Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grof vuil naar milieustraat gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 01-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

08/27/2001

De Verbinding, week 35

Welkom in de milieustraat

Op 1 september kunnen inwoners van de gemeente Heumen voor het eerst hun grof vuil wegbrengen naar de milieustraat aan de Ambachtsweg 10. Even voor 10 uur zal milieuwethouder Mieke de Graaff-Ter Horst het startsein geven. Daarna kunnen bezoekers van 10.00 tot 15.00 uur terecht op het terrein.

Voor het storten van het grof vuil in de milieustraat moet worden betaald. De tarieven staan op de folder die vorige week per post is thuisbezorgd. Het bedrag moet contant worden voldaan bij de afgifte van de spullen.
Bovendien mogen alleen inwoners van de gemeente van de dienst gebruik maken. Wie wat brengt zal dan ook worden gevraagd naar een geldig identiteitsbewijs.

De start van de milieustraat gaat vergezeld van een paar acties. Naast de officiële opening door de wethouder is dat de verstrekking van een reactiekaartje. Bezoekers kunnen daar hun ervaringen en meningen - positief of negatief - op kwijt. Het kaartje kan later naar het gemeentehuis worden gestuurd of daar in de bus worden gedaan. Er is een prijs voor de meest bruikbare of meest originele reactie. Bovendien lopen bezoekers de kans te worden gefotografeerd. Een aantal foto's zal vanaf maandag 3 september op de gemeentelijke Website te zien zijn. De betrokkenen zal overigens eerst gevraagd worden of ze daarmee instemmen.

Voor mille minder zelfde comfort

De leden van het ecoteam zijn het er roerend over eens: ze hebben een leuk jaar gehad, veel gelachen en veel ontdekt over hun eigen automatismen in dagelijks gedrag. In de zwoele avond evalueert de groep in de tuin van de teamleden Pieter en Annelies haar werk. En de conclusies zijn leerzaam.

Alle leden zijn het erover eens dat het eigenlijk nauwelijks veel inspanning kost om te besparen op energie en bewuster met het milieu om te gaan. Daar staat veel tegenover. De zeven leden van de groep bespaarden in een jaar tijd gezamenlijk ruim 8 mille aan kosten. Per gezin toch lekker ruim f 1.000,--.
De leden van het eco-team dat nu op het afgelopen jaar terugkijkt komen min of meer toevallig allemaal uit dezelfde wijk van Malden. Ze treffen elkaar daardoor ook wel eens buiten hun teamvergaderingen om op school en in de winkel. Ook dat heeft stimulerend gewerkt. Soms is het lastig om de rest van het gezin mee te krijgen: kinderen bleven water verspillen en een sceptische man gaf zich pas gewonnen toen hij zag dat de energierekening inderdaad lager werd. Maar soms leidt dat juist weer tot ludieke competities in het gezin in de trant van: wie houdt de autokosten het laagst.

fietskar
Bewust bezig zijn met energie en consumptie in een eco-team betekent ook gewoontes loslaten. Tessy was maar wat trots op haar oude koelkast die het nog zo goed deed, tot haar in de groep duidelijk werd hoeveel stroom hij vrat. Ze heeft intussen een nieuwe die zich snel terugverdient in energiezuinigheid. En Saskia dacht altijd dat ze wel boodschappen met de auto móést doen, gezien de hoeveelheden die ze nodig had. Ze doet het echter sinds een tijdje met een fietskar. "Weet je dat daar wel 50 kilo in kan?", zegt ze. Ze bespaart nu op autokosten, heeft geen parkeerproblemen meer, trapt zich gezond en het is nog leuk ook.

Dit najaar start een nieuw ecoteam. Wie zin heeft om ook eens mee te doen, kan zich liefst voor 15 september melden bij Jack Jeurissen van de Afdeling Milieu in het gemeentehuis. Hij is telefonisch bereikbaar op 358 83 63 en per mail via (jjeurissen@heumen.nl) . Er komen op 24 en 26 september ook nog twee informatie-avonden voor geïnteresseerden.

Foto: Saskia met enkele andere eco-teamleden met haar fietskar: "Er kan wel 50 kilo in." (Foto: Bart Nijs).

Interim-commandant voor Brandweer

De Vrijwillige Brandweer Overasselt heeft per 1 september een interim-commandant. Het is Sjaak Anema. Hij zal het Overasseltse korps leiden tot 1 januari 2003. Zijn aandacht zal vooral uitgaan naar de versterking van het korps door het aantrekken van personeel en de zorg voor opleidingen en oefeningen, de (voorbereiding van) de bouw van een nieuwe kazerne en de ontwikkeling van brand- en rampenpreventie. Anema was eerder brandweercommandant in Culemborg en Barneveld.

Intussen is er een ontwikkeling die het wellicht mogelijk maakt in het centrum van Overasselt een nieuwe kazerne te realiseren. De ruimtenood van de Brandweer is groot en in juni van dit jaar koos de raad voor nieuwbouw ten oosten van het dorp. Die keuze was gebaseerd op een extern advies waarin er nog van uit werd gegaan dat een terrein pal naast de huidige kazerne aan de Kasteelsestraat niet beschikbaar zou komen. Dat terrein had de voorkeur van B&W en de brandweer zelf, die liever in het centrum van het dorp gestationeerd wil zijn. Aankoop van het perceel voor een brandweerkazerne blijkt inmiddels voor de projectontwikkelaar toch bespreekbaar. Dat is voor B&W aanleiding nu alsnog de geschiktheid ervan goed te onderzoeken.

Foto: Sjaak Anema, hier nog in burger, temidden van zijn korps (Foto: Bart Nijs)

Primeur voor Commissie Welzijn en Educatie

De commissie Welzijn en Educatie gaat als eerste vergaderen met een zogeheten technisch voorzitter. Zo'n voorzitter kan beter de vergaderorde in de gaten houden dan iemand die naast het leiden van de vergadering ook nog eens zijn eigen standpunt zo goed mogelijk uit de verf wil laten komen.
In Heumen werd het voorzitterschap van een commissie steevast bekleed door het collegelid dat de onderwerpen van de commissie in zijn of haar portefeuille had. Dat ging wel eens ten koste van goed overleg als de commissie kritiek had op het beleid van het college. Om die reden werd al langer gepleit voor een voorzitter die zich uitsluitend met het leiden van de vergadering bezighoudt. De portefeuillehouder kan dan de volle aandacht geven aan het verdedigen van de eigen visie. Het idee past ook in de landelijke voorstellen tot wijziging van de gemeentewet.

onderwijs
Sinds de komst van de nieuwe wethouder Ingrid Bruaset is er bovendien een kleine herverdeling van de portefeuilles gekomen. Bruaset heeft de taken van haar voorganger John Arts overgenomen met uitzondering van het onderdeel onderwijs. Dat is naar burgemeester Grienberger gegaan. Dat betekent dat beide collegeleden, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen, aan de beraadslagingen van de commissie zullen deelnemen. De voorzitter van de commissie wordt Ferdinand van Wijk.

Van Heumen tot Horssen één groen lint

Als het aan B&W ligt gaat de gemeente Heumen meedoen aan de realisering van één lange ecologische verbindingszone van Heumen tot Horssen. De gemeente stapt daarmee in een project van de provincie die een verbinding tot stand wil brengen tussen het vennengebied van Overasselt en de rivierduinen ten westen van Wijchen. Daar zijn drie gemeentes bij betrokken: Druten, Heumen en Wijchen. Het idee van de provincie sluit op zijn beurt weer aan bij het Structuurschema "Groene Ruimte" van het Rijk dat versnippering van gebieden met verschillende soorten dieren en planten wil tegengaan.

De aanwijzing door de provincie van het gebied betekent voor de betrokken gemeenten dat op raad en daad (financieel en qua personeel) van de provinciale overheid kan worden gerekend. Doel is om in de verbindingszone in 12 tot 16 jaar een gezond en levensvatbaar klimaat te scheppen voor met name bedreigde diersoorten. Rond de vennen en in de rivierduinen komen verschillende soorten amfibieën voor en bovendien zijn beide een leefgebied van de das. Om die reden wordt de verbindingszone ingericht volgens de modellen 'das' en 'kamsalamander'.

De provincie heeft de kosten van het hele project wel becijferd, maar de verdeling ervan is nog niet duidelijk. B&W verwachten dat die kosten voor Heumen tussen f15.000,-- en f25.000,-- zullen liggen. De raad zal medewerking worden gevraagd in het kader van de evaluatie van het landschapsbeleidsplan.
Het plan komt op 4 september aan de orde in de vergadering van de commissie Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Ideeën voor plantsoen Grote Loef

Hoe moet het plantsoen aan de Grote Loef er straks uit gaan zien? Een paar omwonenden besloten naar de gemeente te stappen met de vraag of ze eens een voorstel mochten doen. De gemeente liet op haar beurt weten daar erg voor in te zijn. Ideeën van bewoners zelf zijn welkom. Intussen zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan met mogelijke ideeën.
Ze willen graag weten hoe andere omwonenden graag zien dat het plantsoen er uit gaat zien. Reacties en suggesties kunnen tot 1 september naar Wim van Sonsbeek, De Hoef 46 (tel. 358 20 51), Stéphane Barrère, De Toom 6 (tel. 358 61 30) of naar Frans Huits, Grote Loef 69.
De drie nemen aan de hand van de reacties weer contact met de gemeente op.

Afval

Op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 augustus worden de huisvuilzakken opgehaald en wordt de groene container geleegd. Vanaf 1 september wordt de groene container weer gewoon eenmaal in de twee weken geleegd.

oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 31 augustus staat van 10.00 uur tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat. Op woensdag 29 augustus haalt fanfare Wilhelmina het oud papier in Nederasselt op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

huisraad
Herbruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED, dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente huisraad in dat nog goed bruikbaar is, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle nog functionerende apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). De goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. Ze moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.
Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (024) 645 69 04. U kunt de spullen ook zelf naar de kringloopwinkel brengen.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.

hulpsecretarie dicht

Vanwege de zomervakanties is de hulpsecretarie in Overasselt nog tot 1 september gesloten.

Commissies

OWV
De vergadering van commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid (OWV) op 3 september gaat niet door. De volgende commissievergadering vindt plaats op 1 oktober.

ROV
De commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (ROV) vergadert op 4 september om 19.30 uur. Op de agenda staan de volgende voorstellen:

- planschadeverzoeken van twee inwoners van Overasselt
- verlenen van vrijstelling voor de vestiging van een kinderdagverblijf aan Worsumseweg 1

- vaststelling van een bestemmingsplan voor een paardenhouderij aan de Vosseneindseweg

- beschikbaarstelling krediet voor Definitief Archeologisch Onderzoek
- opdrachtverlening voor het opstellen van een integrale woonvisie en het beschikbaarstellen van een krediet daarvoor
- gemeentelijk antennebeleid

- conceptvisie voor de invulling en realisering van een Ecologische Verbindingszone Heumen-Horssen (zie ook het afzonderlijke artikel op deze pagina).

W&E
De commissie Welzijn en Educatie (W&E) vergadert op 5 september om 19.30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende punten:
- verzoek van de Heumense Tennis Club om investeringssubsidie
- garantie geldlening voor de financiering van tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van zorgcentrum Malderburch

- notitie "Ouderen aan zet in de gemeente Heumen"
- vervoerpas voor gebruikers van dagverzorging
- activiteiten in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger

Collectes

In september worden de volgende geldinzamelingen gehouden met vergunning van B&W:
Week van 2 september: Ned. Kankerbestrijding/Kon. Wilhelmina Fonds Week van 9 september: Prinses Beatrix Fonds
Week van 16 september: Nier Stichting Nederland Week van 23 september: Nat. Kollekte Verstandelijk Gehandicapten Week van 30 september: Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren

Vergunningen

A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnengekomen:
-bouw garage, Kasteelsestraat 9

-bouw woning met praktijkruimte, de Hoef 54
-plaatsen tuinhuisje, Bongerd 68

-plaatsen dakkapel in achterdakvlak, De Vang 8 De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen.

B. Aanvragen kapvergunningen
Er zijn aanvragen binnen om een kapvergunning voor: 3 sparren en 2 coniferen, Berkenlaan 26

1 den, Oude Boterdijk 20

1 berk en 1 den, De Enk 15

1 berk en 2 coniferen, De Kruiskamp 47

1 valse Christusdoorn, Zwenkgras 30
Wie het niet met een eventuele verlening van de vergunning eens is kan daartegen bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 11 september.

C. Meldingen
Op 16 augustus hebben B&W naar aanleiding van een melding bericht verstuurd dat de bouw kan plaatsvinden:
M2001-0035: tuinhuisje, De Kruigang 13
Verzonden op 17 augustus:
M2001-0290: tuinhuisje, de Hoef 48
Verzonden op 20 augustus:
M2001-0311: tuinhuisje, Hollestraat 34
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D.

D. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 21 augustus:
098/2001: uitbreiden berging, Gildeplein 15
097/2001: uitbreiden berging, Gildeplein 13
rectificatie bouwvergunning 161/2001:
bouw terreinafscheidingsmuur, Hoogstraat 3
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C of D kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.

Gebruik kassen als stallingruimte

Jufferstraat 8a
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ontvangen om op het perceel Jufferstraat 8a te Malden staande kassen te mogen gebruiken als stallingruimte voor caravans.
Dit gebruik is in strijd met het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders willen het niettemin voor maximaal vijf jaar toestaan en daarvoor met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan.

zienswijzen
De vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze daaromtrent kenbaar te maken. Dat kan schriftelijk bij Burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ te Malden van donderdag 30 augustus tot 12 september 2001. Gedurende die periode ligt het verzoek dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 28 augustus 2001

Vrijstellingen plaatsen tuinhuisje

Bongerd 68
Burgemeester en wethouders ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, H 1157, plaatselijk bekend Bongerd 68 Malden. Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Maldensveld 1e fase, segment 3.

Broekkant 32
Burgemeester en wethouders ontvingen een melding van een plan voor de bouw van een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 2742, plaatselijk bekend Broekkant 32 Malden. Het plan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Groot Jachthuis.

Randwijksingel 44
Burgemeester en wethouders kregen nog een melding van een plan voor de bouw van een tuinhuisje, en wel op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 2954, plaatselijk bekend Randwijksingel 44 Malden. Dit bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Randwijk.

Randwijksingel 32
Tenslotte werd bij Burgemeester en wethouders een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor een tuinhuisje op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, G 3156, plaatselijk bekend Randwijksingel 32 Malden.
Ook dit plan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Randwijk.

B&W willen aan bovengenoemde vier plannen medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat iedereen in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen daartoe. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 30 augustus 2001 tot en met woensdag 26 september 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 28 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...