Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open Monumentendag in Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 08-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Open Monumentendag

Ook dit jaar hebben vele vrijwilligers weer hun medewerking toegezegd bij de organisatie van de Open Monumentendag in Oud-Beijerland, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 8 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

In het Centrum van Oud-Beijerland zijn wederom enkele locaties te bezichtigen voor het publiek. In het Oude Raadhuis aan de Waterstal laat Stichting Het Oude Raadhuis weer vele bijzonderheden zien over het dorp Oud-Beijerland. Het VVV/ANWB-kantoor, gevestigd in hetzelfde pand, is gedurende de gehele dag open voor publiek. Ook zal in Het Oude Raadhuis iemand aanwezig zijn die u iets kan vertellen over de geschiedenis van dit gebouw. Op de eerste verdieping van het Oude Raadhuis is het Archeologisch Museum Hoeksche Waard gevestigd. Hier kunnen verschillende archeologische vondsten uit de Hoeksche Waard (regio West) worden bezichtigd, die een beeld geven van de geschiedenis van het gebied van de Prehistorie tot de achttiende eeuw. Tevens zullen twee onderzoekers van de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard (SOB) aan de hand van praktijkvoorbeelden lezingen geven over onderzoeksmethoden. Hierbij wordt name ingegaan op luchtfotoanalyses, de geologische opbouw en het opsporen van archeologische vindplaatsen in het landelijk gebied. Daarnaast kunnen belangstellenden zelf gevonden voorwerpen meenemen en aan de onderzoekers vragen stellen over welk voorwerp het is en wat de ouderdom van het voorwerp is.

Van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur zal de Toren van de Nederlands Hervormde Kerk geopend zijn. Na het beklimmen van de smalle traptreden heeft u vanuit 4 luiken een prachtig uitzicht over Oud-Beijerland en omstreken. De ingang van de toren bereikt u door via de Waterstal over het terrein van de Nederlands Hervormde Kerk te lopen, waarbij u de kerk aan uw linkerhand houdt. De ingang van de toren treft u eveneens aan de linkerzijde aan.

Zeer zeker de moeite waard om een kijkje te nemen is de Nederlands Hervormde Kerk. De kerk is nog niet zolang geleden gerestaureerd. De prachtige preekstoel, de gebrandschilderde ramen met elk een eigen afbeelding en het gesneden en gepolychromeerde rouwbord en de diverse zerken in het midden van de prachtige nieuwe vloer zijn enkele bezienswaardigheden in de kerk, alsmede het gravinnenhuisje, daterend van begin 1600, waarin Gravin Sabina van Egmond begraven ligt.

Kortom, door de medewerking van diverse instanties hebben we opnieuw iets bijzonders kunnen maken van deze dag, en kunnen wij u gelegenheid bieden Oud-Beijerland eens met andere ogen te bezien dan in de alledaagse situatie.

Concert in gemeentehuis

De bariton Frans Huijts en de pianiste Natasja Douma zijn op dinsdag 11 september 2001 te gast in het Gemeentehuis van Oud-Beijerland. Dit concert is het eerste in het concertseizoen 2001 - 2002 en wordt georganiseerd door de concertcommissie van de Culturele Kring Hoeksche Waard in samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland.

Zoals te doen gebruikelijk zijn de concerten in Oud-Beijerland gewijd aan kamermuziek. Dit eerste concert van het seizoen is een zangrecital door Frans Huijts, hoofddocent solozang aan het Rotterdams Conservatorium. Hij studeerde aan de conservatoria van Den Haag en Maastricht, o.a. bij Meinard Kraak.

In 1985 werd hem de "Prix Gabriel Fauré" toegekend. Twee jaar later was hij een laureaat in het Hugo Wolf Concours in Stuttgart.

Deze boeiende muzikale avond begint om 20.15 uur in de Burgerzaal van het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV Oud-Beijerland, Waterstal 1 (telefoon 616000) en aan de zaal vóór het concert.

Voor reserveringen kunt u bellen naar:

Mevrouw J. Veldhoen in Numansdorp (604110).

De toegangsprijs bedraagt f 20,-- (¤9,--) Houders Pas 65+ en CJP-pas betalen f 17,50 (¤7,50)

Reisdocumenten

Per 1 oktober wijzigt de afgifteprocedure van de reisdocumenten.

Het duurt voortaan één week voordat uw nieuwe document gereed is. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen.

Van 1 t/m 8 oktober 2001 kunnen er zelfs helemaal geen reisdocumenten worden verstrekt.

Het paspoort wordt een stuk goedkoper: f 73,55 (¤33,38) (nu f 106,50 (¤48,33)). De identiteitskaart wordt duurder: f 59,20 (¤26,86) (nu f 39,60 (¤17,97)).

Het bijschrijven van kinderen duurt ook voortaan ook één week en kost f 17,50 (¤7,94) (bijschrijving in een geldig paspoort) of f 10,00 (¤4,54) (bijschrijving in nieuw paspoort).

Uiteraard zijn er spoedprocedures voor bijzondere omstandighede.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe landelijke regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 646777.

Veilig fietsen

Alles weten over veilig fietsen

De fiets is in Nederland nog altijd een van de meest gebruikte vervoersmiddelen. Voor de fietser is deelname aan het verkeer van alledag er echter niet veiliger op geworden. Want al kent u als fietser de regels nog zo goed en past u deze ook toe, vaak is het juist het gedrag van anderen dat een groot gevaar vormt voor de kwetsbare tweewieler.

Om iedereen die zich met de fiets voortbeweegt op deze gevaren te wijzen, heeft de Fietsersbond een folder gemaakt met de titel :

Zelfbewust fietsen: veiliger en plezieriger

Het recht van de sterkste

In deze folder vindt u tal van adviezen die vooral gericht zijn op het voorkomen van ergernis en gevaarlijke situaties. Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de regels die gelden voor de fietser in het verkeer, zijn bovendien de belangrijkste verkeersregels in het boekwerkje opgenomen. Tot slot wordt er een aantal specifieke tips genoemd voor de oudere fietser en voor ouders met kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Fietsersbond via telefoon (030) 2918171.

Wanneer u over een internetaansluiting beschikt, kunt u ook een kijkje nemen op de site van de Fietsersbond: www, fietsersbond.nl

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 24 september vergaderen volgende week vier adviescommissies.

De leden van de Oud-Beijerlandse Senioren Advies Raad (OSAR) komen op maandag 10 september om 14.00 uur in vergadering bijeen. Voorzitter is de heer W. den Boer. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen.
1.


Opening

2.


Verslag van de vergadering van 11 juni 2001

3. Mededelingen

4. Uitgegane en ingekomen stukken
5. Voorbereiding bestuurlijk overleg 1 oktober 2001
6. Rooster van aftreden
7. Begeleidingsgroep bouw Havenkwartier
8. Plan van Aanpak Vervoer Lokaal
9. Voortgang ouderenbeleid
10. Voortgangsrapportage werkgroepen A), B) en C)
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag

13. Sluiting

De commissie Ruimtelijke en Economische Zaken vergadert op maandag 10 september vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder G. de Man. De commissieleden spreken over de volgende onderwerpen.

1.


Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering Commissie REZ d.d. 9 juli 2001 en de gecombineerde vergadering van de Commissies Welzijn/REZ d.d, 6 juni en 4 juli 2001
3.

Stukken ter advies:

* voortgangsrapportage P1 en P2-projecten en projectenlijst planningsperiode september t/m december 2001
* uitvoeringsprogramma Groen Blauw

* schriftelijk overleg 5e Nota RO, deel 1;
* aankoop perceel grond Langeweg/Kwakscheweg (fase 2 Boezem West);
* gronduitgifte bouw- en woonrijpmaken van achterterrein Pr. Irenestraat e.o.

* haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijk-West
* bouwplan Woonstichting Volksbelang woningen aan de Kijffhoeck

4.

Stukken ter informatie:

* RIHW

* provinciale nota's

* brief NAM over opslagmogelijkheden CO2

* beantwoording vragen gesteld in de commissievergadering van 11 juni 2001

* definitie Nationaal Landschap van Werkgroep De Groene Waard
* overzicht actualiseringsprogramma bestemmingsplannen
* verslag vergadering stuurgroep project "Huisvesting sociaal-culturele instellingen" d.d. 26 juni 2001
* Halfwegnota streekplan Rijnmond

* einde lidmaatschap Bedrijven Info Rijnmond

5. Rondvraag

6. Sluiting

De leden van de commissie Algemene Zaken vergaderen woensdag 12 september om 20.00 uur. De leiding van de vergadering ligt in handen van burgemeester B.B.M. van der Hart. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

1.


Opening

2. Verslag van de vergadering van 11 juli 2001
3.

Stukken ter advies:

* Haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijks-West
* Aanpassing van de leges inzake reisdocumenten
* Defintief Reorganisatiebesluit deel A Herinrichting Dienst Bestuur
* Voorkomen van en omgaan met intimidatie, agressie en geweld
* Wijziging APV m.b.t. reclame- en overige uitstallingen
* Voortgangsrapportage P1- en P2-projecten en projectenlijst planningsperiode september t/m december 2001


4.

Stukken ter informatie:

* Notitie m.b.t. Kwaliteit in de gemeente Oud-Beijerland
* Herformulering opdracht Toetsing Financiële Functie
* Politie Zuid-Holland Zuid Managementrapportage 2001/1 Districht Hoeksche Waard

* Politiemonitor Bevolking 2001

* Jaarverslag Brandweer Oud-Beijerland 2001
* VNG en Loga-brieven

* 26e wijziging CAR/UWO

* 27e wijziging CAR/UWO

* Beslissing van de burgemeester op het bezwaarschrift tegen zijn besluit tot weigering van een APV-exploitatievergunning horecabedrijven t.b.v Beneden Molendijk 16

* Samenvoeging Binnenmaas en 's-Gravendeel
* Jaarverslag Openbaar Ministerie 2000

* Krantenknipsel AD m.b.t. Halt d.d. 27-07-01
* Convenant Veilig in/en om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard

* Plan van Aanpak Herhaling SGB Leefbaarheidsonderzoek
* Actualisering en uitwerking beleidsplan handhaving "Op weg naar een verantwoord handhavingsniveau', juli 1999 (handhaven van zaken die spelen in de openbare ruimte en die tot het takenpakket van de dienst Ruimte behoren;

* VNG-publicatie "Kiezen voor Kwaliteit"


5. Rondvraag

6. Sluiting

Tot slot vergaderen de leden van de commissie Financiën op donderdag 13 september vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder mevrouw A.M.C. van Hemert. De commissieleden spreken over de volgende zaken.


1. Opening

2. Verslag van de vorige vergadering
3.

Adviesaanvragen:

* Aanpassing van de leges inzake reisdocumenten m.i.v. 1 okt. 2001 door vaststelling maximum tarieven en wijziging afgifteprocedure reisdocumenten

* Langzaam verkeersroutes Oost

* Voortgangsrapportage P1- en P2-projekten en projectenlijst sept-dec

* Voortzetting RIHW, financiële gevolgen

* Aankoop perceel grond Langeweg/Kwakscheweg(fase 2 Boezem-West)
* Gronduitgifte, bouw en woonrijp maken van achterterrein Pr. Irenestraat e.o


4. Gedachtewisseling
5.

Ter informatie:

* Haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijks-west;

* Uitvoeringsprogramma Groen Blauw

* Oplossen Huisvestingsproblematiek Oost-Centrum (Onderwijs)
* Informatie financiële uitkomsten begroting 2002
* Voortgang invoering Euro

* Eindrapport realisatiefase invoering Euro
* Camerabeveiliging en herstel hekwerk bij basketbalveld Willem van Oranje

* Wet Fido

* Coelo-Atlas

* Eerste kwartaalrapportage 2001 van N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Vrijetijdscentra te Oud-Beijerland


6. Rondvraag

7. Sluiting


De commissievergaderingen beginnen allemaal om 20.00 uur en zijn openbaar. Ze worden gehouden in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.

Aanvang vergadering OSAR om 14.00 uur. Wij nodigen u graag uit om één of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Spreekrecht

Wist u dat de gemeenteraad van Oud-Beijerland elke laatste maandag van de maand vergadert in het Gemeentehuis? Wist u dat ter voorbereiding op de raadsvergadering ook elke maand een aantal vergaderingen plaatsvindt van de vaste adviescommissies? Wist u dat deze vergaderingen als regel openbaar zijn en dat u de `politiek' van dichtbij kunt volgen op de publieke tribune? Velen van u - en zeker degenen die onze gemeentelijke informatierubriek regelmatig lezen - zullen deze vragen bevestigend kunnen beantwoorden.

Maar wist u ook dat u gebruik kunt maken van het spreekrecht? Zowel `het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad' als de `verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van advies' kennen u deze mogelijkheid toe. De tekst luidt als volgt: "Ingezetenen en belanghebbenden hebben aan het begin van openbare raads- en commissievergaderingen de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht". Dit spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566. Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

Wanneer u spreekrecht hebt aangevraagd, gaat de procedure als volgt. Na de opening van de vergadering schorst de voorzitter de vergadering en geeft u de gelegenheid het woord te voeren over het onderwerp waarvoor u spreekrecht hebt aangevraagd. De voorzitter en raads- c.q. commissieleden hebben vervolgens de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna u het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van de overige agendapunten. Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.

Parkeerregeling voor caravans

PARKEERREGELING VOOR CARAVANS EN AANHANGWAGENS

Nu de vakantieperiode weer ten einde loopt en velen terugkeren van hun vakantiebestemming verschijnen er weer steeds meer caravans, vouwwagens e.d. in de straten

Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals de regeling, opgenomen in de Oud-Beijerlandse APV, onder uw aandacht brengen als het gaat om de parkeerregeling voor caravans, vouwwagens, aanhangwagentjes en dergelijke. Deze regeling, die mede een bijdrage levert aan het terugdringen van de 'verloedering van het straatbeeld' geldt het gehele jaar en luidt als volgt :

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg te parkeren.

De mogelijkheid bestaat om ontheffing te verkrijgen. In die gevallen wordt een afweging gemaakt tussen de noodzaak om in het concrete geval langer gebruik te maken van de openbare weg en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

Een schriftelijk verzoek om ontheffing kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Artotheek Hoeksche Waard

ARTOTHEEK HOEKSCHE WAARD IN OUD-BEIJERLAND

De Artotheek Hoeksche Waard is van 15 tot en met 29 september a.s. in Oud-Beijerland. Gedurende deze twee weken is de ontmoetingsruimte in De Lindenhoeve ingericht als kunstuitleen. Er zijn ongeveer 250 kunstwerken aanwezig, waaruit direct een keuze gemaakt kan worden.

Leners kunnen hun kunstwerk omruilen voor iets nieuws.

In oktober 2000 is de permanente vestiging van de Artotheek Hoeksche Waard (onderdeel van Centrum Beeldende Kunst, Kunstuitleen Dordrecht) gesloten en is besloten om in een geheel nieuwe opzet terug te komen in Oud-Beijerland.

Vanaf 2001 is de kunstuitleen met een mobiele vestiging twee keer per jaar, telkens voor een periode van twee weken, aanwezig in Oud-Beijerland.

De Artotheek is ruim 30 uur per week open en organiseert iedere keer verschillende activiteiten en zorgt voor speciale lenersaanbiedingen.

Artotheek Hoeksche Waard, alleen van 15 tot en met 29 september 20001 in De Lindenhoeve, Steenenstraat 24 in Oud-Beijerland. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur; woensdag en vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Autovrije zondag

EUROPESE AUTOVRIJE DAG 22 september a.s.

De Autovrije Dag is een initiatief van Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije (Zon)dag (LOAZ). Dit jaar sluit Nederland zich aan bij de Europese Autovrije Dag die elk jaar op 22 september door de Europese Commissie wordt uitgeroepen. Dit jaar valt 22 september op een zaterdag. Op 22 september 2001 wordt door Reizigers Vereniging Rover in samenwerking met LOAZ/Milieudefensie ook de landelijke promotiedag voor het Openbaar Vervoer georganiseerd met het motto: "stap 'ns een dagje over". Behalve met de fiets en te voet kun je de autovrije gebieden dus ook met het openbaar vervoer bereiken.

Wij hebben besloten als gemeentebestuur zelf niet actief deel te nemen aan de Europese Autovrije Dag, maar de Autovrije Dag wel onder de aandacht te brengen, zodat iedereen voor zich kan afwegen of hij of zij de auto laat staat op zaterdag 22 september a.s.

Tot op heden doen zevenenveertig Nederlandse gemeenten mee aan de Europese Autovrije Dag op 22 september a.s, Dit worden er waarschijnlijk nog meer maar een aantal gemeenten heeft nog geen definitief besluit genomen. In onze omgeving zijn de deelnemende gemeenten onder andere: Dordrecht, Rotterdam en Nieuwerkerk aan de IJssel. Daarnaast doen vrijwel alle Europese hoofdsteden zoals: Rome, Londen, Parijs, Madrid, Brussel, Berlijn en Amsterdam mee. Delen van deze gemeenten zijn afgesloten voor het autoverkeer. Voor de overige delen van de gemeenten geldt het verzoek de auto op vrijwillige basis te laten staan.

Indien u op zaterdag 22 september a.s. een van deze zevenenveertig gemeenten wilt bezoeken verzoeken wij u rekening te houden met de Autovrije Dag in deze gemeenten en zomogelijk andere vervoermiddelen dan de auto te benutten. Een aantal van de deelnemende gemeenten biedt die dag in samenwerking met vervoerbedrijven alternatieve vervoersmogelijkheden aan of korting op openbaar vervoer.

Voor meer informatie: www.autovrijezondag.nl of tel. 020-6262620 (servicelijn milieudefensie)

Beëindiging verkoop compostvaten

Uitverkoop compostvaten

Sinds 1985 verkoopt de gemeente compostvaten voor de helft van de inkoopprijs om het hergebruik van groente-fruit en tuin (gft-) afval te stimuleren. Binnenkort zal echter met de verkoop van de vaten gestopt worden. Wilt u een steentje bijdragen aan een goed milieu dan kunt u nog een compostvat bestellen, dan moet u er wel snel bij zijn, want wij hebben er nog slechts drie op voorraad. Ze gaan de deur uit voor de extra voordelige uitverkoopsprijs van f 25,--(¤11,34) per stuk.

De gemeente was begonnen met de verkoop van compostvaten om het hergebruik van groente- fruit en tuinafval te stimuleren. Door het hergebruiken van gft-afval nam de hoeveelheid te verbranden afval af en werd er bespaard op de kosten van de afvalverwerking. Daarnaast was een compostvat aantrekkelijk voor de consument omdat zij, wanneer zij zelf compost maakten, geen tuincompost of mest hoefden te kopen.

Aanvankelijk was de compostvatenregeling bijzonder succesvol. Per jaar werden gemiddeld 50 stuks verkocht. Na de introductie van de gescheiden inzameling in 1992 nam de belangstelling echter sterk af. De gft-container bood sindsdien immers ook een goede oplossing. Het is nu eenmaal gemakkelijker om het gft afval in de groene containers te doen dan om zelf aan het composteren te slaan. Daarnaast is in 1997 de taak ten aanzien van de inzameling, het hergebruik en de preventie van huishoudelijk afval overgedragen van de gemeente aan de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Om deze redenen heeft de gemeente besloten om, nadat de laatste paar vaten verkocht zijn, te stoppen met de verkoop.

Indien u nog een compostvat wilt kopen dan kunt u deze bestellen bij de heer van Hoven, telefoonnummer 0186-646671. Omdat het de laatste vaten zijn tegen de speciale uitverkoopprijs van f 25,--(¤11,34) per stuk. De vaten nog wel bij tuincentra te krijgen en u kunt zelf ook eenvoudig een composthoop maken. Boekjes daarover zijn in de bibliotheek en handel verkrijgbaar

Mileuverslagen

Klachtencommissie voor milieuverslagen van start

Vanaf deze maand kunnen klachten over de inhoud van wettelijk verplichte publieksmilieuverslagen van bedrijven over het jaar 2000 voor een oordeel aan de Milieuverslagcommissie worden voorgelegd. Uitspraken van deze onafhankelijke commissie worden, samen met de ingediende klacht, na oordeelsvorming gepubliceerd. Hoewel de uitspraken van de commissie niet bindend zijn, wordt verwacht dat zij hoogst zelden genegeerd zullen worden Voor het behandelen van een klacht is f 100,00(¤45,38) verschuldigd. Klachten over de recente publieksmilieuverslagen kunnen tot zes maanden na het openbaar maken van het publieksverslag bij de commissie worden ingediend.

De Milieuverslagcommissie wordt voorgezeten door prof.mr. Th.G. Drupsteen. De andere leden van de commissie worden geleverd door de Stichting Natuur en Milieu, de Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV) en de werkgeversorganisatie VNO/NCW.

Klachten kunnen worden gestuurd aan de Milieuverslagcommissie, Postbus 30732, 2500 GS Den Haag.

Wettelijk publieksverslag

In Nederland moeten 251 bedrijven het Publieksmilieuverslag uiterlijk op 1 juli jongstleden gepubliceerd hebben. In deze milieuverslagen moet op begrijpelijke wijze informatie verschaft worden over de aard van het bedrijf, de milieubelasting, de milieuzorg en de toekomstverwachtingen. Bedrijven die in aanmerking komen zijn bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Gedacht kan worden aan de categorieën: basismetaal, chemie, rubber en kunststof, metaal- en elektrotechniek, papier en karton, textiel en tapijt, afvalverwerking, voedingsmiddelen, elektriciteitsproductie, aardolie- en steenkolenverwerking en luchthavens.

Werkwijze

De commissie neemt de klacht binnen vier weken na ontvangst in behandeling. Over het resultaat daarvan krijgen indiener en beklaagde schriftelijk bericht. Hierop kan het bedrijf binnen zes weken schriftelijk reageren. Na deze procedure wordt de klacht ter openbare zitting behandeld. Klager(s) en het bedrijf krijgen de mogelijkheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. De commissie doet daarna zo spoedig mogelijk uitspraak. Daarbij wordt gestreefd dit binnen de termijn van uiterlijk tien weken te laten plaatsvinden. Naar schatting zal een uitspraak binnen een half jaar na het indienen van de klacht plaatsvinden.

Herbetegelen voetpad

HERBETEGELEN VOETPAD / UITBREIDING PARKEERTERREIN

Het voetpad ten oosten van Frans Halsstraat 5en het parkeerterrein van "De Egmontshof" krijgen een opknapbeurt.

De werkzaamheden zijn op 3 september jl. gestart en zullen ca. 1,5 week duren.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.N. Baan, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, tel. 0186.646645

Nieuw voetpad

NIEUW VOETPAD REMBRANDTSTRAAT

Langs de zuidzijde van de Rembrandtstraat, tussen de Zinkweg en de westelijke aansluiting van de Frans Halsstraat wordt het ontbrekende gedeelte voetpad / trottoir aangelegd. Zo ontstaat er voor voetgangers een logisch vervolg van het voetpad langs de zuidzijde van de Rembrandtstraat naar de Zinkweg en de bushaltes die daar staan. Het is dan niet meer nodig om nog een extra keer de relatief drukke Rembrandtstraat over te steken.

In de tweede week van september wordt gestart met de werkzaamheden en deze zijn begin oktober afgerond.

Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.N. Baan, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, tel. 0186.646645.

Overtollige grond

Veel inwoners, kennelijk goed uitgerust na de vakantie, plegen op dit moment groot onderhoud aan hun tuin. Dat is vooral te merken aan het toenemend aantal telefoontjes met de vraag: 'gemeente, waar kan ik mijn grond storten?' De gemeente beschikt niet over een gronddepot; dit betekent dus dat u met uw overtollige grond niet bij de gemeente terecht kunt. Bij het (ingrijpend) renoveren van uw tuin dient u dus zelf voor de afvoer van de grond te zorgen.

Collecteopbrengsten

In de periode van 14 tot en met 19 mei jl. jl. is een collecte gehouden door het Astma Fonds. De opbrengst van deze inzameling bedroeg f 11.155,95.

Walnoten

Op diverse plaatsen in Oud-Beijerland, onder meer aan de Paulus Pottersingel en de Anne Franksingel) staan notenbomen. Deze walnoten zijn zeer binnenkort rijp en vallen van de bomen. Het is elk jaar voor velen, ouderen en jongeren, een uitdaging om zoveel mogelijk noten te verzamelen. Wat u misschien niet weet, is dat de omhulsels van de noten een gele vloeistof afscheiden. Deze op verf gelijkende stof kan vervelende vlekken op uw kleding of vloerbedekking veroorzaken. Het is maar dat u het weet!

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland maken ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 2001 heeft besloten dat voor een perceel aan de Langeweg, gelegen tussen Langeweg 33 en het volkstuinencomplex, in de gemeente Oud-Beijerland een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit houdt verband met een ingediende aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten van een bovengrondse inrichting voor gaswinning. Het bouwplan omvat de plaatsing van een klein dienstgebouw (controlekamer), het aanbrengen van een fundering voor de ventpijp, vloeistofdichte vloer met wateropvangbak en een hekwerk.

Genoemd voorbereidingsbesluit m`et de daarbij behorende situatietekening treedt vanaf heden in werking en liggen met ingang van de eerstvolgende werkdag na publicatiedatum voor een ieder bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, ter inzage (openingstijden 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak telefoonnummer 0186-646624).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na deze bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift tegen bovengenoemde voorbereidingsbesluit indienen bij de gemeenteraad van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:
1. de naam en het adres van de indiener(s)
2. de dagtekening

3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
4. de gronden van het bezwaar

Voor de goede orde wordt er op gewezen dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking kent. Dit betekent dat het voorbereidingsbesluit, ook al loopt daartegen een bezwaarprocedure, toch in werking treedt. Gelijktijdig met de indiening van een bezwaarschrift kan de indiener van een bezwaarschrift de President van de rechtbank te Dordrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien gelet op de betrokken belangen spoed is vereist.

Het verzoek tot een voorlopige voorziening kan gericht worden tot de Arrondissementsrechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 6 september 2001

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

30-08-01

het vergroten van een woning met serre en berging op het perceel Prins Bernhardstraat 23;

dhr. M.J. Penning

Prins Bernhardstraat 23

3262 SM Oud-Beijerland


2


30-08-01

het vergroten van een winkel en woning op het perceel Julianastraat 43;

Verf en Wand

dhr. M.L. Legierse

Julianastraat 43

3262 SH Oud-Beijerland

2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

30-08-01

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Dokter van Dongenkade
14;

dhr. R.P. Bergsen

Houtmanstraat 31

3262 EG Oud-Beijerland

2

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

Sloopvergunning verleend voor:

30-08-01

het verwijderen van asbesthoudende rioolpijpen op het perceel Acaciastraat 16;

dhr. A.A. Zoutewelle

Acaciastraat 16

3261 RC Oud-Beijerland

2

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

30-08-01

het plaatsen van een tuinprieeltje op het perceel Dokwerkerlaan 27 o.g.v. art. 19.3 WRO

dhr. H. Apeldoorn

Dokwerkerlaan 27

3262 GB Oud-Beijerland

2

30-08-01

het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Acaciastraat 16 o.g.v. art. 48C

dhr. A.A. Zoutewelle

Acaciastraat 16

3261 RC Oud-Beijerland

2

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :
1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Dienst Bestuur, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41


WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

08-08-01

plaatsen van een vluchtdeur op het perceel Havendam 16;

dhr. J. Both

Havendam 16

3262 AE Oud-Beijerland

17-08-01

wijzigen van een gevel op het perceel Beijerse Hof 27;

Store Development

dhr. B. Eken

Postbus 3000

1500 HA Zaandam

22-08-01

plaaten van 2 enkele houten bergingen en 2 enkele en 1 dubbele gemetselde berging op het perceel Prinses Beatrixstraat 54, 58, 66 en 70;

Woonstichting Volksbelang

Postbus 1502

3260 BA Oud-Beijerland

23-08-01

vergroten van een woning op het perceel Bordewijkring 48;

dhr. P. de Keizer

Bordewijkring 48

3261 PV Oud-Beijerland

24-08-01

verbouwen van een bedrijfspand met woning op het perceel Julianastraat 48;

dhr. L. Flisijn

Emmastraat 35

3262 SE Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

22-08-01

slopen van 4 enkele en 1 dubbele berging op het perceel Prinses Beatrixstraat 54, 58, 66 en 70;

Woonstichting Volksbelang

Postbus 1502

3260 BA Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...