Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp-besluiten wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (on­ der het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

C.G. van Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Klomperweg 92 te Lunteren WM/2001-019

J.G. Stomphorst-Van Lagen, voor een veehouderij op het adres Laarweg 5 te Harskamp WM/2001-023

E. Goor, voor een las- en constructiebedrijf op het adres De Stroet ongen. te Lunteren WM/2001-045

Ontwerp-intrekkingsbesluiten

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

R. van Eck, Scharrenburgersteeg 20 te Lunteren, van d.d. 29 januari 1985, nr. HW-1984-108 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 20 kraamzeugen, 64 guste/dragende zeugen, 141 gespeende biggen en 360 opfokzeugen.

Mw. H. van Roekel, Meulunterseweg 73 te Lunteren, van d.d. 24 juli 1985, nr. HW-1985-002 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 70 vleesvarkens (D 3.4.1) en 4 vleesvarkens (D 3.4.2).

H. van Ark, Velkemeensedijk 2 te Harskamp, van d.d. 29 mei 1989, nr. HW-1988-160 en wel voor 176 vleesvarkens.

F. Haanschoten, Nederwoudseweg 13a te Lunteren, van d.d. 26 oktober 1993, nr. WM/1993-082 en wel voor 92 vleesvarkens

F. Lam, Heremeyersteeg 9 te Ede, van d.d. 13 juli 1999, nr. WM/1999-058 en wel voor 238 vleesvarkens.

Besluit

Op 24 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ver­ leend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan H. van Donkelaar, voor een veehouderij op het adres Krommesteeg 32-34 te Bennekom WM/2000-001. Het gemeentebestuur heeft tevens de milieuvergunning van G.J. Donkelaar, Buurtdwarsweg 6 te Ederveen, nr. HW-92-035 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 26 vleesvarkens.

Intrekkingsbesluit

Op 24 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van H.H. Ploeg, Broekdijk 2 te Lunteren, voor wat betreft 90 vleesvarkens en 6 melkkoeien. HW-1980-1017.

Meldingen
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:

Van de Kamp Bouwbedrijf, Dorpsstraat 195 - 199 te Harskamp. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. A-2001-068

Grootheest Bennekom Bouwbedrijf B.V., Kaardebol 12 te Bennekom. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. A-2001-069.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 30 augustus 2001 gemotiveerde schriftelijke beden­ kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 23 augustus 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 16 augustus 2001 gemotiveerde schriftelijke beden­ kingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 13 september 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 13 september 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 30 augustus 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 13 september 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 16 augustus 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning) Op 24 juli 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan Maatschap Koudijs, Ruitenbeekweg 25 te Lunteren melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De wijziging heeft tot gevolg dat aanvrager 19.645 legkippen wil gaan houden op een emissie-arm stalsysteem (UAV E 2.5.2 + E 6.4). Hiertoe worden 186 vleesvarkens omgewisseld naar legkippen. Aangezien de vleesvarkens zijn gehouden op een conventioneel stalsysteem, en de kippen gaan worden gehouden op een Groen Label stalsysteem, moet op de aldus verkregen emissiewinst 30% worden gekort. Uit de uitgevoerde berekening blijkt dat maximaal 2051,3 kg ammoniak mag worden uitgestoten. De melding heeft betrekking op 2045,1 kg ammoniak per jaar.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bij ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 1 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie