Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over de CVB-Bank

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Antwoorden van de minister van Financiën aan het lid Witteveen-Hevinga van de Tweede Kamer van de Staten Generaal over de CVB-Bank

Persbericht

No 01-235

Den Haag

31 augustus 2001

Antwoorden van de minister van Financiën aan het lid Witteveen-Hevinga van de Tweede Kamer van de Staten Generaal over de CVB-Bank

Vragen


1


Bent u op de hoogte van de berichtgeving in de media¹ waarin gesproken wordt over een grote fraude met spaargeld door een voormalige bankmedewerker van de CVB-Bank?


2


Komen dergelijke praktijken vaker voor? Zo ja, hoe vaak naar uw inschatting?


3

Kwam gezien de aard van werkzaamheden van de bankmedewerker, aan de bank de verantwoordelijkheid toe, ook gezien de redenen van het ontslag van genoemde medewerker, om zeker te stellen dat deze medewerker, om zeker te stellen dat deze medewerker zich niet meer aan klanten van de CVB-Bank zou voordoen als medewerker van deze bank?


4

Is deze situatie geheel of gedeeltelijk te wijten aan het systeem van de ouderwetse spaarbankboekjes, waarmee genoemde bank nog werkt?


5

Is in deze situatie naar uw oordeel sprake van ontoereikend toezicht van DNB? Zo ja, betreft het dan onvolkomenheden in de regelgeving, of in de uitvoering van deze regelgeving? Bent u bereid deze onvolkomenheden te verhelpen? Zo ja, op welke wijze?


6

In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het voorkomen van de situatie dat frauderende functionarissen na ontslag opnieuw bij een andere financiële instelling een functie kunnen vervullen? Hoe geschiedt de daadwerkelijke controle, ook in het licht van het gegeven dat aan een ontslag wegens fraude dan wel andere onrechtmatigheden, vaak geen ruchtbaarheid gegeven zal worden in verband met negatieve reputatie-effecten voor de bank? Is er sprake van een meldingsplicht aan DNB in het geval van ontslag van functionarissen wegens fraude of andere onrechtigmatigheden?


7

In welke mate voorziet het toezicht van DNB in het volgen van wegens fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen nadat zij ontslagen zijn? Is er sprake van een overzicht of registratie van weegens fraude of andere onrechtmatigheden ontslagen functionarissen, inclusief de bedrijven waar zij nu werkzaam zijn? Zo nee, waarom niet, en hoekan de DNB dan waarborgen dat zij niet opnieuw fraude of andere onrechtmatigheden zullen plegen binnen of buiten een financiële instelling?


8

Kunt u informatie verschaffen over de toepassing van de ingevoerde integriteitscode bij de banken, en over de rol die deze code speelt bij het toezicht op wegens fraude of andere onregelmatigheden ontslagen functionarissen? Welke effecten heeft de integriteitscode tot nu toe gehad? Geldt deze integriteitscode inmiddels ook voor vestigingen van Nederlandse banken in het buitenland?

Antwoorden


1.


Ja, het betreft echter geen voormalige bankmedewerker van de CVB Bank, maar een tussenpersoon die bemiddelde ten behoeve van de CVB Bank.


2.


Fraude met spaargelden door tussenpersonen van de CVB Bank komt slechts zeer incidenteel voor.


3.

Het betreft een tussenpersoon die bemiddelde ten behoeve van de CVB Bank. Deze samenwerking is in 1997 verbroken. De cliënten van de CVB Bank die hun diensten van de CVB Bank afnamen via de betreffende tussenpersoon, zijn hiervan destijds op de hoogte gesteld door middel van brieven. De betreffende persoon heeft zich desalniettemin nog voorgedaan als tussenpersoon voor de CVB Bank, hetgeen buiten de invloedssfeer van de bank lag.


4.

De CVB Bank heeft de ouderwetse spaarbankboekjes in 1994 uit de roulatie gehaald en vervangen door een girale spaarrekening. De klanten die beschikten over een spaarbankboekje zijn hierover destijds allemaal schriftelijk geïnformeerd. Jaarlijks ontvangen alle cliënten met spaarrekeningen een overzicht van het saldo van hun spaarrekening en een rente-opgave. De cliënten met wier spaarbankboekjes is gefraudeerd, hebben ondanks deze maatregelen van de CVB Bank nooit gereageerd richting CVB Bank over onregelmatigheden ten aanzien van het saldo van hun spaarrekening.


5.

Artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 bepaalt onder meer dat het is verboden bedrijfsmatig te bemiddelen bij het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek en het ter beschikking verkrijgen van dergelijke gelden van het publiek, behoudens de mogelijkheid van een vrijstelling of ontheffing van deze bepaling.

