Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 17-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Raadscommissies
Gemeentegids
WOZ-beschikkingen
Basketbalclinics
Drank- en Horecawet
Bestemmingsplannen
Bouwplannen
Wet Milieubeheer
Verkeersbesluiten
Werk aan de weg
Actie Zonnig Hengelo
14 aug

21 aug 2001

Laatste mogelijkheid voordracht koninklijke onderscheidingen Tot en met 25 augustus wordt er niet gecollecteerd.

Van 26 tot en met 1 september collecteert ADRA. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 28 augustus 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.

Op de agenda staan onder meer:
* Welzijnsfunctie in wooncomplex voor ouderen Mozartlaan * Evaluatie en vervolg aanvraag Project Zorg en Welzijn Allochtone Ouderen

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken

De commissie ROVEZ vergadert op woensdag 29 en op donderdag 30 augustus 2001. Let op: de vergaderingen zijn op verschillende locaties. Op woensdag 29 augustus vergadert de commissie ROVEZ vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van het stadhuis.

Op de agenda staan onder meer:
* Ontwerp bestemmingsplan Bergweg Tapuitstraat * Vaststellen bestemmingsplan Wilderinkshoek, Laurastraat (MEAO-terrein)
* Voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad deelplan O Kwadraat (fase 1)
* Voorontwerp herziening bestemmingsplan Hasseler Es Centrumplan t.b.v. de realisering van een wijkcentrum annex bibliotheek * Ontwerp partiële herziening Westermaat Noord "TV-Oost" * Ontwerp bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bioscoop * Concern jaarverslag en jaarverslagen van de diensten over 2000 (deze stukken worden u separaat toegezonden) * Aanvullend krediet bestemmingsplan Buitengebied 2000 * Het toepassen van art. 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid4 WW t.b.v. het oprichten van twee garages op het perceel gelegen aan de Pentropsdijk 10
* Het toepassen van art. 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een kapschuur aan de Wolfkaterweg 57a * Het toepassen van art. 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een tuinbouwkas aan de Nieuwe Grensweg 157
* Het toepassen van art. 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een woonhuis met machineberging aan de Hogeveldsweg 15

Vervolg commissie ROVEZ

Op donderdag 30 augustus vergadert de commissie ROVEZ vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: * Voorontwerp bestemmingsplan "Asielzoekerscentrum" (locatie ATC-terrein)
* Bestemmingsplan Flemingstraat
* Bestemmingsplan Zonering vliegbasis Twente
* Voorontwerp bestemmingsplan Westermaat, deelplan Plein * Ontwerp herziening globaal bestemmingsplan Vossenbelt t.b.v. de realisering van een deel van het woongebied Broek Zuid * Concept Ontwikkelingsvisie: "Stad en Milieu: Zuidelijke Spoorzone Aan de wieg van de Berflo Es"d.d. juli 2001 * Wijziging van de Bouwverordening conform de 7e serie wijzingen van de Modelbouwverordening 1992
* Aangaan van een erfpachtovereenkomst met Container Terminal Hengelo Vastgoed BV, te Enschede
* Commerciële voorzieningen Hengelo Zuid
* Intentie-overeenkomst Regionaal Bedrijventerrein Twente

Gemeentegids
Oproep voor nieuwe organisaties
Ieder jaar verschijnt een aangepaste Gemeentegids van Hengelo. Staat uw instelling of vereniging er niet in, meldt u dan voor 1 september 2001 aan door alle gegevens over uw instelling of organisatie te sturen naar de afdeling Voorlichting van de gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Aanmelding is geen garantie dat uw gegevens ook opgenomen worden.
Informatie
Voor meer informatie belt u tijdens kantooruren naar De Gemeentewinkel, telefoon 2459 555.
Gewijzigde openingstijden
Informatiecentrum Het Broek
Het Informatiecentrum in de Slangenbeek is nu gesloten. Met ingang van 14 september is het informatiecentrum aan de Kolbleistraat 8 open op vrijdag (18.00 - 21 uur) en op zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.
WOZ-beschikkingen
Het overgrote deel van de eigenaren en gebruikers van onroerende zaken in Hengelo ontving in het afgelopen halfjaar de zogeheten WOZ-beschikking. De waardebeschikking, op basis waarvan over 2001 t/m 2004 de gemeente OZB heft, het rijk het eigen-woning-forfait bepaalt voor de Inkomstenbelasting en het Waterschap de belasting voor eigenaren van gebouwen en woningen int.

Een aantal belanghebbenden zal nog even geduld moeten hebben. Dat geldt met name voor nieuwbouw en voor panden waarvoor vorig jaar of dit jaar een bouwvergunning is afgegeven. Ook kan het zijn dat de taxatie nog enkele controles moet ondergaan of om nog andere redenen vertraging heeft ondergaan. Voor incidentele gevallen kan dat helaas betekenen dat de WOZ-beschikking pas in de 2e helft van dit jaar wordt bezorgd. De gemeente doet er alles aan de OZB-beschikkingen, met bijbehorende aanslagen, zo snel mogelijk toe te sturen. Basketbalclinics in Hengelose wijken Sterrenbuurt en Hasseler Es Dr Pepper Urban Sampling Tour
Op 22 augustus doet de Dr Pepper Urban Sampling Tour Hengelo aan. In de Wijken Sterrebuurt en Hasseler Es wordt op deze dag onder leiding van de 2 meter 11 lange, 101-voudige ex-internationaal Henk Pieterse een Basketbalclinic voor de jeugd van 10 tot en met 16 jaar georganiseerd. De clinic en de bijbehorende show is gratis. Niet alleen basketballers worden uitgenodigd om deel te nemen maar ook de niet-basketballers zijn van harte welkom. Ook kunt u gewoon komen kijken en genieten van de show.
Aanvangstijden
De Dr Pepper Urban Sampling Tour verschijnt in Hengelo in de volgende wijken:

* Hasseler Es, aanvang 17.30 tot 19.00 in de Cruys Voorberghstraat
* Sterrebuurt, aanvang 19.30 tot 21.00 in de Neptunusstraat
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar Mark Dijkstra, telefoon 2459735.

Drank- en horecawet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn vergunning te verlenen op grond van artikel 3 juncto 4 van de Drank- en horecawet, voor de uitoefening van het horecabedrijf aan:
* Hengelose Orkestvereniging "De Eendracht", gevestigd Steenbokstraat 217 te Hengelo

Het betreft een kantine, die gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning zullen nadere voorwaarden en beperkingen worden opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging. Ter inzage en zienswijzen
Bedoelde aanvraag ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 331 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 3 oktober 2001 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning schriftelijk kenbaar maken aan het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bestemmingsplannen
Vrijstellingsbesluit ten behoeve van aanleg HOV

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 augustus 2001, nr. 11403, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend van de bestemmingsplannen Rijksweg 1, Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c, en Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c" (voormalig Borns gebied) ten behoeve van de aanleg van het HOV tracé in het gebied Westermaat deelplan Plein met de daarbij behorende bouwkundige en technische voorzieningen.

Ter inzage, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Het vrijstellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen van 22 augustus 2001 tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende, die door deze verleende vrijstelling rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Heeft u een bezwaarschrift ingediend, dan kunt u desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 335, 7600 AH te Almelo verzoeken de werking van het aangevochten besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden ingediend.
* oprichten tuinhuisje, Onze Lieve Vrouwestraat 17
* oprichten tuinhuisje, Theodora Versteeghstraat 32
* oprichten tuinhuisje, Christiaan Huygenslaan 9
* oprichten tuinhuisje, Dasstraat 19

* plaatsen dakkapel, Twekkelerweg 195

* oprichten ponystal /recreatieruimte, Vikkerhoekweg 73
* oprichten GSM-mast + installatie, Vosboerweg (nabij nr. 30)
* veranderen en vergroten woonhuis (wijziging verleende vergunning1999/1437, Waalstraat 21

* veranderen en vergroten woonhuis, Kortenaerstraat 62
* oprichten tuinhuisje, Krabbenbosweg 297
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. erker en gevelwijziging, Rijnstraat 16
Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een In de week van 6 augustus tot en met 10 augustus is ingestemd met:
* oprichten tuinhuisje, Robert Stolzstraat 102
* oprichten schuur, Pierre Monteuxstraat 102
* oprichten schuur, Pierre Monteuxstraat 100
* oprichten schuur, Freudstraat 35

* oprichten tuinhuisje, Johan Kaartstraat 24
* plaatsen zonnescherm, Coldstream 90

* plaatsen zonnescherm, Coldstream 118

* oprichten berging /volière, Weth Kampstraat 35
* veranderen en vergroten woonhuis, Hammerfeststraat 12
* oprichten tuinhuisje, Tulpstraat 23
In de week van 6 augustus tot en met 10 augustus is vergunning verleend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Mesdagstraat 42
* vergroten garage en oprichten zwembad, Drienerparkweg 5D
* veranderen en vergroten woonhuis, Gerrit Peuscherstraat 389
* veranderen en vergroten woonhuis, Hermelijnstraat 47
* oprichten garage annex berging, Houtingstraat 2
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. erker, Oversteweg 37
* oprichten garage, Zonstraat 60

* oprichten berging, Rachmaninofstraat 7

* veranderen en vergroten woonhuis, Zaanstraat 6
* veranderen woonhuis, Berfloweg 55

* veranderen en vergroten woonhuis, Paulinastraat 66
* veranderen en vergroten woonhuis, Meervalstraat 5
* oprichten 2 schuren t.b.v. stalling en opslag, Vossenbeltweg 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Nordhornstraat 27
* oprichten carport, Borgmanweg 32

* veranderen en vergroten woonhuis, Grundelweg 11
* plaatsen dakkapel, Steenrietweg 38

* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 231
* oprichten garage, Breemarsweg 325

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten schuur, Gezinastraat 9

* veranderen en vergroten woonhuis, Schalkburgerstraat 11
* veranderen en vergroten woonhuis, Rika Hopperstraat 36
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Poolsterstraat 12

Reclamevergunningen

In de week van 6 tot en met 10 augustus is vergunning verleend voor het plaatsen van:

* reclamezuil, Amarilstraat 14

* 3 lichtbakken, Brink 120
De instemming meldingen, verleende bouw- en reclamevergunningen en de afdeling Bouwen, Markt 203, 2e verdieping van het Telgenflat. Iedere belanghebbende die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 6 augustus tot en met 10 augustus 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.
Wet Milieubeheer
Besluit tot intrekking vergunningen:

* Op grond van artikel 8.25 eerste lid sub c van de Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht is besloten over te gaan tot intrekking van de vergunning, welke eerder op 15 maart 1995 op grond van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een montage- en produktiebedrijf van compressoren onder de naam R.G.B. Presure Technology BV, Westermaatweg 6.

* Op grond van artikel 8.25 eerste lid sub c van de Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht is besloten over te gaan tot intrekking van de vergunning, welke eerder op 12 juli 1977, nummer 48/1977, op grond van de Wet milieubeheer (voorheen Hinderwet) is verleend voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een varkenshouderij en veestalling met de daaraan verbonden opslag van mest, Schildweg 2.

De intrekkingen houden verband met het feit dat door de inrichtinghouders reeds langer dan 3 jaar geen activiteiten meer worden uitgevoerd op bovengenoemde percelen.
Ter inzage en beroep
De besluiten liggen vanaf 22 augustus 2001 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Aangezien er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen de ontwerpbesluiten kan gedurende deze periode van zes weken in beginsel slechts door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij het intrekkingbesluit.

Een beroepschrift moet voorzien zijn van dagtekening, motivering en ondertekening. Het kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing). In beide gevallen is een griffierecht verschuldigd van f 225,-

( 102,10) (f 450,- voor rechtspersonen ( 204,20)). Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Milieu.

Besluit tot gedeeltelijke intrekking vergunning

Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht (Awb) is besloten over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning die eerder op 2 juli 1993 onder nummer 59 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan:

* de heer G.J. Bijen, voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij alsmede varkensmesterij, een en ander met opslag van mest, veevoer en kunstmest, Haarweg 5.

De intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van in totaal 63 vleesvarkens, 21 vleesstieren (> 6 maanden) en 1 stuks jongvee met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 375,6 kg ammoniak per jaar respectievelijk 40,6 mol potentieel zuur per ha per jaar.

Dit besluit tot intrekking staat in onmiddellijke verband met de wens de vrijvallende ammoniakproductieruimte te betrekken bij het verlenen van een milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf van de heer R.L.M. Hagenkamp, Markvelderweg 14 te Haaksbergen.
Ter inzage en beroep
Het besluit ligt vanaf 22 augustus 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Aangezien er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit kan gedurende deze periode in beginsel slechts door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Belanghebbende is degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij het intrekkingbesluit.

Een beroepschrift moet voorzien zijn van dagtekening, motivering en ondertekening. Het kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing). In beide gevallen is een griffierecht verschuldigd van f 225,-

( 102,10) (f 450,- voor rechtspersonen( 204,20)). Meer informatie hierover is tijdens kantooruren verkrijgbaar bij de afdeling Milieu.

Vergunning Wet milieubeheer

Een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer is, onder het stellen van voorschriften welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, verleend aan:

* Ava Luchttechniek B.V. te Hengelo voor een handelsonderneming in afzuig- en filterinstallaties, Binnenhavenstraat 4.

Ter inzage
De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van woensdag 22 augustus tot en met woensdag 3 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beroep en voorlopige voorziening

Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerp besluit daarvan en er tegen het ontwerp niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot en met woensdag 3 oktober 2001 wel open voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Om in beroep te kunnen gaan dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- ( 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- ( 204,20) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.

Dit geldt eveneens voor degene die voor 4 oktober 2001, naast een beroepschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de hiervoor bedoelde Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,--

( 102,10) resp. f. 450,-- ( 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dat geval echter binnen twee weken na verzoek daartoe van de griffier te worden voldaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Verzoek vaststelling hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en Wethouders zijn van plan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel voor vaststelling van hogere grenswaarden. In dit verzoek wordt een hogere grenswaarde aangevraagd als bedoeld in artikel 82 van de Wet Geluidhinder voor de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan de gevels van te bouwen woningen in het plan O-kwadraat gelegen langs de Oldenzaalsestraat en Oude Molenweg, behorend bij het bestemmingsplan deelgebied I, O kwadraat.

Ter inzage, zienswijze en openbare hoorzitting

Het ontwerp-verzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 22 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Opmerkingen inzake het ontwerp-verzoek kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W of tijdens de openbare hoorzitting, die gehouden wordt op donderdag 6 september 2001 om 14.00 uur bij de afdeling Milieu, Telgenflat 2e verd. Markt 204. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken, telefoon tel. 2459653.

Verzoek vaststelling hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en Wethouders zijn van plan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel voor vaststelling van hogere grenswaarden. In dit verzoek wordt een hogere grenswaarde aangevraagd als bedoeld in artikel 82 van de Wet Geluidhinder voor de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan de gevels van geplande woningen gelegen aan de Uitslagsweg en Leefsmastraat, behorend bij het bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied.

Ter inzage, zienswijzen en openbare hoorzitting

Het ontwerp-verzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 22 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Opmerkingen inzake het ontwerp-verzoek kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W of tijdens de openbare hoorzitting, welke gehouden zal worden op donderdag 6 september 2001 om 14.00 uur bij de afdeling Milieu,Telgenflat 2e verd. Markt 204. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken, telefoon 2459653.

Opleggen nadere geluideis

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend dat zij, in afwijking van de geldende geluidsvoorschriften ingevolge het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer hebben besloten tot het opleggen van een nadere geluideis aan:

* Hodes Bouwsystemen, gevestigd aan het Esrein ongenummerd (Stork hal 12) te Hengelo.

Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening
Het besluit inzake de nadere geluideis en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 22 augustus tot 4 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Hengelo, Postbus 18, 7550 AA te Hengelo. Gelijktijdig met of direct na indiening van het bezwaarschrift kan in geval van een spoedeisend belang het verzoek worden gedaan een voorlopige voorziening te treffen. Een zodanig verzoek, dat moet worden ondertekend, dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE in Den Haag. Bij een verzoek om een voorlopige voorziening dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het in behandeling nemen van een verzoek wordt griffiegeld geheven. Kapvergunningen
Rectificatie
Vorige week heeft in deze krant onder "kapvergunningen" een verkeerde straatnaam gestaan. Drienerstraat moet zijn Drienerparkweg. De correcte kapvergunning luidt:
In de week van 3 augustus 2001 is een kapvergunning verleend voor:
* 1 eik; Drienerparkweg 5d, locatie M5, nummer: 1102
Verkeersbesluiten
Aanbrengen bebording en regelen voorrang op toekomstige rotonde Deurningerstraat/Sloetsweg
Burgemeester en wethouders hebben besloten een rotonde aan te leggen op het kruispunt Deurningerstraat en Sloetsweg. Het is noodzakelijk de verkeersstromen op en nabij de rotonde te regelen middels de borden B06, D01, G11, J09, L02 en BM18 bijlage I RVV 1990. Naast de rotonde komt een verplicht fietspad, waarlangs in twee richtingen over gereden mag worden. Tevens worden ten behoeve van voetgangers zebras en haaietanden aangebracht om de voorrang op de rotonde te regelen.

Instellen eenrichtingsverkeer en parkeerverbod Turbinestraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten in de Turbinestraat op het IJC-terrein eenrichtingsverkeer in te stellen alsmede een parkeerverbod. Het eenrichtingsverkeer wordt ingesteld middels plaatsing van de borden C03 en C02 bijlage I 1990. Van het eenrichtingsverkeer wordt het fietsverkeer uitgezonderd. Het parkeerverbod wordt bewerkstelligd door het instellen van een parkeerzone borden E10 (E01) bijlage I RVV 1990.

Regelen verkeersstromen en voorrang oostelijke rotonde Europalaan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 17 juli 2001 hebben besloten op de oostelijke rotonde op de Europalaan tussen de Bornsestraat en Beneluxlaan ter regulering van de verkeersstromen bebording te plaatsen. Tevens wordt de voorrang op de rotonde geregeld en op de naast gelegen verplichte fietspaden waar over in twee richtingen fietsverkeer plaatsvindt Dit gebeurt door het plaatsen van de borden D01, BM18, B06, G11 met onderbord 0406 bijlage I RVV 1990 en het aanbrengen van haaietanden. De rotonde ligt op het toekomstige bedrijventerrein Westermaat Noordoost.

Regelen verkeersstromen en voorrang westelijke rotonde Europalaan

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 17 juli 2001 hebben besloten op de westelijke rotonde op de Europalaan tussen de Bornsestraat en de Beneluxlaan ter regulering van de verkeersstromen bebording te plaatsen. Tevens wordt de voorrang geregeld op de rotonde en op de naast gelegen verplichte fietspaden waar over het fietsverkeer in twee richtingen plaatsvindt Dit gebeurt door het plaatsen van de borden B06, BM18, D01, G11 met onderbord 0406 bijlage I RVV 1990 en het aanbrengen van haaietanden. De rotonde ligt op het toekomstige bedrijventerrein Westermaat Noordoost.

Regelen van verkeersstromen en voorrang op de kruising Europalaan-Hesselerweg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 18 juli 2001 is besloten de kruising Europalaan-Hesselerweg te voorzien van geleiders met daarop een zuil met het bord BM18. Tevens worden verplichte fietspaden aangewezen waarlangs in twee richtingen fietsverkeer kan plaatsvinden en waar de voorrang wordt geregeld middels het bord B06 en het aanbrengen van haaietanden. De rotonde ligt op het toekomstige bedrijventerrein Westermaat Noordoost.

Definitieve afsluiting Willemstraat tussen Pastoriestraat en Beekstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij bij besluit van 17 juli 2001 hebben besloten de Willemstraat, nadat deze als proef tijdelijk afgesloten is geweest, definitief af te sluiten voor het verkeer tussen de Pastoriestraat en de Beekstraat, met uitzondering van het fietsverkeer. Dit vindt plaats door het plaatsen van het bord C01 onderbord 0101 bijlage I RVV 1990.
Ter inzage en bezwaar
Bovengenoemde besluiten met bijbehorende tekeningen liggen van 21 augustus tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Aanlegvergunning

In de week van 9 tot 13 juli 2001 is een aanlegvergunning verleend voor:

* het verharden van het toegangspad en een gedeelte bij het Scoutingsgebouw St. Christoffel nabij de Landmansweg
* het verharden van het Altenavoetpad/Wolfkaterweg In de week van 16 tot 20 juli 2001 is een aanlegvergunning verleend voor:

* het aanleggen van een kikkerpoel nabij Engelbertsweg 8 te Beckum De verleende vergunningen liggen van 21 augustus tot 3 oktober 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende kan binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Werk aan de weg
Kruising Deurningerstraat/Sloetsweg
Het kruispunt Deurningerstraat/Sloetsweg is tenminste tot het einde van dit jaar afgesloten voor alle verkeer in verband met de aanleg van een rotonde. Het verkeer door de Deurningerstraat en de Sloetsweg wordt omgeleid door middel van bebording. Zolang de werkzaamheden duren is er iedere vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de keet op de kruising Deurningerstraat/Sloetsweg.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...