Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Plan voor aanleg ecologische verbindingszone Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 09-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Oosterhout wil fors investeren in ecologie bedrijventerrein Weststad

Plan voor aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Oosterhout wil fors investeren in de ecologie op het bedrijventerrein Weststad. Dat blijkt uit een voorstel van b. en w. aan de gemeenteraad, dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 11 september. Het voorstel valt in twee delen uiteen: het aanleggen van een ecologische verbindingszone langs Weststad III en het verbeteren van het zogenaamde "omloopbos" langs Weststad I en II. In totaal is hiermee een investering gemoeid van 2.680.000 ( 1.216.131). Dat is inclusief een aanzienlijke subsidie van 656.689 ( 297.947) die het Brabants Landschap voor dit project in het vooruitzicht heeft gesteld.

De ecologische verbindingszone langs Weststad III dient ter compensatie van de oorspronkelijke verbindingszone langs het Wilhelminakanaal. Door de aanleg van de langshaven is die zone op die plek onmogelijk geworden. Alternatief is dus nu een zone langs de noordelijke en westelijke kant van Weststad III, over een lengte van drie kilometer en een maximale breedte van veertig meter. De herinrichting van deze zone moet bovendien leiden tot een goede landschappelijke overgang tussen het bedrijventerrein Weststad III en het agrarische gebied rond Den Hout. Het plan voor de herinrichting van dit gebied is, in opdracht van de gemeente Oosterhout, opgesteld door Elings Landschapsarchitekten uit Oisterwijk, in samenspraak met twaalf externe organisaties als de Milieuvereniging, het waterschap en Rijkswaterstaat.

Het terrein is op dit moment in gebruik als weiland, gronddepot en omloopbos met populieren. Geprobeerd is bestaande cultuurhistorische en landschappelijke elementen (watergangen, struweel, Vlaamse schuur) zoveel mogelijk te behouden en te accentueren. Andere doelstelling van de aanleg van de ecologische verbindingszone is in dit gebied dier- en plantensoort een plaats te geven die hier volgens het rapport "Groen Blauw in Oosterhout" thuishoren. Te denken valt dan onder andere aan de kamsalamander, de nachtegaal, de rietzanger, de watervleermuis en de hermelijn.

Uitgangspunt bij de herinrichting van deze zone is dat de verschillende onderdelen ieder een eigen gezicht moeten hebben, maar dat er tegelijkertijd tijd wel sprake moet zijn van samenhang. Die samenhang wordt verkregen door een duidelijke natte verbindingszone (sloten, natuurvriendelijke oevers en poelen) en door het gebruik van riet als hoofdelement. Hoge, vroeger bewoonde plaatsen krijgen een bijzondere invulling in de vorm van fruitboomgaard en boombeplanting. Verder zal het bedrijventerrein goed zichtbaar moeten blijven vanaf de Weststadweg en de A59, terwijl het bedrijventerrein zelf een "raamwerk" krijgt van bomenrijen.

De nieuw aan te leggen ecologische verbindingszone is uit te splitsen in zeven onderdelen:

in het deel tussen de Energieweg (Weststad I) en de leidingenstraat bij Weststad II (aan de westzijde van het bedrijventerrein) worden de bestaande sloten (met riet) gehandhaafd. Tussen de rietzone en de Industrieweg liggen poelen, afgewisseld met nat struweel. Op het talud naar de Industrieweg worden droog struweel (meidoorn, sleedoorn, esdoorn) en zomereiken aangeplant. Het recreatieve fietspad naar Made wordt gehandhaafd. Tussen de Weststadweg en het pad zal, vanwege de sociale veiligheid, geen opgaande beplanting worden aangebracht. Langs de Weststadweg worden de huidige zomereiken gehandhaafd. Omdat de Weststadweg en de Energieweg barrières vormen voor de voortgang van de ecologische verbindingszone naar het Wilhelminakanaal (via de Bovensteweg) en het Markkanaal, worden onder deze wegen eco-tunnels geplaatst;

in de leidingenstraat tussen Weststad II en III wordt struweel en greppels aangelegd. Vanwege de aanwezigheid van het leidingentracé is er hier geen mogelijkheid tot het ontwikkelen van "natte natuur";

de strook tussen de leidingenstraat en de rotonde (aan de westzijde van Weststad III) wordt vormgegeven als rietzone met bosjes en poelen. Langs de Weststadweg komen twee rijen zomereiken (waarvan de oostelijke rij al bestaat). De houtsingel aan de westzijde van de Weststadweg zorgt voor de "zachte overgang" naar het buitengebied van Den Hout. Langs de Logistiekweg worden rijen bomen geplant die deel uitmaken van het raamwerk van bomen van het bedrijventerrein. De bedrijven hebben op eigen terrein vijvers, waarin dakwater wordt opgevangen. Die vijvers kunnen hier eventueel een overstort krijgen in de rietzone;

bij de hoge rug van de rotonde wordt de rietzone onderbroken. Een dubbele rij eiken symboliseert hier de vroegere Herstelsweg. Voor de Vlaamse schuur wordt een fruitboomgaard aangeplant. Die boomgaard accentueert de entree van Weststad III en verwijst naar het voormalige agrarisch gebruik. Poelen met droge bosjes liggen om de 150 meter en worden met elkaar verbonden door eco-tunnels onder de rotonde en door greppels;

op de hoge rug langs de A59 komen bosjes, poelen, greppels, fruitboomgaarden en eiken. Hier wordt de dubbel rij eiken over het voormalige tracé van de Herstelsweg doorgetrokken. De bomen langs het Innovatiepark zorgen voor de overgang van het grootschalige bedrijventerrein naar de ecologische verbindingszone. Een hoogstamfruitboomgaard geeft het bedrijventterein een accent vanaf de A59;

in het gedeelte tussen A59 en Innovatiepark (noordzijde Weststad III) komt weer een doorgaande rietzone met poelen en bosjes. Langs het Innovatiepark komen bomen;

tenslotte wordt het laatste gedeelte langs de A59 tot aan het Wilhelminakanaal ingericht als rietzone. De ecologische verbindingszone is hier met greppels verbonden met de kanaaldijk van het Wilhelminakanaal (aan de noordzijde van de A59). Tussen het spoor en de kanaaldijk ligt een "stapsteen" in de vorm van een bosje met een poel.

Medewerking bedrijven

Overigens wil de gemeente Oosterhout ook de bedrijven op Weststad III bewegen om, met de inrichting van hun (voor)terreinen, aan te sluiten bij de ecologische ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dat is overigens niet alleen goed voor de ecologie, het kan ook een fraai "visitekaartje" voor de bedrijven opleveren. In 2001 zal dan ook de nodige energie gestoken worden in voorlichting aan de ondernemers over dit onderwerp.

Integraal voorstel

Het voorstel voor de ecologische verbindingszone geldt dus niet alleen het "nieuwe" bedrijventerrein Weststad III, maar ook de "oude" terreinen Weststad I en II. Dat laatste gebeurt eerder dan in de planning was voorzien. B. en w. hebben voor deze versnelling gekozen, omdat nu de gelegenheid bestaat een integraal plan op te stellen, hetgeen kostenbesparend werkt. Het plan kan bovendien straks zo aansluiten op de te ontwikkelen groene zone in het uitbreidingsgebied Vrachelen 4/5. In het deel van de ecologische zone van Weststad I en II kan daarnaast een vrijliggend fietspad worden aangelegd, dat aansluit op het fietspadennet van Weststad III. En tenslotte is het, om de subsidie van Brabants Landschap binnen te halen, nodig het plan binnen twee jaar volledig afgerond te hebben.

Oosterhout, 9 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie