Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag collegevergadering B&W Enschede

Datum nieuwsfeit: 05-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2001- 09
Collegevergadering van dinsdag 4 september 2001Extra geld voor binnenstadsevenementen
De Stichting Enschede Uit Bureau heeft dit jaar een vliegende start gemaakt met een aantal activiteiten, vooral in het centrum van de stad. De stichting heeft als belangrijkste taken het afstemmen, het stimuleren en op verzoek organiseren van uiteenlopende publieksevenementen. Bovendien zorgt zij voor het stroomlijnen en ondersteunen van de vergunningen die nodig zijn voor dit soort activiteiten.
Het Enschede Uit Bureau krijgt van het College van B. en W. een extra financiële bijdrage van f 27.500,- (EUR 12.479) voor 2001. Dit geld is nodig om het geplande evenementenprogramma voor dit jaar helemaal uit te kunnen voeren.
Een paar in het oog springende activiteiten van het Enschede Uit Bureau zijn: het Zomertoerprogramma van RTV Oost (negen uitzendingen opgenomen op de Oude Markt), de activiteiten en festiviteiten rondom de Amstelcupfinale, de Night of the Voice als onderdeel van het Operafestival. Het Enschede Uit Bureau werkt nog aan een beleidsnota over het evenementenbeleid. Die komt naar verwachting komend najaar, samen met een bedrijfsplan voor de stichting.Baatbelasting Josink Es
Het College van B. en W. en W. stelt de Gemeenteraad voor akkoord te gaan met het inzetten van 'baatbelasting' voor het bedrijfsterrein Josink Es. Met de realisatie van de Josink Es wil de Gemeente een goed bereikbare bedrijfslocatie creëren. Met het oog daarop worden door of met medewerking van het Gemeentebestuur voorzieningen van openbaar nut getroffen. Het gaat hierbij o.a. om de aanleg van het terrein, vernieuwing en wijziging van de riolering, het verleggen van beken, het verrichten van grondwerk, de aanleg van groenvoorzieningen en het plaatsen van openbare verlichting, verkeersborden en brandkranen met nodige aansluitingen. Door het aanbrengen van deze voorzieningen komen de in de Josink Es gelegen onroerende zaken in een voordeliger positie te verkeren. In eerste instantie zal de Gemeente de kosten trachten te verhalen door gronden in eigendom te verwerven, bouwrijp te maken en dan aan ondernemers te verkopen, respectievelijk in erfpacht uit te geven. In de gevallen waar de eigenaar van de betreffende onroerende zaak zelf de bestemming van het bestemmingsplan Josink Es wil verwezenlijken zal zoveel mogelijk via een (privaatrechtelijke) exploitatieovereenkomst of daarvoor in aanmerking komende verordening de genoemde kosten worden verhaald. Indien het voeren van actieve grondpolitiek en de exploitatieovereenkomst onvoldoende opleveren kan in derde instantie het instrument van de baatbelasting worden ingezet. Het betreft dus een situatie waarin de Gemeente niet alle gronden in eigendom heeft weten te verwerven en met een specifieke eigenaar die zelf wil realiseren geen exploitatieovereenkomst kan worden afgesloten. Dan kunnen de kosten door middel van de baatbelasting alsnog worden verhaald. Om dit mogelijk te maken stelt het College van B. en W. de Gemeenteraad voor een besluit te nemen waarin staat aangegeven dat de aan de voorzieningen verbonden kosten voor 100% door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. Behandeling in de Gemeenteraad is op 17 september.Benoeming leden bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs In de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli jl. zijn vijf leden van de bestuurscommissie van het openbaar voortgezet onderwijs (Het Stedelijk Lyceum) benoemd. Het is echter mogelijk om zeven leden te benoemen. Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad op 17 september a.s. voor om als leden van de bestuurscommissie te benoemen: mevrouw W. Wallinga-de Jonge en mevrouw M.H. Blokvoort. De heer G. Oosterhof wordt voorgesteld als voorzitter; hij was al benoemd als lid van de commissie.Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Stadsherstel Op 21 mei 2001 heeft de Gemeenteraad de statuten van de Stichting Stadsherstel vastgesteld. Bij die gelegenheid zijn vier leden van de Raad van Toezicht benoemd. Het is mogelijk om hiervoor in totaal 6 leden te benoemen. Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor om de heer G.A. Kok namens de financiële en bancaire wereld, en de heer D. Stemerding namens de getroffen eigenaren te benoemen als leden van de Raad van Toezicht van de stichting Stadsherstel. Dit voorstel wordt voorafgaande aan de raadsbehandeling voorgelegd aan de commissie Leefbaarheid en Wonen.Subsidieaanvraag voor de pilot intensivering textielinzameling ingediend Samen met de Stichting Manege het Roessingh, het Leger des Heils en Twente Milieu probeert de gemeente door middel van een pilot de komende maanden de gescheiden inzameling van textielafval te verbeteren. De pilot bestaat uit drie activiteiten:


* Het intensiveren van de voorlichting en communicatie rondom textielinzameling

* Een combinatie van textielinzameling met de reguliere papierinzameling in een proefwijk binnen de bebouwde kom (deel Wesselerbrink)
* Het inrichten van een inbrengpunt op een aantal zaterdagen in het buitengebied (Boekelo/Usselo).

De huidige opbrengst van de gescheiden textielinzameling bedraagt in de proefwijk binnen de bebouwde kom 28% en buiten de bebouwde kom 21 %. Doelstelling, zoals deze is vastgelegd in het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan, is de inzameling te verbeteren tot een niveau van 50 %.

De totale kosten van de pilot bedragen f 63.890 (EUR 28.992). De aan te vragen subsidie bij Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering 2001 (een verantwoordelijkheid van de Minister van VROM, die wordt uitgevoerd door de NOVEM) is f 31.500,- (EUR 14.294). De gemeentelijke cofinanciering van f 28.980 (EUR 13.150) wordt betaald uit het budget voor de uitvoering van het Gemeentelijk Afvalstoffen Plan en het gemeentelijk voorlichtingsbudget van de afdeling Milieu; de Stichting Manege Het Roessingh en het Leger des Heils leveren daarnaast een bijdrage van f 3.410 (EUR 1.547).(nagekomen bericht uit vergadering College van B. en W. d.d. 28 augustus 2001)

Uitvoeringskrediet Busaansluiting Usselo
Op 21 april 1997 heeft de Gemeenteraad een voorbereidingskrediet van f 150.000,- (EUR 68.067) beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van het project Busaansluiting Haaksbergerstraat-Rijksweg 35. Een aantal trace-alternatieven zijn inmiddels onderzocht en op uiteenlopende criteria afgewogen. Op 5 januari 1999 is een discussieavond gehouden met de bewoners in de directe omgeving van de busaansluiting en overige belanghebbenden. Toen is een zeer sterke voorkeur uitgesproken voor het alternatief dat nu door de gemeente wordt voorgesteld, namelijk een exclusieve busaansluiting tussen de Haaksbergerstraat en de Rijksweg 35 nabij Usselo. Rijkswaterstaat (RWS) voert het beheer over beide wegen, waardoor veelvuldig is overlegd met RWS. RWS kan instemmen met het voorstel van de gemeente. Momenteel wordt met de Regio Twente overlegd over een regionale bijdrage voor het project. Het gaat om de buslijnen 20 (Enschede-Haaksbergen-Borculo v.v.), 73 (Enschede - Haaksbergen - Winterswijk v.v.) en 74 (Enschede - Haaksbergen - Doetinchem/Arnhem v.v.) De reistijdwinst bedraagt minimaal 3 tot 4 minuten, die in de spitsuren verder kan oplopen.
De kosten voor de aanleg zijn geraamd op f 1.760.000,- (EUR 798.653). Hiervan is reeds ¦ 150.000,- beschikbaar gesteld door de Gemeenteraad in 1997. Het College van B. en W. stelt voor om een bedrag van f 1.454.00,- (EUR 659.796) te dekken vanuit de subsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en f 156.000,- (EUR 70.790) vanuit het Risicofonds VSN-gelden. De raadscommissie Leefbaarheid en Wonen wordt op 10 september a.s. om advies gevraagd; en de raadscommissie Middelen op 12 september a.s. Het voorstel wordt op 17 september a.s. besproken in de Gemeenteraad.Op vrijdag kunt u hier de officiële besluitenlijst vinden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie