Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


* Collecte

* Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Dorpsstraat 30)
* Onherroepelijk wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)"

* Wet Milieubeheer

* Commissie Financiën

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Wie mag slopen

* Begroting 2002
om op tijd naar de gemeente te gaan
Bijschrijven kinderen Ook het bijschrijven van kinderen verandert per
1 oktober.
Ten behoeve van een betere beveiliging wordt de bijschrijving voorzien van een foto. Om de identiteit van het kind vast te stellen, moet bij het aanvragen van een bijschrijving het kind aanwezig zijn en een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 dagen. De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen. Collecte
In de periode van 16 tot en met 22 september 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Nierstichting Nederland.

Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 2000"(Dorpsstraat 30)
* Ter inzage : verzoek om vrijstelling met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van R. van Wijk vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Meteren 2000", teneinde de uitoefening van een aan-huis-gebonden bedrijf in de vorm van een kleinschalige wijnmakerij mogelijk te maken.
* Zienswijzen : door belanghebbenden, binnen de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 13 september 2001

Onherroepelijk wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)"

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat het wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied 1984, wijziging Blankertseweg (Meteren)" onherroepelijk is geworden. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Blankertseweg te Meteren ten behoeve van het oprichten van een agrarisch bouwperceel op verzoek van Maatschap Van der Burg-Joosten, p/a Blankertseweg 5a te Meteren. Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt met ingang van 17 september 2001 ter inzage bij de Vakbalie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen, geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag bovendien van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Geldermalsen, 13 september 2001 Burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen heeft de volgende meldingen ontvangen:
* Besluit opslag propaan

* J. van Scharenburg, Oude Waag 87 te Beesd
* Besluit akkerbouwbedrijven

* J. de Geus, Hooiweg 9a te Deil.

* Besluit tuinbouwbedrijven

* Fa. Kwekerij van Haren, De Els 8 te Beesd.
* Informatie: tijdens openstellingstijden bij de vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686

* Geldermalsen, 13 september 2001.


1. Gemeente Geldermalsen, Boutensteinseweg te Rumpt, voor het kappen van 4 iepen (13 september 2001) met toestemming tot direct vellen i.v.m. iepziekte;

2. Gemeente Geldermalsen, Nieuwstraat te Deil, voor het kappen van 1 iep (13 september 2001) met toestemming tot direct vellen i.v.m. iepziekte;

3. Gemeente Geldermalsen, Dijkmanszoet naast nr. 19 te Geldermalsen, voor het kappen van 3 wilgen (13 september 2001);
4. W.J.M. van den Bogaard, Langstraat 1 te Tricht, voor het kappen van 13 populieren (13 september 2001);

5. D.J.J. Aries, Emmalaan 49 te Geldermalsen, voor het kappen van 1 esdoorn (13 september 2001);

6. F.H. Jonker, Dorpsdijk 44 te Rumpt, voor het kappen van 1 carpinus betulus fastehyata (13 september 2001);

* Datum publicatie: 13 september 2001
Commissie Financiën

* Datum: dinsdag 18 september 2001

* Tijd: 20.30 uur (afhankelijk van de voorafgaande vergadering van de commissie ABZ)

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag vergadering 19 juni 2001

2. Gemeentebegroting 2002

3. Aanpassing legesverordening voor: - aanpassing en herziening van bestemmingsplannen en vrijstellingen

- nieuwe tarieven reisdocumenten per 1 oktober 2001
4. Mededelingen

5. Ingekomen stukken

6. Rondvraag

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. B.J.F. Meijers, Bulckesteijnstraat 12 te Deil, oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

2. E.J. van Ommeren, Lange Akker 6 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

3. J. van Brenk, Dijkmanszoet 2 te Geldermalsen, vergroten woning (13 september 2001);

4. NS Railinfrabeheer BV, t.b.v. Markkade, nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

5. NS Railinfrabeheer BV, nabij spoorlijn Utrecht-Den Bosch te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

6. NS Railinfrabeheer BV, t.b.v. viaduct Blankertseweg, nabij A15 te Meteren, oprichten tijdelijk ketenpark met opslagcontainers (13 september 2001);

7. NS Railinfrabeheer BV, Lageveldweg (ong.) te Rumpt, tijdelijk vergroten ketenpark met infocenter, aannemersverblijf en nissenhut (13 september 2001);

8. J.H.J. Haesenbos, Lingedijk 44 te Geldermalsen, oprichten twee duivenhokken (13 september 2001);

9. J.H. Vermeulen, Gerdina's Hof 53 te Geldermalsen,oprichten tuinhuisje (13 september 2001);

10. H. Porte, Hooge Hoeven 53 te Geldermalsen, vergroten woning (13 september 2001);

11. J.E. van Baarsel, Meidoornweg (ong.) te Geldermalsen, oprichten woning met garage (13 september 2001);

12. A.G. van Veldhoven, Anna Paulownastraat 9 te Geldermalsen, vergroten garage/berging (13 september 2001);
13. E.J.A. van der Veen, Sophiastraat 30 te Geldermalsen, vergroten schuur/berging (13 september 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.

Wie wil bouwen
Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk Tricht, Joh. Wigeliusstraat
1a te Tricht, voor het veranderen/vergroten van een garage in werkruimte (5 september 2001);

2. A.H. van Acquoy, Peppelbos 6 te Geldermalsen, vergroten tuinhuis (6 september 2001);

3. Texaco Nederland b.v., Rijksweg A2 te Beesd, geheel vernieuwen shop benzinestation (6 september 2001);

4. C. Kemkes (Hans Anders), Geldersestraat 17 te Geldermalsen, plaatsen rolluik (6 september 2001);

5. D. van Zelst en A. Stoel, Lingedijk 64 en 66 te Acquoy, vergroten woning (11 september 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. G.P. Snetselaar- van Gessel, Willem de Zwijgerweg 93 te Geldermalsen, voor het slopen van een schuur (13 september 2001);


* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 13 september 2001.
Gereserveerde parkeerplaats aan de Pr. van Oranjestraat en de Talmastraat te Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 4 september 2001 aan de Pr. van Oranjestraat en de Talmastraat te Geldermalsen ter hoogte van de percelen nummer 22 en 18 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 september 2001 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Begroting 2002

Voor de raadsvergadering van 30 oktober a.s. staat op de agenda de begroting voor het jaar 2002. Een exemplaar van deze begroting ligt tijdens de gebruikelijke openstellingstijden in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

* Juniorkamer Lek & Linge voor het houden van een 11 Dorpenloop door de gemeente Geldermalsen op zaterdag 29 september a.s. van 10.00 tot ± 16.30 uur. Start vanaf sporthal "De Randhorst"
* Hervormde Jeugdraad Beesd voor het houden van een optocht op vrijdag 5 oktober a.s. van 19.00 tot 21.30 uur
* Dorkas Hulp Nederland voor het houden van een inzameling van geld en voedsel bij de supermarkten tijdens de Nationale Voedselactie 2001 op 9 en 10 november a.s.
Verkeersmaatregelen in verband met de braderie en paardenshow op 15 september a.s.
In verband met de jaarlijkse braderie en paardenshow op zaterdag 15 september a.s. worden de volgende straten van 06.00 tot 17.00 uur afgesloten: de Kerkstraat en het zuidelijk deel van de parkeerplaats Achter 't Veer (Albert Heijn is gewoon bereikbaar!). In verband met de opbouw worden vanaf vrijdag 14 september 21.00 uur het Marktplein, de Geldersestraat (voetgangersgebied) en de Rijksstraatweg (vanaf het stoplicht tot aan Adecco) afgesloten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...