Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden samenwerking gemeenten en militaire organisaties

Datum nieuwsfeit: 06-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden

de samenwerking tussen gemeenten en militaire organisaties bij de voorbereiding op rampenplannen

05-09-2001

Onder verwijzing naar bovengenoemde brief bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de vragen van het Tweede-Kamerlid Van den Doel inzake de samenwerking tussen gemeenten en militaire organisaties bij de voorbereiding op rampenplannen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

H.A.L. van Hoof

1. Is het waar dat de burgemeester van Leeuwarden in 1998, en opnieuw in februari 2001, aan de minister van Defensie heeft gevraagd om een intensievere samenwerking tussen de gemeente en de vliegbasis Leeuwarden m.b.t. de voorbereiding op en de bestrijding van rampen? (VNG-magazine, 20 juli jl., pag. 15)

2. Zo ja, waarom is hier tot op heden nog nooit op gereageerd?

Het onderwerp van de samenwerking tussen de brandweerkorpsen is niet, zoals in de vragen wordt verondersteld, de rampenbestrijding, maar de brandbestrijding, in het bijzonder in de regio van Friesland waarin zowel de gemeente als de vliegbasis Leeuwarden ligt.

In juli 1998 heeft de werkgroep "Samenwerking Brandweer" een rapport en een concept-convenant opgesteld over een gefaseerde samenwerking tussen de civiele en militaire brandweer van Leeuwarden. In het interview in het VNG-magazine van 20 juli jl. stelt de burgemeester van Leeuwarden dat zij midden juli 1998 per brief het eindrapport en een concept-convenant ter uitvoering van de samenwerking aan de minister van Defensie heeft aangeboden. Hier moet echter sprake zijn van een misverstand. Een dergelijke brief is noch bij de Directie Juridische Zaken noch bij de Koninklijke Luchtmacht bekend. Wel is bij de totstandkoming van het eindrapport afgesproken dat iedere discipline afzonderlijk het rapport zou voorleggen aan het bevoegd gezag, in casu de Minister van Defensie respectievelijk het gemeentebestuur van Leeuwarden. Het eindrapport en het concept-convenant zijn door de commandant van de vliegbasis Leeuwarden aangeboden aan de directeur Operatiën van de Koninklijke luchtmacht. In een brief van 26 januari 1999 heeft de directeur Operatiën aan de commandant van de vliegbasis Leeuwarden medegedeeld dat, mits het convenant op een aantal punten zou worden aangepast, uitvoering kon worden gegeven aan de in het eindrapport beschreven samenwerking volgens fase 1. De burgemeester van Leeuwarden is door de commandant van de vliegbasis Leeuwarden in een later stadium mondeling hiervan op de hoogte gesteld. Er is destijds echter geen uitvoering gegeven aan fase 1.

In een brief van 6 februari 2001 heeft de burgemeester van Leeuwarden geïnformeerd naar de stand van zaken van de ondertekening van het convenant en de goedkeuring van de in fase 2 van het eindrapport beschreven samenwerking. Deze brief is, in tegenstelling tot wat het artikel in het VNG-magazine suggereert, niet zoek geraakt maar inmiddels beantwoord, zij het met de nodige vertraging. Het is betreurenswaardig dat hierdoor kostbare tijd verloren is gegaan en Defensie zal dan ook vanaf nu voortvarend met de uitvoering van het convenant aan de slag gaan. Inmiddels zijn initiatieven genomen om de samenwerking volgens fase 1 gestalte te geven. Het convenant is hiertoe aangepast. Belangrijke onderdelen van deze eerste fase zijn gezamenlijke opleidingen en trainingen en de uitwisseling van personeel door middel van stages.

Mede op grond van de resultaten en de ervaringen in fase 1 zal ik besluiten of kan worden aangevangen met de verdergaande vorm van samenwerking zoals beschreven in fase 2 van het eindrapport van de werkgroep. In beginsel kan die samenwerking beide brandweerkorpsen veel voordelen bieden. Er moet echter nog een aantal aspecten worden bezien, waaronder juridische aandachtspunten en de beschikbaarheid van de luchtmachtbrandweer voor de vliegbasis zelf. Ik heb de bevelhebber van de Koninklijke luchtmacht inmiddels opdracht gegeven de mogelijkheden en de beperkingen van de samenwerking in fase 2 in kaart te brengen. Uiteraard zal ook deze analyse een rol spelen bij de verdere besluitvorming.

3. Bent u van mening dat de burgemeester op basis van de wet de bevoegdheid heeft ook militaire autoriteiten i.c. de commandant van de vliegbasis opdrachten te geven m.b.t. de voorbereiding op rampen?

4.Zo ja, waarom worden dan de verzoeken van de burgemeester door de vliegbasiscommandant niet uitgevoerd?

Er bestaat geen onduidelijkheid over de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de voorbereiding op en de bestrijding van rampen, noch over de rol van de militaire autoriteiten daarbij. Zoals in het antwoord op de vragen 1 en 2 is uiteengezet, is het onderwerp rampenbestrijding in het onderhavige geval echter niet aan de orde.

5. Wat vindt u van de uitspraak van de burgemeester van Eindhoven dat de samenwerking op het gebied van de rampenbestrijding tussen gemeenten en Defensie niet de eerste zorg is van Defensie? (VNG-magazine, 20 juli jl., pag. 15)

Samenwerking met gemeenten staat bij Defensie wel degelijk hoog op de agenda. Dit blijkt onder meer uit de gezamenlijke brandweeroefeningen (zie hiervoor het overzicht dat als bijlage is gevoegd). De Herculesramp van 15 juli 1996 is voor Defensie aanleiding geweest alle plannen voor de bestrijding van rampen en calamiteiten te bezien en zo nodig aan te passen. Een belangrijke aandachtspunt hierbij is de samenwerking met het bevoegde, civiele gezag. Ik heb in dit verband verklaard dat aandacht en waakzaamheid voortdurend geboden blijven om een toereikende bestrijding van en hulpverlening bij calamiteiten op defensieterreinen te kunnen waarborgen.

6. Bent u van mening dat enerzijds de rampenbestrijding op militaire complexen waaronder die op vliegbases en anderzijds de samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten, een hogere prioriteit moeten krijgen binnen Defensie? Zo ja, welke acties onderneemt u hiertoe?

De rampenbestrijding op militaire complexen, waaronder vliegbases, en de samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten hebben de volle aandacht en genieten hoge prioriteit bij Defensie. Een recent voorbeeld van de intensivering van de samenwerking tussen Defensie en de civiele autoriteiten zijn de afspraken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van militaire helikopters bij de bestrijding van bosbranden. Voorts neemt Defensie ook deel aan het mobiele communicatienetwerk voor rampenbestrijding. Dat het Defensie ernst is met de rampenbestrijding op militaire complexen blijkt ook uit het aantal oefeningen op militaire vliegbases.

7. Kan per vliegbasis een overzicht worden gegeven van de oefeningen die door de betreffende gemeenten in 1998, 1999 en 2000 zowel met de civiele als met de militaire brandweer zijn gehouden, alsmede de oefeningen op bestuurlijk en multidisciplinair niveau waarbij ook de commandanten en hun staf van de vliegbasis waren betrokken?

Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar het overzicht dat als bijlage is gevoegd.

8. Op welke wijze zijn civiele brandweerkorpsen in gemeenten waarin een militaire vliegbasis is gelegen, voorbereid op de bestijding van vliegtuigbranden en de hulpverlening daarbij? Op welke wijze worden zij hiervoor praktisch geoefend? Is de brandweer van de gemeente Soest bijvoorbeeld getraind in de hulpverlening bij een eventuele crash van een Fokker 50 op de vliegbasis Soesterberg?

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 augustus 2000 (Kamerstukken II, 1999-2000, 26444, nr. 2) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de voorbereiding op ongevallen op luchtvaartterreinen. In deze voortgangsrapportage is gemeld dat er voor alle luchtvaartterreinen met een brandrisicoklasse (De indeling in brandrisicoklassen hangt samen met de grootte van de vliegtuigen die op het vliegveld landen. Een brandrisicoklasse is direct gerelateerd aan de benodigde bluscapaciteit voor het grootste type vliegtuig dat normaliter het desbetreffende vliegveld aandoet.) 3 of hoger een door de burgemeester vastgesteld rampbestrijdingsplan van kracht is. Hieronder vallen ook de militaire vliegbases. De rampbestrijdingsplannen worden zowel op operationeel als bestuurlijk niveau regelmatig geoefend, ook in multidisciplinair verband. Jaarlijks is er een oefening met alle burgemeesters en een regionale oefening tot en met het niveau Commando Rampterrein. Het Besluit rampenplannen Luchtvaartterreinen bevat de verplichting om in het kader van de voorbereiding op ongevallen op luchtvaartterreinen tenminste éénmaal per jaar een bestuurlijke oefening te houden en éénmaal per twee jaar een grootschalige multidisciplinaire oefening met operationele eenheden en het bestuur.

Voor de vliegbasis Soesterberg heeft het bestuur besloten uit te gaan van maatscenario 5 (Een maatscenario is - gegeven de typen vliegtuigen die van het vliegveld gebruikmaken - een beschrijving van een redelijkerwijs te verwachten incident. Het maatscenario maakt inzichtelijk wat een dergelijk incident betekent voor de betrokken organisaties, bijvoorbeeld in termen van capaciteit van de hulpverlening.). Hieronder valt tevens een Fokker 50. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de brandweer Soest zesmaal per jaar op niveau 1 oefent met de luchthavenbrandweer (zie hiervoor ook het overzicht in de bijlage).

BIJLAGE

Overzicht van oefeningen die de desbetreffende gemeenten in 1998, 1999 en 2000 met zowel de civiele als de militaire brandweer hebben gehouden, alsmede van de oefeningen op bestuurlijk en multidisciplinair niveau waarbij ook de commandanten en de staf van een vliegbasis betrokken zijn geweest.

Bij alle gezamenlijke oefeningen is zowel de civiele als de militaire brandweer betrokken geweest. In onderstaande tabel is derhalve alleen onderscheid gemaakt tussen oefeningen waar de bestuurders wel bij betrokken zijn geweest en oefeningen waarbij dit niet het geval was.

Het betreft de volgende onderdelen:

Koninklijke luchtmacht: de vliegbases Leeuwarden, Twenthe, Volkel, Soesterberg, Gilze-Rijen, Eindhoven en Woensdrecht;

Koninklijke marine: de militaire vliegkampen Valkenburg en de Kooij.

1998

Onderdeel/Gemeente

gezamenlijke oefening

Oefening bestuurlijk en multidisciplinair niveau waarbij cdten/staf vliegbasis waren betrokken

Opmerkingen

Vlb Twenthe/Enschede

2 x niveau 1

1 x niveau 2

2 x niveau 3 (waarvan 1 x instructie)

1 x niveau 4

Vlb Leeuwarden/ Leeuwarden

1 x niveau 3Vlb Volkel/Uden

4 x niveau 1

1 x niveau 2Vlb Eindhoven/

Eindhoven

6 x niveau 2Vlb Soesterberg/

Soesterberg

4 x niveau 1

1 x niveau 4

Vlb Gilze-Rijen/

Gilze-Rijen

2 x niveau 2

4 x niveau 1Vlb Woensdrecht/

Hoogerheide

MVKValkenburg/ Valkenburg (leidend), Katwijk, Wassenaar, Noordwijk

1 x niveau 2

1 x niveau 3

1 x niveau 4

MVK de Kooij/Den Helder

3 x niveau 1

1 x niveau 2

1 x niveau 3

1 x niveau 4

1999

Onderdeel

gezamenlijke oefening

Oefening bestuurlijk en multidisciplinair niveau waarbij cdten/staf vliegbasis waren betrokken

Opmerkingen

Vlb Twenthe

1 x niveau 3Vlb Leeuwarden1x niveau 4

Vlb Volkel

4 x niveau 1

3 x niveau 3

2 x niveau 4 (1 x theoretisch, 1x praktisch)

Vlb Eindhoven2 x niveau 4

Vanwege 24 uurs openstellng tbv Allied Force geen niveau 2 en 3 oefeningen

Vlb Soesterberg

1 x niveau 3Vanwege uitzendingen geen niveau 1 oefeningen

Vlb Gilze-Rijen

4 x niveau 1

2 x niveau 3

1 x niveau 4

Vlb Woensdrecht

4 x niveau 1

1 x niveau 2MVK Valkenburg

2 x niveau 2

3 x niveau 3

1 x niveau 4

MVK de Kooij

1x niveau 3

1 x niveau 4

2000

Onderdeel/Gemeente

gezamenlijke oefening

Oefening bestuurlijk en multidisciplinair niveau waarbij cdten/staf vliegbasis waren betrokken

Opmerkingen

Vlb Twenthe

Daadwerkelijke gezamelijke inzet t/m niveau 4 tijdens Vuurwerkramp Enschede

Vlb Leeuwarden

1 x niveau 3Vlb Volkel

6 x niveau 1

1 x niveau 3

1 x niveau 4

Vlb Eindhoven

11 x niveau 1

10 x niveau 2

2 x niveau 4

Vlb Soesterberg

6 x niveau 1

1x niveau 3

1 x niveau 4

Vlb Gilze-Rijen

1 x niveau 3

2 x niveau 4

Vlb Woensdrecht

9 x niveau 1MVK Valkenburg

2 x niveau 3MVK de Kooij

1 x niveau 1

1 x niveau 2Toelichting:

Niveau 1

doel trainen in samenwerking van civiele en militaire diensten op uitvoerend niveau

deelnemers: ploegen van dienst brandweer, GGD/MGD, politie/Kmar

Niveau 2

doel trainen in samenwerking van civiele en militaire diensten op niveau Officier van Dienst

deelnemers peloton brandweer, GGD/MGD, politie/Kmar

Niveau 3

doel trainen in samenwerking van civiele en militaire diensten op niveau van dienstdoende commandanten

deelnemers bataljon brandweer, GGD/MGD, politie/Kmar

Niveau 4

doel trainen in samenwerking tot en met bestuurder (commandant vliegbasis, burgermeester etc)

deelnemers bestuurders (commandant Vliegbasis, burgermeester), bataljon brandweer, GGD/MGD, politie/Kmar

Op 24 augustus 2000 heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer een brief gezonden met het onderwerp `Voorbereiding vliegtuigongevallen op luchtvaartterreinen´ (Kamerstuk II, 1999/2000, 26 444, nr. 2). Bij deze brief is als bijlage een overzicht opgenomen van de multidisciplinaire oefeningen van de nationale en de regionale militaire en burgerluchtvaartterreinen. In bovenstaand overzicht zijn alle oefeningen op militaire terreinen opgenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...