Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beschikking OPTA in geschil tussen Best en Crystal Conduct

Datum nieuwsfeit: 09-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.

OPTA/IBT/2001/202119

Beschikking van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van art. 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in het geschil tussen:

De heer J.M.J. Best

en

Crystal Conduct Infra Broker B.V.,

UPC KabelTV & Telecom B.V.,

Bredband B.V.
gemachtigde: de heer mr. ing. J.W.H. Lemckert, Meijsen Bedrijven B.V.,

A. Het verloop van de procedure


1. Op 22 juni 2001 ontvangt het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) van de heer J.M.J. Best, te Aalsmeer een verzoek om een beschikking ex art. 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) te geven, gericht tegen het voornemen van Meijsen Bedrijven B.V. (hierna: Meijsen) om namens Crystal Conduct Infra Broker B.V. (hierna: Crystal) en Bredband B.V. (hierna: Bredband) 16 telecommunicatiebuizen van 40 en 50 mm. aan te leggen in zijn grond met kadastrale aanduiding A 3114.
- Op 22 juni deelt het college Meijsen per faxbericht mede dat de voorgenomen werkzaamheden op het grondgebied van de heer Best opgeschort dienen te worden conform art. 5.3, vierde lid, Tw.
- Op 26 juni neemt het college het verzoek in behandeling en stelt vragen aan de heer Best.
- Op 26 juni stelt het college vragen aan Meijsen en verzoekt Meijsen een reactie op het verzoek van de heer Best over te leggen.

- Op 2 juli ontvangt het college antwoord van de heer Best op de gestelde vragen.
- Op 6 juli ontvangt het college het verweerschrift van Meijsen, waarin opgenomen een machtiging van Crystal en UPC KabelTV en Telecom B.V. (hierna: UPC).
- Op 11 juli hoort het college partijen.

- Op 11 juli overlegt Meijsen de met Crystal en UPC afgesloten contracten.
B. De feitelijke grondslag van het geschil


2. De heer Best is eigenaar van de grond met kadastrale aanduiding A 3114 te Aalsmeer.
- Op deze grond bevindt zich een woonhuis en een atelier, met erf, waaromheen een weiland ligt waarin paarden gehouden worden.

- Crystal en Bredband staan bij het college geregistreerd als aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk (hierna: de aanbieder) als bedoeld in art. 5.1, eerste lid, Tw, UPC staat o.a. geregistreerd als aanbieder.

- Op 26 maart 2001 benadert Meijsen de heer Best om HDPE buizen in zijn grond aan te leggen.

1
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.


- De aanleg van het tracé vindt plaats door middel van een combinatie van graven en horizontaal gestuurd boren. Op het terrein van de heer Best wordt goeddeels machinaal een geul gegraven van 90 cm. diep en 40 cm. breed.

- De heer Best heeft aangegeven andere plannen te hebben met de grond en geeft geen toestemming voor de aanleg.

- Op 14 juni benadert Meijsen opnieuw de heer Best om toestemming voor de voorgenomen werkzaamheden te verkrijgen.

- De heer Best geeft opnieuw geen toestemming.
- Op 15 juni stuurt Meijsen een schriftelijke kennisgeving ex art. 5.3, tweede lid, Tw naar de heer Best namens Crystal en Bredband, waarin partijen te kennen geven dat vanaf week 26 een aanvang zal worden gemaakt met de aanleg van 16 telecommunicatiebuizen.
- Op 22 juni uit de heer Best bedenkingen als bedoeld in art. 5.3, tweede lid, Tw tegen de voorgenomen kabellegging door Crystal op eigendom van de heer Best bij het college.
- Meijsen deelt in het verweerschrift mee dat op dit moment de onderhandelingen met opdrachtgever Bredband lopen, maar nog geen contract is getekend.
- Op 9 juli overlegt Meijsen aan het college een faxbericht van Crystal en UPC waarin wordt gesteld dat Meijsen namens partijen op mag treden in dit geschil.
- Tijdens de hoorzitting stelt Meijsen dat UPC vier HDPE buizen van 32 mm. aanlegt bovenop de 16 buizen die in de kennisgeving zijn genoemd.

C. Het verzoek van de heer Best

Het standpunt van de heer Best kan als volgt worden samengevat.


3. Op 22 juni deelt de heer Best het college in zijn verzoekschrift mede dat hij bedenkingen heeft tegen de aanleg van 16 telecommunicatiebuizen van 40 en 50 mm in zijn grond met kadastraalnummer A 3114.


4. Op dit moment wordt het betwiste perceel gebruikt als weiland. In de toekomst wil de heer Best het weiland betrekken bij zijn tuin, door deze uit te breiden met bomen en waterpartijen tot een zogenaamde parktuin.


5. Voorts stelt de heer Best dat zijn bedenkingen berusten op negatieve ervaringen in het verleden, die betrekking hebben op kabels van Schiphol, die op grond van een gevestigd zakelijk recht zijn aangelegd in zijn dijk.


6. Tijdens de hoorzitting stelt de heer Best dat Meijsen onvoldoende heeft gestreefd naar overeenstemming.


7. Voorts stelt hij dat uit de ernstige inbreuk op de privacy door de zware machines waarmee op zijn land zal worden gewerkt en de hoeveelheid buizen die Crystal in zijn grond wil stoppen blijkt, dat het idee van het gedogen van kabels is achterhaald.


2
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.

D. Het standpunt van de aanbieders


8. Het standpunt van de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken (hierna: de aanbieders) kan als volgt worden samengevat.


9. Zij stellen dat Meijsen, als aannemer, voor hen een interlokaal communicatienetwerk aanlegt, dat de cityringen van Amsterdam en Den Haag met elkaar verbindt.


10. Zij stellen voorts dat de heer Best gedoogplichtig is, daar het perceel A 3114 een weiland betreft en geen afgesloten erf of tuin.


11. Zij concluderen dat de heer Best de aanleg tegenhoudt omdat hij in de toekomst wellicht een andere bestemming heeft voor zijn grond, maar dat hij niet is aangevangen met het uitvoeren van werkzaamheden, noch concrete plannen in die richting heeft. Hij zou, aldus de aanbieders, geen bezwaar hebben tegen het tracé zelf.


12. Zij kunnen niet in openbare grond aanleggen omdat Rijkswaterstaat geen toestemming heeft verleend voor een boring bij de brug over de Ringvaart in het verlengde van de Bosrandweg wegens technische bezwaren. De reeds aanwezige boringen konden worden beschadigd. Voorts is de strook groen van Schiphol te smal om te boren.


13. Tijdens de bespreking met de heer Best is een tracé voorgesteld, dat zo min mogelijk overlast zou bezorgen, namelijk op de slootkant, aan de rand van het perceel.

E. Het juridisch kader


14. In hoofdstuk 5 van de Tw is de gedoogplicht voor aanleg, instandhouding en opruiming van kabels geregeld. In art. 5.1 Tw wordt een onderscheid aangebracht tussen verschillende soorten grond en de daarbij behorende gedoogplicht.


15. Art. 5.1 bepaalt het volgende.

1. Eenieder is, behoudens artikel 5.2 en onverminderd het in dit hoofdstuk geregelde recht op schadevergoeding, verplicht de aanleg en instandhouding van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden, alsmede de opruiming daarvan, te gedogen.

2. De in het eerste lid bedoelde verplichting strekt zich, behoudens art. 5.3 en onverminderd het in dit hoofdstuk geregelde recht op schadevergoeding, wat betreft interlokale en internationale kabels tevens uit tot alle andere gronden, uitgezonderd afgesloten tuinen en erven die met bewoonde percelen één geheel vormen.
3. Door de aanleg, instandhouding en de opruiming van kabels wordt geen verandering in de bestemming en zo min mogelijk belemmering in het gebruik van de gronden gebracht.


16. Het tweede lid van art. 5.1 Tw regelt een gedoogplicht voor andere dan openbare gronden. In deze, andere dan openbare gronden hoeven slechts interlokale en internationale kabels gedoogd te worden. Van deze gedoogplicht zijn erven en tuinen die met bewoonde percelen één geheel vormen uitgezonderd.


3
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.


17. Art. 5.1 Tw bepaalt dat kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of omroepnetwerk door eenieder moeten worden gedoogd. De definitie van `kabels' wordt bepaald in art. 1.1, onder r, Tw. De definitie van een openbaar telecommunicatienetwerk wordt gegeven in art. 1.1, onder g, Tw.


18. Art. 5.3 Tw geeft de procedure die een aanbieder van een openbaar telecommunicatie- en omroepnetwerk dient te volgen indien hij een kabel wil aanleggen in andere dan openbare gronden en geeft de regeling indien er een geschil ontstaat tussen aanbieder en gedoogplichtige.


19. Art. 5.3 Tw bepaalt het volgende.

1. Indien de aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk het voornemen heeft werkzaamheden uit te voeren in verband met de aanleg en instandhouding van kabels, bedoeld in art. 5.1, tweede lid, streeft hij naar overeenstemming met degene op wie een gedoogplicht rust over de plaats en de wijze van de uitvoering van het werk.

2. Bij gebreke van overeenstemming geeft de aanbieder van het netwerk aan degene op wie een gedoogplicht als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, rust, onverwijld een schriftelijke kennisgeving waarin een omschrijving van de voorgenomen plaats en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden wordt gegeven. Indien degene op wie een gedoogplicht rust, tegen de kennisgeving bedenkingen heeft, kan hij na ontvangst daarvan het college verzoeken een beschikking te geven.

3. Het college geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van het verzoek.
4. Het verzoek schorst de uitvoering van het voornemen.


20. Het eerste lid van art. 5.3 Tw geeft de aanbieder die voornemens is een kabel aan te leggen in andere dan openbare grond, in de eerste plaats de opdracht om te streven naar overeenstemming met gedoogplichtige, over de plaats en wijze van de uitvoering van het werk.


21. Art. 5.3, tweede lid, Tw geeft de procedure aan die aanbieder en gedoogplichtige dienen te volgen, indien er geen overeenstemming bereikt kan worden. De aanbieder stuurt de gedoogplichtige een kennisgeving met daarin de voorgenomen plaats en wijze van uitvoering van het werk. Indien de gedoogplichtige het nog steeds oneens is met de voorgenomen werkzaamheden, kan hij tegen de daadwerkelijke tenuitvoerlegging daarvan actie ondernemen door zijn bedenkingen te uiten en het college te verzoeken ter zake een beschikking te geven.


22. Art. 5.3, vierde lid, Tw bepaalt dat het verzoek de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden schorst.


23. In het besluit in het geschil Stichting Pallandt van Keppel Stichting versus KPN Telecom B.V. (OPTA/IBT/2001/101137) heeft het college bepaald dat voordat het college toe kan komen aan de toets aangaande de voorgenomen plaats en de wijze van uitvoering van het werk, dient te worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een situatie als omschreven in art. 5.3 Tw. Er moet derhalve voldaan zijn aan de volgende randvoorwaarden:
- de aanbieder moet een aanbieder zijn van een netwerk als bedoeld in art. 5.1 Tw;
- de aan te leggen kabels moeten ten dienste komen van een openbaar telecommunicatie- of omroepnetwerk als bedoeld in art. 5.1, Tw;
- de kabels moeten interlokaal dan wel internationaal van aard zijn;


BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.


- de grondeigenaar dient als gedoogplichtige als bedoeld in art. 5.1, tweede lid, Tw te kunnen worden aangemerkt;

- de aanbieder moet gestreefd hebben naar het bereiken van overeenstemming met de gedoogplichtige, doch deze overeenstemming is niet bereikt.

F. De beoordeling van het geschil

Het college overweegt ten aanzien van het onderhavige verzoek om een beschikking als volgt.

Ten aanzien van de bevoegdheid van het college

24. Het college dient, alvorens in te kunnen gaan op de bedenkingen die door de heer Best zijn aangevoerd, vast te stellen in hoeverre hij bevoegd is een beslissing te nemen in het geschil.

a. Ten aanzien van de partijen in het geschil


25. Meijsen heeft een schriftelijke kennisgeving namens Crystal en Bredband aan de heer Best doen toekomen, waarop deze het college heeft verzocht een beschikking te geven in de onderhavige zaak, aangezien hij bedenkingen heeft tegen de voorgenomen werkzaamheden.


26. Het college heeft van Meijsen bij het verweerschrift twee bijlagen ontvangen, waaruit blijkt dat Meijsen namens Crystal en UPC als gemachtigde op mag treden in dit geschil.


27. Uit het verweerschrift, hetgeen is bevestigd tijdens de hoorzitting, blijkt dat er geen overeenkomst is met Bredband, noch bij Meijsen, noch bij Crystal. Derhalve is Bredband ten onrechte genoemd in de kennisgeving, ex art. 5.3, tweede lid, Tw, die aan de heer Best is gestuurd.


28. Het college oordeelt dat Bredband geen partij in dit geschil is.

29. Als bijlage bij het verweerschrift heeft Meijsen ook een machtiging overgelegd namens UPC, waaruit blijkt dat Meijsen de belangen van UPC mag behartigen in dit geschil.


30. Het college constateert, dat Meijsen in de schriftelijke kennisgeving, als bedoeld in art. 5.3, tweede lid, Tw, aan de heer Best aankondigt namens Crystal en Bredband 16 HDPE buizen aan te zullen leggen in de grond van de heer Best.


31. Het college heeft vastgesteld dat deze 16 buizen alle voor Crystal zelf worden aangelegd.

32. Tijdens de hoorzitting stelt Crystal dat UPC vier extra HDPE buizen wil aanleggen bovenop de door Crystal, in de schriftelijke kennisgeving, aangegeven 16 HDPE buizen.


33. Het college stelt vast dat (namens) UPC niet is gestreefd naar overeenstemming met de heer Best, daar noch UPC, noch deze vier buizen zijn vermeld in de door Meijsen verzonden schriftelijke kennisgeving.


5
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.


34. Het college oordeelt derhalve dat UPC geen partij in dit geschil is.

35. UPC, of een gemachtigde namens UPC, dient derhalve contact op te nemen met de heer Best en te trachten met hem tot overeenstemming te komen over de door UPC voorgenomen werkzaamheden.


36. Het college komt derhalve niet toe aan een toetsing van hetgeen namens Bredband en UPC verder is ingebracht in het kader van dit geschil.


37. Het college merkt Crystal aan als partij tegen wie het verzoek van de heer Best zich richt.

38. Wellicht ten overvloede stelt het college dat bovenstaande conclusie niet ziet op de eventuele rechten die Bredband of UPC al dan niet kunnen ontlenen aan hoofdstuk 5 buiten het kader van dit geschil.

b. Ten aanzien van de bij het geschil betrokken kabels


39. Crystal heeft op grond van art. 5.1, tweede lid, Tw om toegang tot de grond van de heer Best gevraagd ten einde 16 HDPE buizen aan te leggen ten behoeve van een interlokaal telecommunicatienetwerk tussen Amsterdam en Den Haag.


40. Uit de definitie van kabels als bedoeld in art. 1.1, onder r, Tw blijkt dat het begrip kabels mede de beschermingswerken omvat. Art. 5.1, eerste lid, Tw bepaalt dat eenieder deze kabels, mits zij ten dienste komen aan een openbaar telecommunicatienetwerk dient te gedogen. Art. 1.1, onder g, bepaalt dat een netwerk openbaar is, wanneer het wordt gebruikt voor openbare telecommunicatie diensten, of voor de overdracht van signalen tussen netwerkaansluitpunten.


41. Het college stelt vast dat een HDPE buis een beschermingswerk is als bedoeld in art. 1.1, onder r, Tw. In deze buis worden door Crystal glasvezels `geblazen', die op deze wijze beschermd worden tegen bedreigingen van buiten af.


42. Het college concludeert dat in de definitie van het begrip kabels weliswaar beschermingswerken zijn opgenomen, maar dat deze niet los kunnen staan van de kabel ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk zelf. Dit netwerk kan vervolgens niet worden losgezien van de openbare telecommunicatiediensten die over dit netwerk worden verzonden.


43. Het college constateert dat lege HDPE buizen geen kabels zijn en als zodanig geen onderdeel uitmaken van een openbaar telecommunicatienetwerk. Hieruit volgt dat op grond van art. 5.1, tweede lid, Tw geen gedoogplicht bestaat voor lege HDPE buizen.


44. Het college oordeelt als gevolg hiervan dat hij niet bevoegd is een beschikking te geven waarin de aanleg van de 14 lege HDPE buizen is opgenomen. Wel benadrukt het college, gezien het voorgaande, dat logischerwijs uit de Tw voortvloeit, dat voor deze 14 buizen geen gedoogplicht voor de heer Best geldt.


45. Het college voegt daarom een zesde randvoorwaarde toe aan de in het "Keppel besluit" reeds geïdentificeerde vijf randvoorwaarden waaraan de aanbieder moet voldoen ten einde aanspraken


6
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.

te kunnen maken op de gedoogplicht van een grondeigenaar, te weten: er moet sprake zijn van "kabels" als bedoeld in art. 1.1, onder r, Tw.

c. Ten aanzien van de status van de grond


46. Het college heeft in het "Keppel" besluit, onder andere, bepaald dat voordat het college toe kan komen aan de toets aangaande de voorgenomen plaats en de wijze van uitvoering van het werk vast moet worden gesteld of er in een geschil, ex art. 5.3, tweede lid, Tw, sprake is van andere dan openbare grond.


47. Het college stelt vast dat de grond van de heer Best met kadastrale aanduiding A 3114 te Aalsmeer, waarin de aanbieders de voorgenomen werkzaamheden hebben aangekondigd, een weiland betreft. Het college merkt deze grond aan als andere dan openbare grond als bedoeld in art. 5.1, tweede lid, Tw. Het college acht zich derhalve bevoegd kennis te nemen van de bedenkingen van de heer Best tegen de voorgenomen werkzaamheden van Crystal.

d. Ten aanzien van het verzoek van de heer Best


48. Het college constateert dat Meijsen en de heer Best niet tot overeenstemming zijn gekomen waar het de aanleg van 16 HDPE buizen betreft in de grond van de heer Best, te Aalsmeer, dat bekend staat onder kadastrale aanduiding A 3114.


49. De heer Best verzoekt het college, volgend op de kennisgeving ex art. 5.3, tweede lid, Tw, op grond van voornoemd artikel een beschikking te geven, daar hij bedenkingen heeft tegen de voorgenomen werkzaamheden.


50. Het college concludeert dat hij bevoegd is van deze bedenkingen kennis te nemen en een beschikking te geven, voor zover ze betrekking hebben op de kabels die voor Crystal worden gelegd.

De bedenkingen van de heer Best

51. De wens van de heer Best het weiland in de toekomst wellicht te veranderen in een parktuin, doet niet af aan de gedoogplicht die de Tw hem in art. 5.1, tweede lid, Tw oplegt. Het perceel kan op grond van een plan voor de toekomst niet reeds worden aangemerkt als tuin. De gedoogplicht die de Tw oplegt is overigens beperkt. Indien de heer Best werkzaamheden gaat uitvoeren op zijn land of hier gebouwen wil oprichten, dan dient de aanbieder, in beginsel, zijn kabels om niet te verleggen. De bedenking van de heer Best wordt derhalve afgewezen.


52. De negatieve ervaringen die de heer Best in het verleden heeft gehad met het aanleggen van kabels in zijn grond, doen niet af aan de gedoogplicht die de Tw hem oplegt. De Tw bepaalt in art. 5.1, derde lid, onder andere dat door de aanleg, instandhouding en de opruiming van kabels zo min mogelijk belemmering in het gebruik van gronden wordt gebracht. Iedere niet noodzakelijke belemmering kan derhalve meewegen in de hoogte van de schadevergoeding die geëist kan worden. Dit geldt eveneens voor schade die na de aanleg ontstaat en aan deze aanleg kan worden toegeschreven. Het college is echter niet bevoegd een beschikking af te geven met betrekking tot de schade.


7
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.


53. Het college constateert dat Meijsen twee maal mondeling contact heeft gehad met de heer Best. Uit de wederzijdse verslaglegging over deze gesprekken blijkt dat Meijsen naar het oordeel van het college voldoende heeft getracht tot overeenstemming te komen met de heer Best. Dit blijkt eens te meer, daar Meijsen bereidt is het tracé aan te passen naar de wens van de heer Best. Deze bedenking van de heer Best wordt derhalve afgewezen.

De gedoogplicht

54. Het college constateert dat Crystal staat geregistreerd bij het college als aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk.


55. Het college heeft reeds vastgesteld dat Crystal twee HDPE buizen na de aanleg zal vullen met glasvezelkabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk.


56. Het college oordeelt derhalve dat de voorgenomen werkzaamheden voor de kabels, inclusief de beschermingswerken in de vorm van twee HDPE buizen, dienen te worden gedoogd door de heer Best op grond van het gestelde in art. 5.1, tweede lid, Tw en dat deze kabels zo spoedig als mogelijk dienen te worden aangelegd. Het college heft de schorsing van de uitvoering van het voornemen met betrekking tot de kabels die in twee HDPE buizen worden aangelegd in de grond van de heer Best dan ook per direct op.


57. Dit besluit van het college laat de rechten die de Tw de heer Best biedt, zoals een volledige schadevergoeding, onverlet.


58. Het college komt niet toe aan een beoordeling van hetgeen meer, of anders is ingebracht door partijen.

G. De beschikking


59. Het college geeft op grond van art. 5.3, tweede lid, Tw de volgende beschikking:

a) Het college oordeelt dat de heer Best de aanleg van kabels die geplaatst zullen worden in twee HDPE buizen door Crystal Conduct Infra Broker B.V. dient te gedogen zoals bepaald in art. 5.1, tweede lid, Tw in zijn grond met kadastrale aanduiding A 3114, te Aalsmeer;


b) het college oordeelt dat de 14 HDPE buizen, die (vooralsnog) leeg zullen blijven, geen onderdeel van een openbaar telecommunicatienetwerk zijn en zich derhalve onttrekken aan de in art. 5.1, tweede lid, Tw neergelegde gedoogplicht. Het college is dan ook niet bevoegd een beschikking te geven met betrekking tot deze 14 buizen. Wel wijst het college er nog eens met nadruk op dat de heer Best deze buizen niet hoeft te gedogen;


c) het college oordeelt dat hij niet bevoegd is in het kader van dit geschil een beschikking te geven over de voorgenomen werkzaamheden van Bredband B.V. en UPC KabelTV & Telecom B.V., nu deze aanbieders niet zijn aan te merken als partijen in dit geschil;


d) het college wijst af hetgeen door partijen meer of anders is gevorderd.

8
BESCHIKKING INZAKE HET GESCHIL TUSSEN J.M.J. BEST EN CRYSTAL CONDUCT INFRA BROKER B.V., UPC KABELTV EN TELECOM B.V. EN BREDBAND B.V.

Aldus besloten te `s-Gravenhage op 23 juli 2001:

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, Namens het college
Hoofd afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang (wnd.),

Drs. D.I. Bos

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90240
2509 LK Den Haag

onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar te bevatten. Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit en de overige op het bezwaar betrekking hebbende stukken te worden meegezonden.


9
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...