Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Wieringen bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


- Bouwen en wonen (28 augustus 2001)

- Voornemen om kapvergunning te verlenen (28 augustus 2001)
- Verkeersbesluiten (24 augustus 2001)

- voornemen verlenen kapvergunning (24 augustus 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (24 augustus 2001)
- Raadsvergadering (24 augustus 2001)

- Commisievergaderingen (24 augustus 2001)
Bouwen en wonen (28 augustus 2001)

A. Ontvangen bouwaanvragen

ontvangen 10 augustus 2001:
het oprichten van een aanbouw op het perceel Banbroek 15, ontvangen 17 augustus 2001:
het veranderen, vergroten van een horecagelegenheid, ontvangen 20 augustus 2001:
het oprichten van een opbouw op het perceel Poelweg 20, ontvangen 22 augustus 2001:
het veranderen van gevels van een woonhuis op het perceel Westerlanderweg 11.

B. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 28 augustus 2001:
het verbouwen van een garage, berging op het perceel Mekkenstuinweg 22,
het verbouwen van een garage, berging en het vergroten van een woning door het plaatsen van een opbouw en dakkapellen op het perceel Waterweg 9.

B. Verleende sloopvergunningen

Verzonden 28 augustus 2001:
het gedeeltelijk slopen van een garage, berging op het perceel Mekkenstuinweg 22,
het gedeeltelijk slopen van een garage, berging op het perceel Waterweg 9,
het slopen van een berging op het perceel Waterweg 3.

D. Verleende vrijstellingen

artikel 19 lid 2/3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Verzonden 28 augustus 2001:
het veranderen, vergroten van een woning op het perceel Belt 10, het oprichten van een garage op het perceel De Kule 2, het plaatsen van een antenne aan een mast van een windturbine, het veranderen van een kantoor tot woning met kantoor op het perceel Kerkplein 4/5,
het veranderen, vergroten van een woning op het perceel Rotgangs 6, het veranderen, vergroten van een gebouw tot woning op het perceel Waterweg 3.

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder B, C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, dhr. M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 28 augustus 2001
drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunning te verlenen (28 augustus 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- R. Jorna, Wierbalgstraat 4 te Den Oever voor 4 japanse kersen en 1 esdoorn in voor- en achtertuin;

- J. Bats-van Someren, Klieftstraat 60 te Hippolytushoef voor 1 populier in zijtuin.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk voor 12 september 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 28 augustus 2001
drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Verkeersbesluiten (24 augustus 2001)

In verband met het houden van een "orgelmanifestatie" tijdens de "Flora" in Den Oever, wordt op zondag 26 augustus 2001 van 12.30 tot 17.00 uur voor de Hofstraat vanaf de molen tot de Industriestraat een rijverbod ingesteld.

Voornemen om kapvergunning te verlenen (24 augustus 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- Gemeente Wieringen, Beatrixstraat te Hippolytushoef voor 1 esdoorn in plantsoen;

- Gemeente Wieringen, Kleitelweg te Hippolytushoef voor 3 populieren in berm.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk voor 8 september a.s. indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 24 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (24 augustus 2001)

Op 20 augustus 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:


- Verleende vergunning aan Magic Effects voor het afsteken van vuurwerk maandag 27 augustus a.s.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 24 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raadsvergadering (24 augustus 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op donderdag 6 september a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Agenda :

1. Opening;

2. Verslag van de raadsvergadering d.d. 5 juli 2001;
3. Lijst van ingekomen stukken mededelingen; 3a. Voorstel tot vaststelling van een wijziging van de tarieventabel van de Legesverordening Wieringen 2001;

4. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Den Oever-haven;
5. Voorstel in te stemmen met convenant Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen over de optimalisatie van de afvalwaterketen;
6. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. aanleg voetpad en verlichting langs de Verbindingsweg;

7. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. aanbrengen sepkeysysteem nieuwe toiletgebouwen op de haven en het maken van een afspuitpunt op de zuil bij de Visafslag;

8. Voorstel in te stemmen met verlenging overeenkomst Coördinatie en uitvoering open Wvg-vervoer;
10. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. aanschaf leermethoden en meubilair obs De Alvitlo en De Oosterlanderschool; 11. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. legionella risicoanalyse en beheersplannen gemeentelijke gebouwen; 12. Voorstel tot het overgaan van een vergoeding n.a.v. omnummering huisnummers Molenakker 1 en 5;
13. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. vervanging bedrijfswagen haven;
14. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. vervanging overheaddeuren gemeentewerken en de brandweer aan De Wieken 1; 15. Voorstel tot overgaan aankoop grond nabij de Gemeenelandsweg te Hippolytushoef t.b.v. grondverwerving Slingerweg II; 16. Voorstel m.b.t. delegeren bevoegdheid verhuren en verpachten aan Burgemeester en Wethouders;
18. Voorstel vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2000; 19. Comptabiliteitsbesluiten;
20. Rondvraag.
Sluiting.

Hippolytushoef, 24 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Commissievergaderingen (24 augustus 2001)

Commissie Algemene Zaken en Financiën:
dindag 28 augustus a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis
Commissie Welzijn:
woensdag 29 augustus a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis
Commissie Grondgebiedzaken:
donderdag 30 augustus a.s. om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 24 augustus 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie