Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie onderzoeksrapport maatschappijopbouw in Nicaragua

Datum nieuwsfeit: 13-08-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Sociale en Institutionele Ontwikkeling Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Nederland
Datum 13 augustus 2001 Auteur Brechtje Paardekooper Kenmerk DSI/MY 360/01 Telefoon 070 3486032
Blad /4 Fax 070 3484883
Bijlage(n) 1 E-mail (brecht.paardekooper@minbuza.nl) Betreft Onderzoeksrapport "Contribution of Dutch Co-financing Organisations to Civil Society Building in Nicaragua".

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals U bekend vinden in het kader van de financiering van het Medefinancierings-programma regelmatig evaluaties plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medefinancieringsorganisaties en mijzelf. Het is mij een genoegen u hierbij de vierde studie aan te bieden: het evaluatie rapport over de door de medefinancieringsorganisaties (MFO's) ondersteunde programma's op het gebied van maatschappijopbouw in Nicaragua.

Dit rapport is het tweede in een reeks van drie studies over maatschappijopbouw. Eerder is u de studie over MFO-activiteiten op het gebied van maatschappijopbouw in India toegegaan. In het najaar zal de studie over maatschappijopbouw in Mali volgen; de reeks zal worden afgesloten met een synthesestudie.

In algemene zin kan ik de bevindingen van de studie onderschrijven. De conclusies zijn helder en het rapport biedt voldoende aanknopingspunten voor verdere beleidsontwikkeling. De onderzoekers oordelen positief over zowel de relevantie als de effecten van activiteiten op het gebied van maatschappijopbouw in Nicaragua, zoals die door de medefinancieringsorganisaties (MFO's) ondersteund worden. De kanttekeningen die zij plaatsen, hebben voornamelijk betrekking op de specifieke situatie waarin de Nicaraguaanse civil society zich bevindt.

De evaluatoren concluderen dat de partnernetwerken van de MFO's zeker relevant zijn voor de Nicaraguaanse context. De MFO's behoren met hun uitgebreide programma's en partnernetwerken tot de grote donoren in Nicaragua. Hivos en Novib en in later stadium Cordaid en ICCO hebben hun partnernetwerken de afgelopen jaren grotendeels herzien en deze omvatten nu partnerorganisaties die vaak een sleutelrol spelen in het maatschappelijk middenveld van Nicaragua.

De evaluatoren schetsen een zorgelijk beeld van de situatie waarin het Nicaraguaanse maatschappelijk middenveld verkeert. De slagkracht van maatschappelijke organisaties wordt gehinderd door een aantal contextuele factoren: zwakke staatsinstellingen, een gebrek aan politieke kanalen om belangen te verdedigen, een cultuur van corruptie, het terugbrengen van sociale voorzieningen door de staat en zeer wijd verspreidde armoede. De evaluatoren signaleren dat partnerorganisaties in toenemende mate compenseren voor de verantwoordelijkheden die de staat op sociaal terrein laat liggen, en zelf bepaalde diensten gaan aanbieden. Zij ontwikkelen zich dus in de richting van dienstverlenende organisaties. Dit verzwakt de staat weer verder, en kan op de lange termijn ontwikkeling van een autonome civil society in de weg staan. De evaluatoren pleiten er dan ook voor dat de partnerorganisaties en de MFO's een lange termijn strategie uitwerken met een duidelijker visie op de rol van de staat. Met name het openen van nieuwe politieke kanalen is hierbij belangrijk.

De evaluatoren beoordelen de doelgerichtheid van de interventies als positief tot zeer positief, al tekenen ze hierbij aan dat veel effecten pas op langere termijn zichtbaar kunnen worden. De beste resultaten worden geboekt op het gebied van organisatieversterking en netwerken. Als voorbeeld noemen de onderzoekers de oprichting van het nationale netwerk CCER na de orkaan Mitch dat nu ongeveer 300 maatschappelijke organisaties bundelt. De resultaten van activiteiten op het gebied van lobby- en belangenbehartiging zijn wisselend. Een kwart van de partnerorganisaties ontplooide activiteiten op het gebied van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging. Daarvan kon in de helft van de gevallen duidelijke effecten worden vastgesteld. Zo slaagden organisaties er bijvoorbeeld in wetgeving aangenomen te krijgen op het gebied van kinderrechten en van controle op mijnbouw- en houtbedrijven. Wel bleven de lobby-activiteiten -vooral in de richting van de overheid- achter bij de verwachtingen van de onderzoekers. Tenslotte beoordeelden de evaluatoren de effecten van PO's op burgerschap als veelbelovend. Partnerorganisaties droegen bijvoorbeeld bij aan het opbouwen van een dialoog tussen voormalige contras en gedemobiliseerde soldaten.

Het oordeel met betrekking tot de doelmatigheid van de partnerorganisaties is kritischer. Ongeveer één derde van de organisaties werd beoordeeld als efficiënt. Deze behaalden goede resultaten op het gebied van maatschappijopbouw tegen relatief lage kosten, en hadden een professioneel management. Eén derde werkte redelijk efficiënt, maar toonde tekortkomingen zoals hoge overhead, slechte planning of minder professionele staf. Eén derde tenslotte werd als onvoldoende of slecht beoordeeld. Dat wil niet zeggen dat er sprake was van misbruik van fondsen, maar wel dat de organisatie verbetering behoefde op zowel overhead als planning als ook het professionele niveau van de staf.

De onderzoekers stellen dat de noodzaak om efficiënt te werken door partnerorganisaties minder acuut wordt ervaren door de overvloedige aanwezigheid van donoren in Nicaragua, met name sinds de orkaan Mitch. Gemiddeld hadden de partnerorganisaties in deze studie 18 verschillende donoren. Een hoge mate van afhankelijkheid van buitenlandse donoren kan in op lange termijn contraproductief zijn voor een sterke autonome civil society, en vormt een gevaar voor de duurzaamheid van de resultaten van de organisaties.

Naast de donorafhankelijkheid noemen de evaluatoren nog enkele punten die aandacht behoeven. Zij signaleren bij de partnerorganisaties maar ook bij de MFO's een gebrek aan uitgewerkte en onderbouwde visie op maatschappijopbouw. Als gevolg daarvan ontbreekt het ook aan uitgewerkte strategieën met betrekking tot maatschappijopbouw. Daarnaast signaleren de onderzoekers een gebrek aan consensus tussen partnerorganisaties maar ook bij medefinancieringsorganisaties over wat de samenhang tussen maatschappijopbouw en armoedebestrijding precies behelst en hoe deze samenhang in praktijk benaderd moet worden. Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijke antwoord op de vraag hoe maatschappijopbouw kan worden verbonden met het versterken van de staat, of met het verbeteren van de toegang van armen tot de markt. De Nicaraguaanse context zoals hierboven beschreven geeft aanleiding tot het stellen van de vraag wat deze samenhang precies behelst.

De evaluatoren concluderen dat de planning, monitoring- en evaluatiesystemen van de partnerorganisaties nog voor verbetering vatbaar zijn. Recentelijk zijn bij partnerorganisaties op aandringen van de MFO's planning- monitoring- en evaluatiesystemen ingevoerd, wat al een belangrijks stap in de goede richting is. Deze systemen worden echter door de partnerorganisaties meer gezien als middel om verantwoording af te leggen aan donoren dan om als organisatie van te leren. Daarnaast is er nog weinig aandacht voor effecten van activiteiten voor de doelgroep. De evaluatoren bepleiten een nieuwe benadering van monitoring en evaluatiesystemen, met meer ownership van de partnerorganisaties en duidelijker aandacht voor leren van deze evaluaties, voor transparantie, en voor participatie van de doelgroepen.

De evaluatoren oordelen tenslotte negatief over de afstemming met het Nederlandse bilaterale beleid. Er is weinig sprake van uitwisseling van informatie, en al helemaal niet van coördinatie. Dat is deels te wijten aan gebrek aan staf bij de post, maar ook aan een zeker gebrek aan vertrouwen tussen ambassade en MFO's.

De Stuurgroep Evaluatie Medefinancieringsorganisaties acht de gekozen benadering -een combinatie van desk-studies en check-lists met 13 case-studies van partnerorganisaties- zowel conceptueel als methodologisch adequaat. De kwaliteit van de verschillende deelstudies is over het algemeen bevredigend maar vertoont onderlinge verschillen. De Stuurgroep stelt dat een strakkere en scherpere evaluatie pas mogelijk is op basis van meer specifieke doelstellingen van het MFP. Het beleid van de MFO's is nu nog zeer algemeen geformuleerd, stelt ze, en een duidelijk beleidskader voor landenbeleid en partnerselectie, waaraan evaluatiecriteria zijn te ontlenen, ontbreekt. Die kritiek geldt alle vier de onderzochte MFO's, maar daarbij geldt dat NOVIB en HIVOS meer uitgesproken en explicieter zijn in de ontwikkeling van hun visie en de toepassing van een specifieker maatschappijopbouw perspectief.

Het Gemeenschappelijk Overleg Medefinancieringsorganisaties (GOM) oordeelt positief over de studie. De studie lijkt met grote zorgvuldigheid en diepgang te zijn uitgevoerd. De onderzoekers zijn erin geslaagd een werkzaam methodologisch kader te ontwikkelen dat hen in staat stelt uitspraken te doen over output, effecten en impact op verschillende terreinen van interventie die onder maatschappijopbouw kunnen worden gerangschikt.

De MFO's onderschrijven de aanbeveling dat de conceptualisering van maatschappijopbouw meer aandacht verdient. Daaronder valt ook het expliciteren van assumpties over de relatie tussen maatschappijopbouw en structurele armoedebestrijding. De kanttekeningen van de evaluatoren met betrekking tot lobby naar de staat, en het feit dat mede ten gevolge van zwakke overheidsinstanties sommige partnerorganisaties rollen hebben opgepakt die feitelijk de staat toebehoren, zijn ook voor de MFO's punten van zorg. Dit geldt eveneens voor het punt van de donorafhankelijkheid en het gevaar voor gebrek aan duurzaamheid. In het najaar heeft het GOM een seminar gepland in Nicaragua met partnerorganisaties, waar deze thema's onderwerp van discussie kunnen zijn.

De MFO's delen de zorg van de onderzoekers over het gebrek aan afstemming met de ambassade en zien voor zichzelf een rol in het gezamenlijk met hun partners vorm geven aan de rol van het maatschappelijk middenveld in het nieuwe bilaterale sectorprogramma. In dit verband is het verheugend te constateren, aldus het GOM, dat begin juni een eerste afstemmende bijeenkomst tussen de MFO's en de ambassadestaf in Managua heeft plaatsgevonden. Ook zal de ambassade aanwezig zijn op het door het GOM in september in Nicaragua geplande seminar over de onderhavige studie.

de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...