Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 4 september 2001

1. Plan van aanpak Locaties AZC

2. Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, gemeente Uithoorn
3. Vergadering Stuurgroep Waddenprovincies 6 september 2001
4. Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing GGZ
5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Heroverweging Awb inzake aanzegging bestuursdwang aan Van der Leede te Den Helder

7. Beslissing op bezwaar contrair aan het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake Kuipersdijk 18 te Enkhuizen
8. Heroverweging inzake dwangsom Circuit Zandvoort
9. Bijstoken LRM-diermeel in de Hemwegcentrale te Amsterdam
10. Asbest in de bodem

11. Buitenlandexcursie commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001

12. Brandveiligheid en legionellapreventie accommodaties jeugdhulpverlening
Plan van aanpak Locaties AZC

1. In te stemmen met het plan van aanpak over de rol van de provincie bij de realisatie van AZC.

2. Met het COA overleg aan te gaan over de van provinciezijde in te zetten instrumenten, waarbij nader bezien wordt welke instrumenten nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.
3. Het plan van aanpak aan de statencommissie ROB ter kennisgeving aan te bieden
Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, gemeente Uithoorn Het college besluit met betrekking tot het verzoek van de gemeente Uithoorn om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, ten name van Kwekerij W. van Diemen B.V.:

1. tot weigering van de gevraagde verklaring van geen bezwaar;
2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Uithoorn;

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan aanvrager van de bouwvergunning.
Vergadering Stuurgroep Waddenprovincies 6 september 2001
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van de Stuurgroep Waddenprovincies van 6 september 2001;

2. Kennis te nemen van het "Beslisdocument en Initiatieven 4e Interregionale Waddenzeeconferentie Dokkum van 19-21 september" en hierop wijzigingen voor te stellen.

3. In beginsel in te stemmen met deelname aan Interwad vanaf 2003 en hierover bij de begroting van 2003 definitief te besluiten. Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing GGZ
1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland 2001 (hierna te noemen de deelverordening);

2. conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. indien de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over dit verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;
4. alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op de hoogte te brengen;

5. de regiocommissies van die regio's waar sprake is van onderuitputting na deze besluitvorming te verzoeken met nieuwe subsidieaanvragen te komen;

6. voor de besluitvorming over verzoeken in het kader van de onderuitputting de gedeputeerde Zorg te machtigen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Uitbreiding supermarkt met een zestal winkelunits en een filiaal voor de Rabobank op het perceel Driemaster 3 te De Rijp, gemeente Graft-de Rijp

* Bouw van een paardenstal en kapschuur op de buitenplaats Ipenrode, gemeente Heemstede

* Oprichten van een paardenstal c.a. aan de Weg door de Bijlmermeer, Stadsdeel Amsterdam-Noord

* Bouw agrarisch bedrijfsgebouw, ondersteunend glas en een bedrijfswoning Rijperweg 16a te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel

* Bouwrijp maken van het terrein vande voormalige conservenfabriek t.b.v. de bouw van 7 woningen op de hoek
Dorpsstraat/Muggenburgerweg te Haringhuizen, gemeente Niedorp
* Bouw van een kantoorgebouw met parkeerdek aan de Huizermaatweg, gemeente Huizen

* Veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw aan de Olieweg 6 te Velsen-Noord, gemeente Velsen

* Bouw bedrijfspand aan de Comeniusstraat, gemeente Alkmaar (2001/26374)

* Bouw van 31 woningen aan de Torkruidstraat te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* De Edele Steen 2000, gemeente Anna Paulowna Heroverweging Awb inzake aanzegging bestuursdwang aan Van der Leede te Den Helder

Het college besluit:

1. Bezwaarde in bezwaar te ontvangen;

2. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover daarin is aangevoerd dat op dit moment niet kan worden gesproken over verdere milieuschade;

3. Het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren en
4. het bestreden besluit van 14 februari 2001 met kenmerk 2001-5318 te handhaven onder aanvulling van de motivering en met herstel van enkele onjuistheden.
Beslissing op bezwaar contrair aan het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake Kuipersdijk 18 te Enkhuizen

Het college besluit in afwijking van het advies van de Hoor- en adviescommissie bezwaarde niet in zijn bezwaar te ontvangen nu geen sprake is van een appellabel besluit.
Heroverweging inzake dwangsom Circuit Zandvoort

Het college besluit dat het heroverwegingsbesluit (na advies Hoor- en adviescommissie), waarbij de in eerste instantie aan de exploitante van het Circuit Zandvoort opgelegde last onder dwangsom - met enkele redactionele aanpassingen - in stand blijft.
Bijstoken LRM-diermeel in de Hemwegcentrale te Amsterdam

Het college besluit onder voorwaarden te gedogen (in concreto: toestaan zonder dat de benodigde Wet milieubeheervergunning van kracht is) dat in de Hemwegcentrale te Amsterdam LRM (dit is de afkorting vanlaag-risico-materiaal)-diermeel wordt bijgestookt tot uiterlijk 1 mei 2002.
Asbest in de bodem


1. GS besluit kennis te nemen van de notitie `Asbest in de bodem' van
7 maart 2001 als voorgenomen beleidsregel voor Noord-Holland voor het omgaan met asbestverontreinigingen in het kader van de Wet bodembescherming.

2. De notitie cf art. 3.4 Awb ter visie te leggen gedurende vier weken. Vervolgens de notitie vast te stellen door het College van GS. Tenslotte publicatie in de Staatscourant.
3. Indien de ter visielegging geen aanleiding geeft tot ingrijpende wijziging van de notitie machtigt GS de portefeuillehouder tot het vaststellen van de notitie.
Buitenlandexcursie commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001

Het college besluit in te stemmen met voorliggend programma en begroting voor de buitenlandexcursie (Engeland) van de Commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001. Brandveiligheid en legionellapreventie accommodaties jeugdhulpverlening

Het college besluit overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 6 november 2000 waarbij het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 is vastgesteld:

1. de MFO's jeugdhulpverlening er op te wijzen dat het gebruik van de accommodaties inzake brandveiligheid moet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de gemeente waar de accommodatie gelegen is;

2. de MFO's jeugdhulpverlening erop te wijzen dat, gezien de FINH-middelen die de provincie heeft ingezet ter verbetering van de accommodaties jeugdhulpverlening en de inhaalslag die hiermee gemaakt is, van hen verwacht wordt dat zij zich maximaal zullen inspannen om aan hun verplichtingen in dit kader te voldoen;
3. de MFO's jeugdhulpverlening te verzoeken ons te informeren indien het gebruik van een accommodatie inzake brandveiligheid niet voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van de gemeente waar de accommodatie gelegen is;

4. de MFO's jeugdhulpverlening er op te wijzen dat zij de wettelijke verplichting hebben om inzake hun leidingwaterinstallaties een risicoanalyse te laten uitvoeren en een beheersplan op te stellen;
5. in het kader van legionellapreventie een bijdrage in de kosten van de risicoanalyse beschikbaar te stellen aan MFO's jeugdhulpverlening;

6. de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening hiertoe te belasten tot een totaal bedrag van maximaal f 90.000,- (¤ 40.840,21).
M.Hoenson tel. (023) 514 4118 3
11

1, 2, 5
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 4, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6, 7, 8, 9, 10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...