Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Juridische Nieuwsbrief Duitsland september 2001

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


- Juridische Nieuwsbrief Duitsland september 2001
Geachte dames en heren,

Wij informeren u bij deze over juridische ontwikkelingen in Duitsland die mogelijkerwijs van waarde kunnen zijn voor uw organisatie, uw leden en/of relaties.

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een kosteloze service van Anwaltskanzlei Strick en verschijnt maandelijks. Eerdere edities staan vermeld op onze website (www.strick.de/nieuwsbrief/).

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:


1. Liquideren van een Duitse dochteronderneming
2. Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

3. Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers
4. Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk
5. Rabattgesetz en Zugabeverordnung zijn afgeschaft
6. Links

7. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland
### 1. Liquideren van een Duitse dochteronderneming

Traditioneel is Anwaltskanzlei Strick sterk betrokken bij het oprichten van vestigingen in Duitsland. Jaarlijks begeleiden wij tussen de 50 en 100 Nederlandse bedrijven bij de keuze van de juiste rechtsvorm en het daaruit voortvloeiende oprichtingstraject. Niet altijd heeft de Duitse vestiging een eeuwig leven en moet deze geliquideerd worden. Dit proces vergt zeer veel Fingerspitzengefühl en een gedegen juridische begeleiding.

De arbeidsovereenkomsten moeten worden beëindigd en uiterlijk nu blijkt of er in het eerste enthousiasme (te) royale opzegtermijnen zijn overeengekomen. (Regelmatig zien wij contracten die pas per einde van een kwartaal of zelfs tegen het einde van een kalenderjaar kunnen worden beëindigd. Een duur verhaal dus.) Ook de huurcontracten moeten worden beëindigd, waarbij deze vaak voor een periode van vijf of tien jaar zonder tussentijdse mogelijkheid tot opzegging zijn afgesloten. Als de Nederlandse moedervennootschap (zoals zo vaak) een patronaatsverklaring heeft afgegeven, helpt ook geen overweging richting een faillissement om onder de langlopende verplichting uit te komen. Denk ook aan leasecontracten voor auto's. De tussentijdse beëindiging van een dergelijk contract leidt tot zeer hoge kosten. Een gouden situatie voor de leasingmaatschappij. Wellicht is het vele malen goedkoper de contracten naar de Nederlandse moeder over te hevelen of een medewerker een financiële vergoeding te betalen als hij de overeenkomst overneemt. Uiteindelijk zal er een "due diligence" binnen de eigen onderneming moeten plaatsvinden om alle posities te vinden die moeten worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat dit subtiel moet gebeuren zolang men nog going concern is en de beslissing nog niet bij de medewerkers bekend is.

### 2. Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

De controledienst van de Bundesversicherungsanstalt heeft medegedeeld dat premies voor sociale verzekeringen nu ook over (ten onrechte) niet betaalde, dus fictieve loon(bestanddelen), zullen worden geheven. Tot nu toe werden premies slechts over het daadwerkelijk uitbetaalde loon geheven.

In de toekomst zal over het theoretisch verschuldigde loon worden geheven. Er zal getoetst worden of het loon conform de geldende CAO is betaald. Heeft de werkgever minder dan het CAO-loon betaald, zal de premie met terugwerkende kracht over het fictief verschuldigde loon worden geheven. De verjaringstermijn bedraagt vier jaren (indien bewust te weinig premies zijn betaald, zelfs 30 jaren). Omdat de werkgever het werknemersaandeel bij de werknemer slechts over een periode van drie maanden kan terugvorderen (en dat ook slechts uit lopend salaris) moet de werkgever voor het overige de algehele premie voor zijn rekening nemen. Een duur verhaal dus. Bijzondere problemen doen zich voor bij de zogenaamde 630 DM-krachten. Door fictieve toerekening van CAO bepalingen en op basis van de anti-discriminatie uitspraak van het Europese Hof, waarin besloten is dat ook de deeltijdwerknemer rechten op bijvoorbeeld algemeen toegekende gratificaties (zoals kerstgratificatie) heeft, kan de drempelwaarde van 630 DM worden overschreden. Dit heeft tot gevolg dat de "geringfügig Beschäftigte" (met terugwerkende kracht) wordt beschouwd als "normale", volledig premieplichtige werknemer. De nabetalingen zullen legio zijn. Omdat de Duitse fiscus het wel "leuker" kan maken, vindt hij dit allemaal een bijzonder goed idee en vervalt in voorkomende gevallen de "belastingvrijheid" (met terugwerkende kracht). In het verleden door de fiscus verstrekte vrijstellingsbescheiden worden als niet bindend beschouwd. (Een eerste, niet afgesloten analyse van de problematiek doet de gedachte opkomen, dat een oplossing wellicht zou kunnen zijn de contracten met de 630 DM krachten zo aan te passen, dat het overeengekomen loon wordt begrepen als zijnde inclusief een maandelijkse vooruitbetaling op gratificaties etc., waarbij aangemerkt dient te worden dat een werknemer niet met rechtswerking voor het verleden van CAO-rechten afstand kan doen).

### 3. Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers.

Ondanks de verregaande consequenties van de nieuwe transportwetgeving voor de verladers/opdrachtgevers loopt men noch in Duitsland noch in Nederland storm tegen deze regeling. De toekomstige boetes zullen daar wel verandering in brengen. (zie ook extra nieuwsbrief www.strick.de/bekijken/nl/index.html)

### 4. Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk

Veel ondernemers denken over verplaatsing van hun bedrijf naar Duitsland. De Nederlandse inflatie loopt uit de hand, de loonkosten stijgen en het in het verleden opgebouwde concurrentievoordeel m.b.t. Duitsland bestaat niet meer (bron DNB jaarverslag 2000 pag 109-110). Tot overmaat van onzekerheid speculeert DNB over de gevolgen van het dalen van de huizenprijzen m.b.t. het Nederlandse stelsel van banken (het zal wel goed aflopen).
Tijd om richting Duitsland te kijken waar de economische welvaart in de laatste jaren minder snel groeide, de huizenprijzen 40% onder het Nederlandse niveau liggen en bedrijventerreinen groot en goedkoop zijn (vanaf 45,- DM/m²). Loont een dergelijke overweging voor de ondernemer? Zoals reeds eerder bericht is de Duitse vennootschapsbelasting verlaagd naar 25% (vergeet echter de Gewerbesteuer t.h.v. ca. 13% niet). En de ondernemer zelf: bij een inkomen van 300.000,00 DM betaalt hij op het moment 112.000,00 DM inkomstenbelasting incl. Solidariteitstoeslag. Vanaf 2005 zal de belastingdruk bij een inkomen van 300.000,00 DM "slechts" 100.000,- DM bedragen. Meer weten: www.bundesfinanzministerium.de/fach/steuerber/start.htm hier kunt u de eventuele belastingdruk zelf gemakkelijk berekenen. N.B. Wij richten p.a. tussen de 50 en 100 dochtervennootschappen op in Duitsland voor het Nederlandse bedrijfsleven.

### 5. Rabattgesetz en Zugabeverordnung zijn afgeschaft

Het Rabattgesetz van 1933 verbiedt in het wezenlijke de verlening van kortingen aan consumenten bij een contante betaling, indien deze korting meer dan 3 procent bedraagt. De Zugabeverordnung van 1932 verbiedt principieel het aanbieden of het geven van gratis toegiften in het handelsverkeer. In beperkte mate, zoals bijvoorbeeld bij reclameartikelen, zijn uitzonderingen voorzien. Deze bepalingen zijn nu vervallen. De gerechtvaardigde belangen van de consument en concurrent worden echter verder door de wet op oneerlijke concurrentie, de wet op concurrentiebeperkingen en de verordening voor prijsaanduiding gehandhaafd.

### 6. Links

In het zakelijke leven kom je nogal regelmatig woorden tegen die door een ieder verschillend worden gebruikt. Deze spraakverwarring leidt onherroepelijk tot juridische problemen. De Nederlandsche Bank maakt een einde aan de verwarring op financieel gebied en geeft een toelichting op een groot aantal regelmatig voorkomende woorden: www.dnb.nl/woordenlijst/index.htm

Een overzicht (Gesamtliste) van alle Duitse federale wetsteksten die op de websites van de verschillende ministeries gepubliceerd zijn, vindt u onder: jurcom5.juris.de/bundesrecht/GESAMT_index.html

Wilt u de ontwikkeling van de Duitse wetgeving m.b.t. wetsinitiatieven op de voet volgen, de stand van de wetgevingsprocedure per onderwerp, de "kamer"stukken, de handelende personen of wenst u gedetailleerd de protocollen van een zitting van de bondsdag te bestuderen. Dat kan allemaal via: dip.bundestag.de/cgi-bin/dipwww_nofr?a=newuser&c=/usr7/goldop&d=www.dia.bt/DIA&e=/bt_st3kad&f=us

### 7. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland.

Dit najaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie:


01-10-2001 Nederlands Duitse Cultuurverschillen (inleiding, rollenspel) 04-10-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 09-10-2001 Afzetkanalen in Duitsland: vinden van de juiste partner / contracten met handelsagenten, handelsvertegenwoordigers, distributiepartners * 10-10-2001 Het kopen van een agrarische onderneming in Duitsland (zoeken, vinden, financieren, belastingen, subsidies) * 11-10-2001 Het oprichten van een bedrijf in Duitsland (eenmanszaak, GbR, OHG, KG en uitvoerig de GmbH) * 16-10-2001 Arbeidsrecht in Duitsland & salary split & sociale verzekering * 18-10-2001 Fiscaliteiten in Duitsland (fiscale helicopterview) 23-10-2001 De GmbH in crisistijden / Liquidatie van Duitse dochteronderneming * 25-10-2001 Duitse contracten en algemene voorwaarden * 30-10-2001 Een Duitse boekhouding (inleiding & praktijkoefeningen) * 06-11-2001 Merkenrecht in Duitsland (aanmelding, prioriteiten, bescherming, kosten) *
08-11-2001 Incasseren van vorderingen in Duitsland * 12-11-2001 Voorkomen van incasso in Duitsland, (strategie, informatiemiddelen, beoordelingscriteria) * 13-11-2001 Het afgeven van bankgaranties en borgstellingen in Duitsland 15-11-2001 Factureren met BTW, Ust of 0-factuur * 20-11-2001 Beëindiging van agentuurovereenkomsten (strategie, risico's, kosten) * 22-11-2001 Duitse medewerkers voor uw Nederlandse bedrijf (zoeken, vinden, sociale zekerheid, werken in Nederland) * 27-11-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 27-11-2001 Een Duitse boekhouding (werkzaamheden jaarafsluiting) * 29-11-2001 Nederlands Duitse Cultuurverschillen (inleiding en rollenspel) 04-12-2001 Bankieren en financieren in Duitsland 06-12-2001 Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer * 11-12-2001 Terugkomdag Nederlands Duitse Businessacademie (nieuwe ontwikkelingen in Duitsland / wat u altijd nog wilde vragen) *

Special Masterclass Duitsland *

Meer informatie over de Nederlands Duitse Businessacademie tel. 0049 (0) 2821 77570 of www.businessacademie.de

Op onze website (www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd.

In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops:


* 25 oktober 2001
Nederlandse Duitse Cultuurverschillen - Exportdag Kamer van Koophandel - Provinciehuis te Arnhem
Spreker: Peter Strick

Bovenstaande nieuwsbrief is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

Tot slot nog even het volgende.

# Anwaltskanzlei Strick is op zoek naar een c o m m u n i c a t i e m a n a g e r. U kunt deze vacature bekijken onder de rubriek solliciteren op www.strick.de/bekijken/nl/index.html

# Weet u anderen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door!

# Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar Anwaltskanzlei Strick leidende verwijzingen (www.strick.de) in deze informatie.

# Anwaltskanzlei Strick
De expertise van Anwaltskanzlei Strick heeft zich ontwikkeld op de gebieden waarin exporterende Nederlandse ondernemers advies wensen. Door de jarenlange ervaring met het Nederlandse bedrijfsleven, zijn wij in staat om juridische ondersteuning te verlenen op zeer uiteenlopend terrein:

Oprichten van vennootschappen / Bedrijfsoprichting www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#vennootschappen

Sluiten van contracten en overeenkomsten
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten

Arbeidsrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#arbeidsrecht

Bouwrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#bouwrecht

Incasso en Kredietmanagement
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#incasso

Transport- en verkeersrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#transportrecht

Intellectueel eigendom en merkenrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#merkenrecht

Met vriendelijke groeten,

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: (kanzlei@strick.de)
internet: www.strick.de

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie