Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 12-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 11 september 2001

1. IPO-adviescommissie MWLN op 13 september 2001
2. Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 13 september 2001
3. Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001

4. Beantwoording schriftelijke statenvragen van de heer Breunissen, aangaande financiële toezeggingen gedeputeerde De Boer
5. Commissie beleidsevaluatie/ handhavingssamenwerking
6. Beantwoording schriftelijke vragen statenlid G.Le Belle inzake afschotvergunningen voor overzomerende grauwe ganzen .
7. Plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen
8. Langetermijnagenda Provinciale Staten

9. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
10. Verlenen verklaring van geen bezwaar ex art 19 lid 1 WRO voor de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer

11. Project ROB-IJmeer, opheffen project

12. Concept-jaarrekening 2000 van het Fonds Package-Deal
13. Voortgangsrapportage Resider IJmond 2000
14. Verslag studiereis Canada
IPO-adviescommissie MWLN op 13 september 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur Vergadering IPO-adviescommissie ROVEM op 13 september 2001 Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 13 september 2001.
Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001

1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel van de tranche 2001 voor de subsidies in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland 2000 en 2001( hierna te noemen de regeling);

2. conform de regeling dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3. indien de statencommissie ZWC positief adviseert over dit verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het 5. op grond van artikel 8 van de regeling, de regiocommissies van die regio's waar sprake is van onderuitputting na deze besluitvorming te verzoeken om mee te helpen om de regio in staat te stellen nieuwe subsidieaanvragen in te dienen;

4.

Beantwoording schriftelijke statenvragen van de heer Breunissen, aangaande financiële toezeggingen gedeputeerde De Boer Het college stelt de antwoorden vast.

Commissie beleidsevaluatie/ handhavingssamenwerking Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde brief, als antwoord op de brief van de voorzitter van de Commissie Beleidsevaluatie inzake handhavingssamenwerking.
Beantwoording schriftelijke vragen statenlid G.Le Belle inzake afschotvergunningen voor overzomerende grauwe ganzen . Het college stelt de antwoorden vast.
Plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen Het college besluit in het kader van het plan van aanpak voor de actualisatie van bestemmingsplannen de volgende acties te ondernemen:
1. De gemeenten te verzoeken een bestuurlijk gedragen plan van aanpak te maken voor een systematische en structurele wijze van actualisatie van hun verouderde bestemmingsplannen.
2. Aan de gemeenten te vragen om bij de herziening prioriteit te geven (indien hiermee een provinciaal belang is gemoeid) aan:
- plannen die door hun verouderde regels leiden tot veel uitwerkings- en wijzigingsplannen

- plannen die onvoldoende basis bieden voor de handhaving door te ruim geformuleerde voorschriften of omdat een goed stelsel van aanlegvergunningen (is vooral van belang in plannen buitengebied) ontbreekt.

3. Onder voorbehoud van het instandblijven van de provinciale taak en bevoegdheid op het terrein van bestemmingsplannen een stimuleringsbijdrageregeling in te stellen voor herziening van bijzondere plannen of in bijzondere situaties, namelijk:
- voor plannen opgesteld om rijks- of provinciale projecten mogelijk te maken (bijvoorbeeld verbinding A6-A9, provinciale wegen en fietspaden, provinciale ecologische hoofdstructuur etc.)
- indien de plannen leiden tot een reductie van 50% van het gemeentelijke bestand aan bestemmingsplannen
- voor plannen die geheel digitaal aangemaakt worden
- voor intergemeentelijke bestemmingsplannen
4. Gemeenten waar de voortgang blijvend onvoldoende is, schriftelijk verzoeken om de plannen te herzien

5. Jaarlijks te rapporteren aan de Statencommissie ROB over de voortgang en de gemaakte afspraken met de gemeenten; deze rapportage in te voegen in het jaarlijkse "verslag gevoerd r.o. beleid"

Langetermijnagenda Provinciale Staten
Het college besluit de langetermijnagenda vast te stellen. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Bouw van een winkel met vier appartementen aan de Zijdstraat 51, gemeente Aalsmeer

* Oprichten van 3 woongebouwen aan de Cornelis Outshoornstraat TT 90,Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, gemeente Amsterdam
* Bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lakenblekerstraat, naast nr. 62, gemeente Aalsmeer

* Bouw van een combinatiegebouw t.b.v. postkantoor, kinderdagopvang etc. aan het Nieuw Loopveld 6, gemeente Amstelveen
* Herinrichting openbaar gebied strandplateau Castricum aan Zee, gemeente Castricum

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* Kleine Sluis Centrum 1996, derde herziening, gemeente Anna Paulowna

10.
Verlenen verklaring van geen bezwaar ex art 19 lid 1 WRO voor de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer
Het college besluit de verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 lid 1 WRO, ten behoeve van de bouw van een gasboorinstallatie in de hoek Zuiddijk/Oostdijk van Zuidschermer, gemeente Schermer, te verlenen. 11.
Project ROB-IJmeer, opheffen project

1. kennis te nemen van het besluit van de Stuurgroep ROM-IJmeer tot opheffing van het project en de daarbij behorende stukken;
2. het besluit van de stuurgroep, het slotdocument en het evaluatierapport ter kennis te brengen van de statencommissie ROB. 12.
Concept-jaarrekening 2000 van het Fonds Package-Deal Het college besluit in te stemmen met de van een accountantsverklaring voorziene concept-jaarrekening over 2000 van het Fonds Package-Deal. 13.
Voortgangsrapportage Resider IJmond 2000
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage RESIDER IJmond 2000.
2. De voortgangsrapportage ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa op 17 oktober 2001.

14.

Verslag studiereis Canada
Het college besluit om kennis te nemen van het verslag van de IPO-studiereis naar Canada.
D.Berger tel. 06.183.000.64 12
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58
4
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
8
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 14
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 7, 9, 10, 11 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 5, 6

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie