Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept-MER Schiphol 2003 naar Tweede Kamer gestuurd

Datum nieuwsfeit: 07-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

MIN VenW: Concept MER Schiphol 2003 naar TK

CONCEPT-MER SCHIPHOL 2003 NAAR DE TWEEDE KAMER GESTUURD

De concept-milieueffectrapportage (MER) Schiphol 2003 is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage wordt getoetst of het nieuwe normenstelsel voor Schiphol gelijkwaardigheid is aan de huidige PKB.Tevens zijn alle onderzoeken (25) die in het kader van de MER zijn uitgevoerd naar de Kamer gezonden. Centraal in de MER staan de milieu- en veiligheidsgevolgen van het nieuwe normenstelsel. Dit stelsel treedt in werking wanneer de vijfde baan (2003) in gebruik wordt genomen.

Geluid
Het nieuwe stelsel kent grenswaarden voor de geluidsbelasting gedurende de dag en de nacht. Als gekeken wordt naar de berekende effecten van de ingebruikname van de vijfde baan, dan blijkt dat de geluidbelasting over het geheel overeenkomstig de PKB afneemt. Het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden neemt met 50 respectievelijk 70 % af. Het aantal woningen binnen de 35 Ke-contour blijft binnen het in de PKB gestelde maximum van 10.000. In de nacht blijft het aantal woningen onder het in de PKB gestelde maximum (6.900 woningen in plaats van 10.100 binnen de 26 laeq=nachtzone) Wel zijn er gebieden waar de geluidbelasting over het etmaal ten opzichte van het huidige vierbanenstelsel toeneemt (met name in het gebied ten noorden van de vijfde baan) en gebieden waar de geluidsbelasting afneemt. Dit geldt ook voor de geluidsbelasting in de nacht.

Externe veiligheid, lokale luchtverontreiniging en geur Op basis van de groeicijfers uit de MER kan worden afgeleid dat het externe veiligheidsrisico tot 2010 onder de grenswaarde blijft (gelijk of lager aantal woningen in de 10-6 individueel risicocontouren ten opzichte van 1990). Ten aanzien van het groepsrisico is door minister Pronk van VROM de afspraak met de regio gemaakt om in de gebieden met een extern veiligheidsrisico boven de 10-6 beperkingen op te leggen aan de vestiging van kantoren en andere bedrijven. Daarnaast zullen in de Vijfde Nota RO ook voor een gebied daarbuiten aanvullende beperkingen worden opgenomen.
De totale emissies zullen naar verwachting aanzienlijk lager dan de emissietotalen voor 1990. Emissies door vliegtuigen kunnen nog met enkele procenten gereduceerd worden door maatregelen als taxiën op minder motoren en het gebruik van zwavelarme kerosine. De uitstoot van geurstoffen neemt in de periode tot 2010 naar verwachting in geringe mate toe.

Handhaving
Om iedere twijfel over een gelijkwaardige bescherming weg te nemen heeft minister Netelenbos, in overleg met haar collega Pronk van VROM, extra maatregelen getroffen voor het gebied dat onder de huidige PKB is aangeduid als de zone tussen de 35 Kosteneenheden (Ke) en de 20 Ke. Deze maatregelen vormen een aanvulling op het reeds voorgestelde systeem van handhaving van het totaal volume geluid, van geluid op 55 punten in woongebieden (dag en nacht) en van het baan- en routegebruik.

De aanvullende maatregelen houden het volgende in:
-voor het hele genoemde gebied wordt een adequaat meetsysteem ontwikkeld dat de basis vormt voor het toekomstig handhavingsbeleid
- dit systeem zorgt er voor dat zo goed als mogelijk specifiek het vliegtuiggeluid gemeten kan worden

- hiervoor wordt vanaf 2003 op 50 aanvullende punten in woongebieden de geluidsontwikkeling voor de dag en voor de nacht zoveel mogelijk gemeten en gemonitord

- de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid adviseert, conform de instellingsbeschikking, over de uitvoerbaarheid, de handhaafbaarheid en kostenefficiëntie van het systeem

- de uitkomsten van de meetresultaten worden verwerkt in een te ontwikkelen handhavingsysteem

- in 2005 is er een totaal handhavingssysteem voor het hele gebied tussen de 20 Ke en 35 Ke dat juridisch afdwingbaar is

De grenzen, regels en de beperkingen van ruimtegebruik van het nieuwe normenstelsel worden uitgewerkt in twee uitvoeringsbesluiten: het luchthavenverkeerbesluit en het luchthavenindelingbesluit. Ten behoeve van deze besluiten is de MER, waarvan vandaag het concept naar de Kamer is gestuurd, opgesteld.
De basis van het nieuwe normenstelsel is vastgelegd in een nieuw hoofdstuk voor Schiphol in de wet luchtvaart, dat in januari aanvaard is door het kabinet. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op transparante regelgeving die goed te handhaven en controleren is. Na vaststelling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel worden het ontwerp-luchthavenverkeersbesluit en het
ontwerp-luchthavenindelingsbesluit (inclusief de definitieve MER) ter visie gelegd.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie