Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Juridische Nieuwsbrief Duitsland september 2001

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


- Juridische Nieuwsbrief Duitsland september 2001
Geachte dames en heren,

Wij informeren u bij deze over juridische ontwikkelingen in Duitsland die mogelijkerwijs van waarde kunnen zijn voor uw organisatie, uw leden en/of relaties.

De Juridische Nieuwsbrief Duitsland is een kosteloze service van Anwaltskanzlei Strick en verschijnt maandelijks. Eerdere edities staan vermeld op onze website (www.strick.de/nieuwsbrief/).

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:


1. Liquideren van een Duitse dochteronderneming
2. Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

3. Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers
4. Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk
5. Rabattgesetz en Zugabeverordnung zijn afgeschaft
6. Links

7. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland
### 1. Liquideren van een Duitse dochteronderneming

Traditioneel is Anwaltskanzlei Strick sterk betrokken bij het oprichten van vestigingen in Duitsland. Jaarlijks begeleiden wij tussen de 50 en 100 Nederlandse bedrijven bij de keuze van de juiste rechtsvorm en het daaruit voortvloeiende oprichtingstraject. Niet altijd heeft de Duitse vestiging een eeuwig leven en moet deze geliquideerd worden. Dit proces vergt zeer veel Fingerspitzengefühl en een gedegen juridische begeleiding.

De arbeidsovereenkomsten moeten worden beëindigd en uiterlijk nu blijkt of er in het eerste enthousiasme (te) royale opzegtermijnen zijn overeengekomen. (Regelmatig zien wij contracten die pas per einde van een kwartaal of zelfs tegen het einde van een kalenderjaar kunnen worden beëindigd. Een duur verhaal dus.) Ook de huurcontracten moeten worden beëindigd, waarbij deze vaak voor een periode van vijf of tien jaar zonder tussentijdse mogelijkheid tot opzegging zijn afgesloten. Als de Nederlandse moedervennootschap (zoals zo vaak) een patronaatsverklaring heeft afgegeven, helpt ook geen overweging richting een faillissement om onder de langlopende verplichting uit te komen. Denk ook aan leasecontracten voor auto's. De tussentijdse beëindiging van een dergelijk contract leidt tot zeer hoge kosten. Een gouden situatie voor de leasingmaatschappij. Wellicht is het vele malen goedkoper de contracten naar de Nederlandse moeder over te hevelen of een medewerker een financiële vergoeding te betalen als hij de overeenkomst overneemt. Uiteindelijk zal er een "due diligence" binnen de eigen onderneming moeten plaatsvinden om alle posities te vinden die moeten worden afgewikkeld. Het spreekt voor zich dat dit subtiel moet gebeuren zolang men nog going concern is en de beslissing nog niet bij de medewerkers bekend is.

### 2. Belangrijke verandering berekeningsgrondslag sociale lasten (een must voor een ieder met personeel op de Duitse loonlijst)

De controledienst van de Bundesversicherungsanstalt heeft medegedeeld dat premies voor sociale verzekeringen nu ook over (ten onrechte) niet betaalde, dus fictieve loon(bestanddelen), zullen worden geheven. Tot nu toe werden premies slechts over het daadwerkelijk uitbetaalde loon geheven.

In de toekomst zal over het theoretisch verschuldigde loon worden geheven. Er zal getoetst worden of het loon conform de geldende CAO is betaald. Heeft de werkgever minder dan het CAO-loon betaald, zal de premie met terugwerkende kracht over het fictief verschuldigde loon worden geheven. De verjaringstermijn bedraagt vier jaren (indien bewust te weinig premies zijn betaald, zelfs 30 jaren). Omdat de werkgever het werknemersaandeel bij de werknemer slechts over een periode van drie maanden kan terugvorderen (en dat ook slechts uit lopend salaris) moet de werkgever voor het overige de algehele premie voor zijn rekening nemen. Een duur verhaal dus. Bijzondere problemen doen zich voor bij de zogenaamde 630 DM-krachten. Door fictieve toerekening van CAO bepalingen en op basis van de anti-discriminatie uitspraak van het Europese Hof, waarin besloten is dat ook de deeltijdwerknemer rechten op bijvoorbeeld algemeen toegekende gratificaties (zoals kerstgratificatie) heeft, kan de drempelwaarde van 630 DM worden overschreden. Dit heeft tot gevolg dat de "geringfügig Beschäftigte" (met terugwerkende kracht) wordt beschouwd als "normale", volledig premieplichtige werknemer. De nabetalingen zullen legio zijn. Omdat de Duitse fiscus het wel "leuker" kan maken, vindt hij dit allemaal een bijzonder goed idee en vervalt in voorkomende gevallen de "belastingvrijheid" (met terugwerkende kracht). In het verleden door de fiscus verstrekte vrijstellingsbescheiden worden als niet bindend beschouwd. (Een eerste, niet afgesloten analyse van de problematiek doet de gedachte opkomen, dat een oplossing wellicht zou kunnen zijn de contracten met de 630 DM krachten zo aan te passen, dat het overeengekomen loon wordt begrepen als zijnde inclusief een maandelijkse vooruitbetaling op gratificaties etc., waarbij aangemerkt dient te worden dat een werknemer niet met rechtswerking voor het verleden van CAO-rechten afstand kan doen).

### 3. Drastische gevolgen geplande wetgeving transportsector raken ook opdrachtgevers.

Ondanks de verregaande consequenties van de nieuwe transportwetgeving voor de verladers/opdrachtgevers loopt men noch in Duitsland noch in Nederland storm tegen deze regeling. De toekomstige boetes zullen daar wel verandering in brengen. (zie ook extra nieuwsbrief www.strick.de/bekijken/nl/index.html)

### 4. Inkomstenbelasting in Duitsland zeer aantrekkelijk

Veel ondernemers denken over verplaatsing van hun bedrijf naar Duitsland. De Nederlandse inflatie loopt uit de hand, de loonkosten stijgen en het in het verleden opgebouwde concurrentievoordeel m.b.t. Duitsland bestaat niet meer (bron DNB jaarverslag 2000 pag 109-110). Tot overmaat van onzekerheid speculeert DNB over de gevolgen van het dalen van de huizenprijzen m.b.t. het Nederlandse stelsel van banken (het zal wel goed aflopen).
Tijd om richting Duitsland te kijken waar de economische welvaart in de laatste jaren minder snel groeide, de huizenprijzen 40% onder het Nederlandse niveau liggen en bedrijventerreinen groot en goedkoop zijn (vanaf 45,- DM/m²). Loont een dergelijke overweging voor de ondernemer? Zoals reeds eerder bericht is de Duitse vennootschapsbelasting verlaagd naar 25% (vergeet echter de Gewerbesteuer t.h.v. ca. 13% niet). En de ondernemer zelf: bij een inkomen van 300.000,00 DM betaalt hij op het moment 112.000,00 DM inkomstenbelasting incl. Solidariteitstoeslag. Vanaf 2005 zal de belastingdruk bij een inkomen van 300.000,00 DM "slechts" 100.000,- DM bedragen. Meer weten: www.bundesfinanzministerium.de/fach/steuerber/start.htm hier kunt u de eventuele belastingdruk zelf gemakkelijk berekenen. N.B. Wij richten p.a. tussen de 50 en 100 dochtervennootschappen op in Duitsland voor het Nederlandse bedrijfsleven.

### 5. Rabattgesetz en Zugabeverordnung zijn afgeschaft

Het Rabattgesetz van 1933 verbiedt in het wezenlijke de verlening van kortingen aan consumenten bij een contante betaling, indien deze korting meer dan 3 procent bedraagt. De Zugabeverordnung van 1932 verbiedt principieel het aanbieden of het geven van gratis toegiften in het handelsverkeer. In beperkte mate, zoals bijvoorbeeld bij reclameartikelen, zijn uitzonderingen voorzien. Deze bepalingen zijn nu vervallen. De gerechtvaardigde belangen van de consument en concurrent worden echter verder door de wet op oneerlijke concurrentie, de wet op concurrentiebeperkingen en de verordening voor prijsaanduiding gehandhaafd.

### 6. Links

In het zakelijke leven kom je nogal regelmatig woorden tegen die door een ieder verschillend worden gebruikt. Deze spraakverwarring leidt onherroepelijk tot juridische problemen. De Nederlandsche Bank maakt een einde aan de verwarring op financieel gebied en geeft een toelichting op een groot aantal regelmatig voorkomende woorden: www.dnb.nl/woordenlijst/index.htm

Een overzicht (Gesamtliste) van alle Duitse federale wetsteksten die op de websites van de verschillende ministeries gepubliceerd zijn, vindt u onder: jurcom5.juris.de/bundesrecht/GESAMT_index.html

Wilt u de ontwikkeling van de Duitse wetgeving m.b.t. wetsinitiatieven op de voet volgen, de stand van de wetgevingsprocedure per onderwerp, de "kamer"stukken, de handelende personen of wenst u gedetailleerd de protocollen van een zitting van de bondsdag te bestuderen. Dat kan allemaal via: dip.bundestag.de/cgi-bin/dipwww_nofr?a=newuser&c=/usr7/goldop&d=www.dia.bt/DIA&e=/bt_st3kad&f=us

### 7. Lezingen en workshops over zakendoen in Duitsland.

Dit najaar leveren medewerkers van ons kantoor een bijdrage aan onderstaande met een ster (*) aangegeven lezingen en workshops aan de Nederlandse Duitse Businessacademie:


01-10-2001 Nederlands Duitse Cultuurverschillen (inleiding, rollenspel) 04-10-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 09-10-2001 Afzetkanalen in Duitsland: vinden van de juiste partner / contracten met handelsagenten, handelsvertegenwoordigers, distributiepartners * 10-10-2001 Het kopen van een agrarische onderneming in Duitsland (zoeken, vinden, financieren, belastingen, subsidies) * 11-10-2001 Het oprichten van een bedrijf in Duitsland (eenmanszaak, GbR, OHG, KG en uitvoerig de GmbH) * 16-10-2001 Arbeidsrecht in Duitsland & salary split & sociale verzekering * 18-10-2001 Fiscaliteiten in Duitsland (fiscale helicopterview) 23-10-2001 De GmbH in crisistijden / Liquidatie van Duitse dochteronderneming * 25-10-2001 Duitse contracten en algemene voorwaarden * 30-10-2001 Een Duitse boekhouding (inleiding & praktijkoefeningen) * 06-11-2001 Merkenrecht in Duitsland (aanmelding, prioriteiten, bescherming, kosten) *
08-11-2001 Incasseren van vorderingen in Duitsland * 12-11-2001 Voorkomen van incasso in Duitsland, (strategie, informatiemiddelen, beoordelingscriteria) * 13-11-2001 Het afgeven van bankgaranties en borgstellingen in Duitsland 15-11-2001 Factureren met BTW, Ust of 0-factuur * 20-11-2001 Beëindiging van agentuurovereenkomsten (strategie, risico's, kosten) * 22-11-2001 Duitse medewerkers voor uw Nederlandse bedrijf (zoeken, vinden, sociale zekerheid, werken in Nederland) * 27-11-2001 Zakendoen in Duitsland (juridische helicopterview) * 27-11-2001 Een Duitse boekhouding (werkzaamheden jaarafsluiting) * 29-11-2001 Nederlands Duitse Cultuurverschillen (inleiding en rollenspel) 04-12-2001 Bankieren en financieren in Duitsland 06-12-2001 Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer * 11-12-2001 Terugkomdag Nederlands Duitse Businessacademie (nieuwe ontwikkelingen in Duitsland / wat u altijd nog wilde vragen) *

Special Masterclass Duitsland *

Meer informatie over de Nederlands Duitse Businessacademie tel. 0049 (0) 2821 77570 of www.businessacademie.de

Op onze website (www.strick.de) staat een overzicht (1992-2001) van lezingen en seminars waaraan advocaten van ons kantoor een bijdrage hebben geleverd.

In de komende maanden zullen medewerkers van ons kantoor een bijdrage leveren aan onderstaande lezingen en workshops:


* 25 oktober 2001
Nederlandse Duitse Cultuurverschillen - Exportdag Kamer van Koophandel - Provinciehuis te Arnhem
Spreker: Peter Strick

Bovenstaande nieuwsbrief is een initiatief van Anwaltskanzlei Strick (www.strick.de) en verschijnt maandelijks.

Tot slot nog even het volgende.

# Anwaltskanzlei Strick is op zoek naar een c o m m u n i c a t i e m a n a g e r. U kunt deze vacature bekijken onder de rubriek solliciteren op www.strick.de/bekijken/nl/index.html

# Weet u anderen die geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust door!

# Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze nieuwsbrief is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar Anwaltskanzlei Strick leidende verwijzingen (www.strick.de) in deze informatie.

# Anwaltskanzlei Strick
De expertise van Anwaltskanzlei Strick heeft zich ontwikkeld op de gebieden waarin exporterende Nederlandse ondernemers advies wensen. Door de jarenlange ervaring met het Nederlandse bedrijfsleven, zijn wij in staat om juridische ondersteuning te verlenen op zeer uiteenlopend terrein:

Oprichten van vennootschappen / Bedrijfsoprichting www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#vennootschappen

Sluiten van contracten en overeenkomsten
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#overeenkomsten

Arbeidsrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#arbeidsrecht

Bouwrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#bouwrecht

Incasso en Kredietmanagement
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#incasso

Transport- en verkeersrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#transportrecht

Intellectueel eigendom en merkenrecht
www.strick.de/bekijken/nl/nlexpertise.cfm#merkenrecht

Met vriendelijke groeten,

Anwaltskanzlei Strick
Siemensstrasse 31
47533 Kleve
Duitsland
tel. 0049 2821 72220
fax. 0049 2821 722244
e-mail: (kanzlei@strick.de)
internet: www.strick.de

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...