Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 16-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Inzamelen klein chemisch afval

* Wet Milieubeheer

* Wet Milieubeheer

* GELUIDHINDER AANLEG BETUWEROUTE METEREN
* Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 28 augustus 2001

* Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Geldermalsen
* Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (NS Railinfrabeheer BV)

* Start wegwerkzaamheden

* Vrijstelling bestemmingsplan "Buurmalsen 2000 (Rijksstraatweg 4).
* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Kapvergunningen

* Activiteiten

Voorlichting gemeente Geldermalsen Week 33

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in de milieubox passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Geldermalsen Stationswijk maandag 27 augustus Parallelweg Tunnelweg 20.30 tot 21.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 27 augustus Markt 19.45 tot 20.15 uur
* Geldermalsen Oost maandag 27 augustus School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 27 augustus Zwembad "Het Wiel" 17.15 tot 18.00 uur

* Kalenberg maandag 27 augustus J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 16.30 tot 17.00 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI 0345-585358

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Verleende vergunning:

Aan E.W.C.A. Mars- Van Dijk te Beesd, voor het veranderen van (de werking van) een straal- en coatingsbedrijf, gelegen aan Industrieweg 7 te Geldermalsen. De vergunning is verleend, behalve voor het in werking zijn van de straalcabine in de avond- en nachtperiode.
* Beroep: tot en met 27 september 2001 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
* Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.
* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 16 augustus 2001.

Wet Milieubeheer

Rectificatie

Het volgende ontwerp-besluit is eerder in dit Nieuwsblad bekendgemaakt, waarbij omwonenden ten onrechte niet waren geïnformeerd. Het ontwerp-besluit wordt daarom opnieuw ter inzage gelegd.

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking: De Jong & Lavino B.V. vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een groothandel in ijzer en staal, gelegen aan Deilseweg 13 te Geldermalsen. Het voornemen is om de vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De veranderingen betreffen de uitbreiding van bedrijfstijden en een beperkte wijziging in indeling en werkwijze.
* Bedenkingen : tot en met 13 september 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 16 augustus 2001.

GELUIDHINDER AANLEG BETUWEROUTE METEREN

Vanaf vrijdag 17 augustus 2001 ligt ter inzage:

Acceptatie melding geluidhinder onder voorwaarden

NS Railinfrabeheer B.V. heeft burgemeester en wethouders verzocht om toestemming voor het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden ten behoeve van de verdiepte ligging van de Betuweroute te Meteren, in verband met geluidoverlast die dit zal veroorzaken voor omwonenden. Op dit verzoek zijn van toepassing de Beleidsregels geluid- en trillinghinder aanleg Betuweroute. Bij de werkzaamheden zullen geluidbeperkende technieken worden gebruikt. Daarnaast zal voor de omwonenden die het dichtst bij het traject wonen een 'zorg op maat'-regeling worden toegepast. Het college heeft besloten om de melding te accepteren onder voorwaarden ter bescherming van de belangen van omwonenden.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Bezwaar

U hebt de mogelijkheid tegen (een deel van) dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
* de naam en het adres van de indiener;

* de dagtekening

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

* een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing naar uw mening intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,-- (_ 102,10).
Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
Geldermalsen, 16 augustus 2001.

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften 28 augustus 2001
De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 28 augustus 2001 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:
* Agenda

* 19.10 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2001 tot weigering vergunning te verlenen voor het kappen van een groene beuk op het perceel Rijksstraatweg 21a te Geldermalsen.
* 19.40 uur: bezwaarschriften gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2001 tot het verlenen van ontheffing (onder voorschriften en beperkingen) op grond van artikel 4.1.7 van de "Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldermalsen 1999" aan Volker Stevin Rail & Traffic Contracting te Vianen in verband met geplande werkzaamheden in de nacht van 26 op 27 mei 2001.

* 20.50 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2001, tot het toepassen van bestuursdwang jegens Land- en Tuinbouwcoöperatie "Rijnvallei" in verband met de geconstateerde overtreding van de milieuvergunningvoorschriften IIB.2 en 4, II.D.1-6 en VIIIB.1.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden tijdens kantooruren vanaf heden tot en met 28 augustus 2001 ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Geldermalsen 16 augustus 2001. De voorzitter van de commissie voornoemd, mr W.J. Wierda.

Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Geldermalsen
* Bekendmaking : artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : vanaf 6 juli 2001 tot en met 21 september 2001, op werkdagen van 08.30 uur - 12.30 uur en op dinsdag bovendien van 13.30 uur - 17.00 uur.
* Toelichting : het plan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Geldermalsen met uitzondering van de kernen (Geldermalsen, Meteren, Tricht, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Beesd, Rumpt, Rhenoy, Gellicum en Acquoy). Voor een aantal delen gelden aparte bestemmingsplannen alsmede voor de A15/Betuweroute, de Randweg en de A2, voor zover het tracé binnen de gemeentegrenzen valt. Het plan dient ter vervanging van het vigerend bestemmingsplan "Buitengebied 1984".

* Inspraak : een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk c.q. mondeling zijn/haar reacties inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen (tel. 0345-586611).
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984" (NS Railinfrabeheer BV)

* Bekendmaking : artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : vier aanvragen bouwvergunning, met bijbehorende stukken.

* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van NS Railinfrabeheer BV te Tiel, vrijstelling te verlenen om het tijdelijk oprichten (voor een periode van vijf jaar) van: · een ketenpark met directieverblijf c.q. infocenter, aannnemersbedrijf en nissenhut aan de Lageveldweg te Rumpt; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 60a) nabij de Markkade te Meteren; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 54 t/m 54b, 57a) nabij de spoorlijn Utrecht-den Bosch te Meteren; · ketenpark met opslagcontainers (kunstwerk 61) nabij de Blankertseweg te Meteren, mogelijk te maken. Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Start wegwerkzaamheden

Binnenkort zal op een aantal plaatsen in onze gemeente worden begonnen met wegwerkzaamheden. Hieronder een overzicht.

Deil, Beverweg

* Wat: verwijderen betonklinkers en profilering met gebroken natuursteen. Medio 2002 zal een herprofilering plaatsvinden waarna een nieuwe slijtlaag wordt aangebracht.

* Start werkzaamheden: week 34.

* Duur: ongeveer twee weken.

* Aannemer: aannemingsbedrijf D.J. van der Markt. Uitvoerder: dhr. H. van Gameren: tel. 06-50226250

* Gemeentelijk opzichter: dhr. J. Brok, tel. 06-53643043
Deil, Vergdstraat

* Wat: herbestrating.

* Start werkzaamhden: 27 augustus 2001

* Aannemer: aannemingsbedrijf A.L. van Kessel
* Uitvoerder: dhr. L. van Meegdenburg, tel. 06-20709158
* Gemeentelijk opzichter: dhr. W. v.d. Werken, tel. 06-20612802
Geldermalsen, Kennedylaan

* Wat: aanleg riolering.

* Start werkzaamheden: 27 augustus 2001 Duur: ongeveer 7 weken.
* Aannemer: aannemingsbedrijf A.L. van Kessel
* Uitvoerder: dhr. D. van Kessel, tel. 06-54635883
* Gemeentelijk opzichter: dhr. W. v.d. Werken, tel. 06-20612802
Tricht, Langstraat (gedeeltelijk)

* Wat: renovatie gedeelte tussen Nieuwsteeg en Weistraat. De werkzaamheden zullen bestaan uit het incidenteel uitfrezen van het wegdek, waarna over de gehele weg een nieuw asfaltdek bestaan uit twee lagen, voorzien van een asfaltwapening, wordt aangebracht met een totale hoogte van 8 cm. Gelijktijdig zal de bestrating voor de woningen worden herstraat en waar nodig de afwatering worden verbeterd.

* Een uitgewerkte tekening ligt ter inzage bij de vakbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis en bij de receptie van de Greefa in Tricht. De aanwonenden zijn hierover inmiddels via een bewonersbrief geïnformeerd.

* Informatie: afdeling Gemeentewerken, dhr. G. Snel, tel. 0345-586748.

Vrijstelling bestemmingsplan "Buurmalsen 2000 (Rijksstraatweg 4).
* Bekendmaking : artikel 4 en 15 bestemmingsplan "Buurmalsen 2000"/artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van A. Roza, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buurmalsen 2000" om het vernieuwen van een woning op het perceel Rijksstraatweg 4 te Buurmalsen (gewijzigd plan), mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 16 augustus 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. Zondag Bouwgroep BV, Laan 1940-1945 94 t/m 124, 85 t/m 109, 85 t/m 177, 147 en 149 te Meteren, oprichten 35 woningen (16 augustus 2001);

2. F.A.J. de Vries, Lingedijk 91 te Geldermalsen, vergroten woning (16 augustus 2001);

3. M.C.v.d. Berg, nabij Middenstraat 39 te Rumpt, oprichten berging (16 augustus 2001);

4. H. Beverloo, Wilhelminastraat 42 te Beesd, oprichten woning (16 augustus 2001);

5. J. Gulicher, Luchtenburgstraat 1a te Deil, wijzigen verleende bouwvergunning(publicatie betreft alleen te gebruiken materialen) (16 augustus 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. C. Puijk, Lageveldweg 11 te Gellicum, oprichten garage (7 augustus 2001);

2. J. Brulot, Dorpsdijk 36 te Rumpt, vernieuwen tuinhuisje (10 augustus 2001);

3. A.J.H. Coppens, Lange Akker 177 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (10 augustus 2001);

4. E.M. Prinsen, Achterstraat 12 te Beesd, oprichten dakkapel (13 augustus 2001);

5. NV Gouda Vuurvast, de Rondoven 2 te Geldermalsen, vergroten bedrijfsruimte (13 augustus 2001);

6. A. Drijver, Langstraat 10 te Tricht, oprichten carport (10 augustus 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Geldermalsen, voor het kappen van een conifeer op het perceel Lindelaan 6 te Meteren (16 augustus 2001).

2. D. Bel, Regentessestraat 4 te Geldermalsen, voor het kappen van een atlas-ceder (16 augustus 2001);

3. H. Wesselo, Oranje Nassaustraat 10, voor het kappen van een berk (16 augustus 2001);

4. J.E. Post, Groeneweg 11 te Buurmalsen, voor het kappen van een eik en een peer (16 augustus 2001);

5. J.B. Fokker- Klein, Beatrixstraat 2 te Buurmalsen, voor het kappen van een kastanje, een wilg en een populier (16 augustus 2001);
6. Gemeente Geldermalsen, voor het kappen van twee populieren t.h.v. Middenstraat 2 te Rumpt;


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 16 augustus 2001

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Ned. Herv. Kerk Meteren voor het houden van een rommelmarkt op 25 augustus a.s. op het speelveldje in de Lindelaan van 9.00 tot 15.00 uur.

* De heer Van de Keer voor het houden van een tuinfeest op 25 augustus a.s. aan de Deilsedijk 2 te Deil van 20.00 tot 01.00 uur.
* Buurtvereniging "Ut Peppelhof" voor het houden van de jaarlijkse barbecue en kinderdisco op 1 september a.s. in de speeltuin op de Peppelbos te Geldermalsen van 13.00 tot 01.00 uur.
* Zorgcentrum "Ravestein voor het houden van een rommelmarkt/braderie op 1 september a.s. bij de Wieken 11 en omgeving eigen terrein van 10.00 tot 16.00 uur.
* R.K. Kerk Rumpt voor het houden van een parochiefeest op 9 september a.s. op de kruising Dorpsdijk, Middenstraat en Schutterssteeg van 9.00 tot 16.00 uur.

* R. Bel en I. Hazejager voor het houden van een tuinfeest op 20 september a.s. aan de Regentessestraat 4 te Geldermalsen van 18.00 tot 01.00 uur.

* Rema Electronics voor het houden van een openingsfeest op 14 oktober a.s. aan de Poppenbouwing 58 te Geldermalsen van 19.00 tot
01.00 uur.

* Ondernemersvereniging "Gastvrij Geldermalsen" voor het houden van de jaarlijkse braderie en paardenmarkt op zaterdag 15 september a.s. in het centrum van Geldermalsen van 06.00 tot 17.00 uur.
* G&D Promotions voor het tijdelijk plaatsen van 20 sandwichborden in de gemeente Geldermalsen van 1 tot en met 10 november a.s. ter aankondiging van de Margriet Winter Fair 2001, die wordt gehouden van 6 tot en met 11 november op landgoed Mariënwaerdt te Beesd.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Afsluiting wegen voor (trio) kwart-triathlon in Deil op 25 augustus a.s.

In verband met de veiligheid van de deelnemers aan de (trio) kwart-triathlon op zaterdag 25 augustus a.s. zullen de volgende wegen in Deil en Enspijk tijdelijk worden afgesloten:
* Van 12.30 tot 15.30 uur:

* Panweg: vanaf Rotonde tot de Deilsegraaf.
* Van 14.00 tot 15.30 uur:

* Panweg tussen Deilsegraaf en Bulkgraaf

* Bulkgraaf vanaf Kweldam tot Ruitersweg

* Ruitersweg

* Nieuwstraat

* Hooiweg vanaf Nieuwstraat tot Polsteeg

* Polsteeg

* Kweldam

* Van 15.15 tot omstreeks 16.00 uur:

* Beemdstraat: van de Kruissteeg tot de Zoetenhoek
* Van 15.15 tot omstreeks 16.45 uur:

* Beemdstraat: (van Bulkstraat tot Zoetenhoek)
* Molenweg, Appeldijk en Koningsweg

* Krooiweg (van Benedeneindseweg tot Koningsweg)
* Benedeneindseweg: (van Krooiweg tot Bulkstraat)
Afsluiting wegen Ronde van Deil, 30 augustus 2001

In verband met de veiligheid van de deelnemers, van de Ronde van Deil, worden de volgende wegen tijdelijk voor het verkeer afgesloten:

Jeugdronde:

* Vanaf 17.55 tot 18.15

* Benedeneindseweg : van Bulkstraat tot Krooiweg
* Beemdstraat : van Bulkstraat tot Zoetenhoek
* De Zoetenhoek

Wedstrijd en Trimloop:

* Vanaf 18.55 tot 20.15 uur

* Benedeneindseweg :van Bulkstraat tot Krooiweg
* Beemdstraat :van Bulkstraat tot Appelhof
* Molenweg

* Appeldijk

* Koningsweg

* Krooiweg :van Koningsweg tot Benedeneindseweg
* Van 18.55 tot 19.20 uur

* Beemdstraat :van Appelhof tot Molenweg

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...