Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Halfjaarcijfers 2001 Neways Electronics International n.v.

Datum nieuwsfeit: 21-08-2001
Bron: Neways Electronics International N.V.
Zoek soortgelijke berichten

De persconferentie over de halfjaarcijfers 2001 wordt vandaag om 10.30 uur gehouden ten kantore van Citigate First Financial, Assumburg 152a te Amsterdam Son, 21 augustus 2001

PERSBERICHT

NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.

Hoofdpunten halfjaarcijfers 2001:

· Nettowinst exclusief bijzondere posten: + 20%
· Netto-omzet: + 12%

· Eerder aangekondigde voorziening van EUR 19,1 miljoen netto genomen
· Voorgenomen emissie van nieuwe aandelen
· Management is voornemens optie te nemen op circa 2% uitstaande aandelen Neways
· Marktvooruitzichten onzeker: Nog geen herstel in telecommunicatie en halfgeleiderindustrie
· De verwachte nettowinst exclusief bijzondere posten over 2001 zal in ieder geval lager zijn dan de nettowinst over 2000
Neways Electronics International (Neways) maakt bekend dat in het eerste halfjaar een nettowinst exclusief bijzondere posten is gerealiseerd van EUR 1,2 miljoen, een stijging van 20% ten opzichte van de eerste helft 2000. De netto-omzet komt uit op EUR 113,8 miljoen. Dit is een stijging van bijna 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Door de reeds eerder aangekondigde voorziening in verband met de maatregelen die nodig zijn voor een rendementsherstel, komt het nettoresultaat uit op EUR 17,9 miljoen negatief.

Belangrijke ontwikkelingen eerste halfjaar
Zoals reeds eerder aangekondigd voert Neways momenteel een aantal ingrijpende maatregelen door die moeten leiden tot rendementsverbetering. Dit heeft in de afgelopen periode reeds geresulteerd in een duidelijke afname van de afhankelijkheid van telecommunicatie.
· In maart dit jaar is gestart met de reorganisatie van Neways Heerlen. De afbouw en transformatie van de elektronische assemblage is in volle gang. De reorganisatie zal voor het eind van het jaar worden afgerond. Neways Heerlen zal zich volledig gaan richten op ontwerp en productie van kabels en kabelsystemen.

· Neways Advanced Electronics (NAE) heeft in de afgelopen maanden te maken gekregen met een sterke terugval van de vraag in de halfgeleiderindustrie. Op korte termijn is er nog geen zicht op het aantrekken van de markt voor halfgeleiders, waardoor NAE naar verwachting het hele jaar met verlies zal afsluiten. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de samenvoeging van NAE met Ripa Electronics in de tweede helft van dit jaar versneld worden doorgevoerd.

· In de afgelopen maanden is hoge prioriteit gegeven aan het terugdringen van de courante voorraden. De eerste resultaten hiervan zijn reeds zichtbaar. Verdere verlaging van de voorraden zal middels verbetering van de logistieke- en inkoopprocessen in de tweede helft van dit jaar opnieuw veel aandacht krijgen.

· In juni is gestart met de reorganisatie van Neways Huizen. De serie-productieactiviteiten van telecommunicatiesystemen worden afgebouwd en de werkmaatschappij zal zich meer gaan specialiseren in ontwikkeling, prototyping en reparatie. De afslanking zal naar verwachting eind 2001 voltooid zijn.

· De uitbreiding van SMD-productielijnen bij de productievestigingen in Slowakije en China verloopt volgens plan. De verwachting is dat de eerste extra productielijnen aan het eind van dit jaar operationeel zullen zijn.

· Begin juli is PMA, gespecialiseerd in proces- en machineautomatisering van meet- en regelsystemen verkocht aan Geveke N.V. PMA is per 1 januari 2001 gedeconsolideerd.

· Recentelijk is een intentieverklaring getekend voor de verkoop van Ramaer en Ramaer Protos & Specialties. Door de verkoop wordt de verliesgevende printplatenproductie van Neways beëindigd.

· Begin juli is tevens een intentieverklaring getekend voor de acquisitie van Cereon, een onderneming gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van mobiele telefoons. Cereon zal per 1 juli worden meegeconsolideerd en zal deel uit gaan maken van Evic Service & Repair.
Voor de reorganisaties, de verkoop van Ramaer en Ramaer Protos & Specialties en de afboeking voor incourante voorraden zijn voorzieningen getroffen die, verrekend met de buitengewone boekwinst op PMA, per saldo resulteren in een bijzondere last van EUR 19,1 miljoen netto.

Versterking balanspositie
Door het negatieve nettoresultaat is het groepsvermogen gedaald tot EUR 21,4 miljoen. De solvabiliteit nam hierdoor af van 36,3% naar 23%. Neways is derhalve voornemens de balanspositie te versterken door de uitgifte van nieuwe aandelen, die maximaal 9,9% van de uitstaande gewone aandelen vertegenwoordigen. De nieuwe aandelen zullen onderhands worden geplaatst bij grootaandeelhouders. Daarnaast zullen ook het verder terugdringen van de courante voorraadpositie en de verkoop van Ramaer en Ramaer Protos & Specialties in de tweede helft van het jaar de balanspositie verder versterken.

Vooruitzichten
Ondanks dat er op dit moment geen tekenen zijn van herstel in de telecom- en halfgeleiderindustrie, ziet Neways de toekomst met vertrouwen tegemoet. Om dit vertrouwen kracht bij te zetten is het management van Neways voornemens om van een grootaandeelhouder een 3-jarige calloptie te kopen op in totaal ongeveer 2% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Gegeven de huidige onzekere marktomstandigheden blijft Neways met betrekking tot de verwachtingen voor het komende halfjaar voorzichtig. In de tweede helft van dit jaar zullen de eerder genoemde maatregelen voor rendementsverbetering verder worden doorgevoerd. De afhankelijkheid van de telecommunicatie wordt aanzienlijk verminderd door de afslanking van Neways Huizen en de voorgenomen verkoop van Ramaer & Ramaer Protos & Specialties. De herschikking van activiteiten binnen Neways zal enerzijds ruimte bieden voor een verschuiving naar meer diensten met een hogere toegevoegde waarde, zoals onderhoud en reparatie van elektronische systemen en anderzijds zorgen voor een gedeeltelijke verschuiving van productie naar goedkopere productielanden.

Door het wegvallen van de omzet van PMA , Ramaer, Ramaer Protos & Specialties en de ingrijpende reorganisatie van Neways Huizen in met name de tweede helft van dit jaar zal de jaaromzet naar verwachting licht lager uitvallen dan in 2000. Neways verwacht in het tweede halfjaar een positief nettoresultaat te behalen, maar op jaarbasis zal de nettowinst exclusief bijzondere posten in ieder geval lager zijn dan in 2000.

Meer informatie kunt U krijgen bij:

Drs. ir. B. Doorenbos (CEO) Drs. V.B.M. de Bok (CFO) Tel. 040 - 2679226 Tel. 040 - 2679247 Mob. 06 - 53904218
Neways Electronics International N.V.
Adres hoofdkantoor:
Postbus 69, 5690 AB SON Website: www.neways.nl

Neways Electronics International N.V. is een kennisintensieve en technologisch hoogwaardige one stop service provider op het gebied van klantspecifieke elektronische systemen voor toepassingen in eindproducten. De groep bestaat uit een groot aantal internationaal opererende bedrijven en richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop en onderhoud van een breed scala aan producten voor de diverse technologische marktsectoren. Neways richt zich op kennisintensieve, hoge toegevoegde waarde producten in mid-volume tot hoog-volume productieseries. De producten lopen uiteen van kabelmodems en modules voor telefoniecentrales voor de telecomsector, dashboardmodules en ventilatorsystemen voor de automotive sector tot satellietsystemen en pacemakers voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart en de medische sector. Daarnaast richt de onderneming zich ook op eindgebruikers in niche markten, waar het rechtstreeks hoge toegevoegde waarde producten, zoals industriële regelsystemen, voor ontwikkelt, produceert en verkoopt. Klanten van Neways zijn grote OEM's, zoals Philips, ASML, Lucent en Ericsson. Neways biedt werk aan ongeveer 1700 medewerkers. In 2000 werd een omzet gerealiseerd van EUR 220 miljoen. De onderneming is sinds 1986 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam N.V.

Tot de Neways groep behoren de volgende bedrijven:

Neways Advanced Electronics B.V. Son, Hoyte B.V. Son, Ramaer B.V. Helmond, Ramaer Protos & Specialties B.V. Helmond, Neways Heerlen B.V., Si-Lectron B.V Kerkrade, Neways Leeuwarden B.V., Neways Huizen B.V., Hymec B.V. Sittard, Hykong Ltd. - Hong Kong, Wuxi Ximec Electronics Co. Ltd. Wuxi, Neways Electronics Production GmbH- Kassel (Duitsland), Purfürst GmbH Isernhagen (Duitsland), Q-Nova a.s. - Nova Dubnica (Slowakije), Ripa Electronics Best, Ripa SMT Center Best, Ripa Assembly Belgium Opglabbeek (België), Evic Electronics Echt, Evic Service & Repair Center Echt, Evic Service en Repair Center Budapest (Hongarije), Evic Service & Repair Belgium Opglabbeek (België) en Ripa Systems Eindhoven, Evic Deutschland Gmbh Gerlingen (Duitsland)

Bijlagen:

· Geconsolideerde winst- en verliesrekening per 30-6-01
· Geconsolideerde balans per 30-06-01

· Geconsolideerd overzicht kasstromen per 30-06-01
· Overzicht mutaties eigen vermogen per 30-06-01
· Aanvullende gegevens
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Bedragen in mlnEURNLG
eerste halfjaarjaareerste halfjaarjaar
200120002000200120002000
Netto-omzet113,8101,9219,9250,8224,5484,6
Overige bedrijfsopbrengsten0,90,41,52,00,93,3
Som bedrijfsopbrengsten114,7102,3221,4252,8225,4487,9 Kosten van grond- en hulpstoffen65,653,5118,9144,6117,8262,1 Personeelskosten33,432,365,873,571,1144,9
Afschrijvingen3,02,75,96,66,013,0
Bijzondere waardevermindering vlottende activa4,50,00,010,00,00,0 Overige bedrijfskosten9,811,124,821,724,554,6
Som bedrijfslasten116,399,6215,4256,4219,4474,6
Bedrijfsresultaat *)-1,62,76,0-3,66,013,3
Financiële baten en lasten-1,1-0,8-1,5-2,5-1,7-3,3 Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor belasting-2,82,04,5-6,14,310,0
Belastingen1,0-0,6-1,42,1-1,4-3,1
Aandeel derden 0,1-0,30,00,2-0,70,0
Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belasting **)-1,71,03,1-3,82,26,9
Buitengewoon resultaat na belasting-16,20,00,0-35,60,00,0 Nettoresultaat-17,91,03,1-39,42,26,9

*) Bedrijfsresultaat excl. waarde-
vermindering vlottende activa2,92,76,06,46,013,3
**) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belasting excl. waardevermindering
vlottende activa1,21,03,12,72,26,9
Geconsolideerde balans
bedragen in mlnEURNLG
2001200020012000
30 jun.31 dec.30 jun.31 dec.
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa18,019,539,742,9
Financiële vaste activa2,05,44,311,8
Vlottende activa
Voorraden57,363,2126,2139,2
Vorderingen54,945,2121,099,5
Liquide middelen0,10,50,31,0
Totaal activa132,3133,6291,5294,4
Passiva
Groepsvermogen *)21,439,447,186,8
Achtergestelde lening *)9,19,120,020,0
Voorzieningen6,015,313,233,7
Langlopende schulden4,43,59,77,7
Kortlopende schulden91,466,3201,5146,2
Totaal passiva132,3133,6291,5294,4

*) Garantievermogen30,448,567,1106,8

Geconsolideerd overzicht van de kasstromen
Bedragen in mlnEURNLG
eerste halfjaareerste halfjaar
2001200020012000
Operationele kasstromen
Nettoresultaat-17,91,0-39,42,2
Afschrijvingen 3,02,76,66,0
Voorzieningen e.d. -9,3-4,6-20,5-10,1
Overige mutaties in het werkkapitaal *14,6-16,932,1-37,2
-9,6-17,7-21,2-39,1
Investeringskasstromen
Materiele vaste activa:

- Investeringen-5,6-1,9-12,4-4,1

- Idem: nieuwe deelnemingen0,0-2,80,0-6,2

- Desinvesteringen4,10,09,00,1
Financiële vaste activa3,4-0,27,5-0,4
Minderheidsbelangen0,02,9-0,16,3
Goodwill0,0-1,50,0-3,4

1,8-3,54,0-7,7
Financieringskasstromen
Nieuwe leningen1,70,03,70,0
Aflossingen leningen-0,7-0,6-1,6-1,3
Emissie nieuwe aandelen0,04,70,010,3
Dividenduitkering (contant)-0,1-0,3-0,2-0,7
Schulden aan kredietinstellingen6,715,614,734,4
Overige mutaties0,0-0,1-0,1-0,2
7,519,316,542,5
Mutatie in liquide middelen-0,3-2,0-0,7-4,3

* Overige mutaties in werkkapitaal
Voorraden5,8-24,112,8-53,2
Vorderingen-9,7-6,3-21,4-13,8
Handelscrediteuren4,113,99,130,7
Overige schulden14,3-0,431,6-0,9
14,6-16,932,1-37,2

Overzicht mutaties Eigen Vermogen
bedragen in mlnEURNLG
eerste halfjaareerste halfjaar
2001200020012000
Saldo per begin periode39,432,286,971,0
Nettoresultaat-17,91,0-39,42,2
Betaald dividend-0,1-0,3-0,2-0,7
Goodwill0,0-1,50,0-3,4
Emissie nieuwe aandelen0,04,70,010,3
Overige mutaties0,0-0,1-0,1-0,2
Saldo per einde periode21,435,947,279,2

Aanvullende gegevens
30-6-0130-6-0031-12-00

Bedrijfsresultaat in % van de netto-omzet *)2,62,72,7 Nettoresultaat in % van de netto-omzet

- excl. buitengewoon resultaat *)1,11,01,4

- incl. buitengewoon resultaat-15,71,01,4
Garantievermogen in % van balanstotaal23,038,036,3 Gemiddeld aantal medewerkers1.7681.7361.744
Per gewoon aandeelEURNLGEURNLGEURNLG
Bedrijfsresultaat *)0,481,060,491,091,022,25
Nettoresultaat excl. buitengewoon resultaat *) 0,200,450,180,400,531,16 Nettoresultaat incl. buitengewoon resultaat -2,97-6,540,180,400,531,16 Eigen vermogen 3,557,826,4914,306,6614,68
Aantal uitstaande aandelen x 1.0006.0265.5385.919

*) Excl. bijzondere waardevermindering vlottende activa

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...