Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraakprocedure ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002

Datum nieuwsfeit: 03-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen


Diverse mededelingen

Inspraak ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002

Met ingang van 3 september 2001 ligt het ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002 met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Beide documenten doorlopen een inspraakprocedure conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening. U wordt uitgenodigd om binnen de termijn van de tervisielegging schriftelijk uw bedenkingen in te brengen over het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma.

Het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma Op 26 juni 2001 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerpstreekplan met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma vastgesteld, onder de titel Brabant in balans. Het streekplan geeft het ruimtelijk beleid voor Noord-Brabant aan voor de periode tot 2012. Het is onder meer het toetsingskader voor gemeentelijke en regionale ruimtelijke plannen. Het centrale thema van het streekplan is zorgvuldiger ruimtegebruik. In het ontwikkelingsprogramma geeft de provincie een voorzet voor een aantal projecten die zij met anderen wil uitvoeren om tot zorgvuldiger ruimtegebruik in Noord-Brabant te komen. Het programma zal tegelijkertijd met het streekplan definitief worden vastgesteld (voorjaar 2002) en daarna elke twee jaar worden geactualiseerd.

Waar kunt u het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma inzien?
Het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma liggen gedurende bovenstaande periode tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

- de afdeling voorlichting van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

- de hoofdvestiging van de openbare bibliotheek in de gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

- de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te s-Hertogenbosch.
Tevens kunnen tijdens de genoemde periode de stukken desgevraagd tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt schriftelijk uw bedenkingen over het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma inbrengen. U dient deze binnen de genoemde termijn te sturen aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. Kernteam Streekplan, Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch. Daarnaast stellen Provinciale Staten belanghebbenden en degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht in de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp. Hiertoe wordt een hoorzitting gehouden op 29 oktober 2001 in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te s-Hertogenbosch. U kunt zich hiervoor schriftelijk of telefonisch aanmelden bij mevrouw A. Kaspers-Verhagen (tel. 073-6808306).

Wat gebeurt er met uw reactie?
U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw reactie. Alle schriftelijke bedenkingen worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Op grond hiervan wordt zo nodig een voorstel voor wijzigingen op het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma gedaan. Daarna volgt advisering door de Provinciale Planologische Commissie en de Statencommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Land- en Tuinbouw. Tenslotte zullen Provinciale Staten het streekplan en het ontwikkelingsprogramma in februari 2002 vaststellen. Vanaf dat moment treedt het streekplan in werking.

Meer informatie
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma organiseert de provincie vier regionale informatiebijeenkomsten. U kunt hier tussen 18.30 en 22.00 uur binnen lopen om een informatiemarkt te bezoeken. Op twee momenten per avond wordt een korte algemene presentatie gehouden, te weten om 19.30 en om 21.00 uur. U bent van harte welkom! De regiobijeenkomsten zijn:
Maandag 27 augustus, Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda Dinsdag 28 augustus, Hotel Dorint Cocagne, Vestdijk 47, Eindhoven Woensdag 29 augustus, De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7, Veghel Donderdag 30 augustus, Mercure Hotel, Heuvelpoort 300, Tilburg

U kunt een gratis brochure met een samenvatting van het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma opvragen bij het servicecentrum van de provincie Noord-Brabant, telefoon (073) 6812525. Hier kunt u ook een exemplaar van beide documenten bestellen tegen een vergoeding van ¦ 20,-. Alle informatie vindt u bovendien op www.brabant.nl/ruimte.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u bellen met het Kernteam Streekplan, telefoon (073) 6812671.Wegwerkzaamheden

Vanaf maandag 20 augustus a.s. wordt er gestart met de herstraatwerkzaamheden in de Dorus Rijkersstraat te Dinteloord.

Aanleg fietspad tussen Steenbergen en Kruisland Als onderdeel van de aanleg van het fietspad tussen Steenbergen en Kruisland wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden op de Langeweg in de bebouwde kom van Kruisland. De Langeweg wordt hiervoor ter hoogte van de Markt voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer tussen Steenbergen en Roosendaal / Oud Gastel wordt met bebording omgeleid.
De werkzaamheden starten vanaf 13 augustus en zullen tot november duren.Verkeersmaatregelen

In verband met het houden van onderstaande activiteiten zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers op: vr 17 aug van 19.00 uur tot 01.00 uur: Zegblokswegje, Doornbosseweg, Boonhil / Brugweg, Goorhoekseweg, Kleine Spellestraat, Brandseweg, Princebosseweg, Heerlsestraat, Dirksdijkje en Grote Spellestraat te Kruisland in verband met het houden van klassementsproeven / snelheidswedstrijden met rallyauto's.
za 18 aug van 08.30 uur tot 15.00 uur: Molenweg, Wildenhoeksestraat en Holderbergsedijk te Kruisland in verband met het houden van klassementsproeven / snelheidswedstrijden met rallyauto's. za 18 aug van 13.00 uur tot 02.00 uur: het gedeelte van de Wenerstraat, gelegen tussen de Oslostraat en Rode Kruisstraat te Nieuw-Vossemeer voor het houden van een barbecue. za 25 aug t/m ma 27 aug Markt, Molenstraat (voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de Markt en de Graaf Engelbrechtstraat) en de Vierlinghstraat te Kruisland in verband met de kermis. Voorts zal een eenrichtingsverkeer worden ingesteld in de Wethouder Swagemakersstraat en in de Eerste Boutweg. Wegomleidingen zullen ter plaatse worden aangegeven.


Tentoonstelling Riky Schellart-van Deursen

Tot en met 15 september is in het stadhuis van Steenbergen een expositie te zien van Riky Schellart-van Deursen. Er zijn een 15-tal aquarellen die gedurende de openingstijden van het stadhuis vrij voor het publiek te bezichtigen zijn.
Riky Schellart-van Deursen is in 1942 geboren in Den Haag en exposeert reeds vanaf 1975, onder andere in Zweden en Roemenië. Haar oeuvre dat op de waarneembare werkelijkheid is gebaseerd, bestaat uit stillevens, bloemen, naakten, dieren, landschappen en portretten die zij veelal in opdracht uitvoert.


Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op woensdag 15 augustus 2001 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften.

Van 09.00 uur tot 09.30 uur
De heer C.J.F.M. Raats tegen het besluit van burgemeester en wethouders om kwekerij L.W. van der Houwen B.V. onder nr. BV 46/2001 bouwvergunning te verlenen voor het realiseren van een tuinbouwkas en wateropslagtanks aan de Zoekweg 6a te Steenbergen.

Van 09.30 uur tot 10.00 uur
Mevrouw R. de Zwaan tegen het besluit van burgemeester en wethouders om Albert Heijn onder nr. BV 366/99 bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de supermarkt en het bouwen van 2 appartementen aan de Lindenburghlaan 1 te Steenbergen.

Van 10.00 uur tot 10.30 uur
De heer ing A. Hage tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de heer Baartmans onder nr. BV 153/2001 bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een serre op het perceel De Mudde 11 te Steenbergen.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de waarnemend secretaris van de commissie.Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond

In deze periode wordt de nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond huis-aan-huis verspreid. Mocht u de gids dan wel de plattegrond op 20 augustus onverhoopt nog niet ontvangen hebben, dan kunt u vanaf die datum een gids en plattegrond afhalen bij de receptie in het stadhuis, Kaaistraat 47.

Errata
Helaas zijn een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen in de nieuwe gids.
Op pagina 5 graag aandacht voor het feit dat de hier genoemde telefoonnummers van de huisartsen spoedlijnen betreffen. Deze nummers alleen te bellen in dringende spoedgevallen waarbij de reguliere telefoonnummers van de huisartsenpraktijken, zoals vermeld op pagina 51 van de gids, bezet zijn. Wij verwijzen u verder naar de richtlijnen zoals deze door de diverse huisartsenpraktijken worden gehanteerd.

Openbare vergaderingen

Commissie Openbare Werken ma 13 augustus

Agendapunten o.a.:

* krediet bouwrijp maken en verkoop grond ten behoeve van tankstation Vlamings.

Commissie Welzijn / EZ di 14 augustus

Agendapunten o.a.:

* wijziging Deeltaxisysteem

* verstrekking (categoriale) bijzondere bijstand
* aanpassing verordening leerlingenvervoer
* garantiesubsidie fiets-veerverbinding Steenbergen - Oude Tonge
Commissie ABZ/M wo 15 augustus

Agendapunten o.a.:

* bezetting afdeling Facilitaire Zaken / automatisering
* vervanging netwerkserver en intensivering gebruik GemNet / Internet

* vervanging UNIX-systeem HP9000 D350

* jaarrekening 2000 algemene dienst en grondbedrijf
Commissie VROM do 16 augustus

Agendapunten o.a.:

* voornemen van het rijk, om het terrein met daarin de restanten van het slot Padmos, te beschermen als archeologisch monument
* afwijzen planschadeclaim van de heer Vegter, in verband met het bouwplan De Waterlinie

* verkoop grond aan Vlamings Beheer BV ten behoeve van de vestiging van een Shell-station aan de Steenbergseweg te Dinteloord
* programma bodemsanering 2001

* vaststelling bestemmingsplan Kom Nieuw-Vossemeer, herziening Schoolstraat.

Raadsvergadering: do 30 augustus

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.


Evenementen

do 9 aug t/m za 11 aug: Muza-feesten Dinteloord. Info tel 524712. vr 17 van 19.00 uur tot 01.00 uur en za 18 aug van 08.30 uur tot 15.00 uur: autorally Kruisland en omgeving. Info tel (076) 5140020. za 25 aug t/m ma 27 aug: kermis Kruisland.


Laatste aanpassing uitgevoerd op: maandag 13 augustus 2001 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...