Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister De Vries bij opening nieuw gebouw ROI

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister De Vries ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Rijks Opleidings Instituut

Een toespraak bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst

5 september 2001

Dames en heren,
Toen het ROI werd verzelfstandigd, was het verlaten van het toenmalige gebouw aan de Raamweg één van de eerste dingen die de directie deed. De directie vond dat gebouw in meerdere opzichten een maatje te groot. Een te zware last voor een bedrijf dat zijn plek moest gaan verwerven in een concurrerende markt. Al de energie en het geld waren nodig om te investeren in goede producten, een goede marktpositie en tevreden klanten. Ik sta hier nu - als klant - van een veelzijdig bedrijf. Met als core-business: het professionaliseren van ambtenaren door hen op te leiden. Want ambtenaar zijn is een vak. Je kunt het leren door kennis en ervaring op te doen. Kwaliteiten als integriteit, loyaliteit en betrouwbaarheid staan voorop. Competenties als omgevingsbewust, netwerkvaardig en samenwerkingsgericht, staan al lang buiten kijf.
De eisen die aan het ambtelijk functioneren worden gesteld, zijn aan flinke veranderingen onderhevig. De ambtenaar van vandaag de dag heeft te maken met snelle maatschappelijke ontwikkelingen die de aard en omgeving van zijn of haar werk in hoge mate beïnvloeden. Ik noem u alleen maar de internationalisering en de ICT-ontwikkelingen.
Minstens zo van invloed zijn de veranderingen binnen de overheid. Grenzen binnen en tussen overheden vervagen. De netwerksamenleving laat zich niet meer vangen in bureaucratische organisaties en systemen, en er ontstaan dus geheel andere werkverbanden. Dat vraagt om aanpassing van werkwijzen, van verantwoordelijkheden en van onderlinge communicatie.
Het zijn ontwikkelingen die de nodige veranderingen met zich mee zullen brengen voor ambtenaren en het ambtenaarsvak, én daarmee voor het functioneren van de overheid.
In mijn optiek zijn alleen lerende mensen in een lerende organisatie in staat om de kwaliteit en het innovatief vermogen van de overheid te laten groeien. Van alle ambtenaren - van onervaren tot gepokt en gemazeld in het vak - vraagt dit om een continue aandacht voor de eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot hun werk. Hun persoonlijke inzet is essentieel voor een goed functioneren van de ambtelijke organisatie. Maar daarmee zijn we er niet. Voor dat functioneren is tevens een gedegen kennis van het vak, zowel theoretisch als praktisch, van groot belang. In die opleidingsbehoefte weet het ROI met uiteenlopende training- en leertrajecten te voorzien. Dat aanbod moet aansluiten bij eigen wensen en behoeften van klanten, zoals u en ik. De professionalisering van het ambtenaarsvak moet volgens mij ook rijksbreed worden opgepakt. Die taak om een rijksbreed leerbeleid neer te zetten is - na de verzelfstandiging van het ROI - onderbelicht gebleven.
Dat is niet goed. Niet voor ons, maar ook niet voor de marktaanbieders.
Er is een noodzaak om te investeren in leren in een rijksbreed verband: zowel voor de top, het middenkader als de instroom. Samen met het ROI en andere instituten ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu een visie op investeren in leren bij het Rijk.
Het resultaat zal zijn dat er activiteiten worden ontplooid - virtueel en reëel - die als bouwstenen kunnen dienen voor een omgeving waarin niet alleen mensen zich ontwikkelen, maar die ook een impuls zullen zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en de ambtelijke professie als zodanig.
Dames en Heren, geachte aanwezigen,
Naast aandacht voor opleiding wordt er ook langs andere wegen in de ambtenaren geïnvesteerd. Een aantrekkelijk werkklimaat en flexibele arbeidsomstandigheden zijn daarbij kernbegrippen. Vandaag is het overleg van start gegaan over de
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst (CAO) voor de sector Rijk, die vanaf 1 oktober 2001 van kracht moet worden. Zoals gebruikelijk heb ik, in mijn rol als werkgever, dan ook vandaag aan de bonden mijn inzet hiervoor bekend gemaakt. Ik zal kort een aantal van deze voorstellen noemen.
Ten eerste stel ik een modernisering van het beloningsstelsel voor. Dit is momenteel vastgelegd in schalen en periodieken. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60 % van het personeel op het maximum van de schaal zit. Daarnaast biedt het stelsel onvoldoende mogelijkheden voor individuele beloning. Ik stel dan ook voor alleen het minimum en maximum in de schaal vast te leggen en voor het overige de groei in de schaal te laten afhangen van de ontwikkeling van de medewerker.
Een ander belangrijk voorstel is de verlenging van de werkweek van 36 uur naar maximaal 40 uur per week. Dit kan op basis van vrijwilligheid, waarbij ook alle bijbehorende arbeidsgerelateerde aanspraken zoals salaris, sociale uitkeringen en pensioen worden meegenomen. Met het langer laten werken van het zittende personeel zal de spanning op de arbeidsmarkt aanzienlijk kunnen verminderen. In het verlengde hiervan stel ik voor om ook ouderen die de FPU-leeftijd reeds hebben bereikt jaarlijks een bonus te geven van f 1000 (454 Euro). Hoewel ik mij realiseer dat een dergelijke bonus niet de doorslag zal geven bij de keuze van mensen al dan niet langer door te werken, wil ik hiermee blijk geven van waardering voor mensen die besluiten dat wel te doen. Tot slot, en natuurlijk niet onbelangrijk, is de inkomensontwikkeling van de ambtenaren. Hieraan wil ik een langere looptijd van de nieuwe CAO koppelen, namelijk van 1 oktober 2001 tot en met het jaar 2004. Daarbij stel ik voor het inkomen in deze periode met in totaal 9,5% te verhogen op een nog nader te bepalen wijze en datum.
Ik hoop dat ik met de bonden tot passende afspraken kan komen, waardoor we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van de sector Rijk. Alle beweging binnen de overheid daargelaten, mogen wij niet vergeten waarvoor wij vandaag bij elkaar zijn: de opening van het nieuwe gebouw van het ROI. Het gebouw is een symbool van de plek die het ROI voor zichzelf heeft weten te creëren sinds haar verzelfstandiging. Het biedt een nieuw perspectief. Het is een gebouw dat past bij de eisen die gesteld worden aan een moderne leeromgeving en dat bovendien een prachtige locatie heeft hier in het centrum van de politiek-ambtelijke wereld.
Een gebouw dat past bij een zelfstandige, bloeiende onderneming. Ik open dit gebouw dan ook met veel genoegen. Moge het velen onderdak bieden die begerig zijn hun talenten verder te ontwikkelen.
Ik dank u wel.

NB alleen de gesproken tekst geldt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie