Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 28-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Expositiekalender 2001-2002

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
(jhw.albersen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de expositiekalender 2001-2002 vastgesteld. Tijdens deze periode worden een zevental exposities gehouden in de centrale hal van het Gouvernement aan de Maas.


2.


Voortgangsbericht

Informatie: M. Spierts, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 60

e-mail:
(msf.spierts@prvlimburg.nl)

Over de voortgang inzake de Alliantie Zuid-Nederland/ICES/ICES-KIS hebben Gedeputeerde Staten Provinciale Staten geïnformeerd.


3.

Ontwerp-Stimuleringsplannen Noord-Limburg-Oost en Midden-Limburg-Oost

Informatie: L. Spoormakers, afdeling Groen

tel. (043) 389 74 10

e-mail:
(d.h.spoormakers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de stimuleringsplannen in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.


4.

Provinciaal Studiefonds, evaluatierapport 2000-2001

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail:
(rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van het evaluatierapport over de werking en toepassing van het Provinciaal Studiefonds tijdens het studiejaar 2000-2001. Tevens hebben zij besloten het rapport ter kennis te brengen van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid.


5.

Traject Loopbaanbevordering Agrarische Sector

Informatie: R. Bosma, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 74 94

e-mail:
(rhg.bosma@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Stichting Groen Sector Servicepunt uit de Post Economisch Beleid 2001 een subsidie toe te kennen van 83.750,00 (Euro 38.004,09) voor de uitvoering van het Traject Loopbaanbevordering Agrarische Sector Noord- en Midden-Limburg.


6.

Grensinfopunt (GIP)

Informatie: J. Kneepkens, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 97

e-mail:
(jhma.kneepkens@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste commissie EZW geïnformeerd over de ontwikkeling van dit Grensinfopunt aan de hand van een vernieuwd Plan van Aanpak. Het GIP wordt in deze fase beperkt van opzet. De informatiethema's zijn voorlopig de grensoverschrijdende belastingprobematiek, sociale verzekeringen en ziektekosten.


7.

Waterschap Peel en Maasvallei. Verzoek om ontheffing overschrijding kasgeldlimiet op grond van de Wet fido

Informatie: J. Camp, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 58

e-mail:
(jwm.camp@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het waterschap Peel en Maasvallei voor de periode 1 april t/m 30 september 2001 een ontheffing te verlenen van de ingevolge de Wet fido geldende kasgeldlimiet, met dien verstande dat genoemde limiet gedurende deze periode met maximaal 31.000.000,00 (Euro 14.067.187,00) overschreden mag worden.


8.

Ontwerp-begroting 2002 enBeleidsprogramma 2002

Informatie: P. Parren, afdeling Financieel Beleid

tel. (043) 389 71 71

e-mail:
plgcm.parren@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp- begrotingsdossier 2002 en het beleidsprogramma 2002 vastgesteld, ter behandeling op 5, 12 en 26 oktober in de vaste commissies en op 8 en 9 november in Provinciale Staten.


9.

Euro-evenement op 31 december 2001

Informatie: J. Albersen, afdeling Communicatie

tel. (043) 389 70 65

e-mail:
(jhw.albersen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over verschillende activiteiten rond de invoering van de euro. Daarnaast wordt PS gevraagd om in te stemmen met een bijdrage van f 250.000,00 (Euro 113.445,05) voor het euro omwisselingsevenement op 31 december 2001.


10.

Opbrengst provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Informatie: P. Jacobs, Stafbureau Financiën

tel. (043) 398 71 76

e-mail:
(pa.jacobs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de ontwikkeling opbrengst provinciale opcentenheffing op basis van de door het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting verstrekte gegevens over het motorrijtuigenbestand in Limburg. De meeropbrengst voor 2001 bedraagt f 2,2 miljoen (Euro 9.98316,48) en loopt in de jaren 2002 tot en met 2005 op van Euro 1,04 miljoen tot Euro 1,19 miljoen. Deze meeropbrengsten worden betrokken bij de Bestuursrapportage-II 2001.


11.

Afrekening rijksbijdrage voor aardbevingschade in Limburg

Informatie: mw. M. Curfs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 28

e-mail:
(mjhw.curfs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten vorderen op basis van een besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken een rijksbijdrage van 4.178.260,00 (Euro 1.896.011,70) terug bij de Stichting Aardbevingsschade Cultureel Erfgoed Limburg. Dit bedrag moet de provincie Limburg terug betalen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat dit bedrag niet besteed is aan het herstel van aardbevingsschade.Gedeputeerde Staten vorderen het provinciale aandeel in de beschikbare middelen voor aardbevingsschade( 212.052,00 of Euro 96.225,00) niet terug, maar stellen de Stichting in staat met deze middelen haar werkzaamheden af te ronden door nog bestaande knelpunten op te lossen. Ook kan een publicatie worden voorbereid en een symposium worden gehouden over het herstel van de aardbevingsschade in Limburg.


12.

Krediet voor het onderzoek door de Commissie voor Onderzoek naar de casus Abb

Informatie: A. Dreuw, afdeling Griffier

tel. (043) 389 70 85

e-mail:
(amj.dreuw@prvlimburg.nl)

Het College legt het verzoek van de CvO voor aan Provinciale Staten om, ten behoeve van onderzoek, de daarvoor benodigde begrotingstechnische stappen te zetten.


13.

Verklaring van geen bezwaar grootschalig bioscoopcomplex te Kerkrade

Informatie: J. Smeelen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 73 64

e-mail:
(jaj.smeelen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de besluitvorming ten aanzien van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de bouw van een grootschalig bioscoopcomplex te Kerkrade tot uiterlijk 31 december 2001 aangehouden. Binnen genoemde termijn dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden met het oog op zorgvuldige besluitvorming. Tevens worden de gemeenten Kerkrade en Heerlen verzocht om binnen genoemde termijn te komen met op elkaar afgestemde ontwikkelingsconcepten (detailhandel, leisure, detail) op de as Parkstad Limburg Stadion, Centrum-Noord.


14.

Opleggen last onder dwangsom aan Moxba-Metrex B.V. te Heerlen

Informatie: J. Beek, afdeling Handhaving & Monitoring

tel. (043) 389 76 94

e-mail:
(jj.beek@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het opleggen van een last onder dwangsom aan Moxba-Metrex B.V. wegens het overtreden van de Wet milieubeheer.


15.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Koopmans (CDA)

Informatie: mw. C. van Tijen, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 41

e-mail:
(c.van.tijen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans (CDA) over slibdepots Venkoelen vastgesteld.


16.

Halfjaarverslag Handhaving 2001

Informatie: J. Speck, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 37

e-mail:
(jpm.speck@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om de planning van de uitvoering van de provinciale handhavingsinspanningen voor de tweede helft van 2001 bij te stellen. Het halfjaarverslag, waarin deze planning is opgenomen, is aangeboden aan de Vaste Commissie voor Milieu en Agrarische Zaken.


17.

Meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen Stein

Informatie: mw. M. Linssen afdeling Handhaving & Monitoring

tel: (043) 389 76 70

e-mail:
(mpe.linssen@prvlimburg.nl)

De meldingsprocedure ongewone voorvallen DSM-locatie Geleen Stein is aangepast. Gedeputeerde staten hebben hiermee ingestemd. Een convenant wordt hiertoe met alle betrokkenen ondertekend.


18.

Intentieverklaring stimulering productie en afzet biologische producten in Limburg

Informatie: P. Raeven, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 10

e-mail:
(phm.raeven@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de heer Driessen gemachtigd een intentieverklaring af te sluiten met een aantal partijen in de productie en afzetketen van de biologische landbouw om verdere stimulering voor omschakeling te bereiken


19.

Conferentie "Wetenschap en Boerenslimheid"

Informatie: M. Kemna, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 77 62

e-mail:
(msc.kemna@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten ondersteunen de oprichting van een Stichting Agroknowledge en stellen hiervoor in principe een bedrag van 300.000,00 (Euro 136.134,06) beschikbaar.


20.

Antwoord Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de gecombineerde commissiebehandeling van de Vaste Commissies Ruimte en Groen, Financiën en Algemene Zaken en Milieu en Agrarische Zaken inzake Ruimte voor Ruimte

Informatie: L. van Damme, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 76 00

e-mail:
(la.van.damme@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de gecombineerde commissiebehandeling Ruimte voor Ruimte tweede tranche beantwoord.


21.

Provinciale reactie op aanwijzing "droge zandgronden" door het Rijk

Informatie: E. Meijs, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 92

e-mail:
(epm.meijs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten er bij het Rijk op aan te dringen, om aan de hand van een gedegen evaluatie-traject van de mestregelgeving ten aanzien van nitraatuitspoeling in 2002 mogelijkheden te onderzoeken om per januari 2003 voor de lössgronden van Zuid-Limburg een alternatief instrumentarium te kunnen inzetten, waarbij middelvoorschriften worden omgezet in doelvoorschriften, gekoppeld aan een intensief monitoringsprogramma.


22.

Brief aan de vaste commissie wzc inzake de besteding van de additionele monumentenmiddelen 2001

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 63

e-mail:
(tmma.oberndorff@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten informeren de vaste commissie voor welzijn, zorg en cultuur schriftelijk over de besteding additioneel beschikbaar zijn gesteld voor onder meer de instandhouding en bescherming van het culturele erfgoed.Voor 2001 is daarvan f 1,77 miljoen (Euro 803.191,00) besteed aan de instandhouding van monumenten van provinciaal belang.


23.

Opdrachtverstrekking ziekenhuis Venray

Informatie: J. Reinders, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 14

e-mail:
(jfh.reinders@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de hoogleraar C. Spreeuwenberg verzocht een offerte uit te brengen inzake onderzoek naar gewenste zorgvoorzieningen in de gemeente Venray.


24.

Provinciale musea aanpassing begroting

Informatie: T. Alsters, afdeling Welzijn, Zorg en Cultuur

tel. (043) 389 78 19

e-mail:
(tfa.alsters@prvlimburg.nl)

De vaste commissie Welzijn, Zorg en Cultuur is geïnformeerd over aanpassingen in de begrotingen van de provinciale musea.


25.

Advisering inzake voorgenomen aanwijzing historische buitenplaats Zuidewijk Spick te Boukoul

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 73 63

e-mail:
(tmma.oberndorff@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de Staatssecretaris van OCenW het gevraagde advies als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988 inzake de voorgenomen aanwijzing van de historische buitenplaats Zuidewijk Spick te Boukoul doen toekomen.In dit advies wordt de Staatssecretaris in kennis gesteld van de kanttekeningen bij de door hem voorgelegde waardenstelling en waardering alsmede van de overige belangen in het gebied met betrekking tot de N280-Oost en de IJzeren Rijn. Voorts wordt de Staatssecretaris verzocht na te gaan of de voorgenomen aanwijzing van de buitenplaats in het licht van de relevante waarden en belangen, daadwerkelijk kan worden gestoeld op een nationaal belang.


26.

Vragen ex artikel RvO van Provinciale Staten van de heer Wijnen (PNL)

Informatie: S. Reijsenbach de Haan, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043) 389 78 04

e-mail:
sgb.reijsenbachdehaan@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Wijnen over zwerfvuil vastgesteld.


27.

Aanvraag van het Dubo-Centrum Limburg voor een financiële bijdrage.

Informatie: J. Haenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

Tel: (043) 389 74 27

e-mail:
(jhm.haenen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Dubo-Centrum Limburg voor de jaren 2001 en 2002 onder voorwaarden een financiële bijdrage ad. totaal f 250.000,00(Euro 113.445,05) te verstrekken in de explotatiekosten en het organiseren van de provinciale Dubo-dag.


28.

Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie

Informatie: A. Brokking, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel.: (043) 389 74 83

e-mail:
(ahj.brokking@prvlimburg.nl)

De Uitvoeringsnota energiebesparing en duurzame energie beschrijft de bijdrage die de Provincie wil leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsnota vast en sturen deze als wit stuk naar de Vaste Commissie Milieu en Agrarische Zaken. De formele besluitvorming over de Uitvoeringsnota in Provinciale Staten zal later dit jaar plaatsvinden, dit mede na overleg met de genoemde Vaste Commissie.


29.

Halfjaarverslag 2001 Vergunningverlening

Informatie: G. Crutzen, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 75 71

e-mail:
(gcm.crutzen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het Halfjaarverslag Vergunningverlening 2001. Dit verslag is ter kennisneming gezonden aan de Vaste Commissies Milieu en Agrarische Zaken en Verkeer en Waterstaat uit Provinciale Staten.


30.

Voortgang onderzoeken bodemsanering in Limburg

Informatie: G. van Loenen, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 98

e-mail:
(g.van.loenen@prvlimburg.nl)

Provinciale Staten worden schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van de verschillende onderzoeken.


31.

Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2001 Pakket Bottleneck-Infra en Mit-pakket

Informatie: P. Driessen, afdeling Infra-Projecten

tel. (043) 389 99 31

e-mail:
(plm.driessen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de voortgangsrapportage over het 2e kwartaal 2001 van de twee infrastructurele projecten, Pakket Bottleneck -Infra en MIT-pakket voor kenninsgeving aangenomen


32.

Meerjarenbeleid Dassenvoorzieningen Provinciale Wegen

Informatie: H. Keulen, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 78 08

e-mail:
(hg.keulen@prvlimburg.nl)

Door de provincie Limburg is het Meerjarenbeleid Dassenvoorzieningen Provinciale Wegen vastgesteld. Dit meerjarenbeleid geeft aan hoe de provincie Limburg in de periode 2001-2010 op een structurele wijze invulling geeft aan de instandhouding, verbetering en nieuwe aanleg van dassenvoorzieningen.


33.

Evaluatie reorganisatie bureau Dienst Wegen

Informatie: J. Bongaerts. afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 75 82

e-mail:
(jcg.bongaerts@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de evaluatierapportage van het bureau Diens Wegen voor kennisgeving aangenomen.

Aan deze uitgaven kunnen geen rechten worden ontleend. 31-8-2001 12:56

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...