Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 6 september 2001
Vragenhalfuurtje
Raadslid M.M.M. Kneepkens stelde het College vragen naar aanleiding van de wolkbreuk van 18 augustus jl. Vooral in de Middellandbuurt waren de problemen van wateroverlast groot. Bovendien was het alarmnummer 112 overbelast en ook het algemene politienummer was slecht bereikbaar. Kneepkens vroeg of er geen apart telefoonnummer moet komen voor dergelijke wateroverlast en of er geen aanleiding is om de vernieuwing van het rioolstelsel versneld aan te pakken met voorrang voor de Middellandbuurt.

Wethouder Kuijper antwoordde dat het gemeentelijke nummer voor de problemen die de gemeente bij dergelijke wateroverlast kan oplossen, wel bereikbaar was. Tevens zei ze dat het rioolstelsel in Rotterdam al versneld wordt vernieuwd, maar dat zal problemen bij dergelijke hoosbuien niet oplossen, want het rioolstelsel wordt niet groter. Het is te duur om het stelsel op dergelijke gebeurtenissen die slechts eens in de vijftig tot honderd jaar voorkomen aan te passen.

Raadslid Spaas vroeg naar de stand van zaken van zijn motie om de mensen op de autovrije zaterdag op 22 september tegen sterk gereduceerd tarief met de RET te laten reizen. Wethouder Janssens zal daartoe in het College voorstellen doen en die in de eerstvolgende commissie VVSR nader toelichten. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio heeft een verzoek van het College om mensen die dag op één strip te laten reizen afgewezen, omdat ze de kosten van 1,3 miljoen gulden niet voor haar rekening wil nemen.

Verhuring grond Roentgenstraat/Oranjeboomstraat De gemeente gaat ca. 1773 m3 grond aan de
Roentgenstraat/Oranjeboomstraat verhuren aan de Stichting de Goede Start. De huurovereenkomst wordt aangegaan van 1 maart 2001 t/m 28 februari 2003 met een optie op eventuele verlenging van de huurperiode met nog één jaar. Het betreft een experiment vooruitlopend op de definitieve realisering van een Quality Time Centre in het nieuw te bouwen kantoorpand op het Oranjeboomterrein. De stichting richt een tijdelijk gebouw in voor kinderopvang en gemaksdiensten en een groenstrook als tuin voor de kinderopvang. De jaarlijkse te indexeren huurprijs bedraagt fl. 17.000,- (¤ 7.714,26) per jaar.

Krediet voor Rollercentrum Doenkade
De gemeenteraad stelt een krediet van fl. 1 mln. (¤ 454.000) beschikbaar ten laste van de Stedelijke Visie voor het revitaliseren en uitbreiden van het wielercircuit aan de Doenkade tot rollercentrum. Van dit rollercentrum kunnen straks naast wielrenners ook wheelers, skeelers, skaters, rolskiërs en mountainbikers gebruik maken. Tevens zal het clubgebouw geschikt worden gemaakt voor gehandicapten.

Bestemmingsplan Lloydkwartier
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Lloydkwartier vastgesteld en legt het ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Nieuwe Maas en in het noorden door de bestaande bebouwing aan de Westzeedijk. Aan de oostzijde door de Parksluizen en aan de westzijde door de Schiemond. Aanleiding voor het maken van dit bestemmingsplan was de wens het voormalige en verouderde havengebied om te vormen tot een hoogwaardig woon-werkgebied waarin ook ruimte voor een stedelijk evenemententerrein is opgenomen. De bestaande karakteristieke bebouwing zoals het Jobsveem en de Schiecentrale blijft behouden. Naar aanleiding van vragen zegden de wethouders Janssens en Kombrink de raad toe aandacht te schenken voor de ontsluiting van het gebied met het OV en voor de parkeernormen voor het gebied.

Ateliers kunstenaars
De gemeenteraad stemt in met het pre-advies van het College om de motie-Spaas (SP) niet aan te nemen, met uitzondering van de stemmen van de SP en de Stadspartij. Met de motie wilde Spaas bevorderen dat leegstaande winkel- en/of bedrijfsruimten in woonwijken worden aangewend als atelier- en/of expositieruimte voor beginnende of minder bekende Rotterdamse kunstenaars. De mogelijkheden om dergelijke ruimte in gebruik te geven zijn echter beperkt en bovendien worden deze al naar vermogen benut. De gemeenteraad onderkende dat voor startende kunstenaars onvoldoende accommodatie beschikbaar is. De Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam (SKAR) heeft inmiddels een aantal maatregelen in de maak die tot verbetering van deze situatie moeten leiden. Op basis van een gebruikersonderzoek en een rapportage van de mate van instroom van jonge startende kunstenaars zal de gemeenteraad bekijken welke eventuele andere maatregelen mogelijk zijn.

Geen mogelijkheid beperken opening tankstations De raad heeft de motie-Vlaardingerbroek afgedaan waarin werd gevraagd om te bevorderen dat de openingstijden van tankstations in woonwijken gedurende de nacht en op zondag worden beperkt. De motie richtte zich in eerste instantie op één bedrijf aan de Gordelweg. Dit bedrijf is zowel mondeling als schriftelijk verzocht de openingstijden aan te passen. Dit is tot nu toe geweigerd.

De gemeenteraad concludeert dat zij onvoldoende beschikt over instrumenten die de 24 uurs-openstelling van tankstations kunnen beperken, aangezien hiervoor een landelijke vrijstelling geldt. De raad stemde in met afdoen van de motie met uitzondering van de stemmen van de fracties van Stadspartij en SP.

PPS in de buitenruimte
De raad stemde in om de motie-Muller uit 1996 af te doen. Deze had als doel te onderzoeken op welke wijze vorm gegeven kan worden aan een gemeenschappelijke financiering door publieke en private partners ten behoeve van de inrichting, onderhoud en beheer van de buitenruimte. De gemeenteraad concludeert dat in de afgelopen jaren meerdere initiatieven zijn genomen om de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking te verkennen. Uit deze praktijk is gebleken dat de mogelijkheden hiervoor van geval tot geval bekeken dienen te worden. Met de projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en de infrastructuur die op dit gebied in het Centrum aanwezig is in de vorm van convenanten, beleidsnota's en overlegplatforms beschouwt de gemeenteraad deze motie als afgedaan.

Bedrijfsplan 2002-2005 van de Dienst Stedelijk Onderwijs vastgesteld De gemeenteraad heeft het bedrijfsplan van de Dienst Stedelijk Onderwijs over de periode 2002-2005 vastgesteld. Het plan beschrijft een strategische visie, missie, doelen en ambities en is gebaseerd op de nota `Onderwijs - en Educatiebeleid en het Rotterdamse Onderwijs 1999-2003'. De ambities van het gemeentebestuur zijn de afgelopen jaren sterk verbreed en verdiept en gaan gelijk op met de ambities van de Rijksoverheid om een stevige impuls aan het onderwijs te geven. In het bedrijfsplan zijn de ambities, taken, kaders, resultaten en instrumenten uitgewerkt aan de hand van vijf thema's: Vergroten van onderwijskansen, Alle leerlingen op de juiste school, De school centraal in de buurt, Een leven lang leren en Kennis als motor van de economie. Tevens wordt in het plan aangegeven welke kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslagen de dienst moet maken om de gestelde doelen te behalen. De raad had veel waardering voor het bedrijfsplan.

Verhoging maximum parkeertarief
De gemeenteraad wijzigt het maximale parkeertarief van `ten hoogste fl. 5,00 per uur'
(¤ 2,27) naar 10 minuten per gulden. ( ¤ 0,22). Dat komt neer op f 6.00 per uur (¤ 2,72). Het parkeerbeleid streeft naar een optimale verdeling van de schaarse parkeerruimte. In de Karel Doormanstraat, Hennekijnstraat, Boomgaardhof, Burg. van Walsumweg, Ammanstraat en Vissersdijk, wordt dit niet meer bereikt. Hier wordt over- gegaan op het nieuwe vastgestelde verhoogde tarief op bepaalde dagdelen. De tarieven van parkeergarages in het centrum zijn lager dan voor parkeren op straat en de openingstijden van de omliggende garages zijn verruimd. De langparkeerder wordt zo gestimuleerd om de auto in de parkeergarage te stallen. Hierdoor komt er meer ruimte voor kortparkeerders, vergunninghouders (bewoners en bedrijven) en de bezoekers van de bewoners.

De Stadspartij diende een motie in waarin werd gevraagd om bij invoering van het GSM-parkeren, het parkeertarief te verlagen met de telefoonkosten. De motie werd verworpen, met de stemmen van de Stadspartij, D66 en SGP/ChristenUnie voor.

Vernieuwd beleid grof huishoudelijk afval vastgesteld De gemeenteraad heeft het nieuwe beleid voor grof huishoudelijk afval vastgesteld met als doel schonere straten en een betere scheiding van afval aan de bron.
Rotterdammers houden de mogelijkheid het grof huishoudelijk afval te laten ophalen zonder kosten. Dit kan echter alleen op de `vaste inzameldag' per wijk. Tevens worden de ophaaltijden verruimd. Het ophalen van bouw en sloopafval zal voortaan fl. 175,00 (¤ 79,41) per m3 gaan kosten, maar als dit afval naar een van de millieuparken wordt gebracht blijft het gratis. Grof tuinafval kan eveneens gratis door de ROTEB worden opgehaald. Hiermee zijn al goede ervaringen opgedaan in Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...