Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Actuele ontwikkelingen Wet inschakeling werkzoekenden

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

Activering en uitstroom / Wiw

Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)
Sinds 1 januari 1998 is een aantal nieuwe wetten en regelingen op het terrein van gesubsidieerde arbeid in werking getreden. Het betreft onder meer de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)*, de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw) en het besluit Instroom-Doorstroombanen (ID). Samen vormen zij het instrumentarium voor gemeenten om werklozen en mensen met een arbeidshandicap naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De nieuwe wetten en regelingen geven de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor deze reïntegratietaak. Ook bieden de regelingen de gemeenten meer mogelijkheden om maatwerk te leveren voor de cliënt. Doel van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) is om werklozen te stimuleren aan activiteiten deel te nemen die toelating tot het arbeidsproces bevorderen en sociale uitsluiting voorkomen. De doelgroep omvat langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en werkloze jongeren. Het accent ligt op de toegeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt. De wet biedt gemeenten een breed scala aan mogelijkheden voor subsidies voor Wiw-dienstbetrekkingen, werkervaringsplaatsen/REA-plaatsingen en scholings- en activeringstrajecten.

Actuele ontwikkelingen

Rapport over de toekomst van het arbeidsmarktbeleid is uit
Er is een rapport verschenen over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Toekomst van het Arbeidsmarktbeleid, met als titel Aan de slag. De IBO-werkgroep beveelt aan meer nadruk te leggen op het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ook stelt de werkgroep voor bestaande ID-banen in reguliere banen om te zetten. Bij het onderzoek zijn ook de evaluatie van de Wiw en de Wsw betrokken. Het IBO-rapport Aan de slag.
Brief aan de Kamer over het kabinetsstandpunt IBO Toekomst van het arbeidsmarktbeleid (5 september 2001).
Persbericht van 7 september 2001.

Wiw en Wsw geëvalueerd
De Wiw en de Wsw zijn geëvalueerd. Er is onderzocht in welke mate gemeenten de integrale aanpak en het maatwerk per cliënt kunnen realiseren en hoe zij daarbij de uitvoering aansturen. Een belangrijke doelstelling van de wetten was dat meer mensen naar ongesubsidieerd werk zouden uitstromen. Er is gekeken of dit uit de verf is gekomen en wat daarbij de rol van het financieringssysteem is. Onderzocht is of de potentiële doelgroepen door de wetten bereikt zijn en wat de omvang en achtergronden van het ziekteverzuim in de Wiw en de Wsw zijn. Voor de Wsw is verder onderzoek gedaan naar de onafhankelijkheid, juistheid en zorgvuldigheid van de nieuwe indicatiestelling. Er is geprobeerd de bestemming te achterhalen van personen op de oude wachtlijst, die na herindicatie niet meer tot de doelgroep van de Wsw behoorden. Ook is nagegaan in welke mate gemeenten het nieuwe instrument van begeleid werken hebben uitgevoerd en welke factoren daarbij een rol spelen. Ook de werking van de nieuwe gemengde ondernemingsraden voor Wsw-werknemers en het zogeheten ambtelijk personeel zijn onder de loep genomen. Tot slot is een eerste poging gedaan om op objectieve wijze de kosten van een Wsw-arbeidsplaats te berekenen.
Minister Vermeend heeft de rapportages van de deelonderzoeken naar de Wiw en de Wsw op 7 september naar het parlement gestuurd. Brief aan de Kamer. Ook zijn bij deze gelegenheid de Wsw-statistiek 2000 en de Wiw-statistiek 2000 aan het parlement aangeboden.

Deelonderzoeken in het kader van de wettelijke evaluatie Wiw/Wsw:
* Evaluatieonderzoek Wsw/Wiw, de regiefunctie van gemeenten
* Evaluatie Wsw/Wiw, deelrapport Bereik en resultaat
* Gemengde medezeggenschap in gemêleerde bedrijven
* Ziekteverzuim Wiw

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen
Om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen hebben minister Vermeend en staatssecretaris Verstand een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar zal er een voorlichtingscampagne gehouden worden. Doel hiervan is dat eind 2002 alle vrouwen die een baan zoeken en daar hulp bij nodig hebben, staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau of het, in het kader van de SUWI-reorganisatie op te richten CWI. Eenmaal daar ingeschreven hebben ook zij recht op ondersteuning in het kader van de sluitende aanpak. Om deze sluitende aanpak voor nieuwe instroom van personen boven de 23 jaar, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, mogelijk te maken, zijn ook dit jaar extra gelden toegevoegd aan het WIW-scholings- en activeringsbudget. Brief aan de Tweede Kamer met plan van aanpak. Persbericht van 5 juli 2001.

Geen compensatie uitvoeringskosten werkaanvaardingspremies

Sinds 1 januari 2001 kunt u als gemeente een belastingvrije werkaanvaardingspremie uitkeren aan mensen die vanuit de Abw of gesubsidieerde arbeid in het kader van de Wiw uitstromen naar reguliere, niet-gesubsidieerde arbeid. (Hiertoe wordt ook werk in het kader van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren gerekend). Deze premie bedraagt in totaal f 4000,- ( 1815,-), een bedrag dat in vier porties van f 1000,- ( 454,-), steeds na een half jaar, wordt uitgekeerd. Dit betekent dat de ontvanger gedurende twee jaar na uitstroom geregistreerd moet blijven. In deze periode moet u ook nagaan of de uitstroom duurzaam is en of de ontvanger niet opnieuw een beroep doet op een uitkering of gesubsidieerde arbeid. Dit uitkeringsregime brengt extra uitvoeringskosten met zich mee. Als u de minister om compensatie voor deze kosten heeft verzocht, heeft u een afwijzend antwoord gekregen. Het uitkeren van de premie gaat namelijk gepaard met een verlaging van het aantal mensen met een uitkering (Abw, IOAW, IOAZ), waardoor tegenover uitvoeringskosten drie vormen van besparing staan:

1. Er komt uitvoeringscapaciteit vrij.

2. Omdat mensen uit de uitkering uitstromen kunt u besparen op de uitvoeringskosten, die u mag behouden en naar eigen inzicht besteden. De verdeling van de gelden voor de uitvoering Abw e.d. blijft namelijk onveranderd, ook al daalt het volume uitkeringsgerechtigden.

3. Het aandeel dat u zelfmoet bijdragen aan uitkeringskosten (25%), is toegevoegd aan het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI). Ook wat u hiermee bespaart, door bijvoorbeeld daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, mag u relatief vrij besteden in het verlengde van de doelstelling van het FWI.

Subsidie ex-banenpoolers in 2002
Per 1 januari 2002 loopt de belastingfaciliteit voor Wiw-ers af. Het gaat vooral om de groep mensen die eerder via de banenpool werkzaam waren. Gemeenten zijn hier onder andere eind 2000 via een brief over geïnformeerd. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten voor deze ex-banenpoolers uitstroom naar regulier werk bewerkstelligen. Minister Vermeend heeft hiertoe een subsidieregeling ingesteld: gemeenten ontvangen 500 gulden voor iedere ex-banenpooler en voor iedere naar regulier werk uitgestroomde ex-banenpooler 4000 gulden. De banenpooler zelf kan in aanmerking komen voor een werkaanvaardingspremie. Bovendien geeft de minister financiële steun aan het actieplan van de VNG. Dit plan biedt gemeenten faciliteiten voor het uitvoeren van deze uitstroomactie.

* In 2002 zullen de verdeelsleutels voor het gemeentelijk werkfonds niet worden gewijzigd. Brief aan de Kamer. (20 april 2001)
* De Wiw-statistiek van het derde en vierde kwartaal van 1998 en van geheel 1999 is gepubliceerd.

* Antwoorden van minister Vermeend op Kamervragen over de Wiw. 20/03/01

* Momenteel wordt de Wiw geëvalueerd. In het voorjaar 2001 worden de eerste resultaten daarvan gepubliceerd.

* Per 2001 krijgen alle gemeenten middelen beschikbaar voor een sluitende aanpak* voor de nieuwe instroom.

* De minister van SZW heeft afspraken gemaakt met de VNG over de doorstroom van ex-banenpoolers met een Wiw-dienstbetrekking.
* Per 1 januari 2001 treedt het Fonds Werk en Inkomen in werking. De consequenties hiervan voor de uitvoering van de Abw en Wiw staan vermeld in een circulaire over het Fonds Werk en Inkomen (5).


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...