Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zeewaartse verdediging reëele oplossing voor kustveiligheid

Datum nieuwsfeit: 10-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 37

Zeewaartse verdediging is een reŽele oplossing voor kustveiligheid Streekplan Noord-Holland-Zuid: Burgerhuis Zaanstad Nieuwe burgemeester in de gemeente Uitgeest

Persbericht, 10 september 2001

Kustveiligheid, Kust 2050
Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Zeewaartse verdediging is een reŽele oplossing voor kustveiligheid Een belangrijke conclusie van het eindrapport over de kust 'Strategische visie Hollandse kust, stap 3', is dat een zeewaartse verdediging in kosten ongeveer gelijk is aan een landwaartse. Een zeewaartse verdediging biedt vaak een maatschappelijke meerwaarde boven de landwaartse. In een bestuurlijke werkconferentie op 14 september zal ondermeer deze conclusie een belangrijk punt van bespreking zijn. Met het uitkomen van het eindrapport gaat de laatste fase van het project Kustvisie 2050 in. Het rapport behandelt de mogelijk te kiezen maatregelen voor de veiligheid van de kustlijn van Noord- en Zuid-Holland op lange termijn.

De hoofdbevindingen uit het rapport zijn de volgende:
1. Hoewel het directe risico voor de veiligheid aan de Hollandse kust en het achterland meevalt, blijkt toch uit de studie dat voor een aantal zwakke plekken op korte en middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de Kop van Noord-Holland, de Westlandse kust en het Flaauwe Werk op Goeree.
2. Voor de gehele kust geldt dat er een samenhangend beleid nodig is. Maatregelen in het ene kustvak hebben immers gevolgen voor het andere kustvak. De rollen en taken van de verschillende overheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

3. De studie heeft nieuwe inzichten in de ontwikkeling van zandsuppletie ('zandbankieren') als maatregel voor kustverdediging opgeleverd. Stelregel is verder: "meewerken met de natuurlijke dynamiek: zacht waar het kan, hard waar het moet'.
4. Bij kustplaatsen is de ruimte voor landwaartse maatregelen per definitie beperkt en duur. Beperkt zeewaartse oplossingen met daarbij oog voor de ontwikkeling van de badplaatsen lijkt hiervoor de beste benadering.

Vervolg
De provincies Noord- en Zuid-Holland geven met het project Kustvisie 2050 het Rijk aan hoe de veiligheid van onze kustlijn op lange termijn het beste kan worden gewaarborgd. Samenwerking met het Rijk, de gemeenten en de waterschappen bij de uitwerking van de kustvisie is essentieel voor succes. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het rijksproject 'Kust Bewust' bieden hiervoor aanknopingspunten. De Kustvisie 2050 kent immers een aantal vervolgvragen die in samenwerking met de verantwoordelijke overheden langs de kust moeten worden beantwoord. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de risico's van en voor activiteiten in de kustzone, of over de rolverdeling in de samenwerking en over de financiering. Ook moeten nieuwe instrumenten (zoals zandbankieren) op geŽigende plekken daadwerkelijk een kans krijgen.

Werkconferentie en regiobijeenkomsten
Op 14 september organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een werkconferentie over de conclusies uit het eindrapport. Deze werkconferentie is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van de kustgemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, statenleden en vertegenwoordigers van het Rijk. In oktober en november vinden in de kustgemeenten bijeenkomsten plaats voor iedereen die woont en werkt in het gebied. De stuurgroep verwerkt de uitkomsten van de werkconferentie en de regiobijeenkomsten in haar aanbevelingen aan beide colleges van Gedeputeerde Staten. Daarna bepalen de beide colleges in november hun standpunt. In februari 2002 vindt definitieve besluitvorming over de Kustvisie 2050 door Provinciale Staten van beide provincies plaats.

Het gehele rapport is vanaf donderdag 13 september opvraagbaar via internet: www.kustvisie.nl
Inlichtingen: Gideon Ravesteijn, afdeling RWB, tel. (023) 514 33 12 Print persberichtPersbericht, 7 september 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Burgerhuis Zaanstad De provincie nodigt inwoners uit Zaanstad van harte uit om met gedeputeerde dhr. H.M. Meijdam van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en met andere statenleden van de provincie Noord-Holland in het Burgerhuis Zaanstad te praten over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Holland-Zuid in het algemeen en dat van Zaanstad in het bijzonder. Het Burgerhuis Zaanstad vindt plaats op woensdag 12 september 2001 van 19.00 - 22.00 uur in het Zaantheater , Nicolaasstraat 3 in Zaandam
In de discussie in het Burgerhuis staat het volgende centraal:

Thema De economische groei van het gebied moet gelijk opgaan met een goede leefbaarheid.
Vraagstelling Wat kan, naar het oordeel van de burgers, de provincie bijdragen aan de leefbaarheid?
Onderwerpen

1. Wonen en werkgelegenheid
Waar moet de verdere groei van de bevolking en van de werkgelegenheid worden opgevangen?

2. Infrastructuur
Moet het streekplan nog voorzien in nieuwe of te verbeteren wegen en openbaar vervoer binnen Zaanstad. Zo ja, waar wordt dan aan gedacht.

3. Water
Water speelt een belangrijke rol in het streekplangebied. Doordat Zaanstad steeds meer verstedelijkt is er steeds minder plaats voor water in de regio. Hoe kan dat worden opgelost?
4. Recreatie
Zaanstad leent zich uitstekend voor recreatie. Hoe kunnen de recreatieve mogelijkheden in het landelijk en stedelijk gebied worden verbeterd?

5. Positie van Zaanstad in de Randstad
Wat moet Zaanstad doen om haar positie binnen de Randstad te versterken?

Achtergrond
Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elk van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en scholenprojecten georganiseerd. Deze zeven regio's zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met: Rob Schimmel, tel: (023)-5143345, schimmelr@noord-holland.nlen Rina Swart, tel: (023)-5413174, swartc@noord-holland.nl Meer informatie over het streekplan Noord-Holland-Zuid is ook te vinden op de website www.streekplannhz.nl Print persberichtPersbericht, 7 september 2001

Nieuwe burgemeester in de gemeente Uitgeest
Vandaag is bekendgemaakt dat bij Koninklijk Besluit van 6 september 2001 de heer J. Kroon, sinds 1 november 1999 waarnemend burgemeester, is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Van 1990 tot 1999 was hij wethouder van de gemeente Haarlemmermeer. In de periode van 1990 tot 1993 was hij Hoogheemraad van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer. En van 1992 tot 1999 was hij lid van het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam.

De heer Kroon is lid van het CDA en 55 jaar oud. Hij volgt de vorige burgemeester, mevrouw M.M. van den Brink op, die per 1 september 1999 haar functie neerlegde. De burgemeestersvacature werd toen niet opengesteld aangezien de positie van Uitgeest in de beschouwingen moest worden betrokken op grond van de Wet algemene regels herindeling bij de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen. In een later stadium bleek dat het Kabinet besloten had het wetsvoorstel CAL aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat de vacature alsnog kon worden opengesteld.
De heer Kroon functioneert sinds het vertrek van mevrouw Van den Brink naar alle tevredenheid van de raad als waarnemend burgemeester van de gemeente Uitgeest.
Bij de openstelling van de vacature heeft de gemeenteraad de heer Kroon verzocht om mee te solliciteren.
De nieuwe burgemeester treedt per 15 september 2001 in functie. Print persberichtHet archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie