Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Massale opkomst bij inspraakavond Toekomstvisie Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen

Nieuws

Massale opkomst bij inspraakavond Toekomstvisie

De op 19 juni gehouden inspraakavond over de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Samen leven in de Vitale Stad is massaal bezocht. Een betrokken publiek bracht zijn mening over de toekomstvisie over het voetlicht. Irritaties, emoties, aanvullingen en afwijzingen, en ook goede raad aan het college, volgden elkaar in de loop van de avond op. Een toekomstvisie voor Amstelveen ontwikkelen roept blijkbaar emotie en spanning op. En dat is maar goed ook, vond burgemeester Kamphuis mede namens de aanwezige leden van het college. Hier een korte impressie van de inspraakavond. Het officiële verslag volgt later als bijlage bij de raadsvoorstel Toekomstvisie 2020+: Samen Leven in de Vitale Stad.

Burgemeester Kamphuis toonde zich zowel bij de start als bij het slot van de inspraakavond verheugd over de grote opkomst. Hij benadrukte nog eens, dat deze avond niet de grote finale betekent, als het gaat om de toekomst van Amstelveen. De toekomstvisie is bedoeld als leidraad voor het schrijven van meer concrete plannen. Plannen met details waarbij opnieuw de Amstelveense samenleving betrokken zal worden. 'Opnieuw zijn zegje kan doen.' Plannen waarvoor de trefwoorden van de toekomstvisie in algemene zin evenzeer zullen gelden. 'Samen leven in de vitale stad wil zeggen: aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit, pluriformiteit, veiligheid, bereikbaarheid en een regionale inbedding', zei Kamphuis.

Nieuwe tram-/metrolijn uit den boze
De eerste inspreker van de avond ging van start met een onderwerp, dat het eerste uur de gemoederen danig bezig zou houden. Het betrof de in de nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+: Samen Leven in de Vitale Stad gedane suggestie om aan de westkant van Amstelveen een nieuwe openbaar vervoersverbinding aan te leggen, waarvoor gedeeltelijk het tracé van het bestaande oude spoorlijntje gebruikt zou kunnen worden. De inspreker wees erop, en na hem volgden er meer insprekers, dat hier sprake is van een ongewenste ontwikkeling, die gedeeltelijk ook in tegenspraak is met andere uitgangspunten van de toekomstvisie. Een tramlijn aan de westkant trekt volgens hen criminaliteit aan, doet een ongewenst beslag op de bestaande groene ruimte, heft een prachtige noord-zuid fietsverbinding op, zorgt voor ontoelaatbare geluidhinder en tast de eco-lijn aan de westkant van Amstelveen aan. Hoewel de meeste insprekers het principe van duurzame mobiliteit onderstreepten, kon bij geen van hen de voorgestelde oplossing aan de westkant goedkeuring wegdragen. Gewezen werd ook op het bestemmingsplan van Buitenveldert, dat op het getekende tracé geen tramlijn zou toestaan.

Nadere studie zeker nodig
Projectleider Peter Jonquière benadrukte in zijn antwoord op de breed ingebrachte kritiek op de tram-/metrolijn aan de westkant van Amstelveen, dat het bij de toekomstvisie niet om letterlijke plannen gaat. Er moet nog heel wat gestudeerd worden, ook als het om oplossingen voor duurzame mobiliteit gaat. De inbreng van de insprekers is daarom van groot belang. Burgemeester Kamphuis vulde het antwoord van Jonquière aan. Hij zei blij te zijn met de massale reactie, maar hield de insprekers nogmaals voor, dat er geen sprake is van een concreet plan. De nota reikt suggesties aan voor oplossingen van knelpunten. En zo'n oplossing zou een openbaar vervoersverbinding aan de westkant van Amstelveen kunnen zijn. Daarvoor is allereerst veel meer studie nodig. En of het er ooit van komt?

Buitenwacht beslist mee
De volgende insprekers stelden mobiliteit in algemene zin aan de orde. Daarbij kwam ook de vraag naar voren of zo'n toekomstvisie eigenlijk wel zin heeft. Je moet hem nu al weer bijstellen! En, 'Kiezen we nu voor Amstelveen als forensenstad, of Amstelveen als een eenheid op zich?'
Projectleider Jonquière gaf aan, dat de mobiliteit hoe je het ook wendt of keert in de toekomst toe zal nemen. Daar moeten we op reageren. Het begrip forensenstad bestaat niet meer, zei hij. Nu al komen er 's ochtends evenveel forensen van elders Amstelveen binnen, als er Amstelveense forensen de stad verlaten. Dat wordt in de toekomst niet anders.
Wat dat bijstellen betreft, dat hoort er natuurlijk bij. De visie hebben we nodig, voor onze inbreng in het debat met buurgemeenten, provincie, waterschappen en rijk. Het regionale en nationale ruimtelijke debat wil de gemeente met een zo breed mogelijk gedragen visie ingaan. Die buitenwacht beslist nu eenmaal mee over onze toekomst.
Wethouder Lijs onderstreepte het antwoord van Jonquière, door te wijzen op de door de provincie op korte termijn gevraagde inbreng van Amstelveen voor het streekplan. Voorts wees zij op alle studies en onderzoeken die er al gedaan zijn om tot deze toekomstvisie te kunnen komen.
Burgemeester Kamphuis ging dieper in op de studies die aan de voorliggende nota vooraf gegaan zijn. Het open planproces loopt uit op een getrechterde visie, zei hij. Niet alles kan nu eenmaal in de nota worden opgenomen. Het gaat om de hoofdlijnen. De toekomstvisie kan je niet vertalen naar wat dat betekent voor mijn achtertuin. De inbreng van alle insprekers, mondeling en schriftelijk, zal door het college zo herkenbaar mogelijk aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Polders
De bij de polders betrokken insprekers spraken stuk voor stuk hun teleurstelling uit over de uitkomsten van het open planproces, zoals die in de toekomstvisie terecht zijn gekomen. Het WLTO sprak van onvoldoende aandacht voor het belang van boeren en tuinders. Een tweede inspreekster op dit punt bracht de discussie over een recreatief fietspad op het bestaand A3-tracé naar voren. Het platform Bovenkerkerpolder Open, stil en groen was geschrokken van de rood-groene contour zoals die in de bijlage bij de nota was getekend. De A3 ligt binnen de rode contour! En het feit om de Bovenkerkerpolder 10 jaar met rust te laten in verband met een mogelijke waterberging over 50 jaar, wekte verwarring.
Wethouder Lijs reageerde daarop, door te wijzen op de grote aandacht die het fietspad tot nu al had gekregen. Het niet doorgaan van de aanlag van een golfbaan ter plekke, maakt nieuwe bestudering van een oplossing noodzakelijk. De A3 wordt betrokken bij het bepalen van de loop van dat recreatieve fietspad. De rode contour omvat ook grijze functies, legde zij uit. Grijs voor wegen, fietspaden en openbaar vervoer, vandaar dat de A3 binnen de rode contour ligt. De problematiek van waterberging kwam nog maar onlangs bij het college op tafel. Om tijd te winnen bij het bepalen wat die problematiek op den duur werkelijk inhoudt, is de termijn van 10 jaar rust voor de polder bedoeld. In het algemeen stelde Lijs, dat wensen voor het toekomstige gebruik van de polder wel uiteen zullen lopen. Die keuzes zullen op basis van de toekomstvisie later worden gemaakt.

Herstructurering of ordinaire sloop?
Het begrip herstructurering werd door een inspreker vervolgens aan de orde gesteld. Wat bedoelt de gemeente? Ordinaire sloop en nieuwbouw, zoals in de Bijlmer het geval is?
Zo sarcastisch wilde projectleider Jonquière het probleem van verouderde huurwoningen niet benaderd zien. Herstructurering van bestaande bebouwing moet met de grootste zorgvuldigheid ter hand genomen worden, ingebed in het totaal van oplossingen binnen de toekomstvisie.
Wethouder Blok gaf aan, dat de toekomstvisie ook een visie is op de samenleving van Amstelveen. Het college heeft besloten om de ontwikkeling daarvan maar niet zomaar over zijn kant te laten gaan. Anders ontstaat er een steeds onevenwichtiger samenleving, waarin welgestelde ouderen de boventoon voeren. Allerlei arbeidskrachten voor scholen, in de zorg en degelijke vinden dan geen woonplek meer in de stad. Die willen we juist wel in Amstelveen laten wonen. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Er is groei nodig in het aanbod van huurwoningen. Dat kan onder andere bereikt worden door herstructurering via een wijkgerichte aanpak. Niet de gemeente alleen, maar met alle betrokkenen samen, in goed en constructief overleg. Daarbij staan nog heel wat dilemma's open, ook in de nota.

Groen blijven
Wethouder Lijs wees de suggestie van een inspreekster van de hand, als zou er steeds op het groen in Amstelveen beknibbeld worden. Ook de toekomstvisie geeft daar juist ruimschoots aandacht aan, volgens de wethouder.
Hoe dat dan zit met het Meanderpark, wilde een andere inspreker weten. De ideeën in de nota voor de A9 doen hem het ergste vrezen. Wethouder Tabak wees andermaal op het schetsmatig karakter van de toekomstvisie. Schetsen, oplossingsrichtingen, suggesties die nadere uitwerking behoeven, daar gaat het om bij de toekomstvisie. Uitwerking waarbij betrokkenen opnieuw hun zegje kunnen doen.

Woningen in de Legmeerpolder
De laatste inspreker wilde graag weten wanneer er concreet sprake zal zijn van woningbouw in de Noorder-Legmeerpolder. Geheel eenduidig het karakter van de toekomstvisie, antwoordde wethouder Lijs, dat de besluitvorming daarover nog niet is afgerond.
Burgemeester Kamphuis dankte de heer Annokee, die als onafhankelijk voorzitter de avond had geleid. Hij dankte vervolgens alle aanwezigen voor hun bevlogen inbreng. Democratie, noch een toekomstvisie bestaat zonder debat. Houden zo.

Agenda
De agenda voor de besluitvorming voor de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Samen Leven in de Vitale Stad is als volgt:

27 juni
Einde van Inspraakperiode: Alle reacties op het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+ worden verzameld en ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd, samen met een ambtelijk advies over de reacties. De inspraakreacties maken deel uit van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+. Het eindverslag: de bundel met inspraakreacties en antwoorden wordt aan alle insprekers toegestuurd. Dat gebeurt via de reguliere post. Het college betrekt de reacties bij het vaststellen van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+, dat op 12 september aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

5 september
Gecombineerde vergadering raadscommissies. Mogelijkheid tot inspreken via het spreekrecht. Dit moet tijdig ( 2 keer 24 uur) voorafgaand aan de betreffende vergadering worden aangevraagd bij de secretaris van de betreffende raadscommissie.

12 september
Behandeling van de Nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+ ter vaststelling in de gemeenteraad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...