Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 07-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 7 augustus 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/CW Ja Projecten Subsidieregelingen zorg en welzijn.


1. De Statencommissie Cultuur en Welzijn voorstellen aan het project Inclusion 2000 een subsidie van f 82.000,--/ § 37.209,98 te verlenen en hiervan f 59.525,--/§ 27.011,27 ten laste te brengen van de Subsidieregeling zorg en f 22.475,--/§ 10.198,71 ten laste van de Subsidieregeling welzijn.


2. De Statencommissie Cultuur en Welzijn voorstellen aan het project Ketenverantwoordelijkheid opvang AMA's een subsidie te verlenen van f 100.000,--/

§ 45.378,02 ten laste van de Subsidieregeling welzijn.

Conform.
6.4/RW Ja Herstel benedenloop Drentsche Aa.


1. De Statencommissie Milieu, Water en Groen voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van f 250.000,--/ § 113.445,05 voor het project Herstel benedenloop Drentsche Aa.


2. De Statencommissie Milieu, Water en Groen voorstel-len een bedrag van f 75.000,--/
§ 34.033,52 te reserveren voor eventuele tegenvallers binnen het project.


3. De bedragen ten laste brengen van het Grondwaterfonds.

Conform.
6.5/RW Ja Beheersplan waterschap Velt en Vecht.


1. Vaststellen dat het plan in de huidige vorm onvoldoende operationeel, te globaal en onvolledig is.


2. Het waterschap per brief hiervan op de hoogte brengen.

3. Aanbieden, indien gewenst, bestuurlijk overleg te voeren.
Corform.

Brief op twee punten aanpassen.
6.6/Kompas Ja Statenvragen D'66 over Zuiderzeelijn

(vragen ex artikel 29 van het Reglement van orde). Instemmen met bijgevoegde conceptantwoordbrief. Conform. 6.7/Ec Ja Stimuleringsprogramma duurzame landbouw; Voortgangsrapportage 2000 (inclusief bestedingenoverzicht 2000) en Uitvoeringsprogramma 2001. De Statencommissie Milieu, Water en Groen informeren over de uitvoering van de stimuleringsprojecten Duurzame landbouw. Conform.
6.8/Ec Ja Projectvoorstel EQUAL; inzetbaarheid arbeidspotentieel Drenthe.


1. Instemmen met een bijdrage van f 10.000,--/

§ 4.537,80 uit het Economisch structuurfonds voor het opstellen van de initiŽle EQUAL-aanvraag.


2. Instemmen met een bijdrage van f 22.095,--/

§ 10.026,27 uit het Economisch structuurfonds voor een bijdrage in de kosten van Actie 1.


3. Tekenen van de intentieverklaring participatie ontwikkelpartnerschap Subsidieregeling ESF-AQUAL.

Conform.
6.9/MB Ja Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. De Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie en de Statencommissie Milieu, Water en Groen:


1. informeren over het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe;


2. ter kennisneming de jaarrekeningen 1999 en 2000, het jaarverslag 2000 en de begrotingen 2000 en 2001 toesturen.

Conform.
6.10/CW Ja Stand van zaken Stichting Erfgoedhuis van Drenthe. De Statencommissie Cultuur en Welzijn informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Stichting Erfgoedhuis van Drenthe. Conform.

Mits aanpassing brief.
6.11/CW Ja Koepelconvenant herstructurering openbare-

bibliotheekwerk.


1. Instemmen met het Koepelconvenant herstructurering openbarebibliotheekwerk.


2. Provinciale staten voorstellen het college van gedeputeerde staten te machtigen om in het algemeen bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) akkoord te gaan met het Koepelconvenant herstructurering openbarebibliotheekwerk.

Conform.
6.12/CW Ja Subsidiewijziging Drentse Stichting Zorg (DSZ),

Regionaal PatiŽnten-/Consumentenplatform (RPCP) en Federatie voor Ouderverenigingen (FvO).


1. Provinciale staten voorstellen te besluiten tot:

a. een structurele verhoging van het RPCP-subsidiebudget met f 80.000,--/
§ 36.302,42;

b. een structurele verhoging van het FvO-subsidiebudget met f 40.000,--/
§ 18.151,21;

c. een bedrag van f 45.000,--/
§ 20.420,11 in het kader van het herijkingstraject en in afwachting van de beŽindiging van de subsidierelatie met het IVOM te reserveren voor CWZ-beleidswensen.


2. Dit realiseren met ingang van 2002 door een ombuiging van het subsidiebudget van de DSZ, zijnde f 165.000,--/ § 74.873,74 en dit alles meenemen in de eerstvolgende wijziging van de begroting 2002.

Conform.
6.14/BJC Ja Uittreding Gemeenschappelijke regeling

Bestuursacademie Noord-Nederland.
Provinciale staten voorstellen:


1. in te stemmen met de uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Noord-Nederland;


2. de extra bijdrage aan de BANN voor 2000 en 2001 van in totaal f 74.563,--/
§ 33.835,21 als last mee te nemen in de begroting 2001 en deze te dekken door een verlaging van het krediet voor onvoorziene uitgaven 2001.

Conform.
6.15/BJC Ja Aanpassing provinciale regelgeving in verband met invoering van de euro. Provinciale staten voorstellen de provinciale regelgeving aan te passen in verband met de invoering van de euro. Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie