Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 28 augustus 2001

1. Lightrail-proef Noord-Holland

2. COVER-evaluatie

3. Nota Grondbeleid

4. Ontwikkeling van de kop van de haven in IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart

5. PS Voordracht betreffende de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000 7. Koopprijsgrens Texel
8. Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000
9. Evaluatie preventieprogramma en beleid duurzaam ondernemen 10. Agrarisch kenniscentrum in Shouguang, China 11. Budget Noord-Holland Maritiem vanuit Fonds Economische Ontwikkeling
12. Startnotitie Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfriesland 13. Reactie op Rapport Commissie Wijffels t.b.v. PS-Commissie ELE
Lightrail-proef Noord-Holland

1. in te stemmen met het Plan van Aanpak Lightrail-proef Noord-Holland en te starten met de uitvoering daarvan;
2. een financiële bijdrage te leveren aan het project van maximaal f 3,5 miljoen;

3. hiertoe aan Provinciale Staten voor te stellen dit uit bestaande middelen in de sector te financieren;

4. (een samenvatting van) het Plan van Aanpak en het financieringsvoorstel op 7 september aan de statencommissie voor te leggen voor advies.
COVER-evaluatie

1. Kennis te nemen van de producten uit de evaluatie van drie convenanten verkeer en vervoer ("COVER-evaluatie"), te weten het zelfanalysedocument Noord-Holland, het verslag van de visitatiecommissie ("Noord-Holland gevisiteerd") en het landelijk eindverslag van de commissie ("Verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen");

2. De bevindingen uit de zelfanalyse en het eindverslag te betrekken bij het tot stand komen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoer Plan;

3. Overigens geen aanleiding te zien separaat te reageren naar het Nationaal Verkeers- en Vervoerberaad;

4. De documenten ter kennis te brengen van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer en deze oriënterend (met het oog op het PVVP) te bespreken.
Nota Grondbeleid

1. de statenvoordracht inzake de nota Grondbeleid 2001 voorlopig vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de statencommissie ELE

2. de staten het volgende ontwerpbesluit voor te leggen: a. De nota Grondbeleid uit 1994 blijft de basis voor het huidige provinciale grondbeleid;
b. Grondbeleid wordt alleen ingezet voor het realiseren van provinciale strategische doelstellingen, die hetzij vastgelegd zijn in collegeprogramma, beleidsplan of andere beleidsnotities. Uitgangspunt daarbij blijft de opsomming van ontwikkelingen in de nota grondbeleid uit 1994: waarbij het met name gaat om provinciale wegen en openbaar vervoersvoorzieningen, natuur- en landschapsbeleid, volkshuisvesting, bedrijfsterreinen en de agrarische sector. Daaraan wordt water als belangrijke ontwikkeling toegevoegd;
c. In het grondbeleid onderscheid te maken tussen twee niveaus, te weten taakgebonden grondverwerving en anticiperende grondverwerving;
d. De mogelijkheden voor anticiperende grondverwerving te verruimen, waarbij het instrument van anticiperende verwerving alleen betrekking kan hebben op projecten en/of gebieden waar gedeputeerde staten het op van toepassing hebben verklaard; e. Het krediet voor anticiperende grondbeleid te verhogen van f 8 miljoen (euro; 3,63) tot f 60 miljoen (euro; 27,2); f. Binnen de saldireserve een bedrag van f 6 miljoen (euro; 2,72) te oormerken als risicoreserve grondbeleid; g. Uit de risicoreserve de eventuele netto verliezen te dekken, die kunnen ontstaan als grond wordt verkocht tegen minder dan de verkrijgingwaarde plus de daarop bijgeschreven rente; h. In het kader van de taakgebonden grondverwerving het instrument onteigening voor provinciale projecten als uiterste middel breder in te zetten opdat het tevens beschikbaar is voor het realiseren van projecten op terrein van natuur, recreatie, water e.d. onder de voorwaarden dat het project zich in de overgangsfase van planvorming naar realisatie bevindt en gedeputeerde staten, gehoord de statencommissie, hebben ingestemd met de toepassing van het instrument onteigening;
i. Een provinciale bedrijfsverplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven op te doen stellen voor het effectiever kunnen realiseren van de provinciale beleidsdoelen voor natuur, landschap, recreatie en water;
j. Gedeputeerde staten de ruimte te geven tot het inzetten van het instrument optie in het kader van anticiperende en taakgebonden grondaankopen onder de voor beide niveaus van grondbeleid geldende voorwaarden;
k. Te streven naar structurele intensivering van de samenwerking met andere overheden rond grondverwerving en te bezien of bij specifieke projecten samenwerking met private partijen meerwaarde geeft;
l. Jaarlijks de uitvoering van het grondbeleid te willen bespreken aan de hand van een "Rapportage grondzaken", te beginnen in 2002 over het verslagjaar 2001;

3. Dat de portefeuillehouder die het budget beheert als primus voorstellen voor inzet van instrumenten voor grondbeleid in het college brengt, concreet betekent dit dat:
a. Voor de inzet van instrumenten voor taakgebonden grondverwerving, zoals onteigening en opties, voorstellen worden ingebracht door de sectorgedeputeerde, waarbij de portefeuillehouder grondzaken secundus is;
b. Voor de inzet van het instrument van anticiperende grondverwerving voorstellen worden ingebracht door de portefeuillehouder grondzaken, waarbij de sectorgedeputeerde secundus is;

4. Beleidsvoorstellen moeten passen binnen Europese regelgeving;
5. De portefeuillehouder grondzaken te machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen als de behandeling in de commissie ELE dat rechtvaardigt.
Ontwikkeling van de kop van de haven in IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart

1. f 7 750.000,- beschikbaar te stellen uit Het Fonds Economische Ontwikkeling voor het project "Ontwikkeling van de kop van de haven van IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart".

2. Bovengenoemd besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa.. PS Voordracht betreffende de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000
1. In te stemmen met inliggende Statenvoordracht n.a.v. de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000.

2. De Statenvoordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 17 september 2001.

* Oprichten van een fiets- en voetgangersbrug nabij de Westerdokskade en de Westerdoksdijk, gemeente Amsterdam
* oprichten van vier woningen aan de Patriciuslaan 33 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen

* Bouw van een brandweerpost nabij Vijfhuizerweg, i.v.m. aanleg 5e baan Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

* verbreding van een gedeelte van de A5 met circa 10 meter, gemeente Haarlemmermeer
Koopprijsgrens Texel
Het college besluit:

1. de door GS toegestane koopprijsgrens van de gemeente Texel op te trekken van f. 450.000,- naar f600.000,-, waardoor gelijkstelling met het beleid voor de overige Waddeneilanden wordt bereikt.

2. Het gemeentebestuur een beschikking van deze strekking te doen toekomen.

3. De Staatssecretaris van VROM een afschrift van het besluit van GS ad. b. aan te bieden.

Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage.
2. De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen.

3. De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen.

Evaluatie preventieprogramma en beleid duurzaam ondernemen Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatieonderzoek Preventieprogramma Provincie Noord-Holland", opgesteld door PNO consultants. Hierin wordt het preventieprogramma, dat heeft gelopen van 1992 tot en met 2000, beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid.

2. Kennis te nemen van de notitie `Duurzaam Ondernemen' waarin ingegaan wordt op:

- het begrip duurzaam ondernemen

- de rol van overheden

- de rol en instrumenten van de provincie Noord-Holland
- doelgroep en doelstellingen

- activiteiten in de toekomst

3. De notitie op basis van de genoemde activiteiten in § 6 verder uit te doen werken naar een uitvoeringsprogramma.
4. De evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie MWEG voor de vergadering van september.

5. De statencommissie MWEG tevens om advies te vragen over de notitie `Duurzaam Ondernemen' en het besluit deze notitie verder te doen uitwerken naar een uitvoeringsprogramma.

6. De notitie `Duurzaam Ondernemen' ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie ELE.


10.
Agrarisch kenniscentrum in Shouguang, China
Het college besluit:

1. In principe akkoord te gaan met de oprichting van een agrarisch kenniscentrum Shouguang in onze zusterprovincie Shandong in China. En daarvoor benodigde financiële bijdrage van f 700.000,- voor de komende twee jaar beschikbaar te stellen.
2. De PS-cie ELE in de vergadering van 12 september 2001 het voorstel ter goedkeuring voor te leggen.


11.
Budget Noord-Holland Maritiem vanuit Fonds Economische Ontwikkeling Het college besluit om voor de uitvoering van de activiteiten van het communicatieprogramma Noord-Holland Maritiem en het onderzoek naar- en de presentatie van de Economische Visie Staande mastroute(s) in Noord-Holland f 500.000,- te reserveren vanuit het Fonds Economische Ontwikkeling en dit besluit ter kennis te brengen van de commissie ELE.

12.
Startnotitie Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfriesland
1. In te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak voor de RES-programma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfiresland.

2. De startnotitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE op 12-09-2001.


13.


Reactie op Rapport Commissie Wijffels t.b.v. PS-Commissie ELE

Het college besluit: bijgevoegde notitie over het rapport "Toekomst voor de veehouderij" van de Commissie Wijffels t.b.v. meningvormende discussie voor te leggen aan de PS-Commissie ELE.

S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1, 2
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87

3, 4, 9, 10, 11,12,13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11

5, 6, 7, 8
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...