Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen Personele problemen Koninklijke Marechaussee

Datum nieuwsfeit: 11-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden

Personele problemen bij de Koninklijke Marechaussee

11-09-2001

Antwoorden op vragen van het Tweede Kamer lid mevrouw van ´t Riet (D66) (2000114040).

Vraag 1.

Hebt u kennis genomen van het bericht in het Algemeen Dagblad over het tekort aan personeel bij de staven van de KMar? 1)

Ja.

Vraag 2.

Hoe groot is het tekort aan personeel bij de staven van de KMar? Is het waar dat die tekorten inmiddels hebben geleid tot het niet nakomen van carrièretoezeggingen, een verhoogde werkdruk en ontslagname?

In het deelproject Reorganisatie Staven uit het Beleidsplan KMar 2000 is vastgesteld dat er, in de voorgestelde gereorganiseerde situatie en verspreid over de centrale staf en de districtsstaven KMar, een aanzienlijke uitbreiding van het aantal formatieplaatsen dient plaats te vinden om alle staf activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren. Over de achtergronden voor deze voorgestelde formatie uitbreiding heb ik u geïnformeerd door middel van mijn brief van 13 juli 2001 (vergaderjaar 2000-2001 TK dossier 26900, nr 39). In dit kader zijn aan personeelsleden, ten aanzien van het loopbaan- en carrièrebeleid, geen toezeggingen gedaan. De loopbaan- en carrièreperspectieven van het personeel ondervinden door de tekorten ook geen schade. Er is bij de staven KMar wel sprake van een verhoogde werkdruk. Zie hiervoor ook punt 5.

Vraag 3.

Is het extra geld bestemd voor de KMar uit de begroting 2001 inmiddels besteed? Zo neen, hoe bent u van plan deze extra gelden te besteden?

Ja. In begroting 2001 is, vooruitlopend op de uitkomsten van het Beleidsplan KMar 2000, o.a. Mf 1,8 ter beschikking gekomen ten behoeve van 12 vte´n extra beleidscapaciteit van de Staf KMar. Deze gelden worden daartoe ook aangewend.

Vraag 4 en 6.

Welke maatregelen bent u van plan te nemen om de gesignaleerde problemen bij de KMar te verhelpen?


Op welke wijze reageert u op de signalen van de bevelhebber van de KMar omtrent de personeelsproblemen?

Ik heb inmiddels ingestemd met het beleidsvoornemen om de staven bij de KMar uit te breiden. Sinds kort is er een "task force" Staven KMar ingesteld die zich bezighoudt met de voorbereiding van de besluitvorming over het project "Reorganisatie Staven KMar" Zodra de behoefte is vastgesteld zal de Kamer hierover geïnformeerd worden. In de Ontwerpbegroting 2002 zullen additionele middelen voor versterking van de stafcapaciteit van de KMar worden opgenomen. Ik merk hierbij op dat ik niet het voornemen heb om de operationele taakstelling ter discussie te stellen omwille van de versterking van de staffunctie. Onafhankelijk van de realisatie van de reorganisatie staven KMar is een aantal aanvullende maatregelen genomen. Deze zijn onder meer het toekennen van behoudpremies, het effectueren van de beleidsregel Management Development en het toekennen van een premie bij herintreding. Voorts heb ik de wervingsactiviteiten van de politie onder KMar personeel onder de aandacht van de Minister van BZK en de Staatssecretaris van Justitie gebracht. In 1999 en 2000 traden respectievelijk 35 en 74 marechaussees in dienst bij politiekorpsen. Dit klemt te meer omdat het vooral ervaren personeel van de KMar betreft.

Vraag 5.

Is het waar dat er onlangs een werkbelevingsonderzoek is afgerond binnen de KMar? Welke resultaten komen uit dit onderzoek naar voren? Bent u bereid de resultaten aan de Kamer te zenden?

Het werkbelevingsonderzoek dat door de Sectie Gedragswetenschappen van de Staf KMar is geïnitieerd is door de Universiteit van Utrecht uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten, die door de Universiteit van Utrecht zijn verwoord in het "Rapport Werkbelevingsonderzoek Koninklijke Marechaussee" en in een "werkbelevingskrant" voor het KMar personeel, doe ik u hierbij in bijlage toekomen.

Eén van de uitkomsten van het voornoemde rapport is dat, in vergelijking met andere organisaties in Nederland, binnen de KMar sprake is van een hoge werkdruk (benchmark). Deze hoge werkdruk binnen de staven vertoont geen directe samenhang met de intentie van het personeel de KMar te verlaten.

Het rapport van de Universiteit van Utrecht wordt op dit moment binnen de KMar geëvalueerd en teruggekoppeld met het personeel. Het definitieve oordeel over het rapport zal ik u medio december 2001 doen toekomen.

1) Algemeen Dagblad, 23 juli jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie