Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 6 september 2001
Vragenhalfuurtje
Raadslid M.M.M. Kneepkens stelde het College vragen naar aanleiding van de wolkbreuk van 18 augustus jl. Vooral in de Middellandbuurt waren de problemen van wateroverlast groot. Bovendien was het alarmnummer 112 overbelast en ook het algemene politienummer was slecht bereikbaar. Kneepkens vroeg of er geen apart telefoonnummer moet komen voor dergelijke wateroverlast en of er geen aanleiding is om de vernieuwing van het rioolstelsel versneld aan te pakken met voorrang voor de Middellandbuurt.

Wethouder Kuijper antwoordde dat het gemeentelijke nummer voor de problemen die de gemeente bij dergelijke wateroverlast kan oplossen, wel bereikbaar was. Tevens zei ze dat het rioolstelsel in Rotterdam al versneld wordt vernieuwd, maar dat zal problemen bij dergelijke hoosbuien niet oplossen, want het rioolstelsel wordt niet groter. Het is te duur om het stelsel op dergelijke gebeurtenissen die slechts eens in de vijftig tot honderd jaar voorkomen aan te passen.

Raadslid Spaas vroeg naar de stand van zaken van zijn motie om de mensen op de autovrije zaterdag op 22 september tegen sterk gereduceerd tarief met de RET te laten reizen. Wethouder Janssens zal daartoe in het College voorstellen doen en die in de eerstvolgende commissie VVSR nader toelichten. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio heeft een verzoek van het College om mensen die dag op n strip te laten reizen afgewezen, omdat ze de kosten van 1,3 miljoen gulden niet voor haar rekening wil nemen.

Verhuring grond Roentgenstraat/Oranjeboomstraat De gemeente gaat ca. 1773 m3 grond aan de
Roentgenstraat/Oranjeboomstraat verhuren aan de Stichting de Goede Start. De huurovereenkomst wordt aangegaan van 1 maart 2001 t/m 28 februari 2003 met een optie op eventuele verlenging van de huurperiode met nog n jaar. Het betreft een experiment vooruitlopend op de definitieve realisering van een Quality Time Centre in het nieuw te bouwen kantoorpand op het Oranjeboomterrein. De stichting richt een tijdelijk gebouw in voor kinderopvang en gemaksdiensten en een groenstrook als tuin voor de kinderopvang. De jaarlijkse te indexeren huurprijs bedraagt fl. 17.000,- ( 7.714,26) per jaar.

Krediet voor Rollercentrum Doenkade
De gemeenteraad stelt een krediet van fl. 1 mln. ( 454.000) beschikbaar ten laste van de Stedelijke Visie voor het revitaliseren en uitbreiden van het wielercircuit aan de Doenkade tot rollercentrum. Van dit rollercentrum kunnen straks naast wielrenners ook wheelers, skeelers, skaters, rolskirs en mountainbikers gebruik maken. Tevens zal het clubgebouw geschikt worden gemaakt voor gehandicapten.

Bestemmingsplan Lloydkwartier
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Lloydkwartier vastgesteld en legt het ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Nieuwe Maas en in het noorden door de bestaande bebouwing aan de Westzeedijk. Aan de oostzijde door de Parksluizen en aan de westzijde door de Schiemond. Aanleiding voor het maken van dit bestemmingsplan was de wens het voormalige en verouderde havengebied om te vormen tot een hoogwaardig woon-werkgebied waarin ook ruimte voor een stedelijk evenemententerrein is opgenomen. De bestaande karakteristieke bebouwing zoals het Jobsveem en de Schiecentrale blijft behouden. Naar aanleiding van vragen zegden de wethouders Janssens en Kombrink de raad toe aandacht te schenken voor de ontsluiting van het gebied met het OV en voor de parkeernormen voor het gebied.

Ateliers kunstenaars
De gemeenteraad stemt in met het pre-advies van het College om de motie-Spaas (SP) niet aan te nemen, met uitzondering van de stemmen van de SP en de Stadspartij. Met de motie wilde Spaas bevorderen dat leegstaande winkel- en/of bedrijfsruimten in woonwijken worden aangewend als atelier- en/of expositieruimte voor beginnende of minder bekende Rotterdamse kunstenaars. De mogelijkheden om dergelijke ruimte in gebruik te geven zijn echter beperkt en bovendien worden deze al naar vermogen benut. De gemeenteraad onderkende dat voor startende kunstenaars onvoldoende accommodatie beschikbaar is. De Stichting Kunstaccomodatie Rotterdam (SKAR) heeft inmiddels een aantal maatregelen in de maak die tot verbetering van deze situatie moeten leiden. Op basis van een gebruikersonderzoek en een rapportage van de mate van instroom van jonge startende kunstenaars zal de gemeenteraad bekijken welke eventuele andere maatregelen mogelijk zijn.

Geen mogelijkheid beperken opening tankstations De raad heeft de motie-Vlaardingerbroek afgedaan waarin werd gevraagd om te bevorderen dat de openingstijden van tankstations in woonwijken gedurende de nacht en op zondag worden beperkt. De motie richtte zich in eerste instantie op n bedrijf aan de Gordelweg. Dit bedrijf is zowel mondeling als schriftelijk verzocht de openingstijden aan te passen. Dit is tot nu toe geweigerd.

De gemeenteraad concludeert dat zij onvoldoende beschikt over instrumenten die de 24 uurs-openstelling van tankstations kunnen beperken, aangezien hiervoor een landelijke vrijstelling geldt. De raad stemde in met afdoen van de motie met uitzondering van de stemmen van de fracties van Stadspartij en SP.

PPS in de buitenruimte
De raad stemde in om de motie-Muller uit 1996 af te doen. Deze had als doel te onderzoeken op welke wijze vorm gegeven kan worden aan een gemeenschappelijke financiering door publieke en private partners ten behoeve van de inrichting, onderhoud en beheer van de buitenruimte. De gemeenteraad concludeert dat in de afgelopen jaren meerdere initiatieven zijn genomen om de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking te verkennen. Uit deze praktijk is gebleken dat de mogelijkheden hiervoor van geval tot geval bekeken dienen te worden. Met de projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en de infrastructuur die op dit gebied in het Centrum aanwezig is in de vorm van convenanten, beleidsnota's en overlegplatforms beschouwt de gemeenteraad deze motie als afgedaan.

Bedrijfsplan 2002-2005 van de Dienst Stedelijk Onderwijs vastgesteld De gemeenteraad heeft het bedrijfsplan van de Dienst Stedelijk Onderwijs over de periode 2002-2005 vastgesteld. Het plan beschrijft een strategische visie, missie, doelen en ambities en is gebaseerd op de nota `Onderwijs - en Educatiebeleid en het Rotterdamse Onderwijs 1999-2003'. De ambities van het gemeentebestuur zijn de afgelopen jaren sterk verbreed en verdiept en gaan gelijk op met de ambities van de Rijksoverheid om een stevige impuls aan het onderwijs te geven. In het bedrijfsplan zijn de ambities, taken, kaders, resultaten en instrumenten uitgewerkt aan de hand van vijf thema's: Vergroten van onderwijskansen, Alle leerlingen op de juiste school, De school centraal in de buurt, Een leven lang leren en Kennis als motor van de economie. Tevens wordt in het plan aangegeven welke kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslagen de dienst moet maken om de gestelde doelen te behalen. De raad had veel waardering voor het bedrijfsplan.

Verhoging maximum parkeertarief
De gemeenteraad wijzigt het maximale parkeertarief van `ten hoogste fl. 5,00 per uur'
( 2,27) naar 10 minuten per gulden. ( 0,22). Dat komt neer op f 6.00 per uur ( 2,72). Het parkeerbeleid streeft naar een optimale verdeling van de schaarse parkeerruimte. In de Karel Doormanstraat, Hennekijnstraat, Boomgaardhof, Burg. van Walsumweg, Ammanstraat en Vissersdijk, wordt dit niet meer bereikt. Hier wordt over- gegaan op het nieuwe vastgestelde verhoogde tarief op bepaalde dagdelen. De tarieven van parkeergarages in het centrum zijn lager dan voor parkeren op straat en de openingstijden van de omliggende garages zijn verruimd. De langparkeerder wordt zo gestimuleerd om de auto in de parkeergarage te stallen. Hierdoor komt er meer ruimte voor kortparkeerders, vergunninghouders (bewoners en bedrijven) en de bezoekers van de bewoners.

De Stadspartij diende een motie in waarin werd gevraagd om bij invoering van het GSM-parkeren, het parkeertarief te verlagen met de telefoonkosten. De motie werd verworpen, met de stemmen van de Stadspartij, D66 en SGP/ChristenUnie voor.

Vernieuwd beleid grof huishoudelijk afval vastgesteld De gemeenteraad heeft het nieuwe beleid voor grof huishoudelijk afval vastgesteld met als doel schonere straten en een betere scheiding van afval aan de bron.
Rotterdammers houden de mogelijkheid het grof huishoudelijk afval te laten ophalen zonder kosten. Dit kan echter alleen op de `vaste inzameldag' per wijk. Tevens worden de ophaaltijden verruimd. Het ophalen van bouw en sloopafval zal voortaan fl. 175,00 ( 79,41) per m3 gaan kosten, maar als dit afval naar een van de millieuparken wordt gebracht blijft het gratis. Grof tuinafval kan eveneens gratis door de ROTEB worden opgehaald. Hiermee zijn al goede ervaringen opgedaan in Hoek van Holland, Pernis en Hoogvliet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie