Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 21 augustus 2001

1. Onderzoeksprogramma 2002

2. Jaarrekening 2000 NV Afvalzorg inclusief winstbestemming
3. Resultaten quickscan gemeentelijke rampenplannen
4. Herindelingsontwerp West-Friesland

5. Besluiten tot aanpassing van een aantal in het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 genoemde subsidies
6. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
7. Jaarverslag Wet Samen 2000

8. Toelichting op werkwijze en karakter Onderzoeksprogramma
9. Meta-evaluatie ouderenhuisvesting

10. Meta-evaluatie Natuur en Landschap

11. Verzoek tot het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie n.a.v. de asbestaffaire "Pilkes". Onderwerp
Besluit

1.
Onderzoeksprogramma 2002

1. het Onderzoeksprogramma 2002 vast te stellen als onderdeel van de Begroting 2002

2. om het Onderzoeksprogramma 2002 onderdeel uit te laten maken van Voordracht 55.
Jaarrekening 2000 NV Afvalzorg inclusief winstbestemming


1. als aandeelhouder van nv Afvalzorg een principebesluit te nemen over de bestemming van de winst van NV Afvalzorg over 2000, waarbij f.5.250.000,- in het PAF wordt gestort
2. voor het overige de jaarrekening in principe goed te keuren.
3. de statencommissie FSB te raadplegen over deze principebesluiten;
4. indien vanuit de statencommissie geen belangrijke wijzigingen worden voorgesteld, de portefeuillehouder te machtigen de principebesluiten over winstbestemming en jaarrekening definitief vast te stellen
Resultaten quickscan gemeentelijke rampenplannen Het college besluit:

1. de resultaten van de quick scan rampenbestrijding vast te stellen;
2. de gemeentebesturen c.a. hierover te informeren.

Herindelingsontwerp West-Friesland

1. tot voorlopige vaststelling van het herindelingsontwerp West-Friesland waarin wordt voorgesteld:
a. dat de gemeente Hoorn zelfstandig blijft en wordt vergroot met circa 945 ha grondgebied van de aangrenzende gemeenten Venhuizen, Drechterland, Wervershoof en Wognum respectievelijk ter grootte van circa 195 ha, 425 ha, 225 ha en 100 ha en dat daarnaast een gebied van enkele hectares van de gemeente Wester-Koggenland, dat onderdeel uitmaakt van het terrein genaamd "De Blauwe Berg", aan de gemeente Hoorn zal worden toegevoegd;
b. dat de gemeenten Wester-Koggenland, Opmeer, Wognum en Obdam worden samengevoegd tot één gemeente;
c. dat de gemeenten Wervershoof, Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland worden samengevoegd tot één gemeente; d. dat de gemeenten Venhuizen, Stede Broec en Drechterland worden samengevoegd tot één gemeente;
e. dat de gemeente Enkhuizen zelfstandig blijft en dat van de gemeente Stede Broec een terrein aangrenzend aan het terrein Schepenwijk ter grootte van ongeveer 30 ha wordt toegevoegd aan de gemeente Enkhuizen.


1. Alvorens een definitief besluit te nemen, het herindelingsontwerp ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie ROB;
2. de portefeuillehouder Bestuurlijke Organisatie te machtigen om, in geval van instemming van de statencommissie ROB, het herindelingsontwerp definitief vast te stellen. Mevrouw Wildekamp en de heer Neef stemmen tegen het herindelingsontwerp.

5.
Besluiten tot aanpassing van een aantal in het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 genoemde subsidies
1. op grond van de met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde extra middelen voor Bureau Jeugdzorg Noord-Holland-Noord, Bureau Jeugdzorg Kennemerland en Bureau Jeugdzorg t Gooi de subsidie te verhogen met respectievelijk 435.693,--, 284.647,-- en 128.660,--. In totaal wordt een bedrag van 849.000,-- (= 385.259,40) aan de Bureaus Jeugdzorg toegevoegd.

2. De pleegvergoeding is per 1 januari 2001 geïndexeerd. Het betreft een verhoging van de pleegvergoeding met 3%. Daarnaast is per 1 juli de pleegoudervergoeding met gemiddeld 168,- p/maand verhoogd. De subsidies van de voorzieningen voor pleegzorg ondergebracht bij respectievelijk Stichting Vlotbrug, Stichting Frentrop OCK en Stichting Maatschappij Zandbergen te verhogen met respectievelijk 379.404,--, 178.916,-- en 85.017,--. In totaal wordt een bedrag van 643.337,-- (= 2914.933,60) aan voornoemde instellingen toegevoegd;

3. Bij brief van 3 mei 2001 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering en normprijzen in de jeugdhulpverlening (Motie Dijkstal c.s.). De subsidies van de instellingen voor de jeugdhulpverlening te verhogen naar rato van de variabele lasten 2001. Het betreft een bedrag van 2.047.000,-- (= 928.888,10)
4. Het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 en het bijbehorend financieel kader met de ophogingen genoemd onder 1 tot en met 3 aan te passen en uit te voeren;

5. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad en dit toe te zenden aan de betrokken instellingen.

6.

* Bouw van een extra verdieping op het pand Tuinstraat 13, gemeente Haarlem

* Bouw van een extra verdieping op het pand Tuinstraat 11, gemeente Haarlem

* Aanleggen oprit busbaan en T-kruising nabij knooppunt Zuidervaart te Zaandam, gemeente Zaanstad

* Gebruik van een bedrijfswoning als burgerwoning en de bouw van een burgerwoning aan de Eilandseweg , gemeente Nederhorst den Berg

* Bosdrift, gemeente Hilversum

* "Buitengebied", gemeente Heerhugowaard.
* Camping Zuiderzee, gemeente Medemblik

7.
Jaarverslag Wet Samen 2000

Het college besluit het jaarverslag vast te stellen en inclusief het oordeel van de OR toe te zenden aan het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening te Zaandam.


8.
Toelichting op werkwijze en karakter Onderzoeksprogramma Het college besluit kennis te nemen van de notitie waarin de werkwijze vanuit en het karakter van het huidige Onderzoeksprogramma nader wordt toegelicht.

9.
Meta-evaluatie ouderenhuisvesting
Het college besluit de meta-evaluatie ouderenhuisvesting ter kennisname te agenderen voor de vergadering van de provinciale staten van 17 september 2001.

10.
Meta-evaluatie Natuur en Landschap
Het college besluit de meta-evaluatie voorwaardenscheppend beleid ter kennisname te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 17 september 2001.

11.
Verzoek tot het instellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie n.a.v. de asbestaffaire "Pilkes".
Het college besluit:

1. in beginsel het verzoek tot het instellen van een onafhankelijke commissie van deskundigen die de onderzoeksgegevens van de asbestaffaire zou moeten toetsen, af te wijzen;
2. de statencommissie MWG te raadplegen over het beginselbesluit;
3. de portefeuillehouder te machtigen het bewonerscomité te schrijven conform voorgelegde brief, indien de statencommissie niet adviseert tot belangrijke wijzigingen.

D.Berger tel. 06.183.000.64 2, 9, 10

3

5
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 7, 8
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie