Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering B&W gemeente Eemnes

Datum nieuwsfeit: 11-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Eemnes
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 11 september 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Noodlokalen Mariaschool: Verzakking fundering.


- Zo spoedig mogelijk herstelmaatregelen treffen ten aanzien van fundering.

- Akkoord met plaatsing lokalen op basketbalveld tijdens herstelperiode.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Bestemmingswijziging van 'dienstwoning hoveniersbedrijf' naar 'woning'.
Mevrouw I. van W. vraagt B&W om de bestemming van haar woning te wijzigen naar het huidige gebruik.
Voorstel:

1. De bestemmingswijziging toestaan;

2. De kosten op mevrouw I. van W. verhalen;
3. Mevrouw I. van W. hiervan op de hoogte brengen.
Conform.

Visie Buitengebied Eem & Vallei, ten behoeve van portefeuillehouderoverleg van 7 september 2001. Hoofdlijnen beleid Buitengebied voor zover van toepassing op Eemnes en aandachtspunten voor gemeentelijk beleid.
Voorstel:

1. Instemmen met rapport op hoofdlijnen;

2. Uitspreken dat Gewest met name een coördinerende rol moet hebben;
3. Uitspreken dat met name voor de recreatieve vraag en aanbod meer over de gewestgrenzen gekeken moet worden;

4. Instemmen met idee om samen met de gemeente Bunschoten (en eventueel Baarn) en vereniging Ark & Eemlandschap plannen voor het buitengebied op te stellen;

5. Ter kennisneming voorleggen aan commissie II.

1. College plaatst op onderdelen kanttekeningen bij het rapport: - gebruik polder als bergingscapaciteit water wordt niet acceptabel geacht. - ontwikkeling minicamping past niet bij aard en karakter van de Eemnesser polder.

2. Nagaan wat Gewest zou willen verstaan onder coördinatie op voorhand in elk geval nog niet akkoord met uitbreiding ambtelijke capaciteit bij het Gewest voor dat doel.

3. tot en met 5: akkoord.

Beoordeling aanvraag Landgoed en woningbouw Hagedoorn. Beoordeling op basis van drie invalshoeken; Natuur, landgoed en karakter Meentweg.
Voorstel:

1. Geen toestemming geven voor inrichting aldaar.
2. Keuze maken voor te volgen traject.


1. Akkoord.

2. Ten aanzien van andere mogelijkheden worden eventuele initiatieven van derden afgewacht.

Reparatie hoofdriool, vervangen huisaansluitingen en herprofileren bestratingen in de Raadhuislaan.
Bij inspectie van de rijweg van de Raadhuislaan, die ten dele wordt herbestraat, bleek de oorzaak van de verzakkingen in de rijweg: lekkage van de huisaansluitingen.
Voorstel:
Reparatie van problemen in het hoofdriool, vervangen van de huisaansluitingen en herbestraten van de Raadhuislaan tussen Plantsoen en Rutger van Rozenburglaan te betalen uit de voorziening onderhoud rioleringen.

Conform.

PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Gespreksnotitie bezoek Remkes.
Staatssecretaris Remkes start dit najaar gespreksrondes over verstedelijking tot 2010. Op 8 oktober a.s. komt hij praten met de provincie, de gemeente Amersfoort en het gewest Eemland. Voor dit gesprek is door het Ministerie een startdocument opgesteld, dat de leidraad voor het gesprek zal vormen. Door het Gewest Eemland is in overleg met de gemeente Amersfoort en de ambtelijke werkgroep VHV een reactie op het startdocument geschreven.
Voorstel:

1. Instemmen met de gespreksnotitie en

2. Insteken op de bereidwilligheid tot het maken van afspraken, maar wel aangeven, dat het startdocument niet rijp is voor ondertekening.
3. T.k.n. van commissie III.1. College wenst ten aanzien van onderdeel huurwoningen zoveel mogelijk vast te houden aan het huidige beleid. In Eemnesser (markt-)situatie is dat volkshuisvestelijk gezien feitelijk het enige instrument om te sturen ten aanzien van de woningbehoefte.
2. /3 Akkoord.

Deo et Arti.
Verzoek om een gemeentelijke bijdrage voor nieuwe huisvesting naast Utopia.
Voorstel:

1. In principe uit te spreken dat uw college bereid is: a. mee te werken aan vestiging van Deo et Arti voor een periode van maximaal 10 jaar naast Utopia onder voorwaarde dat afgezien wordt van afspraken op ruimte op een van de vrijkomende locaties na realisering van de clusterschool;
b. voor het gebruik van de grond een Recht van Opstal van maximaal 10 jaar te vestigen tegen een jaarlijkse vergoeding van fl. 75,00; c. een jaarlijkse subsidie te verstrekken voor de rentekosten van de door Deo et Arti af te sluiten lening voor maximaal 10 jaar; d. eenmalig een subsidie te verstrekken ter dekking van de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen; en de art. 19 procedure e. mee te werken aan wijziging bestemmingsplan (conform procedure art 19 Wet RO).

2. T.k.n. naar commissie III.

Akkoord met voorstel, inclusief gemeentelijke garantie ten aanzien van aflossing lening.
Bij uitvoering nog wel concurrerende offerte laten overleggen. Zakelijke rechten en verhoudingen goed vastleggen. Als nazendstuk aanbieden aan commissie III en Raad september.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie