Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda vergadering Provinciale Staten Drenthe

Datum nieuwsfeit: 10-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Op te bergen
in de band van
3 oktober 2001

de leden van de commissie wordt
verzocht hun eventuele opmerkingen
binnen acht dagen na ontvangst aan
de secretaris van de commissie
mede te delen.

van de vergadering van de Statencommissie Milieu, Water en Groen

gehouden op 10 september 2001INHOUD

Opening 2 Mededelingen 2 Verslag van de vergadering van 11 juni 2001 2 Ingekomen stukken 2 IPO-aangelegenheden 2 Rondvraag 2 Mond- en klauwzeerbeleid in Drenthe 3 Jaarstukken 2000 3 Structurele regeling van de uitvoeringskosten voor het plattelandsbeleid 6 Jaarprogramma 2001, Leren voor Duur-
zaamheid 11 Herstel benedenloop Drentsche Aa 12 Evaluatie primair kwantitatief grondwater-
meetnet Drenthe 14 Delegatie van de muskusrattenbestrijding
aan waterschappen 14 Spoelwaterhergebruik Nietap 15 Sluiting 17 Toezeggingen 18 Bijlage 19

10 september 2001STATENCOMMISSIE MILIEU, WATER EN GROEN

Verslag van de vergadering van de Statencommissie Milieu, Water en Groen, gehouden op 10 september 2001 in het provinciehuis te Assen.

Aanwezig:

mevrouw M.Ch.A. Smilde (CDA, voorzitter)
H. Baas (ChristenUnie)
F. Benning (VVD)
H.H. Dijkstra (GroenLinks)
A. Haak (PvdA)
H. Holman (CDA)
H.R. Hornstra (PvdA)
K. Jonker (CDA)
mevrouw H. Kempe-Foekens (ChristenUnie)
W.H. Kuiper (GroenLinks)
B. Popken (OPD)
S.A. van der Schoot (Ouderenpartij)
J.P. Sluiter (D66)
M.J. Smit (D66)
mevrouw J. Schipper (VVD)
mevrouw H.G. Stoel-Snater (PvdA)
H. Zomer (CDA)

Voorts aanwezig:

Joh. Dijks (VVD, gedeputeerde)
mevrouw A. Edelenbosch (PvdA, gedeputeerde)
S.B. Swierstra (VVD, gedeputeerde)
W.R. Visser (secretaris)
C.J. Mulder

Met kennisgeving afwezig:

Mevrouw J. Alberts (Ouderenpartij)
Ch.C. de Haas (OPD)
mevrouw G.M. Remmelts-Mulder (VVD)
K.H. Smidt (VVD)

10 september 2001 1
1. Opening Verder merkt hij op dat hij wel eens stukken krijgt toe- gestuurd - bijvoorbeeld de voortgangsrapportage Sti- De VOORZITTER opent de vergadering en heet de muleringsprojecten duurzame landbouw - waarvan hem aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder me- niet geheel duidelijk is of ze voor kennisgeving worden vrouw Kempe, die na een langdurige af-wezigheid weer toegestuurd of dat er later nog op terug wordt gekomen. aanwezig is.
De VOORZITTER merkt op dat ook zij nog steeds niet Mevrouw KEMPE is blij dat zij na veel weken bedrust precies weet wat het verschil is tussen ingekomen stuk- weer aanwezig kan zijn en zegt zeer dankbaar te zijn ken en stukken waarvan het de bedoeling is dat ze voor voor de vele blijken van medeleven. kennisgeving worden aangenomen. Misschien moeten alle stukken maar het label "ingekomen stukken" krij-
2. Mededelingen gen, zodat de commissie ze eventueel kan agenderen. Zij zal in ieder geval dit punt opnieuw aan de orde stel- De VOORZITTER wijst erop dat er een uitnodiging ligt len in het voorzittersoverleg. van de Drentse Milieufederatie voor een excursie op een woensdag, terwijl de afspraak is gemaakt dat werk- De heer KUIPER denkt dat de verwarring ontstaat door bezoeken, excursies e.d. op maandagmiddag plaatsvin- gebruik van de term "voor kennisgeving aannemen" in den. Voortaan zal het secretariaat nauwer worden be- plaats van "ter kennisname". trokken bij de bepaling van data voor dergelijke activi- teiten. De heer SWIERSTRA zegt dat het college nog geen Voorts deelt zij mee dat op verzoek van de heer Haak kennis heeft genomen van de brief van de Drentse agendapunt 8 wordt doorgeschoven naar de vergade- Milieufederatie over waterwinning bij De Punt en dus ring van 15 oktober a.s. ook nog geen reactie heeft bepaald. Met het oog op de meer dan volle agenda verzoekt
spreekster zo kort en bondig mogelijk te spreken, ook om ruimte te houden voor een onderlinge gedachtewis- seling.

De heer VAN DER SCHOOT kan zich daarin wel vin-
den, maar vraagt zich af of wel voldoende recht wordt gedaan aan de jaarstukken als ze in combinatie met andere stukken worden behandeld.

De VOORZITTER zegt toe dat zij dit aan de orde zal stellen in het voorzittersoverleg.


3. Verslag van de vergadering van
11 juni 2001

Dit verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.


4. Ingekomen stukken

Brief van gedeputeerde staten van 22 augustus 2001, kenmerk 34/6.28/2001007694, inzake afvalstoffenbe- leid: wijziging Wet milieubeheer en Landelijk afvalbe- heersplan

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.


5. IPO-aangelegenheden

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen over IPO- aangelegenheden wordt geen gebruikgemaakt.


6. Rondvraag

De heer KUIPER zegt dat de commissie een brief heeft gekregen van de Drentse Milieu-federatie over de wa- terwinning bij De Punt en vraagt, gezien het belang van deze brief, of het college daarmee iets gaat doen.

De heer POPKEN deelt mee dat hij dezelfde vraag had willen stellen.

De heer SLUITER heeft zich erover verbaasd dat de
Drentse gedeputeerde een heel ander geluid heeft laten horen over de ruimtelijke plannen met betrekking tot de ruimtelijke plannen voor Stadskanaal en Borger-Odoorn dan haar collega in Groningen. Heeft er geen afstem- ming plaatsgevonden?

10 september 2001 2De heer KUIPER dringt erop aan kennis te nemen van Jaarverslag 2000 (waterhuishouding, blz. 18-21; bedoelde brief en de commissie te zijner tijd van de milieubeheer, blz. 22-37; natuur, blz. 38-44, eco- reactie van het college op de hoogte te stellen. nomische en agrarische aangelegenheden, blz. 45-48) De heer SWIERSTRA zegt dat de brief dan toch ook
naar het college moet worden gestuurd. De heer HORNSTRA complimenteert het college en uiteraard ook de betrokken ambtenaren voor de wijze Mevrouw EDELENBOSCH merkt aan het adres van de van verslaggeving. Er wordt in de stukken veel inform a- heer Sluiter op dat Groningen en tie verstrekt en hij wil zich daarom beperken tot slechts Drenthe geen inhoudelijk verschil van mening hebben enkele vragen. Waarom is het steunpunt agrarisch na- over de door hem bedoelde ruimtelijke plannen. Wellicht tuur- en landschapsbeheer niet van de grond gekomen zijn er verschillende bewoordingen gebruikt. Haar op- en hoe zal dit verdergaan? merkingen hadden met name betrekking op het tijdstip In het stuk staat dat de Flora- en Faunawet in 2001 in waarop de plannen nogal prominent naar voren zijn werking treedt. Spreker vindt hiervan niets terug in de gebracht zonder dat de stuurgroep zich daarover in agenda's van de eerstvolgende commissievergaderin- finale zin heeft uitgesproken. Er zijn in ieder geval re- gen en informeert naar de stand van zaken op dit punt. gelmatig contacten geweest met de verantwoordelijke Groninger bestuurders en op dat niveau is geen sprake De heer BENNING sluit zich aan bij het compliment van uiteenlopende visies. voor de duidelijke verantwoording. Wat betreft de milieumonitoring in het kader van het
7. Brief van gedeputeerde staten van 9 mei gebiedsgericht beleid vraagt hij welk beleid prevaleert: 2001, kenmerk 19/6.10/2001003412, houdende het landelijke of het provin- beantwoording van vragen ex artikel 29 Re- ciale. glement van orde inzake het mond- en klauw- Bij het gebiedsgericht milieubeleid is 2,5 miljoen be- zeer (MKZ)-beleid in groot, terwijl bij de realisatie een bedrag van 5,25 Drenthe miljoen staat vermeld. Voor bodemsanering zijn de bedragen respectievelijk 15,5 miljoen en 12,5 mil- De heer KUIPER zegt dat hij al wist dat de provincie joen. Welk beleid voert de provincie op dit punt? Laat zij geen taak heeft op het terrein van de diergezondheid en zich leiden door de diverse subsidies of heeft zij ook zeker niet als het gaat om de preventieve aspecten een eigen beleid? daarvan. De vraag was echter of de provincie bereid is De opbrengst van de nazorgheffing stortplaatsen was een krachtig signaal af te geven richting rijksoverheid begroot op bijna 4,8 miljoen, terwijl de realisatie 2,3 om vaccinatie van hobbydieren, dierentuindieren en miljoen bedraagt. Moet de conclusie worden getrokken dieren voor de begrazing van natuurgebieden mogelijk dat de honorering van het bezwaarschrift daarvan de te maken. oorzaak is?

Mevrouw EDELENBOSCH antwoordt dat het college Ook de heer ZOMER vraagt naar het waarom van de niet een krachtig signaal kan afgeven als daaraan voor- herberekening van de nazorgheffing stortplaatsen. afgaand geen fundamentele discussie heeft plaatsge- vonden in de staten. Het debat is overigens nog niet De heer KUIPER spreekt eveneens zijn waardering uit afgerond en in dit stadium kan eigenlijk alleen maar een voor de presentatie van de jaarstukken. zakelijk antwoord worden gegeven. Het college schrijft dat naast duurzame ontwikkeling de verdere integratie van milieu en andere beleidsvelden 9. Statenstuk 867, Jaarstukken 2000 centraal staat. Dat is een uitstekend uitgangspunt, dat Betrokken onderdelen: ook bij de uitvoering van Kompas-projecten zou moeten Beleidsrekening 2000 (waterhuishouding, blz. worden gehanteerd. In dat opzicht is de opstelling van 101-116; milieubeheer, blz. 119-147; natuur, blz. een projectenprogramma te mager. De inkadering van 149-164; economische en agrarische aangele- Kompas-gelden moet conform de afspraken binnen de genheden, blz. 167-181) randvoorwaarde van duurzaamheid plaatsvinden, maar dat zou betrekking moeten hebben op alle projecten. In dit verband refereert spreker aan het begeleiden van de NV Luchthaven Eelde. Hoe wordt hierbij de milieu- en duurzaamheidstoets gerealiseerd? Deze vraag kan ook worden gesteld met betrekking tot de werkconferentie Duurzame milieusamenwerking. Als in het kader van Kompas concrete uitvoeringsgerichte projecten worden gestimuleerd, moet volstrekt duidelijk zijn hoe ze wor- den getoetst. De gemeenten zijn wat dit betreft te auto- noom. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het beoordelen van gemeentelijke bestemmingsplannen op duurzaamheidsprincipes? Dit is voor de fractie van GroenLinks een cruciaal punt. Is al eens een bestem- mingsplan teruggestuurd omdat het niet voldeed aan die principes? Ontmoet de gedeputeerde weerstanden op dit punt? De fractie van GroenLinks vindt veel van haar uitgangs- punten terug in het hoofdstuk over milieu en zelfs ook in het hoofdstuk over de economie. De vraag blijft echter hoe consequent het college is als het gaat om toetsing en beoordeling van de uitvoering van het beleid.

10 september 2001 3De heer DIJKSTRA heeft het hoofdstuk natuur voorzien vorm moet worden voortgezet, nu de voorlichting over van plussen en minnen. Het resultaat is 11 plussen en 3 agrarisch natuur- en landschapsbeheer voornamelijk minnen. In het jaarverslag staat dat wat betreft de land- door andere instanties wordt gegeven. De overgang inrichting het zoeken naar vervangende middelen, de naar agrarisch natuurbeheer is in Drenthe kennelijk een derde geldstroom, tot dusver geen tastbare resultaten moeizaam proces. Zij zal echter alert blijven op dit punt. heeft opgeleverd. Hoe staat het daar nu mee? Dezelfde Het overleg met het Rijk over de Flora- en vraag stelt hij naar aanleiding van de invoering van het Faunawet zit op dit moment muurvast. Als de onder- Programma Beheer en het Steunpunt agrarisch natuur- handelingen uiteindelijk toch resultaat hebben, zal de en landschapsbeheer. Of zijn wat het laatste betreft de commissie worden geïnformeerd. problemen opgelost in het te elfder ure binnenge- Bij het gebiedsgericht milieubeleid heeft de provincie komen integraal gebiedsplan? een eigen verantwoordelijkheid. De staten stellen het Zijn de oriënterende gesprekken met het TT-bestuur en programma voor dat beleid vast, waarbij uiteraard wel de gemeente Assen inmiddels afgerond met als resul- rekening moet worden gehouden met het feit dat de taat de bufferstrook rond het Witterveld? provincie graag de benodigde middelen van het Rijk Ten slotte vraagt spreker naar de landschapsbeleids- ontvangt. plannen van de Drentse gemeenten. De landinrichting is een continuing story; de staatsse- cretaris moet van de Tweede Kamer een en ander op De heer SMIT vraagt of bij de evaluatie van het Milieu- papier zitten en dat is voor haar ambtenaren naar ver- effectrapport (MER) voor de ondergrondse gasopslag in luidt een niet geringe klus. Het IPO heeft gevraagd om Norg ook het feit in beschouwing wordt genomen dat overleg voordat de staatssecretaris met de definitieve deze opslag overbodig is. tekst naar buiten komt. Er is erg veel overlegd de afgelopen periode en eindelijk De heer BAAS heeft de jaarstukken met genoegen komt er meer vaart in de invoering van het Programma gelezen. Echt vrolijk wordt hij niet van de mededeling Beheer. dat de nieuwe Subsidieregeling gebiedsgericht beleid Het TT-bestuur en de gemeente Assen hebben inge- (SGB) ertoe leidt dat er minder geld beschikbaar komt stemd met de bufferstrook rond het Witterveld. De pro- voor het anti-verdrogingsbeleid. cedures met betrekking tot het toetsen van de kwaliteit Hij sluit zich aan bij de vraag van de heer Smit naar de van flora en fauna in het Witterveld zelf zijn echter nog gasopslag in Norg. Wat heeft het geluidsonderzoek niet afgerond. opgeleverd? Met buurprovincies en Duitse collega's is Op de gemeenten die nog niet over een landschapsbe- overleg gevoerd over de afstemming van m.e.r.- leidsplan beschikken, wordt de nodige druk uitgeoefend procedures met mogelijk grensoverschrijdende gevol- om dergelijke plannen op te stellen. De provinciale be- gen. Wat is het resultaat van dat overleg? mensing op dit onderdeel is echter nogal krap. De reeds aanwezige plannen voldoen goed. Het zijn uiteindelijk De heer POPKEN is in het algemeen tevreden over de de gemeenten zelf die dit moeten oppakken. jaarstukken. Zal in de komende jaren ook een positief Over de flankerende maatregelen ten behoeve van de resultaat kunnen worden geboekt? Ook vraagt hij hoe intensieve veehouderij kan spreekster geen nadere het staat met de flankerende maatregelen voor de in- mededelingen doen. Er is nog geen beslissing genomen tensieve veehouderij die in 2001 zullen worden uitge- over de daaraan ten grondslag liggende uitgangspun- werkt. ten. Op de vraag van de heer Van der Schoot naar de per- De heer VAN DER SCHOOT sluit zich aan bij de com- sonele inzet ten behoeve van het Kompas kan spreek- plimenten voor vorm en inhoud van de stukken. ster niet concreet antwoorden en zij verzoekt hem dan Heeft de grenswatercommissie ook een taak met be- ook zich te wenden tot een van haar ambtenaren. trekking tot de bestrijding van de wateroverlast?
Op bladzijde 109 van de beleidsrekening wordt als De heer SWIERSTRA antwoordt dat de grenswater- doelstelling geformuleerd: krachtige waterschappen, die commissie geen directe bevoegdheden heeft als er beschikken over een goed financieel en bestuurlijk sprake is van wateroverlast, maar dat zij zich wel bezig- draagvlak, geven vanuit een brede kijk uitvoering aan houdt met een afstemming van het beleid op dit punt. Bij het provinciale waterhuishoudkundige beleid. Wil het de implementatie van de kaderrichtlijn zal de commissie college de commissie op de hoogte houden van de ongetwijfeld een belangrijke rol spelen. realisatie van deze doelstelling? De provincie houdt zich bij voortduring bezig met het Er zijn in 2000 geen milieueffectrapportages opgesteld. toetsen van het waterhuishoudkundig beleid. Over de Opvallend is dat er geen financiële analyse bij is ge- beheersplannen, die momenteel in procedure zijn, vindt voegd. Spreker hoopt dat dat in de toekomst zal veran- veelvuldig overleg plaats. Die plannen worden vanzelf- deren. sprekend nauwkeurig getoetst aan het POP. Op bladzijde 124 staat dat abusievelijk twee keer een Het is inderdaad jammer dat de nieuwe SGB inhoudt laboratoriumonderzoek is uitgevoerd. Spreker vraagt dat het Rijk minder geld geeft. Het wordt ondergebracht zich af hoe het dan toch kan dat er een overschot is in het totale gebiedsgericht beleid en het is aan de pro- ontstaan. Misschien dat deze methodiek ook op andere vincie om de prioriteiten te stellen. delen van de begroting kan worden toegepast!
Het college acht het mogelijk om met aanvullend beleid De heer DIJKS antwoordt dat de met de staten ge- de uitslag van het Belevingsonderzoek geluidhinder te maakte afspraken bepalend zijn voor de provinciale beïnvloeden. Hoe denkt het dit te kunnen doen? milieumonitoring, een en ander uiter- De personele inzet om het Kompas in de benen te krij- aard binnen de context van de landelijke richt- gen, is volgens afspraak niet in een begrotingswijziging lijnen. vastgelegd. Kan de gedeputeerde dit toelichten? Dat de realisatie van bodemsaneringen achterloopt bij Zijn de rampenplannen in de Drentse gemeenten op de begroting, heeft vooral te maken met het feit dat de peil? procedures nog niet zijn afgerond of dat het bestem- mingsplan het niet toestaat. Het bodemsaneringsbeleid Mevrouw EDELENBOSCH overweegt of het steunpunt als zodanig verliest niet aan waarde omdat de overblij- agrarisch natuur- en landschapsbeheer in zijn huidige vende gelden kunnen worden overgeheveld. De

10 september 2001 4achterstand kan waarschijnlijk worden ingelopen door vooraf in de commissie behandelen, vooral ook omdat enkele grote projecten, bijvoorbeeld in Hoogeveen. het om forse bedragen gaat. Aan de nazorgheffing stortplaatsen ligt een uitermate ingewikkelde berekening ten grondslag. De ingebrachte Mevrouw EDELENBOSCH wijst erop dat dat al is toe- bezwaren zijn gehonoreerd met alle gevolgen van dien gezegd. voor de heffingen. Dat laat onverlet dat uiteindelijk de De heer BENNING zegt dat het gaat om een afwijking nazorgverplichtingen moeten worden nagekomen. van meer dan 100%. Daarom had het genoemd moeten Spreker zegt toe de commissie inzicht te geven in de worden in de financiële berekeningssystematiek (zie bijlage). analyse. Wat betreft de toetsing van het duurzaamheidsprincipe is spreker tevreden over de forse stap die het afgelopen De heer KUIPER waardeert het dat gemeenten het jaar is gezet. Het beleid is er niet op gericht om be- duurzaamheidsprincipe vorm en inhoud proberen te stemmingsplannen terug te sturen naar gemeenten, geven in hun bestemmingsplannen, maar zijn vraag had maar op het in een vroegtijdig stadium erop wijzen dat voornamelijk betrekking op toetsing door de provincie. met dat principe rekening moet worden gehouden. Hij begrijpt dat de gedeputeerde hierop nu niet uitvoerig kan ingaan, maar wil wel meer inzicht in de vraag hoe De heer KUIPER verwijst naar het bestuursprogramma de toetsing aan het duurzaamheidsprincipe in de prak- waarin staat dat het college gemeentelijke bestem- tijk uitpakt. mingsplannen toetst aan het duurzaamheidsprincipe. De heer HORNSTRA sluit zich daarbij aan. De heer DIJKS wijst erop dat het college geen wettelijke instrumenten heeft om het af te dwingen. In het voor- De heer VAN DER SCHOOT is blij met de steun van de traject wordt gemeenten erop gewezen dat het college VVD-fractie om het instrument van de financiële analyse hier zeer aan hecht. Dat werkt goed. beter te benutten. Dat maakt een feitelijk oordeel ge- Het grensoverschrijdend overleg over m.e.r.-procedures makkelijker en bespaart een heleboel vragen. werkt in het algemeen zeer verhelderend. De commissie zal op de hoogte worden gebracht van eventuele resul- De heer DIJKS antwoordt dat er afspraken zijn gemaakt taten op dit punt. met de gemeenten over toepassing van het duurzaam- heidsprincipe en dat de provincie altijd maar weer tracht De heer ZOMER vraagt in dit verband of de provincie toepassing van dit principe te bevorderen. Binnenkort iets kan ondernemen tegen twee zal met een fors aantal partijen een convenant Duur- mega-varkenshouderijen, vlak over de grens bij zaam bouwen worden afgesloten. Schoonebeek.
De VOORZITTER constateert dat het statenstuk c.a. De heer DIJKS kan niet beoordelen of het om een MER- afdoende is besproken. plichtig project gaat. Over deze casus is hij onvoldoende geïnformeerd. 10. Statenstuk 874, Structurele regeling van de Aan het adres van de heer Van der Schoot merkt spre- uitvoeringskosten voor het plattelandsbeleid ker op dat de provincie niet de enige partij is bij MER- projecten en dus ook niet de enige die het tempo van de Mevrouw KEMPE vindt het een prima zaak dat er een projecten bepaalt. structurele regeling komt, maar heeft nog wel de nodige Ook bij het terugdringen van geluidhinder zijn meerdere vragen over het statenstuk. Hoeveel eigen inbreng heeft partijen betrokken. Vaak kunnen heel goede afspraken de provincie nog in de uitvoeringscontracten? De pro- worden gemaakt over bijvoorbeeld de tijden waarop vincies worden geacht flink mee te gaan betalen en zij circuitvluchten mogen worden uitgevoerd. neemt aan dat dat niet zonder slag of stoot wordt geac- Over de gasopslag zijn besluiten genomen en het is niet cepteerd. aan het college om te bevorderen dat de door de heer Het college schrijft dat de financiële en personele con- Smit veronderstelde overbodigheid van de opslag bij de sequenties onderbelicht zijn gebleven, maar spreekster evaluatie wordt betrokken. wijst erop dat er veel nieuwe taken en bevoegdheden op de provincie afkomen. De heer SMIT wijst erop dat de inzichten zich aan het De evaluatiekosten zijn onderwerp van discussie. Aan wijzigen zijn. welke bedragen moet ongeveer worden gedacht? Ziet het college nog financiële lichtpuntjes in de onderhan- De heer DIJKS gaat ervan uit dat deze kwestie nog wel delingen? eens ter discussie zal staan in de commissie. Aan het Mag ervan worden uitgegaan dat de ramingen realis- adres van de heer Baas merkt hij nog op dat hij in dit tisch zijn? Er is in ieder geval sprake van een forse stadium geen provinciale inzet. Een volledige dekking voor de komen- nadere mededelingen kan doen over het onderzoek de jaren is er nog niet. Ook de brief van 31 augustus naar de geluidsoverlast. geeft daarover geen uitsluitsel. Voor 2002 wordt geput uit het Fonds flexibel beleid, maar hoe denkt de provin- TWEEDE TERMIJN cie daarna te werk te gaan? Ook de SGB zal extra werk voor de projectleiders opleveren. Is dat op te vangen De heer BENNING is het eens met de heer Van der binnen de organis atie? Schoot dat meer gebruik zou moeten worden gemaakt
van de financiële analyse om de inzichtelijkheid te ver- De heer HOLMAN complimenteert de gedeputeerde groten. Het is voor de commissie prettig om te kunnen met het feit dat zij goed naar de staten heeft geluisterd. zien of bepaalde doelstellingen al dan niet worden ge- Hij ziet het voorstel als een eerste stap op de goede haald. weg. Het is op zich begrijpelijk dat men in Den Haag Met het Uitvoeringsprogramma van het gebiedsgericht zegt: als de provincies meer zeggenschap willen, moe- milieubeleid is ongeveer 3 miljoen meer gemoeid dan ten ze ook maar meer gaan betalen. Men moet dan verwacht. Spreker wil het uitvoeringsprogramma liever echter wel bedenken dat de provincies veel minder dan het Rijk inkomsten kunnen genereren.

10 september 2001 5Er zijn enorme bedragen in het geding en het lijkt spre- Spreker is al met al voorstander van een sterkere rol ker onvermijdelijk dat de provincie een structurele bij- van de provincie, maar vraagt zich wel af wat de nieuwe drage geeft. Hij kan er daarom niet mee instemmen dat regeling netto oplevert en hoe de financiële lacunes hiervoor uit het Fonds flexibel beleid wordt geput. In de kunnen worden opgevuld. staten zal een fundamentele discussie moeten worden gevoerd over de vraag hoeveel geld er moet worden De heer SMIT vindt het een prima zaak dat getracht besteed aan het landelijk gebied en hoe precies te werk wordt de versnippering in het plattelandsbeleid terug te moet worden gegaan. Het is natuurlijk verleidelijk om de dringen. Hij vraagt zich af waarom het college zo vlak gedeputeerde met een flinke buidel geld de onderhan- voor de begrotingsbehandeling met dit stuk komt. Wor- delingen in te sturen, zodat de provincie een substanti- den op deze manier de inhoud van het beleid en de ele cofinanciering kan presenteren, maar dan moeten financiën niet te veel van elkaar ontkoppeld? de staten daartoe wel expliciet beslissen. Er zullen in ieder geval beleidsmatige keuzen moeten worden ge- De heer VAN DER SCHOOT stemt in met het voorstel. maakt. Het geld moet worden gevonden in de begroting Het gaat om een principebesluit waarbij toetsing aan de en niet in genoemd fonds, dat toch al zwaar belast is. begroting mogelijk blijft. Probleem blijft de onbetrouw- Het is volstrekt duidelijk dat in de toekomst nog de nodi- baarheid van het Ministerie van LNV dat zich moeilijk ge uitgavenposten op de provincie afkomen. aan de afspraken kan houden. Eigenlijk zouden afspra- Ook zou het goed zijn inzichtelijk te maken welke geld- ken juridisch moeten worden vastgelegd. stromen er zijn als het gaat om projecten landelijk ge- Evenals de heer Benning is spreker van mening dat de bied. Een zekere ordening is onontkoombaar, want het staten vooraf moeten worden geïnformeerd over de is nu een wirwar van geldstromen. projecten. Dat zou kunnen via een geactualiseerd be- Verder dient de vraag te worden gesteld wat er gaat stedingsoverzicht. gebeuren als de lopende projecten aflopen en zich
nieuwe projecten aandienen. Wie speelt welke rol in dat De heer POPKEN stemt in met de gekozen methodiek. geheel? In de lopende projecten kunnen heel goed Tijdens de behandeling van de begroting zal hij terug- boerenbedrijven worden verplaatst, maar in het Hunze- komen op de financiering. gebied is de desbetreffende regeling niet van toepas- sing en daar gaat het dus een stuk moeizamer. Hoe zal Ook de heer DIJKSTRA is uiteraard voorstander van het dat straks gaan? Het is al met al van groot belang dat er tegengaan van versnippering van het plattelandsbeleid. eens fundamenteel wordt nagedacht over het toekom- Het voorstel is een geweldige stap vooruit. Wel maakt stige landinrichtingsbeleid. Het ziet er naar uit dat de hij zich zorgen over het feit dat er een zeer omvangrijke Dienst Landelijk Gebied (DLG) steeds meer zijn reke- taak op de schouders van de organisatie wordt gelegd. ningen bij de provincie zal deponeren. Hoe wenst de Hij gaat ervan uit dat deze kwestie grondig met de pro- provincie daarmee om te gaan? vinciale ambtenaren is besproken. Er zijn nu te veel kleine projecten. Het is goed dat er Is de discussie over de evaluatiekosten al afgerond en van onderaf wordt gewerkt, maar er worden geen fun- welk bedrag moet de provincie ophoesten als het mi- damentele keuzen gemaakt. De provincie moet politieke nisterie niet over de brug komt? keuzen maken als het gaat om de vraag wat er in het Op pagina 12 staat dat, als het (politiek) gewenst is plattelandsgebied moet gebeuren. projecten te continueren, het benodigde geld door de provincie moet worden vrijgemaakt. Die wenselijkheid is De heer BENNING vindt het voorliggende stuk een evident want continuïteit in het beleid is nodig. Zullen eerste stap op de weg naar een duidelijker regierol voor zich wat betreft de financiering problemen voordoen? de provincie.
Ook spreker is van mening dat het Fonds flexibel beleid De heer HORNSTRA stelt vast dat de huidige regeling niet mag worden benut voor structurele uitgaven en dat volstrekt ondoorzichtig is. Niemand weet precies hoe- de uitgaven uiteindelijk moeten worden ondergebracht veel geld is gemoeid met het plattelandsbeleid en of de in de begroting. gestelde doelen ook worden bereikt. Hij is dan ook erg De staten dienen een duidelijke toetsingsmogelijkheid te tevreden over het voorliggende voorstel. Het Rijk vindt hebben. Dat zou kunnen aan de hand van een jaarpro- nu dat meer zeggenschap van de provincies ook bete- gramma voor het plattelandsbeleid. Ontschotting leidt kent dat zij meer geld op tafel moeten leggen. Drenthe inderdaad tot het gemakkelijker heen en weer schuiven is een relatief arme provincie met verhoudingsgewijs van mee- en tegenvallers, maar dat maakt het er niet veel platteland en zal daarmee nog de nodige moeite doorzichtiger op. De vraag dringt zich op of het platte- hebben. De gewenste structurele regeling van de uit- landsbeleid straks niet te veel wordt bepaald door sub- voeringskosten heeft voorlopig alleen betrekking op sidiestromen en of er dan niet te weinig ruimte overblijft 2002. voor eigen beleid. Ook al worden er enorme subsidies Spreker vraagt het college om ter gelegenheid van de verstrekt, de provincie moet haar eigen keuzen blijven voorjaarsnota met een financieringsplan te komen voor maken. na 2002. Het is immers van groot belang dat ook op de Hoeveel formatieplaatsen zijn er in het geding? In hoe- langere termijn kan worden gepland. Mooie plannen verre is sprake van delegatie aan de DLG? moeten structureel worden gefinancierd en achteraf Beleid en uitvoering lopen nogal door elkaar heen bin- moet politiek worden getoetst of het geld op een effici- nen een en dezelfde organisatie. Hoe groot acht de ente wijze is besteed en of de gestelde doelen zijn ge- gedeputeerde het risico dat zich ook in Drenthe Euro- haald. Het lijkt hem goed een fundamentele discussie te pees sociaal fonds (ESF)-achtige affaires gaan voor- hebben over de inhoudelijke en financiële kant van het doen? plattelandsbeleid. Verder gaat spreker in op de delegatie van rijksover- Ten slotte vraagt spreker het college een brochure te heidstaken naar de provincie. In de stukken valt een maken waaruit de burgers kunnen opmaken wat er financiële valkuil te ontwaren van 1,5 miljoen waar- allemaal mogelijk is op het gebied van het plattelands- over nog geen afspraken zijn gemaakt. Hoe wordt dit beleid. niet geringe bedrag veiliggesteld? Hij vindt ook dat er van tevoren duidelijkheid moet worden gecreëerd over Mevrouw EDELENBOSCH zegt dat de komende perio- verdeling van de evaluatiekosten. de met het Rijk verder zal worden onderhandeld over

10 september 2001 6het uitvoeringscontract en dat zij de reacties vanuit de Het werk van sommige provinciale medewerkers zal commissie ervaart als een steun in de rug. Hopelijk wellicht enigszins van karakter veranderen, maar het zullen voor het einde van het jaar knopen kunnen wor- ziet ernaar uit dat het werk kan worden gedaan met de den doorgehakt. Bij dit alles moet wel worden bedacht huidige bezetting. Een brede ambtelijke werkgroep heeft dat de gemaakte afspraken via de landelijke lijnen zich gebogen over het statenstuk. Afstemming en coör- moeten worden geïmplementeerd, hetgeen in het al- dinatie zijn van immens belang. gemeen de nodige tijd vergt.
Een structurele aanpak is inderdaad gewenst. In Dren- Mevrouw KEMPE begrijpt dat er ook werk wordt door- the is sprake van een gebiedsgericht beleid en het is geschoven naar de DLG. bepaald frustrerend te noemen dat er onvoldoende zicht is op de financiële mogelijkheden. Dat het stuk er nu Mevrouw EDELENBOSCH beaamt dat onder andere de ligt, heeft voornamelijk te maken met de wens vanuit de DLG werkzaamheden voor de pro-vincie zal verrichten. staten om meer inzicht te krijgen in het werk van de De SNN-UO mag van het Rijk op dit punt niet functione- diverse betrokken productgroepen en meer stroomlij- ren als betaalorgaan. De drie provincies hebben daarop ning op dit punt. Het Rijk delegeert taken aan provin- vergeefs ingezet. cies, maar dat geldt niet voor het totale bedrag dat was De provincies blijven van mening dat de evaluatiekosten gemoeid met de uitvoering van die taken. Het wil boter maximaal 4% van het EU-gedeelte mogen bedragen, bij de vis en vindt dat de provincies moeten aangeven dat jaarlijks voor het provin- wat zij ervoor overhebben. ciale programma beschikbaar komt. Als het Rijk vast- houdend blijft, moet de Kamer maar weer worden inge- De heer VAN DER SCHOOT vraagt of ook de gedepu- schakeld. teerde niet van mening is dat aan een bestuurscultuur, In feite heeft de structurele regeling alleen betrekking op waarbij telkens weer iets wordt afgeknabbeld van be- de technische bijstand en proceskosten; de rest wordt stuursovereenkomsten, een einde moet komen. voor 2002 gefinancierd uit het Fonds flexibel beleid. Misschien dat de commissie voelt voor de suggestie van Mevrouw EDELENBOSCH beaamt dat volmondig. Het de heer Hornstra om een fundamentele discussie te IPO doet bijna niet anders dan het Rijk erop attent m a- hebben over de vraag hoe een alomvattende structurele ken dat uitvoering van taken de nodige personele en regeling eruit moet zien. Het voorstel ligt nu voor omdat financiële consequenties heeft. Het IPO is nog niet zo het in de begroting voor 2002 moet worden verwerkt en ver daarbij de juridische weg te volgen. Dankzij inscha- de onderhandelingen met het Rijk op korte termijn wor- keling van leden van de Tweede Kamer wil het nogal den hervat. Ter gelegenheid van de voorjaarsnota, als eens lukken om uiteindelijk toch extra middelen te krij- bepaalde onzekerheden zijn weggenomen, kan uitge- gen. Het blijft natuurlijk wel een moeizaam proces. Er breid worden gesproken over de financieringssystema- zijn bij de onderhavige regeling meer ministeries dan tiek. Het college gaat graag een politieke discussie aan alleen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en met de staten. Visserij (LNV) betrokken. Het uitvoeringscontract zal Spreekster is het eens met de heer Holman dat thans een zo breed mogelijk karakter krijgen om een samen- een zeer belangrijke materie ter bespreking voorligt. Zij hangend beleid in de diverse gebieden te kunnen voe- zou zich kunnen voorstellen dat het college halfjaarlijks ren. rapporteert over de stand van zaken. Uiteraard zal het college verantwoording afleggen over Wellicht verdient het aanbeveling om eens een open- het gevoerde beleid; eventuele tekorten of overschotten haardgesprek te organiseren om de commissie bij te zullen aan de staten worden gemeld. De in het stuk praten over alles wat er speelt in de diverse gebieden. vermelde ramingen zijn overigens goed onderbouwd. Het provinciale beleid mag niet in de eerste plaats wor- Wel moeten ook gemeenten en waterschappen een den bepaald door subsidiestromen, maar er is natuurlijk deel van de cofinanciering realiseren. Zij zullen ook niets op tegen om het beleid te richten op het verkrijgen "flexibel geld" beschikbaar moeten stellen, want met de van die middelen. beoordeling van een projectaanvraag kan niet altijd Het lijkt spreekster dat de personele consequenties voor worden gewacht tot de begrotingsbehandeling. Om het plattelandsbeleid voorlopig voor de provincie gering projecten op de plank te krijgen moet alles op alles zullen zijn. Er zijn immers al veel ambtenaren intensief worden gezet. Het kan natuurlijk niet dat er wel een bezig met dit beleidsveld. goede organisatie is, maar dat uiteindelijk het geld moet Spreekster vindt de suggestie van de heer Hornstra met worden teruggestort omdat er geen projecten zijn. Met betrekking tot een heldere publieksbrochure waardevol het oog op de noodzaak van het ontwikkelen van goede en zal daaraan uitvoering geven. projecten zal onder
andere voor wat betreft de technische bijstand en de TWEEDE TERMIJN procesbegeleiding voor een groot deel een beroep
moeten worden gedaan op externe deskundigen. Mevrouw KEMPE vraagt nog naar de rol van de andere provincies bij het afsluiten van het uitvoeringscontract. De heer HOLMAN vraagt of de met de afrondingenkaart gemoeide gelden ook in de ramingen zitten. De heer HOLMAN is van mening dat ook de cofinancie- ring van projecten structureel wordt gedekt in de begro- Mevrouw EDELENBOSCH antwoordt dat de rijksrege- ting. lingen voor het gebiedenbeleid bij elkaar zijn gebracht. Misschien dat er niet alleen een financieringsplan, maar De potjes voor sectorale activiteiten bestaan gewoon ook een organisatieplan moet komen nu er zoveel pro- nog. De afrondingskosten worden dus niet gedekt door ductgroepen bij zijn betrokken en het zo'n omvangrijk de regeling die nu ter bespreking voorligt. project is. Voldoet het werken met productgroepen nog De door mevrouw Kempe naar voren gebrachte zorgen steeds nu de roep om een doorzichtig gebiedsgericht worden door het college gedeeld. Vandaar een optimale beleid steeds luider wordt? inzet in de onderhandelingen met het Rijk om de buit Spreker stelt vervolgens prijs op een kritische analyse binnen te halen. Spreekster zegt niet zo pessimistisch van alle (kleine) projecten; daarbij dient in ieder geval meer te zijn omdat de Kamer zich er voor de provincies de vraag aan de orde te komen of ze nog goed passen in gunstige zin mee bemoeit. in de politieke prioriteiten van de staten.

10 september 2001 7Mevrouw EDELENBOSCH zegt het resultaat van de De heer BENNING is blij dat het jaarprogramma tus- afweging in de staten af te wachten. sentijds wordt geëvalueerd. Het vaststellen van een Aan het adres van de heer Benning merkt zij ten slotte meerjarenprogramma stelt de gedeputeerde in staat tot op dat beleid en uitvoering niet door elkaar gaan lopen een goede afstemming te komen met andere cofinan- omdat de beschikkingen en betalingen uiteindelijk via ciers. externe officiële betaalorganen lopen. Als de gedeputeerde denkt meer mensen nodig te heb- ben om vorm en inhoud te kunnen geven aan de plan- De VOORZITTER vraagt of het stuk de A-status kan nen, moet zij zeker de nodige stappen ondernemen. krijgen. Wel wil spreker wijzen op het gevaar van een "ESF-val" nu beleid en uitvoering zo dicht bij elkaar liggen. Mis- De heer HOLMAN zegt over zijn bezwaren heen te schien dat het in dit geval een goede zaak is dat de stappen en af te wachten waar het college na 2002 voor diverse werkzaamheden worden uitbesteed. het geheel een structurele dekking denkt te vinden. Hopelijk zal de gedeputeerde erin slagen om bevredi- gende afspraken te maken over de kostenpost van De VOORZITTER stelt vast dat het stuk de A-status
1,2 miljoen voor landinrichting, als gevolg van het krijgt. Het commissiesecretariaat zal zich buigen over de invoeren van de WILG. uitnodiging van de gedeputeerde voor een open- haardgesprek. De heer VAN DER SCHOOT is verheugd dat er een
geactualiseerd halfjaarlijks overzicht met een korte De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. toelichting komt.
11. Statencommissiestuk van 6 augustus 2001, De heer DIJKSTRA stelt met tevredenheid vast dat kenmerk 27/6.2/2001004872, Jaarprogramma gestreefd wordt naar continuïteit in het beleid. Hij wenst 2001, Leren voor Duurzaamheid de gedeputeerde veel sterkte toe in de onderhandelin- gen. Mevrouw EDELENBOSCH wil vooraf graag opmerken dat er iets mis is gegaan bij het opstellen van het stuk. De heer HORNSTRA ziet met grote belangstelling de Projecten tot en met 50.000,-- zijn gedelegeerd aan hoofdlijnendiscussie bij de voorjaarsnota tegemoet. Het het college en daarom had het project Roeken in de spreekt hem zeer aan dat allerlei kleine potjes in een Wolden niet in dit stuk moeten figureren. Het is namelijk grote pot gaan. al door het college gehonoreerd.

Mevrouw EDELENBOSCH antwoordt dat de gezamen- De heer VAN DER SCHOOT vindt de zin "Door een lijke provincies het contract met het Rijk ondertekenen. beperkt aantal personen om advies te vragen, zijn de De provincies regelen daarna de onderlinge verdeling. adviezen van betere kwaliteit dan in de vorige ronde" Aan het adres van de heer Holman merkt zij op dat een opvallend. Als dat inderdaad het geval is, zou voortaan begrotingswijziging in dit stadium niet voor de hand ligt. niemand of hooguit één persoon om advies moeten Het college houdt voor 2002 vast aan het voorstel om worden gevraagd! de cofinanciering van projecten te financieren uit het Hij mist in het stuk een formulering van doelstellingen Fonds flexibel beleid. en doelgroepenbeleid. Nu wordt het voor de staten wel erg moeilijk om op een verantwoorde manier te toetsen. De heer HOLMAN ziet het probleem niet nu de begro- Als de staten met dit stuk instemmen, verliezen ze hun ting in oktober/november nog aan de orde komt. invloed op de gemaakte keuzen. Het stuk kan niet wor- den beschouwd als een jaarprogramma maar is slechts Mevrouw EDELENBOSCH wijst erop dat intern de b e- een beschrijving van uitgangspunten voor een plan van grotingsstukken zijn afgerond. Zij heeft overigens geen aanpak. Hij kan dus niet met het stuk instemmen. bezwaar tegen een inhoudelijke discussie ter gelegen- heid van de Voorjaarsnota. De heer POPKEN wil graag toch nog iets zeggen over het project Roeken in de Wolden. Kraaiachtigen berok- De heer HOLMAN wijst erop dat, als de staten vinden kenen niet alleen de landbouw maar bijvoorbeeld ook dat het statenstuk moet worden gewijzigd, de provinci- weidevogels veel schade. Hij wil het college daarom ale organisatie ervoor moet zorgen dat de begroting alsnog ernstig in overweging geven het project niet te 2002 dienovereenkomstig wordt gewijzigd. honoreren.

De heer BENNING onderscheidt drie fasen: in 2001 een De heer BENNING kan zich vinden in het statencom- ad-hocfinanciering, in 2002 benutting van het Fonds missiestuk nu objectief is getoetst aan de door de staten flexibel beleid voor de cofinanciering van projecten en in zelf vastgestelde selectiecriteria. Het is goed dat de 2003 en latere jaren ook een structurele dekking voor dit monitoring serieus is opgepakt. Nagegaan wordt hoe de onderdeel. uitvoering verloopt, of er voldaan wordt aan de ambities en wat de resultaten zijn. Spreker zou hieraan nog de Mevrouw EDELENBOSCH kan zich daarin vinden en wil vraag willen toevoegen wat het milieurendement is. daaraan het komend voorjaar een discussie koppelen. De staten zijn uiteraard baas over hun eigen boekhou- De heer KUIPER vraagt of intussen alle gemeenten ding en als wordt besloten reeds voor 2002 voor de meedoen met het programma Leren voor Duurzaam- cofinanciering van projecten een krediet op te nemen, heid. Hij stemt in met het statencommissiestuk. gebeurt dat.
De heer HORNSTRA stelt vast dat ruim 143.000 De heer HOLMAN vindt het jammer dat zo'n groot be- wordt overgeheveld naar 2002 omdat een aantal pro- slag wordt gelegd op het fonds en wijst er verder nog op jecten is afgewezen. Het is natuurlijk nog de vraag of dat het begrotingstechnisch niet juist is. daarvoor volgend jaar betere projecten in de plaats komen. Hij wijst erop dat volgend jaar alleen nog maar kleine projecten ter goedkeuring voorliggen. Nog zeer

10 september 2001 8onlangs heeft het college een project goedgekeurd dat beleidsuitgangspunt wordt geformuleerd zonder dat het natuurlijk net niet 50.000,-- kost. Hij vindt het jammer feitelijk wordt ingevuld. dat de zaak voor volgend jaar min of meer dichtgetim- merd is. De heer HOLMAN hoopt dat het college het voor 2002 Spreker kan instemmen met de in het statencommissie- beschikbare geld beter zal verdelen dan nu het geval is. stuk voorgestelde projecten.
Mevrouw EDELENBOSCH wijst de heer Van der Schoot De heer HOLMAN vindt dat ook naar deze uitgaven erop dat de projecten worden getoetst aan door de kritisch moet worden gekeken. Hij heeft zo zijn vraagte- staten vastgestelde criteria. kens bij het Netwerk educatieve boerderijen, nu de provincie al zoveel aandacht besteedt aan duurzame De VOORZITTER stelt vast dat met uitzondering van de landbouw. Verder vraagt hij zich af of nu echt 50.000,- Ouderenpartij de fracties instemmen met het staten-
- moet worden besteed aan een kunstexpositie en een commissiestuk. theatervoorstelling om de voor- en tegenstanders van de aanwezigheid van roeken dichter bij elkaar te bren- 12. Statencommissiestuk van 13 augustus 2001, gen. Hoe wil het college de kenmerk 32/6.4/2001007366, Herstel bene- Drentse burger uitleggen dat het hieraan geld wil beste- denloop Drentsche Aa den in plaats van aan bijvoorbeeld het gehandicapten- vervoer? Hij verwacht van het college een meer alerte De heer HAAK stemt in met de voorgestelde bijdrage. houding op dit punt. Wel vraagt hij of bij andere vergelijkbare projecten een bijdrage kan worden gegeven aan het Grondwaterfonds. Mevrouw STOEL zegt dat dan eerst gesproken moet Is de jaarlijkse voeding van dit fonds voldoende? worden over de vraag of de staten alsnog moeten kun- nen beslissen over projecten van 50.000,-- of minder. De heer SLUITER vindt dat er wel erg veel geld wordt uitgetrokken voor een situatie die nog steeds een ietwat De heer HOLMAN zegt van het college een meer kriti- kunstmatig karakter heeft. Hij stemt overigens in met de sche houding te verwachten. Het zou geen geld meer provinciale bijdrage. Als er veel wateraanvoer is, zal er moeten besteden aan dergelijke onbenulligheden. bergingscapaciteit aan de westzijde onbenut worden gelaten omdat slechts 3 m 3 per seconde kan worden De heer VAN DER SCHOOT ondersteunt de heer Hol- doorgelaten. Is het mogelijk de capaciteit van de onder- man van harte. doorgang te vergroten?

De heer BAAS stemt in met de twee overgebleven pro- De heer DIJKSTRA stemt in met het herstelplan, hoewel jecten. Wat betreft de door de heer Van der Schoot een bedrag van 10 miljoen wel erg veel geld is. Dat aangehaalde zinsnede over de kwaliteit van het advies had ook heel goed kunnen worden besteed aan agra- herinnert hij de gedeputeerde aan de discussie rondom risch natuurbeheer, maar daarvoor zijn gelukkig ook De Wenning en het inschakelen van de Stichting ter nieuwe plannen ontwikkeld. Ook in dit voorstel zitten bevordering van de biologische landbouw in Noordoost- veel aspecten van natuurbeheer en daarom kan hij Nederland (BION). akkoord gaan met de provinciale bijdrage. Wel verbaast Wat betreft de roeken wijst hij erop dat een gratis het hem dat de grondeigenaren nog niet zijn geïnfor- kunstwerk kan worden verkregen door een auto onder meerd. Er zou toch van onderop worden gewerkt? een boom te plaatsen waar veel roeken in zitten.
Mevrouw SCHIPPER zegt dat het voorliggende plan Mevrouw EDELENBOSCH beaamt dat de zinsnede een goede bijdrage levert aan de waterbeheersing. Het over een relatie tussen kwaliteitsvergroting van advie- past goed in het waterbeheer voor de 21e eeuw en ver- zen en een beperkt aantal adviseurs verkeerd kan wor- der is er de nodige aandacht voor de recreatieve infra- den begrepen. In het verleden was er weinig reactie op structuur. Haar fractie kan dan ook akkoord gaan met de projecten. Nu is een adviespanel samengesteld dat het voorstel. heel kritisch naar de projecten heeft gekeken. Ten slotte brengt zij naar voren dat een goede commu- Het is uiteraard de bedoeling dat er bij de projecten ook nicatie met belanghebbenden van eminent belang is. naar het milieurendement wordt gekeken. Wellicht dat de gedeputeerde dat het waterschap nog De gemeenten zijn inmiddels actief betrokken bij Leren eens onder ogen kan brengen. voor duurzaamheid; in diverse gemeenten worden
groepen Leren voor duurzaamheid opgericht die onder- De heer VAN DER SCHOOT is eveneens positief over steund worden door gemeenten. De gemeenten op hun het stuk. Hij vraagt nog wel welke recreatieve functies beurt vragen weer ondersteuning vanuit de provincie. worden beoogd, gezien de betrokkenheid van het meer- Spreekster wil niet uitgebreid ingaan op het project schap Paterswolds emeer hierbij. Roeken in de Wolden, maar kan de heer Holman wel de verzekering geven dat er zorgvuldig naar is gekeken. Ook de heer BAAS kan instemmen met het stuk. Hij wil Het lijkt haar goed dat op enigerlei wijze aandacht wordt graag meer duidelijkheid over de Europese bijdrage. gevraagd voor het dilemma dat deze vogels aan de ene kant beschermd en aan de andere kant lastig zijn. De heer POPKEN gaat akkoord met het voorstel, maar Voor 2002 is nog zo'n 219.000,-- te besteden. Voor mist op de situatiekaart de Oude Aa. Is er al overleg het laatste jaar zullen het kortlopende projecten moeten gevoerd met de natuur- en milieuorganisaties, die in het zijn omdat het Rijk eind 2003 resultaat wil zien, zodat algemeen geen voorstander zijn van waterberging in een verdere uitloop niet mogelijk is. natuurgebieden, over de functie van de polder Lappen- voort? TWEEDE TERMIJN
De heer HOLMAN heeft evenmin moeite met het stuk. De heer VAN DER SCHOOT blijft het oneens met de Hij stelt voor om de kosten voor de provincie alleen uit strekking van het stuk, waarin immers een soort van te drukken in guldens, omdat het bedrag in euro's er niet mee in overeenstemming is.

10 september 2001 9Onvermijdelijke resterende tegenvallers zullen naar rato Pas in geval van calamiteiten worden dijken doorgesto- worden verdeeld. Is dat ponds-ponds of is dat naar rato ken en de plannen voor noodberging bergen een soort van inbreng? Eigenlijk is dit een onwenselijke open- optimum van de diverse belangen in zich. Wellicht zou eindbegroting. Beter zou zijn geweest een taakstellend moeten worden nagegaan of er nog wat rek in de plan- bedrag op te nen zit. nemen onder het motto: hiervoor moet je het maar
doen. De heer SLUITER begrijpt dat er naar een optimum moet worden gezocht. Hij pleit ervoor dat de nieuwe De heer SWIERSTRA wijst erop dat er sprake is van infrastructurele maatregelen niet zodanig krap zijn dat er enkele onzekerheden, hetgeen niet zo verwonderlijk is, na verloop van tijd problemen ontstaan. gezien de omvang en looptijd van de projecten. Door dat aan te geven, is er toch sprake van een zekere De heer SWIERSTRA zegt toe hiernaar nog even te taakstelling. Eventuele tegenvallers moeten worden zullen kijken. opgevangen naar rato van de diverse inbrengen.
De combinatie water en natuur is soms wel en soms De VOORZITTER stelt vast dat er brede instemming is niet een probleem. Dat hangt af van plaats (welke na- met dit statencommissiestuk. tuurwaarden zijn in het geding?), de mate van inundatie en het moment. In dit geval ziet spreker geen grote 13. Statencommissiestuk van 23 augustus 2001, problemen. kenmerk 34/6.26/2001006096, Evaluatie pri- Er is inderdaad veel geld in het geding. Het project is mair kwantitatief grondwatermeetnet Drenthe een onderdeel van een grootschalig herstel van de
veerkracht van de watersystemen. Het college vindt het De heer JONKER merkt op dat het net nu ongeveer 10 een verantwoorde investering. Het denkt vergelijkbare jaar functioneert en vraagt zich af of niet eerder had projecten eveneens uit het Grondwaterfonds te kunnen kunnen worden bezien of de kwaliteit van de putten wel financieren. Zodra zich projecten aandienen die de goed is. Hij gaat overigens akkoord met het voorstel. omvang van het fonds te boven gaan, komt het college met aanvullende voorstellen. De heer KUIPER stemt van harte in met de voorgeno- Spreker beaamt dat communicatie erg belangrijk is. De men evaluatie. Hij zou het erg plezierig vinden als het ervaringen van het college op dit punt met het desbe- meetnet ook werd gebruikt voor de bepaling van de treffende waterschap zijn positief. Communicatie is pas kwaliteit van het grondwater. echt zinvol als duidelijk is wat er precies gaat gebeuren. De Drentsche Aa en alles wat erbij hoort is onmisken- Mevrouw SCHIPPER gaat akkoord. Zij waardeert het baar een belangrijk element van het recreatieve karak- positief dat niet alleen de resultaten maar ook de sys- ter van Noord-Drenthe. Als zodanig is het een goede tematiek van de meting wordt geëvalueerd. zaak dat het meerschap Paterswoldsemeer bij het pro- ject is betrokken. De heer VAN DER SCHOOT sluit zich aan bij de heer De ondertunneling voldoet inderdaad niet altijd bij grote Jonker. De in het stuk genoemde argumenten, waarmee piekafvoeren, maar ergens moet een optimum worden spreker van harte kan instemmen, kunnen wellicht wor- gevonden. Een teveel aan water kan vrij gemakkelijk den aangewend ten behoeve van de beoogde evaluatie. worden geloosd via het Noord-Willemskanaal. Eventu- eel kan tijdens calamiteiten de kade van het Noord- De heer SWIERSTRA antwoordt dat de door de heer Willems-kanaal worden doorgestoken; wellicht moet er Van der Schoot bedoelde argumenten richting geven in de toekomst een vaste voorziening worden gecre- aan het onderzoek. Het onderzoek dient een meerjarig eerd, hetgeen een stuk goedkoper is dan een grote karakter te hebben, want het heeft niet veel zin om al na duiker. een paar jaar integraal te evalueren. Uiteraard wordt tussentijds wel nagegaan of het systeem werkt zoals TWEEDE TERMIJN werd verwacht. Spreker kan op dit moment niet zeggen of er in de evaluatie plaats is voor de vraag in hoeverre De heer DIJKSTRA vindt dat er ook met belanghebben- ook de grondwaterkwaliteit kan worden gemeten. den moet worden gecommuniceerd als de plannen nog
niet zijn afgerond. Ook in de voorbereidende fase moet De VOORZITTER stelt vast dat de commissie instemt er sprake zijn van hoor en wederhoor. met dit statencommissiestuk.

