Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie huurbeleid geeft advies aan Remkes

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MINVROM: Commissie huurbeleid geeft advies aan Remkes

Dit is een persbericht van de Commissie Huurbeleid Middellange Termijn

Advies aan Remkes: geef huurders meerjarige zekerheid over huurontwikkeling

Een commissie bestaande uit organisaties van huurders, verhuurders en het ministerie van VROM adviseert staatssecretaris Remkes van VROM huurders en verhuurders meerjarige zekerheid te bieden over het huurbeleid. In nieuwe huurcontracten zou de huurstijging voor enkele jaren vastgelegd moeten worden. Bovendien moet er een nieuw stelsel van referentiehuren komen dat huurders en verhuurders informatie geeft over de redelijkheid van de huurprijs van een woning. De Commissie Huurbeleid Middellange Termijn heeft dit advies vandaag aan de staatssecretaris aangeboden.

Het is voor het eerst dat deze organisaties met een gezamenlijk advies voor het huurbeleid komen. De Commissie is van oordeel dat met de bereikte overeenstemming een goed evenwicht is gevonden tussen enerzijds marktwerking en contractvrijheid, en anderzijds consumentenbescherming.

Langere termijn
Naar mening van de Commissie zouden de voorstellen, als ze door het parlement worden goedgekeurd, in 2005 ingevoerd kunnen worden. Van te voren is echter nog veel onderzoek nodig, vooral naar de invulling van het stelsel van referentiehuren. Alle partijen willen de Commissie voortzetten en willen bij de uitwerking van de voorstellen nauw betrokken blijven.

Stelsel van referentiehuren
Het stelsel van referentiehuren zal actuele informatie bevatten over prijzen die in de markt worden betaald voor vergelijkbare woningen en over de kwaliteit van woningen. Op basis van dit nieuwe stelsel kan de nieuwe huurder de gevraagde huurprijs vergelijken met de referentiehuur en kan zo beoordelen of deze huurprijs redelijk is. De Commissie adviseert om het nieuwe stelsel uit een aantal boxen op te bouwen. In deze boxen moeten de prijs (per m2 ) van vergelijkbare woningen, de oppervlakte en kwaliteitskenmerken van de woning en van de buurt zijn opgenomen. De Commissie adviseert ook om te onderzoeken of, en zo ja in hoeverre, de WOZ-waarde daarbij een rol kan spelen. De precieze invulling van de boxen en de gewichten die aan elk van de elementen moeten worden toegekend zullen later, na zorgvuldig onderzoek en effectberekening, moeten worden bepaald.

Meerjarige zekerheid
Huurder en verhuurder zijn vrij een prijs overeen te komen, maar er geldt wel een prijsplafond; dit is de referentiehuur verhoogd met een nog nader te bepalen bandbreedte. De Commissie zal hier nog een voorstel voor doen. In beginsel wordt de aldus overeengekomen huurprijs de eerste vier jaar jaarlijks aangepast met maximaal het inflatiepercentage. Als een huurprijs wordt afgesproken onder de referentiehuur, dan kan de huurprijs in de jaren daarna worden verhoogd met het inflatiepercentage plus een (nog te bepalen) opslag.
Na vijf jaar volgt een herijking en kan de huurprijs worden aangepast aan de dan geldende referentiehuren.

Korte termijn
De Commissie heeft ook gekeken naar het huurbeleid voor de jaren tot aan de invoering van het nieuwe stelsel. De Nederlandse Woonbond, Aedes, Vastgoed Belang en VROM
zijn het daarbij eens geworden over een pakket met elkaar samenhangende maatregelen, dat beoogt huurders en verhuurders ook voor deze periode zekerheid te bieden. Zij adviseren om, voor de jaren 2002 tot en met 2004, de jaarlijkse huurverhoging niet hoger te laten zijn dan de gemiddelde inflatie van de laatste vijf jaar indien de huur hoger is dan 70% van de maximaal toegestane huur. Voor woningen die in verhouding tot hun kwaliteit goedkoper zijn, mag de huurverhoging groter zijn. Daarnaast worden nog een aantal maatregelen voorgesteld, zoals het gefaseerd afschaffen van de verouderingsaftrek (daardoor kan voor oudere woningen een hogere huurprijs gevraagd worden) en het bevriezen van de maximaal toegestane huur.
Ook wordt voorgesteld dat woningcorporaties de komende drie jaar jaarlijks een maximum huursomstijging aan zullen houden van het inflatie -percentage plus 0,4 procentpunt.
Het gehele pakket van maatregelen moet in samenhang worden bezien en draagt naar de mening van de Nederlandse Woonbond, Aedes, Vastgoed Belang en VROM bij aan het realiseren van een gematigde huurstijging.

De IVBN kon zich hierin niet vinden en adviseert om vooruitlopend op het nieuwe stelsel geen aanpassingen in het huidige huurprijsbeleid aan te brengen. Het meerderheidsadvies betekent volgens de IVBN een abrupte en substantiële wijziging in het huurprijsbeleid. Dit leidt ertoe dat de huren in het midden- en hogere huursegment de komende jaren jaarlijks niet meer mogen stijgen dan met 0% tot circa 2,6% waardoor de huren de marktontwikkelingen en de jaarlijkse inflatie niet kunnen volgen. Naar mening van de IVBN heeft dit een aantal negatieve gevolgen: stagnatie in de doorstroming, afname van investeringen in nieuwe huurwoningen in het midden en hogere huursegment en in de stedelijke vernieuwing, en geen mogelijkheden om bestaande huurwoningen kwalitatief te verbeteren.

De Commissie Huurbeleid Middellange Termijn is een initiatief van het LOHV, het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de Nederlandse Woonbond (voor de huurders), Aedes vereniging van woningcorporaties, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) en Vastgoed Belang (voor de verschillende groepen verhuurders). Ook het ministerie van VROM heeft aan de Commissie deelgenomen. Onafhankelijk voorzitter is ir. P.O.Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten en oud-wethouder van Rotterdam

Voor meer informatie:
Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

Persvoorlichting
Willem Klein
070 339 3981

12 sep 01 09:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie