Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie: Franstaligen in Vlaanderen geen minderheidsgroep

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Franstaligen een minderheid in Vlaanderen? Ronduit belachelijk! (07/09/01)

VU-motie in gemeenteraden in Vlaams-Brabant

Op een persconferentie in de Senaat riep mevr. Nabholz-Haidegger de overheden op tot een spoedige ratificatie van het Europees Raamverdrag voor de bescherming van de nationale minderheden, een eventueel voorbehoud moet maar worden uitgevochten in de bevoegde Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid. Daarnaast verwees zij naar de Aanbeveling 1201 (1993) van de Assemblee van de Raad van Europa, ter definiëring van het begrip minderheid. Meer nog, op basis van deze definitie kunnen de Franstaligen volgens mevr. Nabholz-Haidegger aangemerkt worden als een minderheid in België.

De VU verzet zich heftig tegen deze zienswijze. Alsof de Franstaligen in België of in Vlaanderen een benadeelde, laat staan verdrukte, minderheid zijn. Zij genieten een, in wezen ondemocratische, pariteit in de federale regering, een oververtegenwoordiging in de Senaat en in de Kamer, pariteit in de openbare instellingen, grondwettelijke grendels Daarentegen misbruikt de Franstalige bourgeoisie in de Vlaamse rand de faciliteiten die hen werden toegekend om de betrokken gemeenten in rechten en in feiten eentalig Frans te maken. Ook in andere Vlaamse gemeenten eisen zij enkel rechten op, de plichten worden categoriek geweigerd.
Het wekt daarenboven verbazing dat niemand er aanstoot aan neemt dat mevr. Nabholz enkel de Vlaamse gemeenten met faciliteiten voor Franstaligen bezoekt, terwijl de Waalse gemeenten met faciliteiten voor de Vlamingen gewoonweg genegeerd worden. Het is ondertussen al lang geweten dat net in deze gemeenten de faciliteitenwetgeving dagelijks met de voeten wordt getreden. De Vlamingen moeten er zich niet integreren, ze moeten er zich assimileren. Faciliteiten worden in België toegepast met twee maten en twee gewichten!

Dit alles met actieve medewerking van de Franstalige gemeenschap, die daarenboven nog steeds Vlaamshatende Franstalige propaganda (Carrefour) subsidieert. Maar verder moet Vlaanderen wel jaarlijks haar solidariteit betonen met dit o zo verdrukt volk, door honderden miljarden fr. op te hoesten. En nog worden we dan in de Franstalige pers beschimpt als egoïsten met een genetische aanleg voor xenofobie.

Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering - die nota bene in haar regeerakkoord de versterking van Nederlandstalig karakter in de Vlaamse Rand tot doel stelt - moeten een juridisch sluitend voorbehoud maken bij het minderhedenverdrag opdat de Franstaligen in Vlaanderen niet erkend kunnen worden als een minderheid. In het andere geval gaan we terug naar de tijd van Franstalige scholen in heel Vlaanderen, Vlaamse subsidies voor Franstalige culturele centra

Op initiatief van o.a. VU-provincieraadslid Juul Denayer stemde de Vlaams-Brabantse provincieraad op 4 september ll. een motie waarin de Vlaamse regering wordt opgeroepen om de ratificatie van het Europees Raamverdrag voor de bescherming van de nationale minderheden afhankelijk te maken van het juridisch sluitend voorbehoud dat noch de Nederlandstaligen noch de Franstaligen in België en zijn deelgebieden kunnen worden beschouwd als een nationale minderheid. Tevens wordt het territorialiteitsbeginsel bevestigd, evenals de plicht voor anderstalige inwoners om zich te integreren in de Vlaamse gemeenschap.

Op initiatief van VU-kamerlid Karel Van Hoorebeke, lid van de commissie Binnenlandse Zaken, wordt deze motie bezorgd aan alle VU-gemeenteraadsleden in het arrondissement Halle-Vilvoorde ter agendering op de eerstkomende gemeenteraad. Opdat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement nogmaals een duidelijk signaal zouden ontvangen.VOORSTEL VAN MOTIE
Motie betreffende de ondertekening van het Raamverdrag voor de bescherming van de nationale minderheden

Toelichting

In de marge van de onderhandelingen over het Lambermontakkoord heeft de federale regering ermee ingestemd het "Raamverdrag voor de bescherming van de nationale minderheden" te ondertekenen. De ministerraad heeft tijdens de vergadering van 28 juni 2001 wel het volgende voorbehoud bij de ondertekening geformuleerd:

"Het Koninkrijk België verklaart dat de toepassing van het raamverdrag geen afbreuk doet aan de grondwettelijke bepalingen, garanties of beginselen en evenmin aan de wetgevende normen die op het ogenblik het taalgebruik regelen. Het Koninkrijk België verklaart dat het begrip nationale minderheid gedefinieerd zal worden door de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid."

Een dag later heeft ook de Vlaamse regering met eenzelfde voorbehoud haar goedkeuring gehecht aan de ondertekening van het raamverdrag.

Door de definiëring van het begrip "nationale minderheid" over te laten aan de Interministeriële Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB), een intrafederaal overlegorgaan, wordt een snelle ondertekening van het raamverdrag mogelijk.

Om te bepalen of er in België nationale minderheden bestaan, heeft de ICBB reeds in 1996 een groep van grondwetsspecialisten belast met een onderzoek. Deze specialisten konden echter geen consensus vinden over de vraag welke groepen in België als nationale minderheden kunnen beschouwd worden.

De Raad van Europa aanvaardt evenwel enkel een verdrag ondertekend door de federale overheid na goedkeuring door alle gewesten en gemeenschappen. Een gewest of gemeenschap kan de ondertekening van het raamverdrag dus blokkeren.

De ondertekening van het raamverdrag is niet zonder belang. De stad/gemeente is in die zin betrokken partij dat het probleem zich acuut stelt in de (brede) Vlaamse Rand, waartoe ze behoort. Anderzijds heeft de stad/gemeente geen wettelijke bevoegdheid terzake.

Het lijkt zinvol de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in de ICBB via een motie op te roepen om er strikt op toe te zien dat de ratificatie van het raamverdrag het territorialiteitsprincipe en de communautaire vrede niet verder in gevaar brengt.

Motie

De gemeenteraad van ..:

neemt akte van de ondertekening, onder voorbehoud, van het raamakkoord voor de bescherming van de nationale minderheden;

bevestigt haar vertrouwen in het territorialiteitsprincipe als fundament van de federale staatsinrichting;

vraagt de Vlaamse regering er strikt op toe te zien dat de ratificatie van het raamverdrag afhankelijk wordt gemaakt van het juridisch sluitend voorbehoud dat noch de Nederlandstaligen noch de Franstaligen in België en zijn deelgebieden kunnen worden beschouwd als een nationale minderheid;

roept alle anderstalige inwoners op haar grondgebied op om zich te integreren in Vlaanderen.

Auteur:
VU-Kamerfractie
Karel Van Hoorebeke, Kamerlid, lid van de Commissie Binnenlandse Zaken

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@volksunie.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie