Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA wil vogel- en habitatrichtlijn in Nederlandse wet

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

Den Haag, 5 september 2001

PvdA-FRACTIE STELT INGEBREKESTELLING DOOR EU VAN NATUURCOMPENSATIEPROGRAMMA WESTERSCHELDE AAN DE ORDE

Onlangs is bekend geworden dat Nederland een officiële ingebrekestelling van de zijde van de Europese Commissie heeft ontvangen. Hierin wordt gesteld dat Nederland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het wegens de verdieping van de Westerschelde te verwachten verlies aan buitendijkse natuurwaarden te compenseren. De Europese Unie is van mening dat het natuurcompensatieprogramma onvoldoende is, met name buitendijks. De uitvoering van het buitendijks compensatieprogramma door Rijkswaterstaat stagneert ook volkomen.

De PvdA bepleit additionele compensatieprojecten op te zetten en op korte termijn uit te voeren. Daarnaast zal voor dat er tot verdere verdieping wordt besloten eerst het huidige verdiepings- en natuurcompensatieprogramma goed geëvalueerd moeten worden. De PvdA-kamerleden Eppo Bolhuis en Gerrit Schoenmakers hebben aan de Kamercommissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor Verkeer en Waterstaat gevraagd om de desbetreffende bewindslieden opheldering te laten verschaffen (zie hierna). Dit ook omdat de betrokken documenten tot nu toe geheim worden gehouden.

Het is in korte tijd reeds de derde maal dat Nederland inzake de naleving van de Vogel- en Habitatrichtlijn op de vingers wordt getikt. Dat was ook reeds het geval bij het kievitseieren zoeken en de bescherming van de hamster. Woordvoerder natuurbeheer Eppo Bolhuis is van mening dat het hoog tijd is dat de regering haar Europees rechtelijke verplichtingen gaat nakomen. De gedachte die bij veel instanties nog leeft dat men zelf in Nederland wel kan uitmaken wat er moet gebeuren bij aantasting van natuurwaarden, is in strijd met de regels. De implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving dient nu met de grootste spoed te worden geregeld.

Voor meer informatie: Eppo Bolhuis 06-51 32 71 42 of Gerrit Schoenmakers 070-318 2796
Aan de voorzitters van de Vaste Kamercommissies voor LNV en Verkeer en Waterstaat

Den Haag, 4 september 2001

Betreft: Ingebrekestelling Nederland bij natuurcompensatieprogramma verdieping Westerschelde

Blijkens een bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant dd. 27 augustus jl. heeft Nederland van de Europese Commissie een officiële ingebrekestelling ontvangen waarin gesteld wordt dat Nederland onvoldoende maatregelen heeft genomen om het als gevolg van de verdieping te verwachten verlies aan buitendijkse natuurwaarden te compenseren. Op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn is de Nederlandse regering daartoe verplicht. In het bericht wordt gesteld dat met Staatssecretaris De Vries overleg gaande is over een aanvullende lijst van projecten voor het
natuurcompensatieprogramma.

Gaarne zouden wij u willen verzoeken de betrokken staatssecretarissen te vragen in deze de Kamercommissies te informeren. Vragen die bij ons leven zijn onder meer de volgende:

1. Is het bericht in de PZC juist dat Nederland in gebreke is gesteld? Kunnen de betrokken documenten aan de Kamercommissies ter beschikking worden gesteld?
2. Welke maatregelen worden getroffen om het natuurcompensatieprogramma alsnog te laten voldoen aan de eisen van de Europese Commissie? Worden de kosten van deze additionele maatregelen gedragen door de Belgische Staat, als de beneficiant van de verdieping?
3. Is de regering bereid voordat over een verdere verdieping wordt gesproken evaluatieonderzoeken uit te (laten) voeren naar de effecten van de huidige verdieping?
4. Zo ja, wanneer verwacht zij deze onderzoeken aan de Kamer te kunnen toezenden?
5. Is het juist dat thans reeds op ambtelijk niveau overleg wordt gevoerd over een verdere verdieping?
6. Welke structurele maatregelen worden door de regering getroffen teneinde te voorkomen dat zij ook in de toekomst keer op keer door de Europese Commissie wegens overtreding van de Vogel- en/of Habitatrichtlijn in gebreke wordt gesteld? (zie bijvoorbeeld recent ook de hamsterproblematiek in Limburg).

Hoogachtend,

Tweede-Kamerfractie PvdA

Eppo Bolhuis

Gerrit Schoenmakers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie