Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 28-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 28 augustus 2001

1. Lightrail-proef Noord-Holland

2. COVER-evaluatie

3. Nota Grondbeleid

4. Ontwikkeling van de kop van de haven in IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart

5. PS Voordracht betreffende de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000 7. Koopprijsgrens Texel
8. Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000
9. Evaluatie preventieprogramma en beleid duurzaam ondernemen 10. Agrarisch kenniscentrum in Shouguang, China 11. Budget Noord-Holland Maritiem vanuit Fonds Economische Ontwikkeling
12. Startnotitie Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfriesland 13. Reactie op Rapport Commissie Wijffels t.b.v. PS-Commissie ELE
Lightrail-proef Noord-Holland

1. in te stemmen met het Plan van Aanpak Lightrail-proef Noord-Holland en te starten met de uitvoering daarvan;
2. een financiële bijdrage te leveren aan het project van maximaal f 3,5 miljoen;

3. hiertoe aan Provinciale Staten voor te stellen dit uit bestaande middelen in de sector te financieren;

4. (een samenvatting van) het Plan van Aanpak en het financieringsvoorstel op 7 september aan de statencommissie voor te leggen voor advies.
COVER-evaluatie

1. Kennis te nemen van de producten uit de evaluatie van drie convenanten verkeer en vervoer ("COVER-evaluatie"), te weten het zelfanalysedocument Noord-Holland, het verslag van de visitatiecommissie ("Noord-Holland gevisiteerd") en het landelijk eindverslag van de commissie ("Verkeersveiligheid in gedecentraliseerde banen");

2. De bevindingen uit de zelfanalyse en het eindverslag te betrekken bij het tot stand komen van het Provinciaal Verkeers- en Vervoer Plan;

3. Overigens geen aanleiding te zien separaat te reageren naar het Nationaal Verkeers- en Vervoerberaad;

4. De documenten ter kennis te brengen van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer en deze oriënterend (met het oog op het PVVP) te bespreken.
Nota Grondbeleid

1. de statenvoordracht inzake de nota Grondbeleid 2001 voorlopig vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de statencommissie ELE

2. de staten het volgende ontwerpbesluit voor te leggen: a. De nota Grondbeleid uit 1994 blijft de basis voor het huidige provinciale grondbeleid;
b. Grondbeleid wordt alleen ingezet voor het realiseren van provinciale strategische doelstellingen, die hetzij vastgelegd zijn in collegeprogramma, beleidsplan of andere beleidsnotities. Uitgangspunt daarbij blijft de opsomming van ontwikkelingen in de nota grondbeleid uit 1994: waarbij het met name gaat om provinciale wegen en openbaar vervoersvoorzieningen, natuur- en landschapsbeleid, volkshuisvesting, bedrijfsterreinen en de agrarische sector. Daaraan wordt water als belangrijke ontwikkeling toegevoegd;
c. In het grondbeleid onderscheid te maken tussen twee niveaus, te weten taakgebonden grondverwerving en anticiperende grondverwerving;
d. De mogelijkheden voor anticiperende grondverwerving te verruimen, waarbij het instrument van anticiperende verwerving alleen betrekking kan hebben op projecten en/of gebieden waar gedeputeerde staten het op van toepassing hebben verklaard; e. Het krediet voor anticiperende grondbeleid te verhogen van f 8 miljoen (euro; 3,63) tot f 60 miljoen (euro; 27,2); f. Binnen de saldireserve een bedrag van f 6 miljoen (euro; 2,72) te oormerken als risicoreserve grondbeleid; g. Uit de risicoreserve de eventuele netto verliezen te dekken, die kunnen ontstaan als grond wordt verkocht tegen minder dan de verkrijgingwaarde plus de daarop bijgeschreven rente; h. In het kader van de taakgebonden grondverwerving het instrument onteigening voor provinciale projecten als uiterste middel breder in te zetten opdat het tevens beschikbaar is voor het realiseren van projecten op terrein van natuur, recreatie, water e.d. onder de voorwaarden dat het project zich in de overgangsfase van planvorming naar realisatie bevindt en gedeputeerde staten, gehoord de statencommissie, hebben ingestemd met de toepassing van het instrument onteigening;
i. Een provinciale bedrijfsverplaatsingsregeling voor agrarische bedrijven op te doen stellen voor het effectiever kunnen realiseren van de provinciale beleidsdoelen voor natuur, landschap, recreatie en water;
j. Gedeputeerde staten de ruimte te geven tot het inzetten van het instrument optie in het kader van anticiperende en taakgebonden grondaankopen onder de voor beide niveaus van grondbeleid geldende voorwaarden;
k. Te streven naar structurele intensivering van de samenwerking met andere overheden rond grondverwerving en te bezien of bij specifieke projecten samenwerking met private partijen meerwaarde geeft;
l. Jaarlijks de uitvoering van het grondbeleid te willen bespreken aan de hand van een "Rapportage grondzaken", te beginnen in 2002 over het verslagjaar 2001;

3. Dat de portefeuillehouder die het budget beheert als primus voorstellen voor inzet van instrumenten voor grondbeleid in het college brengt, concreet betekent dit dat:
a. Voor de inzet van instrumenten voor taakgebonden grondverwerving, zoals onteigening en opties, voorstellen worden ingebracht door de sectorgedeputeerde, waarbij de portefeuillehouder grondzaken secundus is;
b. Voor de inzet van het instrument van anticiperende grondverwerving voorstellen worden ingebracht door de portefeuillehouder grondzaken, waarbij de sectorgedeputeerde secundus is;

4. Beleidsvoorstellen moeten passen binnen Europese regelgeving;
5. De portefeuillehouder grondzaken te machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen als de behandeling in de commissie ELE dat rechtvaardigt.
Ontwikkeling van de kop van de haven in IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart

1. f 7 750.000,- beschikbaar te stellen uit Het Fonds Economische Ontwikkeling voor het project "Ontwikkeling van de kop van de haven van IJmuiden in samenhang met faciliteiten voor de cruisevaart".

2. Bovengenoemd besluit ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa.. PS Voordracht betreffende de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000
1. In te stemmen met inliggende Statenvoordracht n.a.v. de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de Evaluatie Regio Randstad 1999-2000.

2. De Statenvoordracht te agenderen voor de PS-vergadering van 17 september 2001.

* Oprichten van een fiets- en voetgangersbrug nabij de Westerdokskade en de Westerdoksdijk, gemeente Amsterdam
* oprichten van vier woningen aan de Patriciuslaan 33 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen

* Bouw van een brandweerpost nabij Vijfhuizerweg, i.v.m. aanleg 5e baan Schiphol, gemeente Haarlemmermeer

* verbreding van een gedeelte van de A5 met circa 10 meter, gemeente Haarlemmermeer
Koopprijsgrens Texel
Het college besluit:

1. de door GS toegestane koopprijsgrens van de gemeente Texel op te trekken van f. 450.000,- naar f600.000,-, waardoor gelijkstelling met het beleid voor de overige Waddeneilanden wordt bereikt.

2. Het gemeentebestuur een beschikking van deze strekking te doen toekomen.

3. De Staatssecretaris van VROM een afschrift van het besluit van GS ad. b. aan te bieden.

Voortgangsrapportage huisvesting statushouders van 1 juli 2000 tot en met 31 december 2000
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de inliggende voortgangsrapportage.
2. De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen.

3. De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen.

Evaluatie preventieprogramma en beleid duurzaam ondernemen Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport "Evaluatieonderzoek Preventieprogramma Provincie Noord-Holland", opgesteld door PNO consultants. Hierin wordt het preventieprogramma, dat heeft gelopen van 1992 tot en met 2000, beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid.

2. Kennis te nemen van de notitie `Duurzaam Ondernemen' waarin ingegaan wordt op:

- het begrip duurzaam ondernemen

- de rol van overheden

- de rol en instrumenten van de provincie Noord-Holland
- doelgroep en doelstellingen

- activiteiten in de toekomst

3. De notitie op basis van de genoemde activiteiten in § 6 verder uit te doen werken naar een uitvoeringsprogramma.
4. De evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie MWEG voor de vergadering van september.

5. De statencommissie MWEG tevens om advies te vragen over de notitie `Duurzaam Ondernemen' en het besluit deze notitie verder te doen uitwerken naar een uitvoeringsprogramma.

6. De notitie `Duurzaam Ondernemen' ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie ELE.


10.
Agrarisch kenniscentrum in Shouguang, China
Het college besluit:

1. In principe akkoord te gaan met de oprichting van een agrarisch kenniscentrum Shouguang in onze zusterprovincie Shandong in China. En daarvoor benodigde financiële bijdrage van f 700.000,- voor de komende twee jaar beschikbaar te stellen.
2. De PS-cie ELE in de vergadering van 12 september 2001 het voorstel ter goedkeuring voor te leggen.


11.
Budget Noord-Holland Maritiem vanuit Fonds Economische Ontwikkeling Het college besluit om voor de uitvoering van de activiteiten van het communicatieprogramma Noord-Holland Maritiem en het onderzoek naar- en de presentatie van de Economische Visie Staande mastroute(s) in Noord-Holland f 500.000,- te reserveren vanuit het Fonds Economische Ontwikkeling en dit besluit ter kennis te brengen van de commissie ELE.

12.
Startnotitie Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfriesland
1. In te stemmen met de in de startnotitie beschreven aanpak voor de RES-programma's Gooi & Vechtstreek en Noord-Kennemerland & Westfiresland.

2. De startnotitie voor advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE op 12-09-2001.


13.


Reactie op Rapport Commissie Wijffels t.b.v. PS-Commissie ELE

Het college besluit: bijgevoegde notitie over het rapport "Toekomst voor de veehouderij" van de Commissie Wijffels t.b.v. meningvormende discussie voor te leggen aan de PS-Commissie ELE.

S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1, 2
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87

3, 4, 9, 10, 11,12,13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11

5, 6, 7, 8
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie