Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Aktie regenton Hengelo
Laatste mogelijkheid Zonnerboileractie
Kwijtschelding gem. belastingen
Bestemmingsplannen
Parkeerplaatsen gehandicapten
21 aug

28 aug 2001 Tot en met 1 september collecteert ADRA. Van 2 september tot en met 8 september collecteert de Nederlandse Kankerbestrijding/het Koningin Wilhelmina Fonds. Collectanten kunnen zich legitimeren. Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu
De commissie vergadert op donderdag 30 augustus vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: * Jaarverslag 2000
* Concept ontwikkelingsvisie Stad en Milieu
* Opdrachtformulering gemeentelijke nota Wonen * Renovatie rioolgemalen Hengelo
* Stuwput riolering Wegtersweg
* Kredietaanvraag woonrijpmaken centrumgebied Slangenbeek * Kredietaanvraag aanpassingen Bornsestraat
* Kredietaanvraag t.b.v. het woonrijp maken van de Spinelstraat * Prioriteitstelling 2001 toewijzing rijkssubsidies op grond van het BRRM 1997

Aktie regenton Hengelo
'Een ton voor water'

De zorg voor drinkwater en waterbesparing is een wereldwijde zorg. De gemeente Hengelo start in dit kader opnieuw met een plaatselijke variant van de landelijke actie 'een ton voor water'. Door middel van de aanschaf van een regenton is het mogelijk om in ons land water te besparen en de waterprojecten in Ethiopië te ondersteunen. Per ton gaat fl. 10,- (Euro 4,54) naar waterprojecten in Ethiopië. Water besparen wordt op deze wijze niet alleen nuttig, maar ook leuk!

Twee modellen
Er is keuze uit twee modellen. De ene regenton is van donkergroen PE-kunststof en heeft een inhoud van 240 liter. Deze ton kost 52,95 (Euro 24,03) inclusief kraantje. Voor 19,95 (Euro 9,05) extra krijgt u er een handige regenautomaat voor aansluiting van de ton op de regenpijp bij.
De andere regenton is van oud hout en heeft een nostalgische uitstraling. De inhoud is 225 liter en de kosten bedragen 140,00 (Euro 63,53). Bij deze ton kan een houten kraan geleverd worden voor 15,30 (Euro 6,94).
Informatie en aanschaf
De regentonnen zijn te bezichtigen bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie aan de Van Alphenstraat 25 (kinderboerderij) en vanaf 14 september ook bij het DuBo Informatiecentrum aan de Kolbleistraat 8. Op deze adressen zijn beide regentonnen uit voorraad te koop. De betaling vindt plaats door een door u af te geven eenmalige machtiging. De formulieren hiervoor zijn ter plekke te verkrijgen en in te vullen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie of de afdeling Bouwen (dhr Frank) tel: 2459638.
Laatste mogelijkheid tot aanmelding Zonneboileractie Op 31 augustus eindigt de aanmeldperiode voor de Actie Zonnig Hengelo 2001. Particuliere huiseigenaren in Hengelo kunnen tijdens de actieperiode tegen een zeer aantrekkelijke prijs een zonneboiler (voor warm water) met of zonder nieuwe HR-verwarmingsketel aanschaffen. Naast een gunstige aanbieding kunt u ook in aanmerking komen voor een forse energiepremie.

U kunt zich nog tot 31 augustus aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Frank, telefoon 245 96 38.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Heeft u een minimaal inkomen en geen vermogen dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan tot zes maanden na de aanslagdatum worden ingediend. Met betrekking tot de aanslag van 2001 dient uw verzoek dus voor 1 oktober 2001 in ons bezit te zijn.

Verzoekformulieren zijn verkrijgbaar bij:
* de Belastingbalie, kamer S 111, telefoon 24 59 884 * de Gemeentewinkel van het stadhuis
Bestemmingsplannen
Rectificatie

In het Hengelos weekblad van 7 augustus 2001 is abusievelijk vermeld dat het bestemmingsplan Vossenbelt Broek Noord per 7 september 1999 onherroepelijk is geworden. Deze datum moet zijn 18 april 2000.

Het bestemmingsplan Vossenbelt Broek Noord ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat kamer 203. Rectificatie
Op 21 augustus 2001 is in het Hengelos Weekblad abusievelijk een onjuiste advertentie gepubliceerd. De onderstaande advertentietekst dient hiervoor in de plaats te komen:
Vrijstellingsbesluit ten behoeve van aanleg HOV tracé in Westermaat deelplan Plein
Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c, Verbeteringsplan Bornsebeek fase 1b/1c" (voormalig Borns gebied) en Retentiegebied Woolderbinnenbeek ten behoeve van de aanleg van het HOV tracé in het gebied Westermaat deelplan Plein met de daarbij behorende bouwkundige en technische voorzieningen.

Ter inzage

Het vrijstellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende, die door deze verleende vrijstelling rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen desgewenst de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht,
* oprichten tuinhuisje, Meidoornstraat 26
* oprichten tuinhuisje, Semmelweisstraat 36
* oprichten tuinhuisje, Haaksbergerstraat 148
* oprichten tuinhuisje, Breemarsweg 286

* oprichten tuinhuisje, Bandoengstraat 2

* veranderen gevel winkelpand en aanbrengen zonnescherm, Wemenstraat 24

* plaatsen 5 vuilcontainers (ondergronds), Weideweg nabij nr. 200
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Spiegelstraat nabij nr. 53
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), E Du Perronstraat
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Adriaansweg nabij nr. 53
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Lijsterweg nabij nr. 13
* plaatsen vuilcontainer (ondergronds), Weth Kampstraat nabij nr. 145

* oprichten carport, Oude Grensweg 67
In de week van 13 tot en met 17 augustus is ingestemd met:
* oprichten dakkapel, Libellestraat 55

* veranderen en vergroten woonhuis, Achterhoekse Molenweg 58
* oprichten tuinhuisje, Pastoor Sandkuylstraat 15
* oprichten tuinhuisje, Oelerweg 71

* oprichten schuur, Hazelaarweg 16
In de week van 13 tot en met 17 augustus is vergunning verleend voor:
* oprichten werkplaats met kantoor, Oude Deldenerweg 10
* veranderen en vergroten bedrijfswoning, Vleermuisstraat 43
* veranderen kantoorgebouw, Twekkelerplein 42
* veranderen en vergroten restaurant, Deurningerstraat 302
* vernieuwen kadewand, Boortorenweg 27

* veranderen en vergroten woonhuis, Freudstraat 36
* veranderen en vergroten berging, Kolbleistraat 6
* veranderen en vergroten restaurant, Oldenzaalsestraat 603
* veranderen en vergroten garage, Eendrachtstraat 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Paul van Kempenstraat 19
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten garage, Dinant Dijkhuisstraat 252

* veranderen en vergroten woonhuis, Nieuwe Grensweg 178
* veranderen en vergroten woonhuis, Dinant Dijkhuisstraat 73
* veranderen en vergroten woonhuis en het oprichten schuur, Otto Klempererstraat 40

* oprichten berging, Ankarastraat 4

* veranderen en vergroten woonhuis, Floris Versterstraat 47
* veranderen en vergroten woonhuis, Oltmansstraat 10
* veranderen en vergroten woonhuis, Deldenerstraat 137
* oprichten tuinhuisje, Bornsestraat 71


* veranderen en vergroten woonhuis, Robijnstraat 12
* oprichten blokhut, Grundelweg 14

* veranderen en vergroten woonhuis, IJsselstraat 11
* veranderen en vergroten woonhuis, Gotenburgstraat 7
* plaatsen dakkapel, Cruys Voorberghstraat 84
* plaatsen dakkapel, Berkweg 34

* veranderen en vergroten woonhuis, Karel Gerardstraat 16
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 75
* veranderen en vergroten woonhuis, Castorweg 103
* veranderen en vergroten woonhuis, Robert Kochstraat 59
Sloopvergunningen

In de week van 13 tot en met 17 augustus is vergunning verleend voor het slopen van:

* een garage annex berging, Grundellaan 4
* een woonhuis met bijbouw, Bornsestraat 101
* een woonhuis en twee loodsen, Vossenbeltweg 12
* een woonhuis en overige opstallen, Mekkelhorstweg 40 De instemming meldingen, verleende bouw- en sloopvergunningen en de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 204, kamer 203. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan De besluiten zijn genomen in de week van 13 tot en met 17 augustus 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Vrijstelling artikel 15 WRO

Verzoeken voor vrijstelling van de gebruiksbepalingen van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend voor:

* oprichten carport, Oude Grensweg 67

* oprichten van een bedrijfswoning, Transformatorhof 25+27
Burgemeester en wethouders zijn op grond van de voorschriften van de vigerende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan de verzoeken mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De verzoeken liggen van 28 augustus tot 11 september 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 28 augustus tot 11 september 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Semmelweisstraat 36
* plaatsen ondergrondse vuilcontainer, Weth. Kampstraat (nabij 145)
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt van 28 augustus tot 25 september 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van het Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 28 augustus tot 25 september 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Voor onderstaande percelen is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV.

* veranderen winkelpand, Enschedesestraat 14
* veranderen bedrijfspand, Langestraat 22
* veranderen gevel en oprichten zonnescherm aan winkelpand, Wemenstraat 24

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 28 augustus tot 11 september 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, tweede verdieping van de Telgenflat, Markt 203. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 28 augustus tot 11 september 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Melding 8.19

Burgemeester en wethouders van Hengelo maken bekend, dat door hen een positief besluit is genomen op een ingediende melding, zoals bedoeld in artikel 8.19 van de Wet Milieubeheer door:

* CTH Vastgoed BV, voor het veranderen van de inrichting, Zuidelijke Havenweg 4

Voor deze wijziging geldt dat deze weliswaar niet past binnen de reeds ten aanzien van het bedrijf verleende milieuvergunning, maar dat deze wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan het bedrijf volgens deze milieuvergunning mag veroorzaken. De ingediende melding geeft geen aanleiding de milieuvergunning dan wel de daaraan verbonden voorschriften te wijzigen.

Ter inzage en bezwaar

De ingediende melding, het besluit en eventueel bijbehorende stukken liggen van 29 augustus tot en met 11 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu. U kunt tot en met 11 oktober 2001 tegen dit besluit op de melding een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Verzoek om voorlopige voorziening

Indien u binnen de genoemde termijn tegen het besluit op deze melding een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) een verzoek doen om een voorlopige voorziening. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd, alsmede een onderbouwing van het spoedeisend belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Over de hoogte van de griffierechten en de wijze van betaling kunt u meer informatie krijgen bij de genoemde afdeling van de Raad van State, telefoon 070 - 426 44 26.

Verzoek voor vaststelling hogere waarde geluidbelasting

Burgemeester en wethouders zijn van plan een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel voor vaststelling van hogere grenswaarden. In dit verzoek wordt een hogere grenswaarde aangevraagd als bedoeld in artikel 82 van de Wet Geluidhinder voor de geluidbelasting vanwege wegverkeer aan de gevels van te bouwen woning aan de Enschedestraat (tussen nrs 187 en 195), behorend bij het bestemmingsplan Anninks -Nijhofshoek van 1957.

Ter inzage, zienswijze en openbare hoorziting

Het ontwerp-verzoek met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 29 augustus 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Milieu. Opmerkingen inzake het ontwerp-verzoek kunt u gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk indienen bij het College van B en W of tijdens de openbare hoorzitting, welke gehouden zal worden op donderdag 13 september 2001 om 14.00 uur bij de afdeling Milieu,Telgenflat 2e verdieping Markt 204. Wanneer u van de openbare zitting gebruik wilt maken verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken, telefoon 2459653.
Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:
* Alucup Blom B.V. te Hengelo ten behoeve van een inrichting voor het assembleren van kunststofspiralen voor remleidingen van o.m. vrachtwagens, Havenstraat 58
De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 29 augustus tot en met 10 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Om in beroep te kunnen gaan dient u voor donderdag 11 oktober 2001 een afschrift van de vergunning en een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift in tweevoud te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
afwijkt van het ontwerpbesluit daarvan en er daartegen niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deze mogelijkheid staat tot en met 10 oktober 2001 wel open voor Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State. Dit geldt eveneens voor degene die voor 11 oktober a.s., naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Een zodanig verzoek leidt er toe dat het vergunningbesluit niet in werking treedt direct na afloop van de beroepstermijn op 11 oktober 2001, maar pas nadat daarop is beslist.

In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) resp. f. 450,-- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier te worden voldaan. Vergunning Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorschriften, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:
* Lood Service Nederland B.V. voor een metaalbewerkend bedrijf, Petroleumhavenstraat 6b

Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 29 augustus tot en met 10 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beroep en voorlopige voorziening
Aangezien het besluit tot vergunningverlening naar zijn inhoud niet afwijkt van het ontwerpbesluit daarvan en er daartegen niet tijdig bedenkingen zijn ingebracht staat hiertegen geen beroep meer open op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot en met 10 oktober 2001 wel voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen.

Om in beroep te kunnen gaan dient men, behalve een afschrift van de vergunning, een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroep moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken in tweevoud zijn ingediend. Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 t.n.v. de Raad van State.

Dit geldt ook voor degene die voor 11 oktober 2001, naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. In dat geval is nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- (Euro 102,10) resp. f. 450,-- (Euro 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier te worden voldaan.
Meer informatie
Voor meer informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening te treffen kunt u terecht bij de afdeling Milieu.
Vergunning Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen, welke ten doel hebben nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken, een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer, verleend aan:
* L.G. Asbroek h.o.d.n. Hondenpension Leo voor een hondenpension annex paardenhouderij, Wolfkaterweg 59A te Beckum.

Het besluit tot vergunningverlening is, mede naar aanleiding van ingebrachte bedenkingen, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
Ter inzage
De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 29 augustus tot en met 10 oktober 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.
Beroep en voorlopige voorziening
Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot en met woensdag 10 oktober 2001 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Tevens dient in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van fl.225,- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20) te worden bijgeschreven op girorekening nummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Hetzelfde bedrag aan griffierecht dient - boven op het griffierecht verschuldigd voor het instellen van beroep - te worden voldaan door degene die voor donderdag 11 oktober 2001, naast een beroepschrift, een voorlopig voorzieningverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling.
Een zodanig verzoek moet, evenals het beroepschrift, voorzien zijn van een dagtekening, een motivering en een handtekening. Meer informatie
Voor meer informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.
Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer
Bij de afdeling Milieu ligt vanaf 29 augustus tot en met 26 september 2001 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van:

* Machinefabriek Zwijnenberg B.V., voor het oprichten en in werking hebben van een machinefabriek voor de toeleverindustrie in de metaalindustrie, Topaasstraat 46.

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen en beroep

Schriftelijke, gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking kunt u tot en met 26 september 2001 indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan, behoudens het geval dat men redelijkerwijs niet in staat is tijdig bedenkingen in te brengen, beroep worden ingesteld indien er tijdig bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerp of wanneer er bedenkingen zijn tegen wijzigingen die in het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. In geval van beroep kan tevens verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Bij de definitieve beschikking wordt u nader geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld en voorlopige voorziening kan worden gevraagd.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van inzage kunt u om een openbare hoorzitting vragen. Tijdens deze zitting is het mogelijk mondeling bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Kapvergunningen
In de week van 14 tot en met 21 augustus 2001 is een kapvergunning verleend voor:

* 2 eiken op de hoek van de Haaksbergerstraat en de Diamantstraat. Herplant: 2 eiken.

* 2 meidoorns in de Vechtlaan aan de zijkant van huisnummer 50. Herplant: 2 eiken.
Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Informatie
De besluiten zijn genomen in de week van 14 tot en met 21 augustus 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Parkeerplaatsen voor gehandicapten
In de week van 13 tot en met 17 augustus 2001 zijn 2 gehandicaptenparkeerplaatsen toegewezen op het parkeerterrein van Zorgcentrum Humanitas aan de Haverweg.
De parkeerplaatsen mogen, zodra de desbetreffende verkeersborden zijn aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld. Ter inzage en bezwaar
De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Verkeersbesluiten
Voorgenomen Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders zijn van plan de Woolderbroekweg voor het doorgaand verkeer af te sluiten tussen de Westermaatsweg en Woolderesweg door het plaatsen van de borden C01 bijlage I RVV 1990, met uitzondering van fietsers en bromfietsers (onderbord 0103 bijlage I RVV 1990). Tevens wordt ter hoogte van de Woolderesweg richting A1 aangegeven, dat de weg doodlopend is middels het bord L08 met onderbord 0103 bijlage I RVV 1990.

Aanleiding hiertoe is het tegengaan van het bestaande sluipverkeer over de Woolderbroekweg en de verwachte toename van het sluipverkeer als gevolg van de ontwikkelingen in Westermaat Plein (o.a. de bouw van Ikea) Met het afsluiten van de Woolderbroekweg voor het doorgaande verkeer wordt de veiligheid van de fietsers en bromfietsers verbeterd en de recreatieve functie van het buitengebied versterkt.

Inzage

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt van 29 augustus tot 26 september 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R 115. Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze omtrent het te nemen verkeersbesluit schriftelijk kenbaar maken bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie