Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 13-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
13 september 2001


* Vrijdag 14 september a.s.
Gemeentehuis van Rijswijk gesloten.

* Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* Wet Milieubeheer.

* Openbare vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg
* Bekendmaking van B en W-besluiten

* Bouwaanvragen

* Bouw- en sloopvergunningen

* Aanvraag kapvergunningen

* Verleende kapvergunningen

* Hoorzitting welzijnsprogramma 2002

Vrijdag 14 september a.s.
Gemeentehuis van Rijswijk gesloten

Op vrijdag 14 september a.s. is het gemeentehuis van Rijswijk gesloten voor publiek. Uitsluitend voor de aangifte van geboorte en overlijden zijn op deze dag van 9.00 tot 10.00 uur de loketten van de Burgelijke Stand geopend.
Het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 2 en de dependance aan de De Bruyn Kopsstraat 4 zijn op 14 september gesloten in verband met de jaarlijkse personeelsdag van de gemeenteambtenaren. Ook het Bureau Wijkbeheer aan de Huis te Landelaan 416 is op deze dag gesloten voor publiek.
Het zwembad De Wervel blijft op 14 september tijdens de bekende openingstijden voor bezoekers geopend.Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van de gemeente Rijswijk brengt ter openbare kennis dat door Rijswijk Wonen een aanvraag om een vrijstelling van het bestemmingsplan is ingediend voor het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van een kinderdagverblijf op het perceel plaatselijk bekend Petronella Voutestraat 1, kadastraal bekend gemeente Rijswijk sectie I nummer 1542.
Het bouwplan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Steenvoorde 2" .
Aangezien het hier een bouwwerk van beperkte omvang betreft overwegen burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 13 september 14 dagen, gedurende de openingstijden van 08.30 tot 12.00 uur, ter inzage bij de sectie Bouw- en Woningtoezicht van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 008, de Bruyn Kopsstraat 4 (dependance gemeentehuis) te Rijswijk. De afdeling Vergunningen en Handhaving is tijdelijk gedeeltelijk ondergebracht op de derde verdieping van het gemeentehuis, Gen. Spoorlaan 2. Alvorens u bovenstaande wenst in te zien is het raadzaam eerst onder telefoonnummer 3959870 te informeren op welke locatie de informatie te verkrijgen is. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders.Wet Milieubeheer

Beschikking/Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welk perceel zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:
1. Van Essendijk (ong.) Ypenburg deelplan 9, voor het oprichten en in werking hebben van een regelkamer ten behoeve van de stadsverwarming.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunning diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden. De beschikking onder nummer 1, ligt vanaf heden gedurende zes weken ( tot en met 26 oktober 2001) ter inzage bij het team Communicatie in het Stadhuis (kamer 77), gevestigd aan de Generaal Spoorlaan 2-4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 14.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.
Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870
Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 26 oktober 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.Openbare Vergadering Programmaraad LRVW in Voorburg

Maandagavond 17 september 2001 houdt de Rrogrammaraad LRVW een openbare vergadering in Voorburg, Huize "Swaensteijn, Herenstraat 72 te Voorburg. Geinteresseerden zijn welkom om de vergadering bij te wonen. Aanvang : 20.30 uur.
Tijdens de vergadering zal met name de advisering van het radioaanbod via de kabel aan de orde komen.
Inwoners van de vier betrokken gemeenten kunnen hun wensen kenbaar maken door in te spreken. Aan het begin van de vergadering is voor het inspreken 15 minuten gereserveerd met een maximum van 5 minuten per persoon. U kunt vooraf aan de vergadering aan de voorzitter kenbaar maken dat u wilt inpreken.
De programmaraad LRVW (Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar) heeft als taak de kabelexploitant (in deze regio de Casema) te adviseren over de samenstelling van het wettelijk basispakket van 15 televisie- en 25 radiozenders. De Programmaraad LRVW dient rekening te houden met de doorgifte van een aantal specifieke zenders zoals dit in de Mediawet is vastgelegd.
De Programmaraad LRVW houdt onder andere rekening met de wensen en belangen van de abonnees c.q. inwoners van de vier gemeenten. Met vragen en/of opmerkingen omtrent het advies van de Programmaraad LRVW kunt u schriftelijk reageren op onderstaand adres: Programmaraad LRVW
Postbus 2002
2240 CA WASSENAARBekendmaking van Ben W-besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat vanaf 13 september 2001 gedurende veertien dagen het onderstaande ter visie ligt en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld:
* De jaarrekening van de gemeente met inbegrip van het Gezinsvervangend tehuis voor Verstandelijk Gehandicapten huize Vredenoord en de dienst voor het Gemeentelijk Woningbeheer over het dienstjaar 2000;

* het verslag van de accountant;

* het door ons college opgemaakte verslag ter verantwoording van het financieel beheer.

U kunt de jaarekening en de verslagen inzien bij het team Communicatie van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2. Het team Communicatie is geopend op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur. De stukken zijn tevens regen betaling van f.20,00 verkrigbaar bij het team Communicatie.Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

* het oprichten van een dakkapel achtergevel te: Huis te Landelaan 19; ingediend: 30-08-2001Bouw- en sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 13 september 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* het plaatsen van een fietsenberging aan de Prins Hendriklaan 19, verleend en verzonden: 5 september 2001

* het vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw 1e en 2e verdieping aan hetJaagpad 85, verleend en verzonden: 5 september 2001

de volgende sloopvergunningen liggen eveneens ter inzage:
* het slopen van het ERL-gebouw te: Schoolstraat 31/ Frederik Hendrikstraat 9/15;

* het slopen van een kluis/indeling te: Lindelaan 339;
* het slopen van asbesthoudende materialen te: P.C. Boutenslaan 1.
Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Henri ter Hallsingel 47

1 meidoorn wegens bacterievuur
Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Louis Bouwmeesterstraat 63

1 populier wegens gebrek aan vitaliteit en gevaar voor omvallen Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Hoogkamerlaan 111

1 iep wegens iepziekte
Aangevraagd door Rijswijk Wonen

* Geestbrugweg 78

1 berk en 1 wilg wegens schaduwwerking en te dichte stand op gevel Aangevraagd door C.G. Walen

* Endehoekseweg 10 (Volkstuinvereniging "Ons Ideaal") 10 populieren wegens gebrek aan vitaliteit
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.91.52.Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 23 augustus 2001:

* hoek Delftweg - De Ruit

1 treurwilg wegens gebrek aan vitaliteit Per 13 september 2001:

* Sir Winston Churchilllaan 1009

1 iep wegens scheefgroei en gevaar voor omvallen
* Prof. Meijerslaan 128

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.
Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving onder telefoonnummer 395.91.52.Hoorzitting welzijnsprogramma 2002

Op donderdag 20 september 2001 vindt onder voorzitterschap van wethouder C.J. Thoral - van Vliet een hoorzitting plaats over het ontwerpwelzijnsprogramma 2002. Belangstellende kunnen deze hoorzitting bijwonen. Er kunnen mondelinge bezwaren naar voren worden gebracth tegen het ontwerpwelzijnsprogamma en er bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen.
De hoorzitting begint om 19.20 uur en vindt plaats in het stadhuis. Een exemplaar van het ontwerpwelzijnsprogramma 2002 ligt ter inzage op de balie bij de sectie communicatie en kan worden ingezien op werkdagen van 8.30 uurtot 14.00 uur.
Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...