkkapitaal: | | | | Vorderingen | (1.321) | (4.785) | | Voorraden | 3.219 | (4.963) | | Schulden aan leveranciers | 1.955 | 3.060 | | Overige posten | (1.900) | (3.238) | | |--------- |--------- | | | 1.953 | (9.926)| | | ---------| ---------| | | 7.277 | (4.445)| | | | | | Financiele lasten | (259) | (128) | | Betaalde winstbelasting | 0 | 1.443 | | |--------- |--------- | | | (259)| 1.315 | | | ---------| ---------| | | 7.018 | (3.130)| | KASSTROOM UIT | | | | INVESTERINGSACTIVITEITEN | | | | | | | | Investeringen in materiele | | | | vaste activa | (1.510)| (1.375)| | | | | | KASSTROOM UIT | | | | FINANCIERINGSACTIVITEITEN | | | | | | | | Betaald dividend | 0 | (4.052) | | | | | | Schulden aan | | | | kredietinstellingen | (5.401) | 7.581 | | |--------- |--------- | | | (5.401)| 3.529 | | | ---------| ---------| | MUTATIE GELDMIDDELEN | 107 | (976)| | | =========| =========| | | | | =========================================================================|
(Geen accountantscontrole toegepast)

GRONDSLAGEN
Gedurende het eerste halfjaar 2001 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepaling. De grondslagen die gebruikt zijn ten behoeve van de jaarrekening 2000, zijn hier onverkort van toepassing.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn behalve N.V. Gemeenschappelijk Bezit Crown Van Gelder opgenomen de 100% dochtervennootschappen Crown Van Gelder Papierfabrieken N.V., Crown Van Gelder Energie B.V. en CVG Assurantien B.V., alle te Velsen, en de 99,3%-dochtervennootschap Crown Van Gelder Papier S.A. te Fribourg (Zwitserland).

TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING PER 30 JUNI 2001

Geografische verdeling van de papieromzet (in procenten van het totaal)

 
=========================================================================| 
|                |  1 januari 2001 |  1 januari 2000 | 
|                |    t/m    |     t/m    | 
|                |  30 juni 2001  |   30 juni 2000 | 

-------------------------------------------------------------------------| | Nederland | 13 | 13 | | Duitsland | 24 | 35 | | Engeland | 16 | 10 | | Belgie / Luxemburg | 8 | 7 | | Frankrijk | 17 | 20 | | Overig Europa | 6 | 8 | | Buiten Europa | 16 | 7 | | | | | =========================================================================|

Pensioenpremierestitutie
De pensioenpremierestitutie van EUR 0,85 miljoen (1ste helft 2000 EUR 0,92 miljoen) is geheel in het eerste halfjaar van 2001 verantwoord onder de arbeidskosten.

Ontwikkeling van de financiele kengetallen

=========================================================================| | | 30 juni 2001 | 30 juni 2000 |
-------------------------------------------------------------------------| | Per certificaat van aandeel van| | | | nominaal NLG 5 | | | | | EUR | EUR | | Nettowinst | 0,47 | 0,25 | | Cashflow (nettowinst+afschr.) | 1,29 | 1,01 | | Slotkoers | 10,25 | 15,20 | | Eigen vermogen | 22,04 | 22,32 | | | | | =========================================================================|

EIGEN VERMOGEN 30 juni 2000

Gestort kapitaal

Gedurende het 1ste halfjaar van het boekjaar
hebben er geen mutaties plaatsgevonden. Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt NLG 30.000.000,
bestaande uit 1.199.999 gewone aandelen en

1 prioriteitsaandeel van NLG 25 nominaal. Hiervan zijn 893.000 gewone aandelen en het prioriteits-
aandeel volgestort.

Saldo per 30 juni 2001 10.131Herwaarderingsreserve

Saldo per 1 januari 2001 3.137 Aanpassing herwaarderingsreserve
voorraad (na belastingen) (1.090)
Saldo per 30 juni 2001 2.047

Wettelijke reserve

Saldo per 1 januari 2001 423 Mutatie reserves deelnemingen 24
Saldo per 30 juni 2001 447

Overige reserves

Saldo per 1 januari 2001 83.697 Resultaat 2.089 Toevoeging wettelijke reserve (24)
Saldo per 30 juni 2001 85.762

Totaal eigen vermogen 98.387


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...