De heer SLUITER wijst er nog op dat het doorsteken van de kade van het Noord-Willems-kanaal betekent dat water in de polder Lappenvoort wordt ingelaten dat een andere kwaliteit heeft dan de natuurlijke instroom. Het blijft merkwaardig dat door de ondertunneling de ver- schillende waterkwaliteiten worden gescheiden, maar dat in tijden van grote wateraanvoer de kwaliteiten wor- den gemengd in de polder.

De heer POPKEN sluit zich aan bij de heer Dijkstra.

De heer SWIERSTRA merkt op dat het plan uiteraard
niet uit de lucht is komen vallen voor belanghebbenden, want het opstellen van plannen is in het algemeen een interactief proces. Het college kan natuurlijk niet wach- ten totdat dit soort projecten van onderaf totstandko- men. Eerst moeten politieke besluiten worden genomen op basis waarvan wordt gecommuniceerd met belang-
hebbenden.

10 september 2001 1014. Statenstuk 875, Delegatie van de muskusrat- nier worden verdeeld als nu het geval is (fifty-fifty). Het tenbestrijding aan waterschappen beleid dient in de nieuwe structuur natuurlijk zo uniform mogelijk te zijn. Mevrouw STOEL herinnert eraan dat er in Er is veel overleg gevoerd over het sociaal statuut en zo december in het veld nogal veel commotie was over het langzamerhand is het vertrouwen bij het personeel principebesluit tot delegatie. Zij heeft begrepen dat die gegroeid. Spreker heeft er overigens begrip voor dat commotie inmiddels grotendeels is weggeëbd. Het veel muskusrattenvangers zich zorgen maakten, omdat college schrijft dat de operatie budgettair neutraal is, ze anders moeten gaan werken in een nieuwe organi- maar wat gebeurt er als het budget van de muskusrat- satie. Het statuut zal formeel worden vastgesteld als de tenbestrijding niet toereikend is om de kosten van het besprekingen over de details in de drie provincies zijn Sociaal statuut te dekken? Er zijn berichten die erop afgerond. Nog onlangs is overeenstemming bereikt over duiden dat de bestrijding meer gaat kosten dan is aan- de positie van een aantal vangers dat in het kader van genomen nu ook de beverrat oprukt. Een verhoging van de WIW (Wet inschakeling werkzoekenden) in Gronin- de waterschapslasten zou spreekster niet erg prettig gen in dienst was. vinden. Over twee jaar zal een evaluatie worden gehouden. Een jaar is echt te kort om te kunnen beoordelen of de nieu- De heer SLUITER hoopt dat de delegatie van drie pro- we structuur goed werkt. Er zijn in dit soort situaties vincies naar zes waterschappen de zaak er niet inge- immers altijd aanloopproblemen. Als tussentijds blijkt wikkelder op maakt. Na twee jaar zal de nieuwe organi- dat zich problemen voordoen, zal uiteraard direct wor- satiestructuur worden geëvalueerd maar hij is eigenlijk den ingegrepen. De evaluatie zal uiteraard ook betrek- nog meer benieuwd naar de resultaten. king hebben op de resultaten van de muskusrattenbe- strijding en niet alleen op de structuur van de nieuwe De heer BAAS gaat akkoord met het statenstuk. Het lijkt organisatie. een nadeel dat zich nu zes bestuurseenheden met de Het lijkt spreker dat voorlichting aan de burgers niet de muskusrattenbestrijding gaan bezighouden, maar dat hoogste prioriteit heeft zolang de ratten niet over de dijk nadeel kan wellicht worden opgevangen door de coör- lopen. Communicatie tussen de diverse belanghebben- dinator met dwingende bevoegdheden voor het hele den is daarentegen van groot belang en daaraan wordt gebied. Het is een goede zaak dat de muskusrattenbe- dan ook op een adequate manier vorm en inhoud gege- strijder nu ook grensoverschrijdend kan werken. Is het ven. betrokken personeel akkoord met de nieuwe structuur? De VOORZITTER concludeert dat het statenstuk de A- De heer KUIPER kan eveneens instemmen met de status kan krijgen. delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de zes waterschappen. De in het stuk vermelde argumenten 15. Statencommissiestuk van 23 augustus 2001, spreken voor zich. kenmerk 34/6.25/2001005446, Spoelwaterher- Kan er na een jaar een tussenevaluatie plaatsvinden, gebruik Nietap waarbij vooral gelet wordt of de effectiviteit is vergroot? Als de provincie iets uitbesteedt aan derden, is er spra- De heer BAAS zegt voorstander te zijn van besparing ke van een BTW-plicht voor die derde partij. Als dat hier van grondwatergebruik en kan dus van harte instemmen ook het geval is, bestaat het gevaar van vrij forse kos- met het commissiestuk. tenoverschrijdingen.
Ten slotte zou spreker graag zien dat de Drentse burger Mevrouw SCHIPPER zegt dat duurzame winning van iets beter wordt geïnformeerd over de ins en outs van grondwater met als eindbestemming drinkwater haar de muskusrattenbestrijding. volledige instemming heeft. Milieurendement en maat- schappelijk rendement blijven voor haar fractie serieuze De heer VAN DER SCHOOT gaat akkoord met het afwegingsfactoren. Volgens haar kan dit project de toets statenstuk. Hij vindt het overigens wel belangrijk dat de der kritiek doorstaan. Zij gaat ervan uit dat de extra Drentse burger geen nacalculatie in de bus krijgt. Is het ruimte in de vergunde capaciteit niet door bedrag van de totale uitgaven ad 8.768.725,-- all in? Groningen zal worden benut om het water als proces- Ook mevrouw SCHIPPER stemt in met het voorstel. Zij water te verkopen, want proceswater moet zoveel mo- gaat ervan uit dat de werknemers geen nadelige gevol- gelijk worden gewonnen uit oppervlaktewater. Wellicht gen ondervinden van de voorgestelde delegatie en dat kunnen de inundatiegebieden op dit punt ook nog een de effectiviteit van de daadwerkelijke muskusrattenbe- functie vervullen. strijding op z'n minst gehandhaafd wordt.
De heer VAN DER SCHOOT gaat akkoord met het stuk. De heer JONKER heeft er begrip voor dat het personeel Hoe is de verhouding tussen de bijdrage van de provin- moeite had met de voorgenomen verandering van de cie en het profijt voor de provincie? Hij vindt de onder- organisatiestructuur. Het lijkt hem echter dat na verloop bouwing van PNO Groningen overigens nogal mager. van tijd zal blijken dat er terecht delegatie heeft plaats- gevonden. De heer HAAK steunt het project. Eigenlijk zou het spoelwater - ongeveer 700.000 m 3 - moeten worden De heer POPKEN gaat akkoord met het voorstel en ingezet ten behoeve van gebieden met belangrijke na- zegt bewondering te hebben voor het incasseringsver- tuurwaarden. Kan bijvoorbeeld de winning bij De Punt mogen van het personeel. met eenzelfde hoeveelheid worden verminderd?

De heer SWIERSTRA benadrukt dat in de nieuwe De heer JONKER vindt het een goed voorstel. In het structuur de formele verantwoordelijkheid bij de provin- kader van de verdrogingsbestrijding is besparing van cie blijft. Vandaar ook de delegatie en de "terugkeerre- het drinkwater een nastrevenswaardig iets. Hij vraagt geling". Dat houdt ook in dat de provincie een bepaalde zich echter af of het project ook leidt tot een besparing financiële verantwoordelijkheid blijft houden. Als de van grondwater. Alleen als de vergunning ook met muskusrattenbestrijding meer middelen vergt dan nu 700.000 m 3 wordt ingekort, kan worden gesproken van wordt voorzien, zullen de extra kosten op dezelfde m a- investeringsrendement. Er zijn al miljoenen geïnves-

10 september 2001 11teerd en voor het laatste deel wordt een beroep gedaan De heer SWIERSTRA antwoordt dat al de nodige erva- op het Grondwaterfonds. Had het niet beter kunnen ring is opgedaan met dergelijke projecten. In de loop der worden verwerkt in de drinkwaterprijs? tijden is een soort norm van 0,50 per m3 ontstaan. Het De heer SLUITER sluit zich aan bij de kritische opmer- Drentse belang kan natuurlijk niet tot op de gulden kingen van de heer Jonker. De waterwinningssector nauwkeurig worden gekwantificeerd. heeft zelf duidelijk belangen bij spoelwaterhergebruik. Als de provincie niet meefinanciert, komt dan op eni- TWEEDE RONDE gerlei wijze het project in gevaar?
Verder vraagt spreker zich af of het beschikbaar stellen De heer SLUITER is nog niet overtuigd van de nood- van een bijdrage geen precedentwerking kan hebben zaak van de vliegwielwerking en de rol van de provincie voor andere projecten op het gebied van waterwinning. daarbij. Als de provincie geen bijdrage geeft, zal het project ongetwijfeld gewoon doorgaan. Wat is nu pre- De heer KUIPER gaat ervan uit dat het voorstel een cies de meerwaarde van de inzet van de provincie? stap is in de richting van beter gebruik van grondwater. In het bestuursprogramma staat dat in beginsel geen Mevrouw SCHIPPER vraagt of D66 dit soort projecten grondwater beschikbaar wordt gesteld voor laagwaardig wel wil. Het Grondwaterfonds is toch onder andere voor gebruik en dat de totale milieueffecten van alternatieven dergelijke projecten bedoeld? en gebruik van grondwater tegen elkaar zullen worden afgewogen. Bij het voorliggende voorstel blijft natuurlijk De heer SLUITER antwoordt dat die vraag niet relevant grondwatergebruik in het geding en in het commissie- is. Nu gaat het om de vraag naar de meerwaarde van stuk wordt niet gerept van een afweging ten opzichte de provinciale bijdrage. van eventuele alternatieven, in casu zuivering van op- pervlaktewater. De heer JONKER gaat uiteindelijk akkoord met het Spreker maakt zich zorgen over de zinsnede dat er voorstel, maar wil wel graag een overzicht ontvangen extra ruimte in de vergunde capaciteit ontstaat. Die van de stand van zaken met betrekking tot het Grond- ruimte zal immers ongetwijfeld worden gebruikt, waar- waterfonds. door binnen de kortste tijden de gunstige effecten teniet worden gedaan. Daarom steunt hij de suggestie van de De heer SWIERSTRA is het eens met de heer Sluiter heer Haak om de winning bij De Punt dienovereenkom- dat altijd gekeken moet worden naar de meerwaarde stig te verminderen. van provinciale bijdragen. In dit geval is daarvan zeer zeker sprake. Hij wijst erop dat het project wordt opge- De heer SWIERSTRA zegt dat uitgangspunt van beleid zet in overleg met de betrokken overheid en dat water- is dat grondwater alleen voor hoogwaardige doeleinden leidingbedrijven in toenemende mate worden geacht wordt gebruikt. Als zodanig heeft de provincie ook een bedrijfsmatig te werken. Daarop worden ze ook beoor- zekere verantwoordelijkheid als het gaat om projecten deeld. Het bedrijf heeft geen direct bedrijfseconomisch die bijvoorbeeld proces- of spoelwater gereed maken belang bij het investeren in het hergebruik van spoel- voor hergebruik. Het drinkwaterbedrijf heeft daar geen water, maar heeft natuurlijk ook oog voor het milieube- direct financieel belang bij, want het zou, als het echt lang. Er is niets op tegen dat de overheid hierbij een nodig is, de drinkwatertarieven kunnen verhogen. Er is stimulerende rol speelt, al was het maar om over een niet gevraagd om in Nietap extra water te mogen produ- aantal jaren een nieuwe uitgangssituatie te bereiken. ceren. De provincie denkt een vliegwielfunctie te kunnen Als je alleen maar probeert de drinkwaterprijs zo laag hebben door dit soort projecten te stimuleren. mogelijk te houden, kom je niet toe aan dergelijke ver- Waterleidingbedrijven verkopen niet meer dan dat er nieuwende projecten die van belang zijn voor het milieu vraag is, dus zal de extra ruimte in de vergunde capa- en het antiverdrogingsbeleid. Als de overheid zich niet citeit geen problemen met zich meebrengen. De extra actief opstelt, is de kans buitengewoon groot dat drink- ruimte wordt betrokken bij de berekening van de totale waterbedrijven achterover gaan leunen. behoefte en de dekking in het voorzieningsgebied van Het lijkt spreker niet erg zinvol om een apart overzicht het waterbedrijf. Het is overigens nog maar de vraag of van in- en uitgaven van het Grondwaterfonds op te wat dit betreft een directe relatie moet worden gelegd stellen, nu elk jaar bij de vaststelling van de grondwa- met de waterwinning in De Punt, want er zijn natuurlijk terheffing een dergelijk overzicht wordt verstrekt. Als nog meer aspecten en winplaatsen in het geding. zich structurele tekorten gaan voordoen, zal het college Spreker wijst er nog op dat onderzoek heeft aangetoond voorstellen de tarieven te verhogen. dat in Nietap de onttrekking van grondwater geen nade- lige effecten heeft op natuurwaarden en het antiverdro- De VOORZITTER stelt vast dat er in het algemeen gingsbeleid. instemming wordt betuigd met het statencommissiestuk, Het lijkt spreker legitiem om het Grondwaterfonds in te zij het dat met name de fractie van D66 nog aarzelingen zetten omdat het gaat om een meer algemeen milieu- heeft. belang. Het fonds is ook bedoeld voor dit soort activi- teiten. Uiteindelijk betaalt de burger natuurlijk altijd. 16. Sluiting Het lijkt spreker dat er altijd sprake is van een zekere precedentwerking, in ieder geval in beleidsmatig op- De VOORZITTER sluit om 12.16 uur de vergadering. zicht.
RV De heer HAAK zou het toejuichen als ook bij andere pompstations een besparing op deze manier kan wor- den gerealiseerd. Hij is tevreden met het antwoord van de gedeputeerde.

De heer VAN DER SCHOOT vraagt waarop het bedrag
van 350.000,-- is gebaseerd.

10 september 2001 12TOEZEGGING

gedaan in de vergadering van de Statencommissie Milieu, Water en Groen, gehouden op 10 september 2001 in het provinciehuis te Assen.

Pagina

6 De heer DIJKS zegt toe de commissie op de hoogte te zullen brengen van de resultaten van het grensover- schrijdend m.e.r.-overleg.

9 Mevrouw EDELENBOSCH zegt toe de suggestie om een heldere publieksbrochure over het plattelandsbe- leid te maken te zullen honoreren.

14 De heer SWIERSTRA zegt toe nog eens te zullen kijken naar de infrastructurele maatregelen ten behoeve van de waterberging in het kader van het herstel van de benedenloop Drentsche Aa.

10 september 2001 13Bijlage

Nazorgheffing stortplaatsen

De nazorgheffingen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. Redenen tot wijziging zijn:
- gewijzigde inzichten in technische mogelijkheden voor wat betreft de nazorg, tot uitdrukking komend in een aan- passing van het nazorgplan;

- gewijzigde inzichten ten aanzien van de exploitatieduur van de stortplaats;
- fundamentele afwijkingen van de financiële parameters waarmee de nazorgheffing is berekend. Essent Milieu Wijster heeft in 2000 de provincie verzocht om herberekening van de nazorgheffing in verband met wijzigingen in het nazorgplan (als gevolg van gewijzigde inzichten) en op basis van een bijgestelde prognose voor te storten afval (waardoor de exploitatieduur wordt verlengd). BFI Holding BV heeft de provincie in 2000 verzocht om een herberekening van de nazorgheffing in verband met het in juni 2000 definitief bij de provincie ingediende nazorgplan, dat op verschillende punten (stortvolume en de fas e- ring van de afdichting van de stortplaats, grondwaterbeheersing en onderhoudskosten) afwijkt van het conceptna- zorgplan dat in 1998 is ingediend.
De nazorgheffingen zijn berekend met het door het IPO ontwikkeld nazorgrekenmodel, versie 2.02 plus, dat door alle provincies wordt gehanteerd.
Voor beide stortplaatsexploitanten bleek dat de opbrengst van de nazorgheffing zoals die in 1999 is vastgesteld, hoger was dan het bedrag dat nodig is om de kosten te bestrijden die naar verwachting met nazorg van de stort- plaats gemoeid zullen zijn. Daarom zijn de nazorgheffingen 2000 door provinciale staten gewijzigd in hun vergade- ring van 13 december 2000.

10 september 2001 14reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie