Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Melkert op rapport-koning inzake ESF

Datum nieuwsfeit: 27-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

REACTIE AD MELKERT OP RAPPORT-KONING INZAKE ESF

Den Haag, 27 augustus 2001

Het is goed dat vandaag het rapport-Koning is verschenen.

Dat geeft kabinet en Kamer de gelegenheid tot een nader oordeel te komen over de beste aanpak van het complexe geheel dat de ESF-subsidieverlening is.

Het is ook een belangrijk rapport.

De terugblik is voor iedereen nuttig.

En het biedt een goede handleiding voor de toekomst.

Het is vanzelfsprekend aan het kabinet om hier nu op te reageren.

En de fracties in de Kamer, ook die van de PvdA, zullen daarna hun standpunt bepalen.

Dus wat doe ik hier op dit tijdstip met een informatief rapport in de hand?

Ik los hier een belofte in.

Die heb ik deze zomer gedaan toen ik veel belangstellenden meldde dat het zuiverder was om de opdracht die door minister Vermeend aan de heer Koning was verleend ook alle ruimte te geven.

En dat ik zelf graag zou ingaan op allerlei vragen zodra het rapport er zou zijn.

Ik ben intussen van de verbazing bekomen dat temidden van de grote groep mensen die in tien jaar tijd verantwoordelijkheid droeg voor ESF ik een soort VIP-behandeling blijk te genieten.

Die beschouw ik maar als een uitnodiging om een toelichting te geven op intenties en inspanningen die het beleid in mijn periode kenmerkten.

Eerlijke intenties, zware inspanningen.

Ik vind het meer dan de moeite waard om mij bij veel mensen die ongetwijfeld door veel berichten verontrust zijn geraakt hierover te verantwoorden.

Dat beschouw ik tegenover hen als mijn plicht en mijn taak.

Er is nog een reden waarom ik nu meteen wil reageren: een aantal zeer suggestieve berichten heeft me echt geraakt.

Want ze stonden haaks op de politiek waar ik voor sta.

Ze trokken de integriteit van de inspanningen van mijzelf en vele anderen, bij SZW en bij Arbeidsvoorziening in twijfel.

Met het rapport van de heer Koning is dat rechtgezet.

Het Europese geld is goed besteed, in niet minder dan 9000 projecten.

Het is besteed aan de aanval op de werkloosheid.

Met meer resultaat dan in een aantal andere lidstaten.

Er is geen ruimte geboden voor oneigenlijk gebruik of misbruik.

Laat met het rapport-Koning de feiten spreken over mijn integriteit en functioneren.

Feiten in plaats van twijfels.

En het doet me deugd dat het rapport bevestigt wat steeds mijn inzet was en is:

Bijdragen aan betrouwbaar openbaar bestuur.

Dat staat bij mij nummer één.

Dit is mijn reactie op de kern van het onderzoek.

Het onderzoek gaat echter over meer.

Over uitvoering, toezicht en controle.

Over overheid op afstand en ministeriële verantwoordelijkheid.

Over de resultaten van het beleid, met geld uit het Europees Sociaal Fonds, met name bestemd voor het veranderen van de uitzichtloze positie van langdurig werklozen.

De Kamer kan zich daardoor een beter oordeel vormen over de gang en stand van zaken.

De regering kan er haar voordeel mee doen in de vormgeving van het toekomstig beleid.

Daarom is het goed dat er een onderzoeksrapport is dat een goed inzicht geeft in de feiten en verhoudingen die de moeizame gang van zaken rond de ESF-gelden bepaalden.

Ik heb er behoefte aan bij de schets van de periode waarover ik verantwoordelijkheid als minister mocht dragen nog wat meer de context te schetsen, politiek en bestuurlijk, waarbinnen diverse afwegingen hebben plaatsgevonden.

Meer als aanvulling op dan als afwijking van het rapport.

Met excuus dat het een beetje droge stof is, met feiten en data.

Voor veel mensen kan het daardoor toch makkelijker worden de gang van zaken beter te

begrijpen.

Wat waren vanaf het begin de feiten?

In 1991 is door mijn voorganger Bert de Vries de beslissing genomen om de toekenning en de uitvoering van ESF subsidies door het zelfstandig bestuursorgaan Arbeidsvoorziening te laten uitvoeren.

Dat paste in de sfeer van "overheid op afstand" die toen heerste.

Bijzonder was de constructie dat de regering bestuurlijke verantwoordelijkheid deelde met sociale partners en tegelijk toezichthouder op afstand was voor de besteding van nationaal begrotingsgeld.

Dat was een constructie die - achteraf gezien - vroeg om problemen.

Dat is ook stevig bevestigd door de evaluatiecommissie-Van Dijk in april 1995 die op mijn uitdrukkelijk verzoek een half jaar sneller rapporteerde dan door mijn voorganger was gevraagd.

Wat dacht u van dit citaat uit het rapport-Van Dijk:

"Het is curieus te moeten constateren dat partijen die zelf (vrijwel) geen financiële bijdrage leverden en als medebestuurders evenmin in staat waren en deugdelijk financieel beheer binnen de organisatie te realiseren, zoveel bezwaren hadden tegen controle op doelmatigheid door de minister".

Ik heb de aanbevelingen van de commissie-Van Dijk direct opgepakt.

Daarvoor al had ik de Kamer in december 1994 bij de aanbieding van de jaarrekening van Arbeidsvoorziening ingelicht over signalementen dat er problemen waren rondom de verantwoording ESF.

Die problemen vielen samen met een ingewikkelde en spannende verwerking van een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling op Arbeidsvoorziening.

In 1996 is de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet in Tweede en Eerste Kamer behandeld.

Mag ik eens, om mijn gemoedstoestand van destijds te illustreren, uit mijn eigen werk citeren (Handelingen 25 juni 1996)?
"Ik heb het vanaf mijn aantreden onbevredigend en ook onaanvaardbaar gevonden - ik heb in de Kamer op dit punt van mijn hart ook geen moordkuil gemaakt - dat het moeilijk was om essentiële gegevens met betrekking tot het beheer van de arbeidsvoorzieningsorganisatie als geheel tijdig en systematisch te aggregeren en ter beschikking te krijgen, niet in de laatste plaats ook ten behoeve van de controlerende taak van de Tweede Kamer".

In een intensieve parlementaire behandeling kwam vast te staan dat de in het wetsvoorstel voorziene toezichtsbevoegdheden van de minister moesten worden verminderd om het geheel door beide Kamers aanvaard te krijgen.

Het ging met name om de bevoegdheid tot het stellen van regels ten aanzien van de inrichting van de begroting en het beleidsplan, de inrichting van de administratie, de accountantscontrole en de definiering van de meting van prestaties.

Deze bevoegdheid werd bij het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening gelegd (weliswaar met ministeriele goedkeuring) in plaats van direct bij de minister zelf, zoals voorgesteld.

Er waren dus principiële keuzes in het geding (tripartite samenwerking, decentralisatie) die dwars door de Kamer heenliepen.

En er was een tijdgeest met een heel breed draagvlak: samen met sociale partners de hoge werkloosheid te lijf; overheid op afstand van het zelfstandig bestuursorgaan Arbeidsvoorziening.

Dat betekent ook dat er toen geen steun was en ook geen voorstellen waren voor het fundamenteel wijzigen van verantwoordelijkheden zoals recent wel is gebeurd toen het kabinet - naar mijn mening terecht - besloot tot een wetsvoorstel Toezicht Europese Subsidies en het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de ESF-subsidies naar een Agentschap onder directe aansturing van de minister.

Daarmee is met terugwerkende kracht ook erkend dat essentiële bevoegdheden op te grote afstand waren geplaatst.

Zo bezien was de brief van 13 juni 1996 waarin ik Arbeidsvoorziening heb gesommeerd orde op zaken te stellen en een plan van aanpak voor te leggen op het randje; dit was in de gegeven verhoudingen een ongebruikelijke stap, zoals de heer Koning onderstreept.

Ik wil verder nog het belang van een tweetal Rekenkamerrapporten onderstrepen.

Eerst eind '95 over Europese subsidiestromen.

Dat heeft binnen het ministerie en in de relatie met Arbeidsvoorziening veel in beweging gezet.

Zo werd in april 1996 de bestuursovereenkomst uit 1991 aangescherpt, onder meer gericht op verbetering van de verantwoordingsstructuur.

In november 1996 diende Arbeidsvoorziening het concept plan van aanpak in.

Dat is daarna ook met de Europese Commissie besproken.

In mei 1997 is het goedgekeurd.

In april 1998 verscheen het Rekenkamer-rapport "Bestrijding werkloosheid met Europese gelden", met daarin twee hoofdboodschappen:


* ESF-gelden kunnen een succesvol hulpmiddel zijn in de bestrijding van werkloosheid

* er is een betere verantwoordingssystematiek nodig en er zijn soms ernstige tekortkomingen in de financiële administratie.

In juni en juli 1998 - toen de algemene belangstelling exclusief uitging naar de kabinetsformatie - schreef ik Arbeidsvoorziening ronduit dat er sprake was van tekortkomingen in de aansturing ESF en dat veranderingen nodig waren waarover inmiddesl overeenstemming bestond.

Kort daarna nam ik afscheid van het ministerie, enigszins bedroefd dat ik de glamour van rapporten-Kits, bestuursovereenkomsten, plannen van aanpak en accountantsprotocollen voortaan zou moeten missen.

Ook terugkijkend zie ik een voortdurende inspanning van mijzelf en ook van mijn opvolgers om een weerbarstige opgave tot een betere uitkomst te brengen.

Dat geldt mijns inziens voor alle betrokkenen, ook de bestuurders en medewerkers van Arbeidsvoorziening met wie ik altijd in goede verstandhouding heb samengewerkt.

En als ik het rapport-Koning goed begrijp is er vanaf '97 sprake van een verbeterde, zij het nog lang niet toereikende verantwoording.

Verder bleef er tot de dag van vandaag een verschil van mening tussen kabinet en Rekenkamer bestaan over de vraag of het ministeriele toezicht zich ook moet uitstrekken tot het niveau van de projectuitvoering met Europese subsidiegelden.

En er valt nog veel te zeggen over de wijze waarop de Europese Commissie in met name 1997 tijdens het spel de spelregels veranderde en daarop Nederland nu aanspreekt.

Dit lijkt me een mooie kluif voor het kabinet, zeker nu het rapport-Koning waarschuwt dat niet voetstoots mag worden uitgegaan van het bedrag dat is genoemd in de recente brief van Brussel.

In mijn beleving is echter dit de kern: een voortdurende inspanning biedt nog geen garantie op een optimaal resultaat.

Werken met een controletoren van negen verdiepingen met instanties die alle elkaar aanspreken op hun formele verantwoordelijkheid; werken met een zelfstandig bestuursorgaan; werken met Europese directoraten-generaal met hun eigenaardigheden: dat is alles bij elkaar te veel geweest.

Dat is de les van tien jaar ESF.

Het toezicht moet helderder en meer eenduidig worden opgezet.

Zelfs bij de recente presentatie van de Wet Toezicht Europese Subsidies bleek dat er nog steeds verschillende opvattingen bestaan over de uitoefening van de toezichtstaken. De Kamer zal zich hier dus opnieuw over moeten uitspreken.

Het geheel overziende kom ik tot enkele conclusies.

Alle betrokken moeten zich de hoofdzaken uit het rapport aantrekken.

Dat geld ook voor mij binnen de mij passende - ministeriële - verantwoordelijkheid.

Daarvoor stond ik toen en daarvoor loop ik nu dus niet weg.

Kortom:


* aan de zonzijde staat het succes van de ESF-gelden die veel werkzoekenden ten goede zijn gekomen;

* aan de schaduwzijde staat het probleem van tekortkomingen in de administratie en verantwoording.

Op dit geheel ben ik voor iedereen aanspreekbaar.

Wat mij nu het meest bezig blijft houden is de opdracht om in de toekomst tot een betere samenhang tussen beleid en uitvoering, tussen toezicht en verantwoording te komen.

Er valt immers heel wat te leren van de conclusies van het rapport-Koning naar de toekomst toe.

Overheid op afstand bij de directe besteding van overheidsgeld schept grote complicaties.

We zijn inmiddels - anders dan rond 1990 - in een fase beland dat er ruimte is gekomen voor een minder ideologische benadering: niet de te beperkte keuze tussen de markt, het maatschappelijk middenveld of de overheid staat voorop; maar de vraag: bij wie kan de burger het beste terecht met de meeste zekerheid dat de bestedingen van het gemeenschapsgeld ook goed terechtkomen?

Deze uitdaging reikt nog verder.

Wat ik heb geleerd tijdens mijn verblijf op SZW, en dat gaat het echt om veel meer dan ESF, is dat politici en ambtenaren zich minder moeten verstoppen.

Minder verstoppen achter tevredenheid over het voldoen aan formele regels zonder naar de feitelijke resultaten te kijken.

Minder verstoppen achter decentralisatie van bevoegdheden zonder belangstelling te houden voor de gevolgen voor de mensen.

Minder verstoppertje, meer praktijkgericht en open.

Dienstbaar aan de burgers zelf.

Zodat verantwoording kan worden afgelegd over prestaties en de noodzaak tot verandering.

De Kamer stelt deze vragen nu ieder jaar in mei naar aanleiding van het jaarverslag door de regering.

De casus van het ESF biedt een goede mogelijkheid hierin vooruit te komen en hierdoor ook weer meer vertrouwen te winnen bij de burgers.

Dat is op veel plaatsen hard nodig, dat behoeft geen betoog.

Dat is de winst van het onderzoek van vandaag.

Dat is waar het steeds om gaat bij de publieke zaak.

Daar sta ik voor.

En het was hartverwarmend om te merken dat zo veel mensen in de moeilijke weken die achter mij liggen pal achter mij zijn gaan staan.

Dat geeft mij heel veel vertrouwen voor de toekomst.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...