Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 11-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 11 september 2001

Onderwerp

Besluit


1.


Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Koopmans (CDA)

Informatie: H. Janssen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 38

e-mail
(hjm.janssen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden van de heer Koopmans inzake "Bestuursacademie Zuid-Limburg" vastgesteld.


2.


Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Hamers (Groen Links)

Informatie: J. Gijsenbergh, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 73 69

e-mail:
(jl.gijsenbergh@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van mevrouw Hamers inzake ontheffing ten behoeve van woningbouw binnen Landschapspark De Graven vastgesteld.


3.

"Informatie" Klaagschrift van de heer Van Zutphen

Informatie: J. Stijnen, afdeling Algemene en Juridische zaken

tel. (043) 389 73 01

e-mail:
(jbjm.stijnen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het klaagschrift van de heer Van Zutphen, conform het advies van de Klachtencommissie zoals bedoeld in artikel 9:14 Awb, niet in behandeling te nemen.


4.

Beslissing op het bezwaarschrift Teboza Productions in Helden inzake overtreding van de Landschapsbeschermings-verordening 1996

Informatie: R. Sangers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 80

e-mail:
(mhj.sangers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van Teboza Productions B.V. in Helden tegen het besluit van 1 mei 2001, inzake oplegging van een last onder dwangsom wegens overtreding van de Landschapsbeschermingsverordening 1996, ongegrond te verklaren.


5.

Evaluatie waterschapsver-kiezingen 2000

Informatie: J. Verviers, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 75 66

e-mail:
(jem.verviers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben met instemming kennisgenomen van evaluatierapport van de gezamenlijke waterschappen en het rapport ter informatie toegezonden aan Provinciale Staten volgens toezegging bij de beantwoording van statenvragen van 27 november 2000 van VVD en SP.


6.

Voortgang uitvoering beleids-kader sociale ontwikkeling

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
(jfp.leurs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de Vaste Commissie van Welzijn, Zorg en Cultuur per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleidskader sociale ontwikkeling. Daarin is onder meer aangegeven welke 22 van de 41 ingediende verzoeken om subsidie voor 2001 gehonoreerd zijn.


7.

Aanpassing verordening Provinciale Bestuurs-commissie Welzijnsplanning

Informatie: B. van Essen, afdeling Onderzoek en Ondersteuning

tel. (043) 389 70 91

e-mail:
(bjm.van.essen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in te stemmen met de nieuwe verordening Provinciale Bestuurscommissie Onderzoek en Ontwikkeling, met als ingangsdatum 1 januari 2002.


8.

Opdracht introductie vouchersysteem voor maatschappelijke organisaties

Informatie: J. Leurs, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 70 98

e-mail:
(jfp.leurs@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Stade Advies te Utrecht opdracht te verlenen om een advies uit te brengen over de manier waarop maatschappelijke organisaties (op provinciaal niveau), met gebruikmaking van vouchers, rechtstreeks - zonder tussenkomst van de provincie - basisondersteuning kunnen inkopen bij Symbiose, de provinciale steunfunctie-instelling voor welzijn, sport en cultuur.


9.

Beleidsnotitie over regionale beleidsvoering

Informatie: W. Timmermans, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 94

e-mail:
(wpa.timmermans@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten willen met de notitie regionale beleidsvoering meer richting geven aan de discussie over samenwerking tussen gemeenten onderling, de gemeenten en de provincie en de rol die de provincie daarbij kan spelen.


10.

Subsidieverlening

koepelproject Duurzaam Ondernemen

Informatie: J. Wensink, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 02

e-mail:
(j.wensink@prvlimburg.nl)

Het college besluit om aan Syntensf 155.000,00 ( 70.335,93) subsidie te verlenen voor het uitvoeren van het koepelproject duurzaam ondernemen in de periode 2001-2002.


11.

Beleidsmatige gevolgen van de conclusies in de Monitorings-rapportage Milieu en Water 2000

Informatie: P Levels, afdeling Milieu en Waterbeleid

tel: (043) 389 77 26

e-mail:
(pj.levels@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de notitie "Beleidsmatige gevolgen van de conclusies in de Monitoringsrapportage Milieu en Water 2000" vast te stellen en deze notitie ter kennisneming toe te zenden aan de VCMAZ voor de vergadering van 5 oktober 2001.


12.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Janssen (PNL)

Informatie: F. Span, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 77 08

e-mail:
(fwm.span@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Janssen inzake extern onderzoeken bodemsanering vastgesteld.


13.

Overzicht economische kredieten mei 2001 tot en met augustus 2001

Informatie: L. Rassin-Vijgen, afdeling Gemeentefinanciën

tel. (043) 389 72 73

e-mail:
(ehmt.rassin@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben het overzicht van de subsidies die in de maanden mei 2001 tot en met augustus 2001 zijn verleend in het kader van de Post Economisch Beleid 2001 ter kennisgeving aangeboden aan Provinciale Staten.


14.

Mandaatbudget onderzoek en kennis toerisme

Informatie: H. Dassen, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 73 05

e-mail:
(hh.dassen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben ingestemdmet een budget van 88.148,40 ( 40.000,00) voor studies en het ontwikkelen, vergaren en/of verspreiden van kennis ten behoeve van de sector toerisme in Limburg. Dit budget is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme.


15.

Vragen ex art 21 RvO van de heer Lebens (CDA)

Informatie: W. Eggen, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 78 63

e-mail:
(whmb.eggen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Lebens inzake ESF 1994-1996 vastgesteld.


16.

Wegenoverdracht aan de gemeente Heerlen

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
(fvjm.schepers@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het gemeentebestuur van Heerlen voor te stellen het gedeelte N582 Geleen- Hoensbroek aan de gemeente over te dragen.


17.

Jaarrapportage Herinrichting Grindwinningsgebieden

Informatie: P. Röell, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail:
(pm.roell@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben deJaarrapportage
HerinrichtingGrindwinningsgebieden vastgesteld ennaar Provinciale Staten gezonden. Gedeputeerde Staten geven daarbij eentoelichting op hoe zij in de praktijk omgaan met de kettingbedingen uit deBeëindigingovereenkomst 1997.Uit de Jaarrapportage blijkt dat deinrichtingswerkzaamheden in het Maasplassengebied vrijwel zijn afgerond.In het project Asselt zal de inrichting in2003 zijn beëindigd; in Eijsden is hetwachten op een onteigeningsprocedure.De investeringsplannen van Aqua Terra hebben door allerlei oorzaken vertraging opgelopen. Thans is een aanvang gemaakt met de bouw van de eerste 54 recreatiewoningen in het project Boschmolenplas.Naar aanleiding van de afgeronde werken zijn de projectbudgetten door Gedeputeerde Staten bijgesteld.


18.

Brief aan Minister van Verkeer en Waterstaat inzake staats-verdrag civiel luchtvaart-gebruik Laarbruch

Informatie: M. van Ginderen, afdeling Ruimtelijke Informatie-voorziening

tel. (043) 389 73 68

e-mail:
(mrc.van.ginderen@prvlimburg.nl)

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in een brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat er nogmaals op aangedrongen om in het, in de maak zijnde, staatsverdrag tussen Nederland en Duitsland over Laarbruch, uit te blijven gaan van geen nachtvluchten over Nederlands grondgebied tussen 23.00 en 06.00 uur, alsook de bij de vergunningverlening berekende geluidscontouren daarin vast te leggen.


19.

Opdrachtverlening Pilotproject "Optimalisatie Werkprocessen" aan Molenaar & Lok Consultancy B.V.

Informatie: H. Cornelissen, afdeling Coördinatie en Ondersteuning

tel. (043-389 75 33

e-mail:
(h.cornelissen@prvlimburg.nl)

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de organisatieontwikkeling besloten in te stemmen met opdrachtverlening aan Molenaar & Lok Consultancy B.V. voor uitvoering pilotproject "Optimalisatie werkprocessen" bij de Afdeling Provinciale Wegen.


20.

IPO-Adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit d.d. 13 september 2001

Informatie: R Lodewick, afdeling Ruimtelijk Beleid en Coördinatie

tel. (043) 389 74 81

e-mail:
(rgmgl.lodewick@prvlimburg.nl)

Op 13 september aanstaande komt de IPO-Adviesgroep ROVEM bijeen. Gedeputeerde Staten hebben de agenda besproken. De belangrijkste onderwerpen zijn samengevat in IPO-ROVEM-nieuws voor Provinciale Staten.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 14-9-2001 12:25

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...