Tussenpersonen die bemiddelen bij het aantrekken danwel het ter beschikking verkijgen van opvorderbare gelden van het publiek ten behoeve van geregistreerde kredietinstellingen zijn op grond van artikel 4 van de Ministeriële vrijstellingsregeling onder een aantal voorwaarden vrijgesteld van het verbod. De tussenpersonen van de CVB Bank voldoen aan de vereisten van artikel 4 van de Ministeriële vrijstellingsregeling:


- tussen de CVB Bank en de tussenpersoon is een overeenkomst opgemaakt naar Nederlands recht;


- de tussenpersoon dient een zodanige administratie te houden, dat daaruit blijkt dat de gelden op naam van de CVB Bank zijn ontvangen;


- de tussenpersoon dient bij de bemiddelingsactiviteiten aan te geven te bemiddelen voor de CVB Bank.

In een Circulaire van 21 december 1999 is door DNB aan de onder toezicht staande instellingen verzocht een bij die circulaire gevoegde vragenlijst te beantwoorden met betrekking tot het gebruik maken van diensten van tussenpersonen. De CVB Bank heeft deze circulaire adequaat beantwoord. DNB zag hierin geen aanleiding tot nader onderzoek. In eerder antwoord op kamervragen is aangegeven dat het huidige regelgevend kader op bepaalde punten verbetering behoeft. Ten behoeve van deze verbetering is aan de hand van de consultatienota Bemiddeling in financiële diensten in juni van dit jaar gestart met een brede consultatie van betrokken partijen. Deze nota is aan de Tweede Kamer gezonden. Na afronding van de consultatie, naar verwachting dit najaar, zal de Tweede Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd.


6 en 7

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het in dit geval niet om een medewerker van de CVB Bank gaat maar om een tussenpersoon waarmee de relatie in 1997 is verbroken.

In het huidige toezicht van de Bank wordt onder andere gelet op de interne beheersingsmaatregelen van de instelling met het oog op een integere bedrijfsvoering. Beoordeeld worden de aanname- en exitprocedures van (tijdelijk) personeel en de door de instellingen getroffen maatregelen die moeten voorkomen dat fraudeurs van andere instellingen worden aangenomen. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag of bij beslissingen omtrent benoemingen naar hogere functies integriteitsaspecten in aanmerking worden genomen en wordt ingegaan op de procedures bij (tijdelijke) vervanging van kritische functies. In het wetsvoorstel Actualisering en harmonisatie financiële toezichtswetten zal integriteit in de wet worden geëxpliciteerd als onderwerp van toezicht.

In het kader van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) wordt thans gewerkt aan een modelregeling Integere bedrijfsvoering op het gebied van incidenten en integriteitsgevoelige functies. Deze concept-modelregeling schrijft de onder toezicht staande instellingen een interne organisatie voor die zodanig is ingericht dat incidenten die inbreuk kunnen maken of hebben gemaakt op de integriteit van de instelling worden geconstateerd en vastgelegd. Dergelijke incidenten moeten aanleiding zijn tot het nemen van corrigerende maatregelen. Deze administratieve vastlegging is een instrument ten behoeve van de instelling zelf. De concept-modelregeling schrijft een uitgebreide check voor bij het in dienst nemen van een medewerker in een integriteitsgevoelige functie. Zo dient informatie te worden opgevraagd bij de vorige werkgever. De modelregeling kan aldus voorkomen dat een frauderende ex-medewerker opnieuw bij een andere onder toezicht staande instelling aan de slag komt. Tevens schrijft de concept-modelregeling voor dat de instelling in het geval van specifieke incidenten eigener beweging en onverwijld de toezichthouder dient te informeren.

In de huidige praktijk kunnen personen die een bedreiging vormen of hebben gevormd voor de integriteit van het financiële stelsel (waaronder wegens fraude ontslagen medewerkers) in een interbancair frauderegister (Externe verwijzingsapplicatie (EVA)) worden opgenomen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) beveelt haar leden aan bij de sollicitatieprocedure het EVA-systeem te raadplegen. De sollicitant dient hiervoor wel toestemming te geven.

8.

De leden van de NVB hebben op 20 mei 1998 ingestemd met de NVB-Integriteitscode. In artikel 1 van de code is de verplichting neergelegd dat de leden die het bancaire bedrijf in Nederland uitoefenen zich vergewissen van de integriteit van nieuwe medewerkers. De integriteitscode geldt dus niet voor vestigingen van Nederlandse banken in het buitenland.

De NVB heeft een standaard integriteitsverklaring opgesteld waarmee door de vorige werkgever op objectieve wijze een integriteitsverklaring kan worden afgegeven. De standaard integriteitsverklaring kan als sluitstuk van de sollicitatieprocedure dienen, waarbij het nieuwe dienstverband in beginsel aangegaan kan worden onder voorwaarde dat er een positieve integriteitsverklaring verkregen wordt.

Het is de NVB niet bekend in hoeveel gevallen er geen positieve integriteitsverklaring kon worden afgegeven.

Woordvoerder: S.A.E. Schrover

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...