Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Arcadis

Datum nieuwsfeit: 14-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcadis
Zoek soortgelijke berichten
Arcadis


Arnhem, 14 augustus 2001

ARCADIS CONTINUEERT WINSTGROEI

ARCADIS heeft in het tweede kwartaal van 2001 de winstgroei gecontinueerd. De winst exclusief buitengewone resultaten nam ten opzichte van 2000 toe met ruim 13%, tot EUR 6,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg met 11%, terwijl de bruto toegevoegde waarde, de eigen productie van ARCADIS, met ruim 5% toenam. Zoals na afloop van het eerste kwartaal gemeld, werd in het 2e kwartaal een bijzondere bate gerealiseerd van EUR 2 miljoen. Deze is het saldo van boekwinst uit de verkoop van een niet geconsolideerd onderdeel en een als bijzondere last aangemerkte voorziening voor de reorganisatie van de vastgoedwaarderingsactiviteiten in Nederland. Inclusief deze bijzondere bate bedroeg de netto winst in het tweede kwartaal EUR 8,3 miljoen, een stijging van 49% ten opzichte van vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2001 bedroeg de winststijging, exclusief buitengewone resultaten, bijna 13%. Aan het eind van het 2e kwartaal werden in Nederland de composteringsactiviteiten verkocht. Het effect hiervan op de resultaten is nihil.

Financieel

Tweede kwartaal

* Nettowinst voor buitengewoon resultaat: EUR 6,3 miljoen, 13% meer dan de EUR 5,6 miljoen in 2000

* Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,31 tegenover EUR 0,28 in 2000

* Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 11,3 miljoen van EUR 10,2 miljoen in 2000

* Bedrijfsopbrengsten: vergelijkbaar met vorig jaar op EUR 204 miljoen van EUR 205 miljoen in 2000

*


* Eerste halfjaar

* Nettowinst voor buitengewoon resultaat: EUR 9,9 miljoen, 13% meer dan de EUR 8,8 miljoen in 2000

* Resultaat per aandeel voor buitengewoon resultaat: EUR 0,49 tegenover EUR 0,44 in 2000

* Bedrijfsresultaat: 11% hoger naar EUR 18,0 miljoen van EUR 16,3 miljoen in 2000

* Bedrijfsopbrengsten: 3% stijging naar EUR 382 miljoen van EUR 371 miljoen in 2000


* De bedrijfsopbrengsten in het tweede kwartaal bleven vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar als gevolg van het aflopen van een aantal grote turnkey projecten in de Verenigde Staten, waardoor de diensten van derden sterk terugliepen. In dit geval is de eigen omzet van ARCADIS (de bruto toegevoegde waarde) een betere indicator voor het activiteitenniveau. De bruto toegevoegde waarde groeide in het 2e kwartaal met ruim 5% en in het halfjaar met ruim 7%. De groei werd afgevlakt door de verkoop eind vorig jaar van de uitvoerende milieu-activiteiten in Nederland en de verdere afbouw van activiteiten in het segment gebouwen in Duitsland. Dit werd niet geheel gecompenseerd door eerdere kleinere acquisities op het gebied van infrastructuur in de Verenigde Staten en Brazilië. Rekening houdend met valuta-effecten bedroeg de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde in het eerste halfjaar ruim 5%.


* Reagerend op de cijfers zei bestuursvoorzitter ir H.L.J. Noy: "Door de verkoop respectievelijk afbouw van minder renderende activiteiten is de omzetgroei beperkt en kunnen we ons concentreren op groeimogelijkheden in meer rendabele segmenten. Ik ben derhalve blij met de gunstige ontwikkeling van de resultaten en de verbetering van de marges. Vooral in de infrastructuur- en in de milieumarkt presteren we goed. In de Verenigde Staten woog de groei in deze markten ruimschoots op tegen terugval in de gebouwenmarkt. In Nederland werd de tegenvallende ontwikkeling bij de vastgoedwaarderingsactiviteiten meer dan goed gemaakt door groei in infrastructuur. Ook in de overige Europese landen en in Zuid-Amerika dragen met name de infrastructuuractiviteiten bij aan de groei van omzet en resultaat."


* Marktontwikkelingen


* De indeling van activiteiten in de vier marktsegmenten die ARCADIS onderscheidt is enigszins aangescherpt. Op basis hiervan zijn ook de cijfers over 2000 aangepast. De hierna genoemde groeicijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor het halfjaar.


* Infrastructuur: de toename bedroeg bijna 11% en deed zich voor over de gehele linie. In Nederland zorgden de grote railinfrastructuurprojecten voor veel werk, terwijl ook de investeringen van gemeenten en private partijen bijdroegen aan de groei. In de rest van Europa liet met name Spanje een sterke stijging zien. In de Verenigde Staten bleef de marktvraag op een aanhoudend goed niveau en konden we door de eerdere acquisitie van WSBC, een in Houston, Texas gevestigd bedrijf, gespecialiseerd in infrastructuur, extra van de groei profiteren.


* Milieu: de groei van 9% is hoofdzakelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en in wat mindere mate uit Nederland. In de Verenigde Staten is de toename het gevolg van een versterkte tendens tot outsourcing van niet-kernactiviteiten, die wordt ingegeven door de minder gunstige economische omstandigheden. In Chili en Brazilië begint de milieumarkt tot ontwikkeling te komen, hetgeen kansen biedt voor ARCADIS.


* Gebouwen: de teruggang in omzet van 17% is voor een groot deel het gevolg van het aflopen van een aantal grote turnkey projecten in de Verenigde Staten en voor het overige van verminderde investeringen in bedrijfsgebouwen in de Verenigde Staten en verdere afbouw van activiteiten in Duitsland.


* Communications: de omzetdaling van 7% is volledig toe te schrijven aan het lagere activiteitenniveau bij de Nederlandse vastgoedwaarderingsactiviteiten door het veel geringere aantal WOZ-bezwaarschriften dan verwacht. De telecomactiviteiten blijven een behoorlijke groei vertonen, zij het dat door de moeilijke omstandigheden waarin veel telecombedrijven verkeren, de groei op een lager niveau ligt dan eerder verwacht.

In het eerste halfjaar van 2001 was van de totale omzet 38% (2000: 38%) afkomstig uit Nederland, 40% (2000: 38%) uit Noord- en Zuid-Amerika, 18% (2000: 18%) uit overige Europese landen en 4% (2000: 6%) uit de rest van de wereld.

Projecten
In het tweede kwartaal van 2001 werkte ARCADIS aan de volgende projecten:

Infrastructuur:

* Een verkenning van mogelijkheden voor een lightrail verbinding tussen de vier grote steden in de Randstad in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;


* Van de Texas Department of Transportation kreeg ARCADIS een tweejarig contract ter waarde van US$ 5 miljoen ten behoeve van diverse snelwegprojecten.

Gebouwen:

* Voor het Oosterdokeiland in Amsterdam, een groot stedelijk herstructureringsproject, is ARCADIS als multidisciplinaire partner betrokken bij tal van werkzaamheden en levert onder andere het ontwerp van een ondergrondse parkeergarage;

* ARCADIS assisteert Philips Lighting in Turnhout in Belgie bij de bouw van een nieuwe productielokatie.

Milieu:

* Voor staalfabrikant Corus is ARCADIS in Duitsland verantwoordelijk voor het opstellen van een milieumanagementsysteem en interne milieuaudits, inclusief training van medewerkers in het kader van ISO 14001;
* ARCADIS levert als onderdeel van een consortium wereldwijde milieudiensten ten behoeve van de Amerikaanse luchtmacht. Het contract met een potentiële waarde van US $ 54 miljoen beloopt vijf jaar.

Communications:

* ARCADIS levert het technische ontwerp en bouwmanagement voor een 6000 m² network operation center en call center voor een Duitse dochter van Callahan.

* In België werkt ARCADIS aan diverse vervolgopdrachten in het kader van de uitbouw van het derde GSM-netwerk en aan een opdracht voor verbinding tussen glasvezelnetwerken van diverse providers.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de marktomstandigheden in het 2e halfjaar niet wezenlijk zullen wijzigen. In Nederland zorgt de groei in de infrastructuurmarkt ervoor dat de terugval in de resultaten van de
vastgoedinformatie-activiteiten naar verwachting wordt gecompenseerd. Ook in de Verenigde Staten en de meeste overige Europese landen is de infrastructuurmarkt sterk. Hoewel de groei in de telecommarkt achterblijft, doen zich kansen voor die ons een betere positie geven, zodra de markt aantrekt. De versterkte tendens tot outsourcing bij het bedrijfsleven biedt eveneens mogelijkheden voor groei.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "Wij verwachten in 2001 onze strategische doelstellingen te kunnen realiseren. De stijging van het bedrijfsresultaat zal naar verwachting in lijn zijn met het 1e halfjaar. Dat houdt in dat onze focus op meer rendabele activiteiten om daarmee de marge te verbeteren, vruchten begint af te werpen. Rekening houdend met een iets geringere bijdrage van niet-geconsolideerde deelnemingen in het 2e halfjaar, verwachten wij voor 2001 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - een groei van de nettowinst met circa 10%. Dit is exclusief de eerder genoemde bijzondere bate van per saldo EUR 2 miljoen en exclusief het effect van mogelijke nieuwe acquisities."

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.

Voor meer informatie:
J Slooten, ARCADIS, 026-3778604, e-mail (j.slooten@arcadis.nl)

 
ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  
            tot en met  
2e kwartaal 2e kwartaal
x EUR 1 miljoen 2001 2000 2001 2000
Bedrijfsopbrengsten 204,3 205,3 381,9 370,7 Materialen en diensten van derden53,7 62,1 96,2 104,6
Bruto toegevoegde waarde 150,6 143,2 285,7 266,1
Bedrijfskosten 135,4 128,5 260,0 241,3
Afschrijvingen 3,9 4,5 7,7 8,5

Bedrijfsresultaat 11,3 10,2 18,0 16,3
Financiële baten en lasten (0,8) (1,1) (1,5) (1,8)
Resultaat voor belastingen 10,5 9,1 16,5 14,5
Belastingen (4,0) (3,5) (6,2) (5,6)
Resultaat na belastingen 6,5 5,6 10,3 8,9
Resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen 0,1 0,2 0,2 0,2
Groepsresultaat na belastingen 6,6 5,8 10,5 9,1
Belang derden (0,3) (0,2) (0,6) (0,3)
Netto resultaat exclusief buitengewone resultaten 6,3 5,6 9,9 8,8
Buitengewone resultaten na belastingen 2,0 - 2,0 -
Netto resultaat 8,3 5,6 11,9 8,8

Resultaat per aandeel (in euros)0,41 0,28 0,59 0,44
Resultaat per aandeel excl. buitengewone resultaten 0,31 0,28 0,49 0,44
Aantal uitstaande aandelen (in duizenden) 20.280 20.269 20.280 20.269

1) Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

ARCADIS NV GECONSOLIDEERDE BALANS
Ultimo Ultimo

2e kwartaal
x EUR 1 miljoen 2001 2000
ACTIVA
Vaste activa 56,7 58,2
Vlottende activa 252,5 240,6
TOTAAL 309,2 298,8
PASSIVA
Groepsvermogen 128,3 111,7
Voorzieningen 13,1 14,4
Langlopende schulden 23,1 23,1
Kortlopende schulden 144,7 149,6
TOTAAL 309,2 298,8

Mutaties in Eigen Vermogen
Beginstand Eigen Vermogen per 1 januari 2001 107,3

Mutaties:
Resultaat lopend boekjaar 11,9 Aandelenaankoopplannen - Koersverschillen 4,1
Herwaarderingsreserve onroerende zaken (0,1)

Eindstand per balansdatum 123,2

ARCADIS NV GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT


*EUR 1 miljoen
Tot en met tweede kwartaal
2001 2000
Netto winst 11,9 8,8
Afschrijvingen 7,7 8,5
Bruto kasstroom 19,6 17,3
Netto werkkapitaal (20,4) (18,7)
Andere mutaties 4,1 (1,1)
Totaal operationele kasstroom 3,3 (2,5)
Investeringen (netto) in:
Materiële vaste activa (8,0) (7,3)
Acquisities (2,1) 1,6
Totale financieringsactiviteiten 4,3 12,6
Mutatie liquide middelen (2,6) 4,4

Truus Lodder
Corporate Communications
phone: +31 (0)26 3778 286
Fax: +31 (0)26 4438 381
Email: (g.a.lodder@arcadis.nl)
Postbus 33, 6800 LE Arnhem

ARCADIS NV
Utrechtseweg 68
Postbus 33
6800 LE Arnhem
Tel 026 3778 604
Fax 026 4438 381
www.arcadis.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...