Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 04-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 4 september 2001

1. Plan van aanpak Locaties AZC

2. Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, gemeente Uithoorn
3. Vergadering Stuurgroep Waddenprovincies 6 september 2001
4. Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing GGZ
5. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
6. Heroverweging Awb inzake aanzegging bestuursdwang aan Van der Leede te Den Helder

7. Beslissing op bezwaar contrair aan het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake Kuipersdijk 18 te Enkhuizen
8. Heroverweging inzake dwangsom Circuit Zandvoort
9. Bijstoken LRM-diermeel in de Hemwegcentrale te Amsterdam
10. Asbest in de bodem

11. Buitenlandexcursie commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001

12. Brandveiligheid en legionellapreventie accommodaties jeugdhulpverlening
Plan van aanpak Locaties AZC

1. In te stemmen met het plan van aanpak over de rol van de provincie bij de realisatie van AZC.

2. Met het COA overleg aan te gaan over de van provinciezijde in te zetten instrumenten, waarbij nader bezien wordt welke instrumenten nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken.
3. Het plan van aanpak aan de statencommissie ROB ter kennisgeving aan te bieden
Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO voor de bouw van een 2e bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, gemeente Uithoorn Het college besluit met betrekking tot het verzoek van de gemeente Uithoorn om een verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Hoofdweg 45-47, ten name van Kwekerij W. van Diemen B.V.:

1. tot weigering van de gevraagde verklaring van geen bezwaar;
2. een exemplaar van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van Uithoorn;

3. een afschrift van dit besluit te zenden aan aanvrager van de bouwvergunning.
Vergadering Stuurgroep Waddenprovincies 6 september 2001
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van de Stuurgroep Waddenprovincies van 6 september 2001;

2. Kennis te nemen van het "Beslisdocument en Initiatieven 4e Interregionale Waddenzeeconferentie Dokkum van 19-21 september" en hierop wijzigingen voor te stellen.

3. In beginsel in te stemmen met deelname aan Interwad vanaf 2003 en hierover bij de begroting van 2003 definitief te besluiten. Verdelingsvoorstel stimulering zorgvernieuwing GGZ
1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader van de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Holland 2001 (hierna te noemen de deelverordening);

2. conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. indien de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over dit verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;
4. alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op de hoogte te brengen;

5. de regiocommissies van die regio's waar sprake is van onderuitputting na deze besluitvorming te verzoeken met nieuwe subsidieaanvragen te komen;

6. voor de besluitvorming over verzoeken in het kader van de onderuitputting de gedeputeerde Zorg te machtigen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Uitbreiding supermarkt met een zestal winkelunits en een filiaal voor de Rabobank op het perceel Driemaster 3 te De Rijp, gemeente Graft-de Rijp

* Bouw van een paardenstal en kapschuur op de buitenplaats Ipenrode, gemeente Heemstede

* Oprichten van een paardenstal c.a. aan de Weg door de Bijlmermeer, Stadsdeel Amsterdam-Noord

* Bouw agrarisch bedrijfsgebouw, ondersteunend glas en een bedrijfswoning Rijperweg 16a te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel

* Bouwrijp maken van het terrein vande voormalige conservenfabriek t.b.v. de bouw van 7 woningen op de hoek
Dorpsstraat/Muggenburgerweg te Haringhuizen, gemeente Niedorp
* Bouw van een kantoorgebouw met parkeerdek aan de Huizermaatweg, gemeente Huizen

* Veranderen en vergroten van een bedrijfsgebouw aan de Olieweg 6 te Velsen-Noord, gemeente Velsen

* Bouw bedrijfspand aan de Comeniusstraat, gemeente Alkmaar (2001/26374)

* Bouw van 31 woningen aan de Torkruidstraat te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* De Edele Steen 2000, gemeente Anna Paulowna Heroverweging Awb inzake aanzegging bestuursdwang aan Van der Leede te Den Helder

Het college besluit:

1. Bezwaarde in bezwaar te ontvangen;

2. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover daarin is aangevoerd dat op dit moment niet kan worden gesproken over verdere milieuschade;

3. Het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren en
4. het bestreden besluit van 14 februari 2001 met kenmerk 2001-5318 te handhaven onder aanvulling van de motivering en met herstel van enkele onjuistheden.
Beslissing op bezwaar contrair aan het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake Kuipersdijk 18 te Enkhuizen

Het college besluit in afwijking van het advies van de Hoor- en adviescommissie bezwaarde niet in zijn bezwaar te ontvangen nu geen sprake is van een appellabel besluit.
Heroverweging inzake dwangsom Circuit Zandvoort

Het college besluit dat het heroverwegingsbesluit (na advies Hoor- en adviescommissie), waarbij de in eerste instantie aan de exploitante van het Circuit Zandvoort opgelegde last onder dwangsom - met enkele redactionele aanpassingen - in stand blijft.
Bijstoken LRM-diermeel in de Hemwegcentrale te Amsterdam

Het college besluit onder voorwaarden te gedogen (in concreto: toestaan zonder dat de benodigde Wet milieubeheervergunning van kracht is) dat in de Hemwegcentrale te Amsterdam LRM (dit is de afkorting vanlaag-risico-materiaal)-diermeel wordt bijgestookt tot uiterlijk 1 mei 2002.
Asbest in de bodem


1. GS besluit kennis te nemen van de notitie `Asbest in de bodem' van
7 maart 2001 als voorgenomen beleidsregel voor Noord-Holland voor het omgaan met asbestverontreinigingen in het kader van de Wet bodembescherming.

2. De notitie cf art. 3.4 Awb ter visie te leggen gedurende vier weken. Vervolgens de notitie vast te stellen door het College van GS. Tenslotte publicatie in de Staatscourant.
3. Indien de ter visielegging geen aanleiding geeft tot ingrijpende wijziging van de notitie machtigt GS de portefeuillehouder tot het vaststellen van de notitie.
Buitenlandexcursie commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001

Het college besluit in te stemmen met voorliggend programma en begroting voor de buitenlandexcursie (Engeland) van de Commissie Economie, Landbouw en Europa van 2 tot en met 5 oktober 2001. Brandveiligheid en legionellapreventie accommodaties jeugdhulpverlening

Het college besluit overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 6 november 2000 waarbij het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2001 tot en met 2004 is vastgesteld:

1. de MFO's jeugdhulpverlening er op te wijzen dat het gebruik van de accommodaties inzake brandveiligheid moet voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de gemeente waar de accommodatie gelegen is;

2. de MFO's jeugdhulpverlening erop te wijzen dat, gezien de FINH-middelen die de provincie heeft ingezet ter verbetering van de accommodaties jeugdhulpverlening en de inhaalslag die hiermee gemaakt is, van hen verwacht wordt dat zij zich maximaal zullen inspannen om aan hun verplichtingen in dit kader te voldoen;
3. de MFO's jeugdhulpverlening te verzoeken ons te informeren indien het gebruik van een accommodatie inzake brandveiligheid niet voldoet aan de vergunningsvoorwaarden van de gemeente waar de accommodatie gelegen is;

4. de MFO's jeugdhulpverlening er op te wijzen dat zij de wettelijke verplichting hebben om inzake hun leidingwaterinstallaties een risicoanalyse te laten uitvoeren en een beheersplan op te stellen;
5. in het kader van legionellapreventie een bijdrage in de kosten van de risicoanalyse beschikbaar te stellen aan MFO's jeugdhulpverlening;

6. de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening hiertoe te belasten tot een totaal bedrag van maximaal f 90.000,- ( 40.840,21).
M.Hoenson tel. (023) 514 4118 3
11

1, 2, 5
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 4, 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6, 7, 8, 9, 10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie