Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Polynorm

Datum nieuwsfeit: 17-08-2001
Bron: Polynorm N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Polynorm N.V.

Samenvatting persbericht

Polynorm resultaat 1e halfjaar 2001

Nettowinst EUR 2,1 mln (2000: EUR 5,1 mln)
Cashflow EUR 12,9 mln (2000: EUR 16,6 mln)
Omzet EUR 234,1 mln (2000: EUR 235,9 mln)
Winst per aandeel EUR 1,18 (2000: EUR 3,0)


* Omzet van de Groep is over het 1e halfjaar met EUR 234,1 miljoen fractioneel lager ten opzichte van het eerste halfjaar van 2000 (EUR 235,9 miljoen) als gevolg van een autonome omzetgroei van 15% in de kernactiviteit en 22% omzetdaling, voornamelijk als gevolg van desinvesteringen in bouwgerelateerde activiteiten.


* Bedrijfsresultaat van de Groep is met EUR 9,3 miljoen sterk achtergebleven ten opzichte van het 1e halfjaar in 2000 (EUR 12,2 miljoen) door tegenvallende resultaten in de bouwgerelateerde activiteiten en toegenomen holdingkosten verband houdend met het divestmentproces van die zelfde bouwgerelateerde activiteiten.


* Door achterblijvend bedrijfsresultaat, toegenomen financieringslasten en een hogere belastingdruk is het nettoresultaat gedaald tot EUR 2,1 miljoen (2000: EUR 5,1 miljoen).


* Kernactiviteit Automotive liet een omzetgroei van 15% zien tot EUR 154,4 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam beperkt toe met 5% tot EUR 10,0 miljoen als gevolg van lagere marges door hogere staalprijzen.


* De omzet van de bouwgerelateerde activiteiten liet een daling zien van 22% tot EUR 79,7 miljoen terwijl het bedrijfsresultaat EUR 0,7 miljoen negatief was. De omzetdaling is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries. Daarnaast was er sprake van een autonome omzetdaling van 2% die voornamelijk bij Polynorm-Bruynzeel is opgetreden.


* In het 1e halfjaar 2001 werd in het proces van afstoten van de bouwgerelateerde activiteiten een intentieverklaring met Doorwin getekend.


* De nieuwe engineerings- en productiecentrum in Zuid Duitsland is geheel volgens planning en binnen budget op 1 augustus jl. opgestart.

Halfjaarbericht 2001

Belangrijkste ontwikkelingen eerste halfjaar 2001

Het 1e halfjaar liet een overwegend positieve gang van zaken binnen de kernactiviteit Automotive zien, die werd overschaduwd door negatieve resultaten in de bouwgerelateerde activiteiten van Polynorm. De omzet van de Groep over het 1e halfjaar 2001 lag met EUR 234,1 mln. fractioneel onder de omzet van de Groep in het 1e halfjaar 2000 (EUR 235,9 mln.). Het in het 1e halfjaar 2001 gerealiseerde bedrijfsresultaat van de Groep bleef met EUR 9,3 mln. echter sterk achter bij de realisatie van vorig jaar (EUR 12,2 mln.). Het netto resultaat over het 1e halfjaar 2001 (EUR 2,1 mln.) is behoorlijk onder druk komen te staan door de hierboven genoemde nadelige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat, gestegen financieringslasten en een toegenomen gemiddelde belastingdruk.

De negatieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is vooral te wijten aan de nadelige ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de bouwgerelateerde activiteiten van de Groep en toegenomen holdingkosten, die overwegend verband houden met het afstoten van die zelfde bouwgerelateerde activiteiten.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de kernactiviteit Automotive lieten een positieve ontwikkeling zien in het 1e halfjaar 2001. De omzet van de kernactiviteit Automotive is met 15% gestegen tot EUR 154,4 mln. en het bedrijfsresultaat nam toe tot EUR 10,0 mln.
Het operationele verlies van de activiteit in de Verenigde Staten (PANA) kon door vergaande kostenbesparingen aanzienlijk worden beperkt.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de bouwgerelateerde activiteiten hebben zich nadelig ontwikkeld in het 1e halfjaar 2001 ten opzichte van het
1e halfjaar 2000. De omzet daalde met 22% tot EUR 79,7 mln. Het bedrijfsresultaat vertoonde een negatief saldo van EUR 0,7 mln. Het achterblijven van omzet en resultaat ten opzichte van vorig jaar is voor een belangrijk deel het gevolg van de verkoop vorig jaar van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries, daarnaast was er ook sprake van een autonome daling van de omzet bij Polynorm-Bruynzeel.
In het 1e halfjaar 2001 werd in het proces van afstoten van de bouwgerelateerde activiteiten een intentieverklaring met Doorwin getekend.

Geconsolideerd Resultatenoverzicht (in Euro miljoen)

 
 
      2001 Eerste halfjaar 2000 Eerste halfjaar 2000 Tweede halfjaar   
 
Omzet:              
Automotive      127,7         108,7          107,4    
Plastics        26,7         25,5          25,1    
Kernactiviteit Automotive 154,4       134,2          132,5  
Bouwproducten      34,3         37,3          36,4    
Blocfer *1)       0,0        12,5           8,2     
Installatieproducten   45,4        44,4           48,9    
Flexcon Industries *1)   0,0         7,5          7,0    
Bouwactiviteiten     79,7        101,7          100,5  
               
Totaal         234,1        235,9          233,0  
               
Bedrijfsresultaat:              
 
Kernactiviteit Automotive    10,0      9,5           10,3   
Bouwactiviteiten         -0,7     1,7            2,6 
 
Blocfer *1)             0,0    0,5          0,5 
 
Flexcon Industries *1)    0,0        0,5         0,1 
 
Totaal               9,3     12,2       13,5  
               
Financiële baten en lasten    -4,6     -4,3           -2,4   
               
Resultaat voor belastingen     4,7     7,9           11,1  
Belastingen              -2,2     -3,0        -1,9  
Groepsresultaat            2,5     4,9         9,2 
Aandeel derden              -0,4     0,2        -0,4  
               
Netto winst            2,1      5,1          8,8   
 * 1) gedesinvesteerd in 2000 
 
 
Geconsolideerde Kerngegevens (in Euro miljoen) 
          2001 H1 2000 H2 2000 H2 
 
Afschrijvingen   10,8  11,5  11,8   
Cash flow      12,9  16,6  20,6   
Investeringen     6,4  11,9  32,3   
 
 
Gegevens per aandeel (in Euro) 
Netto winst     1,18  3,00   5,04  
Cash flow      7,16  9,76  11,80  
 
 
Geconsolideerde Balans (in Euro miljoen) 
  30 juni 2001    30 juni 2000    31 december 2000 
 
Vaste activa 164,3   151,4    166,0  
Voorraden   81,1   79,5    83,3     
Vorderingen  99,9   98,1    98,9     
Liquide middelen   21,0   13,5    13,6     
               
Vlottende activa    202,0    191,1    195,8  
               
Totaal Activa    366,3    342,5    361,8  
               
Garantievermogen    128,2    117,6    126,9  
Belang van derden     2,9     3,6     2,3 
Voorzieningen    22,2    21,4     22,0  
               
Langlopende leningen     66,8    45,1     56,3  
               
Kredietinstellingen  43,3   67,0     42,1    
Overige schulden  102,9    87,8    112,2    
               
Kortlopende schulden    146,2    154,8    154,3  
               
Totaal Passiva   366,3    342,5    361,8  
 
Vermogenssamenstelling

Het balanstotaal is in het 1e halfjaar 2001 ten opzichte van de ultimo 2000 situatie fractioneel toegenomen. De belangrijkste balansmutaties in het 1e halfjaar 2001 hielden verband met de investering in het nieuwe engineerings- en productiecentrum in Zuid Duitsland, dat geheel volgens planning op 1 augustus jl. is opgestart.

Kernactiviteit Automotive

De autoverkopen in de Verenigde Staten zullen in 2001 naar verwachting met circa 6% teruglopen ten opzichte van vorig jaar, dit is een geringere daling dan eerder werd voorzien.
Voor West Europa wordt nu in 2001 gerekend met een terugval van de autoverkopen met circa 2% ten opzichte van vorig jaar. De Automobielactiviteiten van Polynorm, met uitzondering van PANA in de Verenigde Staten, ondervinden nog weinig hinder van de teruglopende autoconjunctuur, hoewel in de tweede helft van 2001 een scherpere daling van de autoverkopen wordt verwacht waardoor aanvullende kostenbesparingen noodzakelijk zullen zijn om het bedrijfsresultaat op peil te houden. Het eerder ingezette strakke regime met betrekking tot investeringen en aanname van personeel blijft onverminderd van kracht.

Polynorm Automotive B.V. in Bunschoten heeft in absolute zin qua omzet en resultaat, ondanks een toegenomen druk op de marges door gestegen staalprijzen, een goed eerste halfjaar achter de rug, dat gekenmerkt werd door een uitzonderlijk hoge bezettingsgraad. Het bedrijf denkt het huidige resultaatniveau te kunnen continueren tot het einde van dit boekjaar.

Polynorm-Grau in Schwäbisch Gmünd heeft over het 1e halfjaar 2001 een positieve resultaatontwikkeling laten zien. Het bedrijf verwacht voor het 2e halfjaar een minder gunstige situatie. De nieuwe persenstraat in Zuid Duitsland is inmiddels geheel volgens plan op tijd en binnen budget aangelopen en zal naar verwachting in het 4e kwartaal van dit jaar reeds in 3 ploegen bezet zijn.

Polynorm Automotive North America (PANA) heeft ook in het 1e halfjaar van 2001 aanzienlijke hinder ondervonden van de nadelige marktsituatie in de Verenigde Staten.
Op dit moment wordt de organisatie van het bedrijf met grote voortvarendheid gereduceerd tot een omzetniveau, dat correspondeert met de huidige omvang van de orderportefeuille, waardoor het bedrijf denkt nog dit boekjaar een bedrijfsresultaat op break even niveau te kunnen bereiken. In de arbitrageprocedure is inmiddels een uitspraak gedaan, waarin de door Polynorm ingediende claim voor een bedrag van circa USD 2,0 mln. is gehonoreerd.

Polynorm Plastics B.V. in Roosendaal heeft qua omzet en bedrijfsresultaat een goed 1e halfjaar achter de rug.
De omzet lag in het 1e halfjaar 2001 belangrijk boven vorig jaar. Het bedrijfsresultaat lag in het 1e halfjaar 2001 fors boven vorig jaar door stijging van de omzet en door een verbetering van de marge. De verbetering van de marge kwam tot stand door een daling van de grondstofkosten en een stijging van de efficiency. Het bedrijf denkt deze omzet- en resultaatontwikkeling ook in het 2e halfjaar te kunnen continueren. Polynorm Plastics UK Ltd. in Engeland liet een minder florissante omzetontwikkeling zien in het 1e halfjaar 2001. Het bedrijf wist echter door kostenbesparingen de gevolgen voor het resultaat tot een minimum te beperken. Het bedrijf verwacht in het 2e halfjaar een vergelijkbaar resultaat te kunnen realiseren.

Bouwactiviteiten

Omzet en bedrijfsresultaat vertoonden een nadelige ontwikkeling in het 1e halfjaar 2001. De omzet daalde in het 1e halfjaar met circa 22%, deze omzetdaling hield voor circa 20% verband met de verkoop eind vorig jaar van de deelnemingen in Blocfer en Flexcon Industries.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de bouwactiviteiten in het 1e halfjaar 2001 nadelige gevolgen hebben ondervonden van een verder verslechterde situatie in de Duitse bouwmarkt en het geringe aantal van slechts 60.000 tot 65.000 nieuwbouwwoningen (vorig jaar 73.000), dat dit jaar in Nederland naar verwachting zal worden gerealiseerd..

Polynorm-Bruynzeel heeft in het 1e halfjaar vooral veel omzet verloren in haar marktsegment utiliteitsbouw.
De aan nieuwbouwwoningen gerelateerde omzet van Polynorm-Bruynzeel vertoonde een verheugende ontwikkeling in het 1e halfjaar 2001, de omzet in dit marktsegment kon zich in het 1e halfjaar, tegen de hierboven genoemde algemene marktontwikkeling in, positief ontwikkelen. Het bedrijf verwacht in het 2e halfjaar op grond van de huidige inzichten in de ontwikkeling van de orderportefeuille en de marge een verbetering van omzet en bedrijfsresultaat te kunnen realiseren.

Ook BOS (Duitsland) heeft in het 1e halfjaar aanzienlijke problemen ondervonden van de zwakke Duitse bouwmarkt. Daarnaast werd het bedrijfsresultaat van BOS nog negatief beïnvloed door de relatief hoge staalprijzen in het 1e halfjaar 2001.
Het bedrijf verwacht nog geen verbeteringen van de Duitse bouwmarkt in het
2e halfjaar 2001, wel verwacht het bedrijf in het 2e halfjaar te kunnen profiteren van lagere staalprijzen, waardoor het bedrijfsresultaat over heel 2001 naar verwachting positief zal zijn.

Installatieproducten kon in het 1e halfjaar 2001 de additionele omzet uit een recent verworven grote opdracht nog niet omzetten in een verbetering van het bedrijfsresultaat. Het positieve effect van deze additionele omzet werd tenietgaan door de nadelige gevolgen van de verslechterde situatie in de Duitse bouwmarkt. Verder werd de omzet negatief beïnvloed door de negatieve ontwikkeling van het marktsegment tuinbouwvaten en een tegenvallende exportmarktontwikkeling.
Het bedrijfsresultaat van Installatieproducten zal naar verwachting in het 2e halfjaar op een hoger niveau liggen, zoals ook in voorgaande jaren steeds het geval is geweest.

Vooruitzichten

Voor heel 2001 wordt nu voor de Groep (in ongewijzigde samenstelling) een fractioneel lagere omzet verwacht. Het bedrijfsresultaat over heel 2001 zal naar verwachting echter sterk achterblijven bij het bedrijfsresultaat van vorig boekjaar en het netto resultaat zal naar verwachting door gestegen rentelasten en een hogere belastingdruk zelfs fors afnemen in 2001 ten opzichte van vorig jaar. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit, dat dit beeld nog aanzienlijk kan veranderen door het afstoten van één of meer bouwactiviteiten in het 2e halfjaar 2001. Het netto resultaat over heel 2001 zal dan worden beïnvloed door substantiële eenmalige boekresultaten op de verkoop van de bouwactiviteiten.

Raad van Commissarissen Polynorm N.V.
Bunschoten, 17 augustus 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...