Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beperkingen levering FRIACO-dienst

Datum nieuwsfeit: 31-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Consultatiedocument
Beperkingen levering FRIACO-dienst

OPTA 31 augustus 2001

OPTA/IBT/2001/202610
Inhoud


1 Inleiding......................................................................................................................1


2 Voorgeschiedenis..........................................................................................................2


3 Redenen voor de invoering van de beperkingen voor de FRIACO-dienst ................................4

4 Vragen.........................................................................................................................6

5 Schriftelijke reacties ...................................................................................................11
Consultatiedocument Beperkingen invoering FRIACO-dienst

1 Inleiding1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) heeft in zijn besluit van 21 november 2000 vastgesteld dat KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) aan MCI WorldCom B.V. (hierna: WorldCom) een aanbod moest doen voor de bijzondere toegangsdienst Flat Rate Internet Access Call Origination-dienst (hierna: FRIACO-dienst). Deze dienst stelt eindgebruikers in staat, met gebruikmaking van een nummer uit de 06760-nummerreeks, toegang te verkrijgen tot het internet tegen een flat-rate tarief.


2. KPN biedt de dienst met de volgende beperkingen, die vooralsnog tot 1 juli 2001 van kracht zouden blijven:

* Alleen eindgebruikers die over een ISDN-aansluiting beschikken kunnen van de FRIACO-dienst gebruik maken;

* KPN behoeft ten behoeve van de onderhavige dienst maximaal 2000 interconnectiepoorten in te zetten.


3. Op dit moment zijn deze beperkingen nog steeds van kracht. Het college realiseert zich dat het opheffen van de beperkingen zorgvuldig dient te gebeuren om onder andere ongewenste effecten in het telefoonnetwerk van KPN te vermijden.


4. Tevens realiseert het college zich dat deze beperkingen wellicht niet leiden tot een optimale introductie van nieuwe retaildiensten op basis van deze FRIACO-dienst. Het college realiseert zich dat de beperking tot ISDN-eindgebruikers inhoudt dat een zeer groot deel van de totale hoeveelheid eindgebruikers verstoken blijft van de FRIACO-dienst.


5. Het college is van mening dat deze beperkingen daarom niet langer dan strikt noodzakelijk mogen duren, temeer nu deze beperkingen zijn opgelegd op grond van de argumenten van slechts één marktpartij. Daarom wil het college de marktpartijen consulteren over de vraag in hoeverre de redenen, die ten grondslag liggen aan de bovenstaande beperkingen, nog van kracht zijn.


6. Het college is voornemens uiterlijk 30 november 2001 een besluit te nemen in hoeverre de beperkingen gehandhaafd dienen te blijven of in welke wijze aangepast dienen te worden. Omdat het college de inbreng van marktpartijen hierbij zeer op prijs stelt, vraagt het college de marktpartijen uiterlijk 30 september 2001 te reageren op de vragen in dit consultatiedocument.


7. Het college maakt voor dit consultatiedocument onder andere gebruik van de gegevens uit het rapport van het adviesbureau Stratix (hierna: het adviesbureau), dat in het kader van de recent door het college uitgevoerde evaluatie van het price cap-systeem voor eindgebruikerstarieven van telefonie (hierna: evaluatiemoment price cap)1, de ontwikkeling van internetinbelverkeer heeft gemodelleerd.


1 OPTA, Consultatiedocument evaluatiemoment price cap, 6 maart 2001 en OPTA/EGM/2001/201325, Besluit evaluatie price cap, 28 juni 2001.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 1 van 11

2 Voorgeschiedenis


8. Op 29 maart 2000 heeft WorldCom het college verzocht een beslissing te nemen in een geschil met KPN. Dit geschil had onder meer betrekking op het leveren van twee bijzondere toegangsdiensten: Metered Internet Access Call Origination (hierna: MIACO) en Flat Rate Internet Access Call Origination. WorldCom vraagt het college KPN op te dragen de FRIACO-dienst, met interconnectie op het niveau van de Regional Access Point (hierna: RAP), uiterlijk op 1 augustus 2000 aan WorldCom te leveren, of voor het tijdstip waarop KPN zelf of een ISP (hierna: Internet Service Provider) van KPN flat-rate retaildiensten lanceert voor zijn klanten, indien dit tijdstip eerder plaatsvindt.

9. Nadat het college beide partijen in de gelegenheid had gesteld hun standpunten nader toe te lichten en KPN WorldCom's verzoek tot levering van FRIACO op 10 mei 2000 had afgewezen, heeft het college op 25 mei 2000 een voorlopig besluit genomen. Hierin is onder andere bepaald dat KPN WorldCom vó ó r 6 juli 2000 een volledig aanbod diende te doen voor een FRIACO-dienst.

10. Op 21 november 2000 volgde hierop het definitieve besluit van het college, inhoudende:
* KPN diende aan WorldCom een FRIACO-dienst te leveren, ongeacht de aard (tarifering) van de eindgebruikersdienst die WorldCom daarmee beoogde aan te bieden.
* Het originerende verkeer diende in principe op het niveau van RAPs door KPN aan WorldCom (of een door WorldCom te kiezen partij) te worden overgedragen, tenzij KPN en WorldCom anders overeenkwamen (bijvoorbeeld Local Access Points).
* De levering van bedoelde dienst kende, tot vooralsnog uiterlijk 1 juli 2001, twee beperkingen:
1. Zij hoefde slechts geleverd te worden ten behoeve van eindgebruikers met een ISDN-aansluiting.
2. KPN behoefde voor deze dienst maximaal 2000 interconnectiepoorten in te zetten (tenzij partijen anders overeenkwamen).

* KPN diende uiterlijk op 5 december 2000 een tariefvoorstel aan het college ter beoordeling voor te leggen. Indien WorldCom, na beoordeling door het college, kenbaar maakte de dienst van KPN te willen afnemen, diende de dienst operationeel te zijn binnen één maand nadat WorldCom deze interesse kenbaar had gemaakt.

* Uiterlijk 1 maart 2001 diende KPN het college te rapporteren over de door haar verwachte gevolgen van het opheffen per 1 juli 2001 van de in het dit besluit geschetste verplichtingen en beperkingen ten gevolge van de invoering van een FRIACO-wholesale dienst.

11. Bij brief van 1 maart 2001 rapporteerde KPN het college over de onwenselijkheid van het opheffen van de beperkingen per 1 juli 2001. KPN voerde hierin aan dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat omtrent de werkelijke toename van het verkeer en de spreiding daarvan over de dag en over het netwerk. Volgens KPN zou een grote volumetoename van het internetinbelverkeer ten gevolge van de FRIACO-dienst gevaren kunnen opleveren voor de netwerkintegriteit.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 2 van 11
12. Het college heeft in het `Besluit inzake de beoordeling van het "Tariefvoorstel 06760 Connect Flate Rate"' d.d. 30 maart 2001 onder meer vastgesteld dat KPN voor een 2Mbit/s-verbinding AP-POP voor de periode tot 1 juli 2001 een tarief diende te hanteren van fl. 5223,-- per interconnectieverbinding per maand, exclusief BTW en exclusief poorttarieven. KPN diende een poorttarief te hanteren van fl. 476,-- per maand, exclusief BTW.

13. Het college heeft in de `Bepaling van de door KPN voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 voor interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten te hanteren tarieven' d.d. 29 juni 2001 onder meer vastgesteld dat KPN voor een 2Mbit/s-verbinding AP-POP een tarief dient te hanteren van fl. 5351,-- per interconnectieverbinding per maand, exclusief BTW en exclusief poorttarieven, welke fl. 414,-- per poort per maand bedragen.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 3 van 11

3 Redenen voor de invoering van de beperkingen voor de FRIACO-dienst

14. Het college heeft in zijn besluit van 21 november 2000 aangegeven dat het college bij een specifiek verzoek de consequenties van zijn eventuele besluitvorming voor de integriteit van de Nederlandse telecommunicatie-infrastructuren diende in te schatten. Met name de telefonische bereikbaarheid dient te allen tijde en voor alle aangeslotenen verzekerd te kunnen worden.

15. Tevens gaf het college in dit besluit aan dat de eerdere ervaringen ten aanzien van de gevolgen van de schaarse capaciteit in KPN's infrastructuur noopten tot waakzaamheid.

16. In dit besluit heeft het college eveneens aangegeven dat er op grond van deze overwegingen het vooralsnog om een ingeperkte verplichting zou gaan.

17. In dit besluit is vermeld dat volgens KPN van de grootste bedreiging van de integriteit van het netwerk sprake zou zijn bij de zogenaamde PRX/A-centrales. Bij dit type zou het gaan om in technisch opzicht verouderde nummercentrales. Zij karakteriseren zich als zodanig vanwege hun geringe capaciteitsdimensionering en beperkte mogelijkheden tot opwaardering ­ zoals bijvoorbeeld de implementatie van Intelligent Networking-faciliteiten.

18. Het college heeft als oplossing om tot invoering van de FRIACO-dienst ­ met inachtneming van de door KPN genoemde tekortkomingen ­ te komen, de FRIACO-dienst gekoppeld aan de ISDN-retaildienstverlening. Het college was gebleken dat eindgebruikers, welke gebruik zouden willen gaan maken de ISDN-dienstverlening en welke via hun aansluitlijn aangesloten waren op een zogenaamde PRX/A-centrale, door KPN op individuele grondslag gemigreerd zouden kunnen worden naar een nieuwer type centrale. Tevens is in het voornoemd besluit vermeld dat het gebruikelijk is bij de dimensionering van de infrastructuur om bij ISDN-verbindingen uit te gaan van lagere concentratiefactoren dan voor de klassieke analoge telefoonverbindingen in het telefonienetwerk, waardoor de kans op stagnatie en overbelasting kleiner is.

19. Het college constateerde dat WorldCom door deze `ISDN'-beperking vooralsnog de toegang tot een groot deel van de eindgebruikers ontzegd zou worden. KPN heeft evenwel in de procedure aangegeven in ieder geval in de periode tot 2002 te zullen komen tot een ontlasting van onder andere PRX/A-centrales door het onder andere op individuele basis omsteken van zogenaamde `heavy users'.

20. Tevens had KPN aangegeven dat door het introduceren van de zogenaamde SSP-functionaliteit (Intelligent Networking) op nummercentraleniveau de belasting van het netwerk van KPN vanaf medio 2001 te reduceren. Met behulp van deze functionaliteit op nummercentraleniveau zou het mogelijk zijn om routering (en dus ook uitkoppeling) per individueel 06760-nummer van bijvoorbeeld een ISP mogelijk te maken. Tenslotte heeft KPN aangegeven te werken aan het uitfaseren van de resterende PRX/As.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 4 van 11
21. Tevens heeft het college in het besluit vermeld dat, gegeven de onzekerheid over de hoeveelheid verkeer dat via FRIACO-interconnectiepoorten zou worden afgewikkeld, het noodzakelijk is het aantal FRIACO-poorten te beperken tot 2000. Dit om mogelijke bedreigingen van de netwerkintegriteit door een mogelijke verkeerstoename te pareren.

22. Het college heeft tenslotte opgemerkt dat hij ervan uitgaat dat, gegeven de verschillende ontwikkelingen, beide beperkingen vooralsnog per 1 juli 2001 zouden kunnen komen te vervallen.

23. KPN heeft, onder andere in haar position paper `Internet en Netwerkintegriteit' d.d. 14 juli 2000 een aantal mogelijke risico's geschetst ten gevolge van de introductie van een FRIACO-dienst, waaronder uitstel van de kiestoon bij de eindgebruikers, het niet in staat zijn voor een eindgebruiker om een verbindingen op te bouwen en tot het uitvallen van centrales gedurende kortere of langere perioden.

24. Alles afwegende was het college in voornoemd besluit tot de conclusie gekomen dat KPN weliswaar gehouden zou zijn om de onderhavige dienst aan WorldCom aan te bieden, maar dat deze verplichting in eerste aanleg niet gericht zou kunnen zijn op een volledige en onmiddellijke introductie van een dergelijke wholesaledienst, op basis waarvan een retaildienstverlening voor alle op het telefonienetwerk van KPN aangesloten eindgebruikers ontwikkeld zou kunnen worden.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 5 van 11

4 Vragen

25. Het college heeft voor de genoemde beperkingen een aantal redenen gegeven. Het college realiseert zich dat het opheffen van de beperkingen die van kracht zijn sinds de invoering van de FRIACO-dienst zorgvuldig dient te gebeuren om onder andere ongewenste effecten in het telefoonnetwerk van KPN te vermijden, maar tevens introductie van nieuwe retaildiensten op basis van deze FRIACO-dienst mogelijk te maken.

26. Vooralsnog is het college van mening dat de volgende factoren het meest bepalend zijn voor het al of niet handhaven van de beperkingen:
I. Invoering SSP (Intelligent Networking) op nummercentraleniveau; II. De ontwikkeling van verkeerspatronen van eindgebruikers gedurende de dag; III. De verwachting van de hoeveelheid verkeer ten gevolge van de FRIACO-dienst; IV. Het aantal uit te voeren omzettingen van eindgebruikers van PRX/A-centrales naar nieuwere typen centrales.


1. Bent u van mening dat deze factoren het meest bepalend zijn voor het al of niet handhaven van de beperkingen? Indien u dit niet bent: wat zijn volgens u de meest bepalende factoren die van belang zijn voor het al of niet handhaven van de beperkingen en waarom?

27. Het college is vooralsnog van mening dat de integriteit van het netwerk van KPN direct samenhangt met de beschikbare capaciteit in het netwerk en de verkeerspatronen van de individuele eindgebruikers.


2. Van welke factoren is volgens u de integriteit van het netwerk van KPN afhankelijk? Welke redenen heeft u voor de elk door u genoemde factoren?


3. Welke risico's zouden de elk door u genoemde factoren voor de integriteit van het netwerk van KPN kunnen hebben?

28. KPN stelde in haar argumentatie ten aanzien van het handhaven van de beperking tot ISDN-eindgebruikers de stelling centraal dat door onbeperkte levering van op de FRIACO-dienst gebaseerde diensten aan alle eindgebruikers het volume van het verkeer tijdens de piektijden gedurende de dag (hierna: piekverkeersvolume) in het telefoonnetwerk van KPN substantieel zal toenemen.

29. Het college is vooralsnog van mening dat invoering van de FRIACO-dienst met name zal leiden tot een betere verdeling van de hoeveelheid verkeer gedurende de dag. Immers, een betere verdeling van het verkeer ten gevolge van deze dienst maakt deze dienst commercieel interessanter dan andere interconnectiediensten die verkeersafhankelijk worden getarifeerd. Tevens betekent een betere spreiding een hogere gemiddelde bezetting en dus betere benutting van het netwerk.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 6 van 11
30. Het adviesbureau Stratix stelt in haar rapportage aan het college in het kader van het evaluatiemoment price-cap dat de invoering van de FRIACO-dienst mogelijk zal leiden tot een hoger verkeersvolume, maar niet tot een substantiële verhoging van het piekverkeersvolume.


4. Wat is uw verwachting ten aanzien van de ontwikkeling van het piekverkeersvolume bij de invoering van op de FRIACO-dienst gebaseerde diensten aan alle eindgebruikers?


5. Wat is uw verwachting ten aanzien van de verdeling van het verkeersvolume gedurende de dag?


31. Om een eventuele toename van het piekverkeersvolume op te vangen kan KPN de capaciteit van het telefoonnetwerk vergroten.


6. Wat is uw verwachting ten aanzien van het piekverkeersvolume indien eindgebruikers die zijn aangesloten op het PSTN-netwerk gebruik gaan maken van retaildiensten die op de FRIACO-dienst zijn gebaseerd?

32. Volgens KPN is de belangrijkste bottleneck hierbij het omzetten (porteren) van aansluitingen van oude nummercentrales, waarvan de capaciteit niet of nauwelijks te vergroten is, naar nieuwere types, waarvan de capaciteit wel vergroot kan worden. KPN stelt dat het aantal omzettingen (porteringen) dat KPN kan realiseren, beperkt is gezien de hiervoor benodigde menskracht. KPN heeft onder andere om deze reden gesteld het noodzakelijk te achten PSTN-eindgebruikers uit te sluiten van de FRIACO-dienst.

33. Het college stelt vooralsnog de volgende methode voor waarmee het aantal vereiste porteringen kan worden geschat op basis van de verandering in het piekverkeersvolume in het telefoonnetwerk van KPN die kan optreden door het opheffen van de beperkingen.

34. Voor deze kwantitatieve benadering wordt eerst een schatting gemaakt van de procentuele toename van het piekverkeersvolume dat mogelijk wordt gegenereerd door gebruikers die gebruik willen gaan maken van retaildiensten die op de FRIACO-dienst zijn gebaseerd. Het college is vooralsnog van mening dat een toename in het piekverkeersvolume moet worden gecompenseerd door porteringen van verbindingen aangesloten op oudere typen centrales naar nieuwere typen. Immers, de capaciteit van de modernere centrales kan worden uitgebreid, maar van de oudere typen niet.

35. Voor de schatting van de procentuele toename is het noodzakelijk dat marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld hun visie te geven over de ontwikkeling van de verkeersvolumes. Vragen hierover gaan met name over de verwachting ten aanzien van het percentage internetinbelgebruikers dat gebruik zal gaan maken van retaildiensten die op de FRIACO-dienst zijn gebaseerd en de toename van het verkeersvolume en in het bijzonder het piekverkeersvolume van deze groep.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 7 van 11
36. Deze vragen worden gesteld voor zowel de hele markt ­ i.e. alle gebruikers van internetinbeldiensten
- als voor acht verschillende gebruikerscategorieën. Deze categorieën - elk onderverdeeld in ISDN en analoog eindgebruikers ­ zijn identiek gedefinieerd als bij het evaluatiemoment price cap, te weten: low user, medium user, heavy user en top user. Deze categorieën zijn gedefinieerd in de onderstaande tabel.

Categorie Type gebruiker Aantal uren internetinbeltoegang per maand ISDN Analoog Low user 0 ­ 10 uur 1 5 Medium user 10 ­ 20 uur 2 6 Heavy user 20 ­ 30 uur 3 7 Top User > 30 uur 4 8

37. Het college wil de volgende definities hanteren:
* N: het aantal gebruikers dat volgens de marktpartijen gebruik wil gaan maken van retaildiensten die op de FRIACO-dienst zijn gebaseerd;

* X: de toename van het piekverkeersvolume per categorie ten opzichte van het huidige piekverkeersvolume dat marktpartijen verwachten, waarbij geldt dat een toename van 10% wordt aangegeven als X=1,1.

38. Het college is vooralsnog van mening dat hieruit volgt dat het aantal porteringen P dat nodig kan zijn om de mogelijke toename van het piekverkeersvolume op te vangen is: P = N(X-1)/X. Uitgangspunt daarbij is de `worst case' waarin de piek van FRIACO gebruikers in de tijd samenvalt met het piek van ál het verkeer in het telefoonnetwerk.

39. Ter illustratie: stel dat er 500.000 gebruikers gebruik willen gaan maken van retaildiensten die op de FRIACO-dienst zijn gebaseerd (N=500.000) en het piekverkeersvolume van hun verkeer neemt hierdoor met 20% toe (X=1,2), dan is P = 500.000(1,2-1)/1,2 = 83.333.


7. Onderschrijft u de bovenstaande methode?


* Indien u deze methode wel onderschrijft, vraagt het college u dit zo mogelijk te motiveren. Tevens vraagt het college u zo mogelijk nuanceringen in de methode aan te geven.


* Indien u deze methode niet onderschrijft, vraagt het college u welke methode u zou hanteren om het aantal porteringen te schatten en uw methode te onderbouwen.

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 8 van 11
40. Het college is vooralsnog van mening de hierboven genoemde methode een goede prognose beschrijft ten aanzien van het effect van FRIACO op het piekverkeersvolume en het benodigde aantal porteringen. Daarnaast is voor het berekenen van de netwerkbelasting en het benodigde aantal porteringen ook relevant welke generieke ontwikkeling van internetinbelverkeer is te verwachten. Het college wil vooralsnog ten aanzien van deze ontwikkelingen uitgaan van de prognoses zoals door het adviesbureau Stratix gemaakt in het evaluatiemoment price cap. Deze prognose is door marktpartijen tijdens de consultatie in zijn algemeen op hoofdlijnen onderschreven. KPN heeft in haar reactie op de consultatie niet aangegeven een iets lagere generieke groei te verwachten dan de prognose van het adviesbureau.

41. Voor wat betreft de generieke ontwikkeling van internetinbelverkeer in 2001 en 2002 verwacht het adviesbureau Stratix een daling van het inbelverkeersvolume van ongeveer 8% op jaarbasis. Deze daling wordt met name veroorzaakt doordat gebruikers overstappen op internettoegang via kabel en ADSL, terwijl de algemene groei van bestedingen aan internettoegang afvlakt tot 35% op jaarbasis.

42. Ten aanzien van het totaal benodigde aantal porteringen is met name de "generieke" ontwikkeling van inbelverkeer over oude centrales van belang. Omdat die ontwikkeling niet direct uit de modellering van het adviesbureau Stratix kan worden herleid, is het college voornemens uit te gaan van een veilige schatting van de generieke ontwikkeling van inbelverkeer over oude centrales van 0%. Met andere woorden: ondanks dat het college vooralsnog uitgaat van een daling van het inbelverkeer over oude typen centrales, stelt hij vooralsnog dat de generieke hoeveelheid internetinbelverkeer stabiel blijft en dat er derhalve voor het opvangen van deze ontwikkeling geen porteringen noodzakelijk zijn.


8. Onderschrijft u de bovenstaande prognose van de generieke ontwikkeling van internetinbelverkeer? Zo nee, van welke generieke ontwikkeling verwacht u?

43. Het college vraagt de marktpartijen de onderstaande vragen te beantwoorden en wel per categorie eindgebruiker. U wordt verzocht de antwoorden te geven in de onderstaande tabelvorm. De antwoorden die het college vraagt, zijn de verwachtingen van de marktpartijen in de situatie één jaar na het opheffen van de beperkingen.

Categorie
Type gebruiker ISDN Analoog
Low user 1 5
Medium user 2 6
Heavy user 3 7
Top User 4 8
Totaal

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 9 van 11

9. Kunt u beschrijven welke retaildiensten u op basis van de FRIACO-dienst verwacht? Het gaat daarbij om tarifering en gebruiksvoorwaarden, zoals restrictie van gebruik tot bepaalde perioden (bijvoorbeeld: daluren of weekend), automatische verbreken van de verbinding na een bepaalde tijd, maximum aantal belminuten.


10. Welke van de bovenstaande diensten is uw onderneming voornemens te gaan aanbieden?

11. Wat is uw verwachting ten aanzien van het percentage van het aantal internetinbelgebruikers dat gebruik zal gaan maken van diensten die zijn gebaseerd op de FRIACO-dienst? Het college vraagt u dit per categorie aan te geven, waarbij dit de situatie betreft één jaar na het opheffen van de beperkingen. Waarop is deze verwachting gebaseerd?


12. Hoeveel eindgebruikers (per categorie aangegeven) verwacht u dat zal overstappen?

13. Wat is uw verwachting ten aanzien van de procentuele toename in het totale verkeersvolume van gebruikers die overstappen naar op FRIACO gebaseerde diensten (graag uitsplitsen per categorie)? Waarop is deze verwachting gebaseerd?
Het gaat hier om de procentuele toename voor deze groep, dus niet om de procentuele toename ten opzichte van het totale verkeersvolume in het netwerk.


14. Wat is uw verwachting ten aanzien van de procentuele toename in het piekverkeersvolume van gebruikers die overstappen naar op FRIACO gebaseerde diensten? Graag uitsplitsen per categorie! Waarop is deze verwachting gebaseerd? Kunt u, indien mogelijk, informatie verstrekken over de ervaringen op dit gebied van met u gelieerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of de Verenigde Staten, waar FRIACO-diensten reeds langer worden aangeboden? Het gaat hier om de procentuele toename voor deze groep, dus niet om de procentuele toename ten opzichte van het totale verkeersvolume in het netwerk.


15. Wat is uw verwachting ten aanzien van het aantal gebruikers van op FRIACO gebaseerde diensten dat u op één FRIACO-poort kunt "aansluiten" (graag uitsplitsen per categorie). Onder FRIACO-poort wordt hier verstaan een 2Mbit/s (E1) interconnectiepoort waarover 30 verbindingen kunnen lopen.


16. Indien de beperkingen zouden worden opgeheven: wat is uw verwachting ­ voor zowel ISDN als analoog - ten aanzien van het aantal FRIACO-poorten dat uw onderneming verwacht nodig te hebben één jaar na het opheffen van de beperkingen?


17. Indien de beperkingen zouden worden opgeheven: welke ontwikkeling verwacht u in benodigde aantallen poorten? Om inzicht te verkrijgen in deze ontwikkeling vraagt het college u de onderstaande tabel in te vullen, waarin de aantallen poorten na 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maanden na het opheffen van de beperkingen kunnen worden vermeld.

Aantal maanden na opheffen 3 6 9 12 18 24

Percentage t.o.v. situatie na 1 jaar

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 10 van 11
5 Schriftelijke reacties

44. Geïnteresseerden kunnen tot en met 30 september 2001 schriftelijk hun visie aan het college kenbaar maken. Na afloop van de consultatieperiode kunnen alle reacties - met uitzondering van als bedrijfsvertrouwelijke aangemerkte passages - in beginsel openbaar worden gemaakt.

45. Het college verzoekt geïnteresseerden in de reacties op de consultatie: a. onderdelen die worden beschouwd als bedrijfsvertrouwelijk, duidelijk als zodanig te markeren, b. naam en telefoonnummer van de contactpersoon te vermelden, waaraan eventuele vragen over de reactie kunnen worden gesteld.

46. Reacties dienen per brief én in elektronische vorm (floppy of e-mail) te worden gericht aan:

OPTA, afdeling Interconnectie en Bijzondere Toegang, Secretariaat Postbus 90420
2509 LK Den Haag
E-mail adres: (SecrIBT@opta.nl)
Ondervermelding van: Consultatie beperkingen FRIACO

Consultatiedocument Beperkingen levering FRIACO-dienst 11 van 11
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...