Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden Kamervragen over serviceniveau banken

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

27 augustus FM 2001-01473 U 2001/

2000114660

Onderwerp

Vragen van de leden Wijn en Mosterd over het serviceniveau van banken.

Bij deze doe ik u mede namens de
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden toekomen op de vragen van de leden Wijn en Mosterd, die mij werden
toegestuurd bij brief van 27 augustus
jongstleden.

Vraag 1

Hoeveel banken hanteren een minimumbedrag van duizend gulden bij geldopname aan de balie van een filiaal?

Antwoord

Een aantal grote banken hanteert een
minimumbedrag, terwijl enige andere banken voornemens zijn om een minimumbedrag in te voeren. Voorzover minimumbedragen gehanteerd worden variëren die in hoogte van ¦ 1.000,- tot

¦ 2.500,- . De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) benadrukt dat de gehanteerde
minimumbedragen geen absoluut karakter hebben maar zijn bedoeld om klanten te stimuleren gebruik te maken van de geldautomaat. Aan klanten voor wie het moeilijk is om te pinnen blijven de banken service aan de balie verlenen. Dat blijkt bij sommige banken ook uit de formulering van de opnameformulieren, waarbij sprake is van een verzoek aan klanten om beneden een bepaald bedrag contant geld op te nemen bij de geldautomaat.

Vraag 2

Is de stelling van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland waar, dat zo'n half miljoen mensen, met name ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, pinnen een onneembare horde vinden?

Antwoord

Het komt herhaaldelijk voor dat met name ouderen, gehandicapten en chronisch zieken moeite hebben met het pinnen. Met het oog hierop organiseren veel banken voor deze doelgroep trainingen in het gebruik van pinautomaten (ook voor het gebruik van de chipcard). De meeste klanten zijn daarna in staat om zelfstandig gebruik te maken van de geldautomaten. Ook vinden aanpassingen aan de apparatuur plaats. Zo kennen sommige banken flexibele pinautomaten die op schoot genomen kunnen worden en die voorzien zijn van een merkteken voor blinden.

Deze ondersteuning bij het pinnen neemt niet weg dat pinnen voor sommige mensen niet mogelijk is. In die gevallen kan volgens de Nederlandse Vereniging van Banken ook voor kleinere bedragen aan de kas geld worden opgenomen, of wordt bij kantoren zonder kasfunctie aan de balie via bijvoorbeeld een interne rekening van de bank door de bankmedewerker geld gepind, hetgeen later op de rekening van de klant wordt verwerkt.

Verder hebben enkele individuele banken met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van filialen en pinautomaten. Vanwege specifieke omstandigheden bij individuele vestigingen kan echter niet altijd in alle vestigingen een optimale toegankelijkheid bereikt worden. De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland en de verschillende ouderenbonden houden op dit moment tezamen met het Landelijk Bureau Toegankelijkheid een inventarisatie van de problemen rondom het pinnen. Over de uitkomst van deze inventarisatie hebben zij nog overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Vraag 3

Deelt u de mening dat het een onwenselijke ontwikkeling is dat bovengenoemde groep bankcliënten, die hun pincode niet kunnen onthouden of pinautomaten te ingewikkeld vinden en daarom aan de balie geld moeten opnemen, feitelijk gedwongen worden met grote contante geldbedragen over straat te gaan?

Antwoord

Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4

Hoe strookt deze gang van zaken met de kabinetsopvatting inzake gelijke behandeling, waarbij productontwerpers die zich niet hebben afgevraagd of misschien mensen door hun product worden buitengesloten zich schuldig kunnen maken aan indirecte discriminatie?

Vraag 5

Vindt u dat deze handelswijze van de banken bijdraagt aan een verbetering van de
participatiemogelijkheden van mensen met beperkingen?

Antwoord

Het kabinetsbeleid is er op gericht
gehandicapten en ouderen in alle aspecten van de samenleving volwaardig te laten participeren. Het kabinet neemt haar verantwoordelijkheid dit in haar diensten te realiseren. Zij hoopt hiermee een voorbeeldwerking naar andere sectoren te vervullen.

Op het congres 'Sta op en pin' van 15 maart jongstleden, waaraan van rijkswege een bijdrage is geleverd, zijn de mogelijkheden verkend voor 'toegankelijk pinnen'. Hier bleek dat vanuit de productontwikkeling al de nodige stappen hierin zijn gezet. Dergelijke informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren blijkt dan ook van groot belang om participatie van mensen met een handicap te faciliteren en uiteindelijk te realiseren.

Vraag 6

Gelden er toegankelijkheidsnormen voor baliefuncties van banken? Zo ja, wat zijn de normen?

Antwoord

In beginsel hebben de banken hun eigen normen voor de toegankelijkheid van baliefuncties. Deze worden veelal afgestemd met de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland. Voorts wordt veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de kantoren, binnen de eisen die vanuit andere optiek, bijvoorbeeld veiligheid, daaraan worden gesteld. Voorzover mogelijk worden voldoende brede, elektrisch bediende deuren toegepast, worden drempels vermeden en eisen aan de vloer gesteld.

Vraag 7

Bent u bereid de mate van toegankelijkheid van bankfaciliteiten c.q. het serviceniveau van banken alsnog te betrekken bij ontwikkeling van toekomstig kabinetsbeleid, bijvoorbeeld bij de uitwerking van de nota "betalingsverkeer"?

Antwoord

In de nota "betalingsverkeer: de markt voor girale betaalmiddelen" is uiteengezet aan welke uitgangspunten het functioneren van het betalingsverkeer in Nederland ten minste moet voldoen. Aangegeven is dat het betalingsverkeer efficiënt en veilig moet zijn en dat de reële toegang tot het girale betalingsverkeer voor een ieder en meer in bijzonder voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, verzekerd moet zijn, zodat mensen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving.

Een efficiënt betalingsverkeer en het gebruik van efficiënte betaalmiddelen is van belang om het betalingsverkeer voor consumenten in Nederland zo goedkoop mogelijk te houden. Daarbij moet worden bedacht dat de bankkosten van een balietransactie door het
arbeidsintensieve karakter relatief hoog zijn (balietransacties kosten gemiddeld naar schatting ¦ 10,-, tegen gea-opnamen circa ¦1,50). Tegen deze achtergrond is het
begrijpelijk dat het beleid van de banken is gericht op het aanmoedigen van het opnemen van geld uit geldautomaten. Zoals ook aan de orde is geweest in het Algemeen Overleg over het Nederlandse betalingsverkeer op 26 september jongstleden mag dit streven naar efficiëntie door de banken echter niet zover gaan dat het voor mensen die moeite hebben met pinnen niet meer mogelijk is om kleinere bedragen contant op te nemen, hetgeen ook door de Nederlandse Vereniging van Banken wordt onderschreven. In het bijzonder banken met een uitgebreid kantorennet vervullen in die zin een zekere maatschappelijke functie.

Vraag 8

Bent u eveneens bereid met de Nederlandse Vereniging van Banken en betrokken
maatschappelijke organisaties in overleg te treden over het service-niveau in het geld- en betalingsverkeer van hun leden aan genoemde groep bankcliënten, en hierover zo spoedig mogelijk te rapporteren aan de Kamer?

Antwoord

Gelet op het grote belang van een goede toegang tot het betalingsverkeer, meer in het bijzonder voor kwetsbare groepen, zal ik contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Banken en andere relevante organisaties. In vervolg hierop zal ik de Tweede Kamer nog nader informeren over de 'maatschappelijke aspecten van het
betalingsverkeer'.

De Minister van Financiën,


---

Metro, 13 maart jl.

Kamerstuk 24 170, nr. 55.

Kamerstuk 27 863.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie