Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Massale opkomst bij inspraakavond Toekomstvisie Amstelveen

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amstelveen

Nieuws

Massale opkomst bij inspraakavond Toekomstvisie

De op 19 juni gehouden inspraakavond over de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Samen leven in de Vitale Stad is massaal bezocht. Een betrokken publiek bracht zijn mening over de toekomstvisie over het voetlicht. Irritaties, emoties, aanvullingen en afwijzingen, en ook goede raad aan het college, volgden elkaar in de loop van de avond op. Een toekomstvisie voor Amstelveen ontwikkelen roept blijkbaar emotie en spanning op. En dat is maar goed ook, vond burgemeester Kamphuis mede namens de aanwezige leden van het college. Hier een korte impressie van de inspraakavond. Het officiële verslag volgt later als bijlage bij de raadsvoorstel Toekomstvisie 2020+: Samen Leven in de Vitale Stad.

Burgemeester Kamphuis toonde zich zowel bij de start als bij het slot van de inspraakavond verheugd over de grote opkomst. Hij benadrukte nog eens, dat deze avond niet de grote finale betekent, als het gaat om de toekomst van Amstelveen. De toekomstvisie is bedoeld als leidraad voor het schrijven van meer concrete plannen. Plannen met details waarbij opnieuw de Amstelveense samenleving betrokken zal worden. 'Opnieuw zijn zegje kan doen.' Plannen waarvoor de trefwoorden van de toekomstvisie in algemene zin evenzeer zullen gelden. 'Samen leven in de vitale stad wil zeggen: aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit, pluriformiteit, veiligheid, bereikbaarheid en een regionale inbedding', zei Kamphuis.

Nieuwe tram-/metrolijn uit den boze
De eerste inspreker van de avond ging van start met een onderwerp, dat het eerste uur de gemoederen danig bezig zou houden. Het betrof de in de nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+: Samen Leven in de Vitale Stad gedane suggestie om aan de westkant van Amstelveen een nieuwe openbaar vervoersverbinding aan te leggen, waarvoor gedeeltelijk het tracé van het bestaande oude spoorlijntje gebruikt zou kunnen worden. De inspreker wees erop, en na hem volgden er meer insprekers, dat hier sprake is van een ongewenste ontwikkeling, die gedeeltelijk ook in tegenspraak is met andere uitgangspunten van de toekomstvisie. Een tramlijn aan de westkant trekt volgens hen criminaliteit aan, doet een ongewenst beslag op de bestaande groene ruimte, heft een prachtige noord-zuid fietsverbinding op, zorgt voor ontoelaatbare geluidhinder en tast de eco-lijn aan de westkant van Amstelveen aan. Hoewel de meeste insprekers het principe van duurzame mobiliteit onderstreepten, kon bij geen van hen de voorgestelde oplossing aan de westkant goedkeuring wegdragen. Gewezen werd ook op het bestemmingsplan van Buitenveldert, dat op het getekende tracé geen tramlijn zou toestaan.

Nadere studie zeker nodig
Projectleider Peter Jonquière benadrukte in zijn antwoord op de breed ingebrachte kritiek op de tram-/metrolijn aan de westkant van Amstelveen, dat het bij de toekomstvisie niet om letterlijke plannen gaat. Er moet nog heel wat gestudeerd worden, ook als het om oplossingen voor duurzame mobiliteit gaat. De inbreng van de insprekers is daarom van groot belang. Burgemeester Kamphuis vulde het antwoord van Jonquière aan. Hij zei blij te zijn met de massale reactie, maar hield de insprekers nogmaals voor, dat er geen sprake is van een concreet plan. De nota reikt suggesties aan voor oplossingen van knelpunten. En zo'n oplossing zou een openbaar vervoersverbinding aan de westkant van Amstelveen kunnen zijn. Daarvoor is allereerst veel meer studie nodig. En of het er ooit van komt?

Buitenwacht beslist mee
De volgende insprekers stelden mobiliteit in algemene zin aan de orde. Daarbij kwam ook de vraag naar voren of zo'n toekomstvisie eigenlijk wel zin heeft. Je moet hem nu al weer bijstellen! En, 'Kiezen we nu voor Amstelveen als forensenstad, of Amstelveen als een eenheid op zich?'
Projectleider Jonquière gaf aan, dat de mobiliteit hoe je het ook wendt of keert in de toekomst toe zal nemen. Daar moeten we op reageren. Het begrip forensenstad bestaat niet meer, zei hij. Nu al komen er 's ochtends evenveel forensen van elders Amstelveen binnen, als er Amstelveense forensen de stad verlaten. Dat wordt in de toekomst niet anders.
Wat dat bijstellen betreft, dat hoort er natuurlijk bij. De visie hebben we nodig, voor onze inbreng in het debat met buurgemeenten, provincie, waterschappen en rijk. Het regionale en nationale ruimtelijke debat wil de gemeente met een zo breed mogelijk gedragen visie ingaan. Die buitenwacht beslist nu eenmaal mee over onze toekomst.
Wethouder Lijs onderstreepte het antwoord van Jonquière, door te wijzen op de door de provincie op korte termijn gevraagde inbreng van Amstelveen voor het streekplan. Voorts wees zij op alle studies en onderzoeken die er al gedaan zijn om tot deze toekomstvisie te kunnen komen.
Burgemeester Kamphuis ging dieper in op de studies die aan de voorliggende nota vooraf gegaan zijn. Het open planproces loopt uit op een getrechterde visie, zei hij. Niet alles kan nu eenmaal in de nota worden opgenomen. Het gaat om de hoofdlijnen. De toekomstvisie kan je niet vertalen naar wat dat betekent voor mijn achtertuin. De inbreng van alle insprekers, mondeling en schriftelijk, zal door het college zo herkenbaar mogelijk aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

Polders
De bij de polders betrokken insprekers spraken stuk voor stuk hun teleurstelling uit over de uitkomsten van het open planproces, zoals die in de toekomstvisie terecht zijn gekomen. Het WLTO sprak van onvoldoende aandacht voor het belang van boeren en tuinders. Een tweede inspreekster op dit punt bracht de discussie over een recreatief fietspad op het bestaand A3-tracé naar voren. Het platform Bovenkerkerpolder Open, stil en groen was geschrokken van de rood-groene contour zoals die in de bijlage bij de nota was getekend. De A3 ligt binnen de rode contour! En het feit om de Bovenkerkerpolder 10 jaar met rust te laten in verband met een mogelijke waterberging over 50 jaar, wekte verwarring.
Wethouder Lijs reageerde daarop, door te wijzen op de grote aandacht die het fietspad tot nu al had gekregen. Het niet doorgaan van de aanlag van een golfbaan ter plekke, maakt nieuwe bestudering van een oplossing noodzakelijk. De A3 wordt betrokken bij het bepalen van de loop van dat recreatieve fietspad. De rode contour omvat ook grijze functies, legde zij uit. Grijs voor wegen, fietspaden en openbaar vervoer, vandaar dat de A3 binnen de rode contour ligt. De problematiek van waterberging kwam nog maar onlangs bij het college op tafel. Om tijd te winnen bij het bepalen wat die problematiek op den duur werkelijk inhoudt, is de termijn van 10 jaar rust voor de polder bedoeld. In het algemeen stelde Lijs, dat wensen voor het toekomstige gebruik van de polder wel uiteen zullen lopen. Die keuzes zullen op basis van de toekomstvisie later worden gemaakt.

Herstructurering of ordinaire sloop?
Het begrip herstructurering werd door een inspreker vervolgens aan de orde gesteld. Wat bedoelt de gemeente? Ordinaire sloop en nieuwbouw, zoals in de Bijlmer het geval is?
Zo sarcastisch wilde projectleider Jonquière het probleem van verouderde huurwoningen niet benaderd zien. Herstructurering van bestaande bebouwing moet met de grootste zorgvuldigheid ter hand genomen worden, ingebed in het totaal van oplossingen binnen de toekomstvisie.
Wethouder Blok gaf aan, dat de toekomstvisie ook een visie is op de samenleving van Amstelveen. Het college heeft besloten om de ontwikkeling daarvan maar niet zomaar over zijn kant te laten gaan. Anders ontstaat er een steeds onevenwichtiger samenleving, waarin welgestelde ouderen de boventoon voeren. Allerlei arbeidskrachten voor scholen, in de zorg en degelijke vinden dan geen woonplek meer in de stad. Die willen we juist wel in Amstelveen laten wonen. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Er is groei nodig in het aanbod van huurwoningen. Dat kan onder andere bereikt worden door herstructurering via een wijkgerichte aanpak. Niet de gemeente alleen, maar met alle betrokkenen samen, in goed en constructief overleg. Daarbij staan nog heel wat dilemma's open, ook in de nota.

Groen blijven
Wethouder Lijs wees de suggestie van een inspreekster van de hand, als zou er steeds op het groen in Amstelveen beknibbeld worden. Ook de toekomstvisie geeft daar juist ruimschoots aandacht aan, volgens de wethouder.
Hoe dat dan zit met het Meanderpark, wilde een andere inspreker weten. De ideeën in de nota voor de A9 doen hem het ergste vrezen. Wethouder Tabak wees andermaal op het schetsmatig karakter van de toekomstvisie. Schetsen, oplossingsrichtingen, suggesties die nadere uitwerking behoeven, daar gaat het om bij de toekomstvisie. Uitwerking waarbij betrokkenen opnieuw hun zegje kunnen doen.

Woningen in de Legmeerpolder
De laatste inspreker wilde graag weten wanneer er concreet sprake zal zijn van woningbouw in de Noorder-Legmeerpolder. Geheel eenduidig het karakter van de toekomstvisie, antwoordde wethouder Lijs, dat de besluitvorming daarover nog niet is afgerond.
Burgemeester Kamphuis dankte de heer Annokee, die als onafhankelijk voorzitter de avond had geleid. Hij dankte vervolgens alle aanwezigen voor hun bevlogen inbreng. Democratie, noch een toekomstvisie bestaat zonder debat. Houden zo.

Agenda
De agenda voor de besluitvorming voor de Toekomstvisie Amstelveen 2020+ Samen Leven in de Vitale Stad is als volgt:

27 juni
Einde van Inspraakperiode: Alle reacties op het collegestandpunt Toekomstvisie Amstelveen 2020+ worden verzameld en ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd, samen met een ambtelijk advies over de reacties. De inspraakreacties maken deel uit van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+. Het eindverslag: de bundel met inspraakreacties en antwoorden wordt aan alle insprekers toegestuurd. Dat gebeurt via de reguliere post. Het college betrekt de reacties bij het vaststellen van het definitieve raadsvoorstel Toekomstvisie Amstelveen 2020+, dat op 12 september aan de gemeenteraad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

5 september
Gecombineerde vergadering raadscommissies. Mogelijkheid tot inspreken via het spreekrecht. Dit moet tijdig ( 2 keer 24 uur) voorafgaand aan de betreffende vergadering worden aangevraagd bij de secretaris van de betreffende raadscommissie.

12 september
Behandeling van de Nota Toekomstvisie Amstelveen 2020+ ter vaststelling in de gemeenteraad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie