Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over optreden Mugabe in Zimbabwe

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

charset="iso-8859-1"

www.minbuza.nl/content.asp?Key=420180Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Sub-Sahara Afrika Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 7 september 2001 Auteur Pascalle Grotenhuis Kenmerk 683/01 Telefoon 3485016
Blad /5 Fax 3486607
Bijlage(n) E-mail (Pascalle.grotenhuis@minbuza.nl)
Betreft Beantwoording vragen lid Hessing, Blaauw en Van Baalen (allen VVD) Over de situatie in Zimbabwe

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 28 augustus, kenmerk 2000114700, waarbij gevoegd waren de door de leden Hessing, Blaauw en Van Baalen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, hebben wij de eer u, als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken en mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van de leden Hessing, Blaauw en Van Baalen (allen VVD)

Vraag 1

Acht u het (niet) optreden van President Mugabe van Zimbabwe ter zake van de veiligheidssituatie van blanke boeren aanvaardbaar? Is dit te rijmen met het criterium van goed bestuur?

Antwoord

Nee. Het optreden van President Mugabe ter zake van de veiligheidssituatie van blanke boeren is niet aanvaardbaar. De impact van het optreden van President Mugabe op de zwarte bevolking (landarbeiders, onafhankelijke media en aanhangers van de oppositie) is echter evenzeer onaanvaardbaar en behoeft tenminste even grote zorg en aandacht.

De zorg hierover van Nederlandse zijde en de andere EU-lidstaten is reden geweest om het herstel van de rechtsorde in Zimbabwe bovenaan de agenda van de EU-dialoog met dat land te plaatsen.

Het optreden is zeker niet te rijmen met het criterium van goed bestuur. De Zimbabwaanse autoriteiten treden selectief op waar het de veiligheidsituatie van burgers betreft en waar het gaat om ordehandhaving, waardoor de rechtszekerheid van burgers wordt aangetast.

Zimbabwe is een land dat op de GMV lijst staat juist omdat er veel schort aan de effectiviteit van het bestuur. De nadruk van dit GMV programma ligt op rechtmatigheid van bestuur en deelname van de gehele bevolking aan dit bestuur.

Vraag 2

Welke maatregelen heeft u reeds genomen of bent u voornemens te nemen om Zimbabwe aan te sporen tot een beter beleid? Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van het buitenlands beleid, de bilaterale ontwikkelingssamenwerking, het EU-GBVB, het EU-OS beleid en de positie van de VN en de Wereldbank ten aanzien van Zimbabwe?

Antwoord

Nederland oefent zowel bilateraal als in internationaal verband druk uit op de Zimbabwaanse overheid.

Reeds in 1999 is op instigatie van de Tweede Kamer, onder meer in het licht van de verslechterende situatie in Zimbabwe, besloten het bilaterale ontwikkelingssamenwerkings-programma met dat land af te bouwen. Tegelijkertijd is Zimbabwe geplaatst op de lijst van themalanden Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw, waarmee steun verleend wordt aan Zimbabwaanse, niet-gouvernementele organisaties die bijdragen aan verbetering van het democratische transitieproces in dat land.

De EU is daarnaast een kritische dialoog aangegaan met Zimbabwe onder artikel 8 van de overeenkomst van Cotonou waarin onder meer wordt aangedrongen op herstel van de 'rule of law', verbetering van het economisch beleid en herziening van het landhervormingsprogramma. Daarnaast wordt door de EC in haar recente aanschrijving met betrekking tot de allocatie van middelen in het kader van het 9e Europees Ontwikkelings Fonds (EOF) specifiek naar deze consultaties verwezen.

UNDP heeft onder meer ten aanzien van de landkwestie een aantal initiatieven genomen tot bemiddeling. De Wereldbank en het IMF hebben de programma's met Zimbabwe reeds eerder voor onbepaalde tijd opgeschort.

Vraag 3

Wanneer beginnen de consultaties ex artikel 96 van de overeenkomst van Cotonou?

Antwoord

In de Afrika Werkgroep, die op 4 en 5 september plaats heeft gevonden, waren alle EU-partners het eens dat eerdergenoemde dialoog onder artikel 8 geen tastbaar resultaat heeft opgeleverd. Op vrijwel alle punten genoemd in de AR-conclusies van juni jl., waaronder stopzetting van politiek geïnspireerd geweld en landbezettingen, is een verslechtering opgetreden. Alhoewel een meerderheid van EU-partners zich bij die gelegenheid uitsprak ten gunste van het starten van de consultaties krachtens artikel 96 van het verdrag van Cotonou, kon hieromtrent geen consensus worden bereikt. Ook Nederland heeft in de Werkgroep het standpunt uitgedragen dat het thans voor de hand ligt dat consultaties onder artikel 96 op korte termijn zullen moeten worden gestart. Formele besluitvorming hierover zal plaatsvinden in de eerstvolgende Algemene Raad op 8 oktober a.s..

Tijdens het overleg dat in Commonwealth-verband plaatsvond op 6 september jl. in Abuja, hebben Zimbabwe en het Verenigd Koninkrijk overeenstemming bereikt over de landhervormingkwestie. Hierin is onder andere afgesproken dat de regering van Zimbabwe een einde maakt aan de gewelddadige bezetting van land en de intimidatie van blanke boeren. Hier tegenover stelt het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijk bedrag beschikbaar via een in te stellen VN fonds onder beheer van de UNDP. Hoewel het bereikte akkoord- op zichzelf beschouwd- een positieve ontwikkeling is, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken van het V.K., Straw, inmiddels aangegeven dat het in praktijk brengen van de Zimbabwaanse toezeggingen een testcase zal zijn en dat men de Zimbabwaanse regering niet op toezeggingen maar op daden zal beoordelen. Wij delen deze zienswijze. Gezien ook het feit dat President Mugabe zich in het verleden meerdere malen uitdrukkelijk heeft gedistantieerd van toezeggingen die door zijn eigen ministers zijn gedaan met betrekking tot de landkwestie en politiek geïnspireerd geweld, zien wij in het akkoord van Abudja geen aanleiding de druk op de regering van Zimbabwe te laten verslappen.

Vraag 4

Worden ook Nederlandse boeren in Zimbabwe bedreigd en overweegt u maatregelen tot hun bescherming of eventuele evacuatie?

Antwoord

Bij de Nederlandse ambassade in Harare zijn ongeveer 50 Nederlandse boeren bekend. Sinds het begin van de zogenaamde 'fast track' landhervormingexercitie vorig jaar, heeft Nederland de Zimbabwaanse overheid voortdurend gewezen op de plicht van die overheid tot bescherming van Nederlandse boeren en andere ondernemers in Zimbabwe in het kader van de Investerings Beschermings Overeenkomst (IBO) tussen Nederland en Zimbabwe, en op mogelijke internationaal-rechtelijke gevolgen van schending daarvan. De Zimbabwaanse overheid heeft daarop inmiddels acht Nederlandse boerderijen van de onteigeningslijst geschrapt.

De ambassade onderhoudt voortdurend intensief contact met de Nederlandse boeren. In geval van problemen of wanneer deze mogelijkerwijs zouden kunnen worden verwacht, treedt de ambassade c.q. de ambassadeur persoonlijk, in nauw overleg met de betrokken boeren, direct op door onder meer inschakeling van desbetreffende bevoegde autoriteiten. De ambassade heeft daarnaast in de afgelopen maanden een aantal malen officieel, per diplomatieke nota, bij de Zimbabwaanse autoriteiten geprotesteerd in verband met een aantal concrete incidenten.

De Nederlandse ambassade in Harare heeft, zoals alle Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland, een evacuatieplan. Dit plan wordt door de ambassade, in nauw overleg en coördinatie met EU-partners in Harare alsmede met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, regelmatig bijgesteld. Van noodzaak tot evacuatie is momenteel evenwel nog geen sprake.

Vraag 5

Welke consequenties hebben de huidige ontwikkelingen op de voedselsituatie in Zimbabwe en de regio?

Antwoord

De gegevens met betrekking tot de voedselsituatie in Zimbabwe zijn niet eenduidig. Derhalve is het UNDP-kantoor te Harare gestart om systematisch de voedselsituatie in Zimbabwe in kaart te brengen. Uit gegevens van de verschillende bronnen (FAO, USAID, Zimbabwaanse overheid) blijkt echter dat, alhoewel de huidige ontwikkelingen de voedselsituatie doen verslechteren, de komende maanden er geen sprake is van een voedseltekort. In oktober zal, volgens de FAO, wel een groter tekort aan tarwe ontstaan dan gebruikelijk; andere voedselbronnen zouden dit tekort kunnen compenseren.

De landen in de regio zijn niet van Zimbabwe afhankelijk voor voedselimporten. De meeste SADC-landen importeren voedsel uit Zuid-Afrika om eventuele tekorten te dekken.

Kenmerk 683/01
Blad /6

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...