Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag openbare vergadering raadscommissie ROF te Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 23-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN FINANCIËN GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 23 AUGUSTUS 2001, AANVANG 20.00 UUR.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

De heer S.P.M. de Vreeze
de heer D. Rood
de heer K. van Veen (PvdA)
de heer Th. de Geus (RPF / SGP)
de heer J. Hart (EB)

De heer W. Haentjens (VVD)

De heer W.M. Rieuwerts (VL / GL)
mevrouw H. Lok - Hörnemann (VL/GL)
de heer H.Boland (D'66)
de heer D. Wiersma (CDA)

Voorts aanwezig:

P. Wisman, productmanager Middelen

E. Baan, medewerker afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. R.K.A.Boon (VVD) deze zal helaas niet meer in de commissie zitting nemen.

Algemene Inspraakronde.

Dhr. J. Buis, Snouckstraat 10
had uit gesprekken met wethouder Bode opgemaakt dat het dichttimmeren van leegkomende huurwoningen aan de Fruittuinen op de agenda zou staan. Hij had hierover graag willen inspreken. Na een kleine discussie binnen de commissie zegt de voorzitter toe dat de gemeenteraad in de komende raadsvergadering mondeling over de stand van zaken zal worden geïnformeerd door wethouder Bode.

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. Wegens droeve familieomstandigheden vervangt hij wethouder Bode als voorzitter.


2


Vaststelling van het verslag van de vergadering van 21 juni 2001.

De voorzitter beaamt de toezeggingen dat in de leesmap de actuele lijst van woningzoekenden ter inzage zou worden gelegd en dat in een afzonderlijke map alle van belang zijnde stukken van het VOC-project ter inzage zouden blijven. Hij zegt toe dat dit alsnog gebeurt. Tevens zullen de financiële aspecten van de toepassing van mechanische luchtbehandeling in de RSG samengevat worden en aan de commissieleden worden gezonden.

Met inachtname van de volgende wijzigingen wordt het verslag vastgesteld

3b.De laatste alinea wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt de zinsnede "De voorzitter beaamt dat het niet verstandig is, gezien ieders verantwoordelijkheid, om een gezamenlijke reactie bedrijfsleven-gemeenten te zenden, en dat dit impliciet betekent dat de juiste procedure niet is gevoerd.""

11. In de weergave van de woorden van dhr. Van Keulen wordt geschrapt "ook een monument".

3

Ingekomen stukken en mededelingen:

a. Vaarfolder West-Friesland Oost en Meerjarenprogramma 2001-2003 `Natuurlijk samen naar een recre-actief West-Friesland. Dhr. De Geus spreekt grote waardering uit.

b. Gemeenschappelijke regeling meldkamer Noord-Holland Noord CPA/Brandweer, de rekeningen 1999 en 2000, de begrotingen 2001 en 2002.
De voorzitter schetst heel kort dat achteraf de fusie te gemakkelijk is ingeschat en dat het bestuur dichter op de organisatie zal moeten gaan zitten. Een adviseur is ingeschakeld.


c. Notitie speelvoorzieningen in de buitenstad, van belang voor inzicht in inbreimogelijkheden en wijkbeheer.
Deze notitie wordt nogmaals ter inzage gelegd voor de volgende vergadering.


4

Vaststelling bestemmingsplan Vette Knol.

Dhr. Hart meldt dat het zijn fractie bevreemdt dat er gekozen is voor een bestemmingsplan waarin slechts een beperkt gebied is meegenomen en bijvoorbeeld niet de Fruittuinen.
De secretaris verduidelijkt dat ten behoeve van de bouwvergunningsprocedure reeds een zodanige ruimtelijke onderbouwing was opgemaakt en met verscheiden instanties is doorgenomen dat het in de rede lag om de procedure af te ronden middels een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan omvat naast het bouwplan ook de huidige bebouwing in het gebied tussen Vette Knol - Klopperstraat -Kuipersdijk-Waaigat.

Dhr. Hart en dhr. Haentjens houden fractieberaad voor de overige commissieleden adviseren positief. .


5

Vaststelling krediet bijzonder onderhoud.
Dhr. Rieuwerts adviseert om bij het bijzonder onderhoud ook de risico-inventarisatie volgens de arbo-normen mee te nemen om dubbel werk te voorkomen. De lijst van werkzaamheden en de eerste alinea van het raadsvoorstel overziende is het de commissie niet duidelijke welke systematiek wordt gehanteerd bij de bepaling of iets normaal of bijzonder onderhoud is. Dit acht de commissie voor de financiering van de werkzaamheden van wezenlijk belang.
De voorzitter zegt toe dat de commissie hierover inzicht zal verkrijgen maar adviseert om met het voorgestelde krediet in te stemmen om de werkzaamheden door te kunnen laten gaan. De heren Hart en Haentjens houden fractieberaad voor. De overige commissieleden adviseren positief in afwachting van de nadere informatie en onder de restrictie zoals verwoord door dhr. Boland dat in aanvullende voorstellen de totale jaarlast niet mag worden overschreden.


6

Financiering Time Out klas

De commissie adviseert positief.


7

Arbo maatregelen die in de huisvesting noodzakelijk zijn.

De commissie is blij dat binnen het budget de maatregelen mogelijk zijn en adviseert positief.


8

Aanpassing en vaststelling gewijzigde legesverordening 2001. De commissie adviseert positief.


9

Aanpassing en vaststelling verordening onroerende zaak belastingen 2001
Op aangeven van dhr. Boland constateert de commissie dat het voortaan zinvol is om vooraf als raad te bepalen of hetzelfde bedrijf de taxaties voor de aanslagen en de beoordeling van de bezwaren dient uit te voeren. De commissie adviseert positief over het voorstel.


10

Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid.
De commissie stemt hiermee in.


11

Rondvraag.
De heren Boland en Rieuwerts spreken hun zorg uit over de regionale aanpak om vanuit Hoorn huisartsen weekenddienst te laten draaien. De afstand tot Enkhuizen is daarvoor veel te groot. Zij verzoeken het college dit aan de orde te stellen. Daarnaast verzoekt dhr. Boland om bij de GGD in Amsterdam na te gaan welke hygiënische eisen die aan tattoeagewinkels stellen. Misschien is dit ook voor Enkhuizen wenselijk en toepasbaar.
De voorzitter zegt toe dat het overzicht van de financiële consequenties voor het later in gebruik nemen van de Gependam ter kennisname aan de commissie wordt gebracht middels de leesmap. Dhr. Haentjens heeft vernomen dat de exploitatie van de Witte Duif tegen valt. Hij verzoekt om bij de beoordeling van de toekomst van de RSG ook deze gegevens mee te nemen. Dhr. Baan merkt op dat de beleidsnotitie Witte Duif wordt voorbereid waarin aandacht wordt besteed aan een praktische regelgeving voor de exploitatie. De notitie is over enkele maanden gereed.
De heer Wisman meldt dat de Najaarsnotitie tegelijk met de begroting in de raad van november zal worden behandeld.

13

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.20 uur.

D. Rood, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie