Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel Belastingplan 2002 III: Natuur, milieu, vervoer

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persbericht     embaro tot dinsdag 18 september 2001, 15.15 uur

No 01/248
Den Haag
18 september 2001

Wetsvoorstel Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer

Het Kabinet stelt in het kader van de begroting 2002 een aantal belastingmaatregelen voor. De maatregelen zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer zijn de volgende maatregelen opgenomen:

Natuur
· Stimulering natuur/groen (eerste tranche): verruiming herinvesteringsreserve

Milieu
· Continuering DUBO-regeling voor woningen · Verruiming MIA
· Verhoging afvalstoffenbelasting met ¤ 11,34 (f 25) · Aanpassingen REB

-  Verhoging WKK-afdrachtskorting in de REB tot 0,57 eurocent (1,25 cent) per kWh per 1/1/2001
-  Wijziging WKK-definitie

-  Liberalisering markt duurzame electriciteit (REB en groencertificaten)
-  Reparatie grondslag REB (waterstof)
· Kabinetsstandpunt vaartuigenbelasting en belasting op oppervlaktedelfstoffen

Vervoer
· Uitvoering motie Hofstra/Crone (tweede tranche):
-  Verlaging MRB personenauto's (benzine en LPG) met 6,5%
-  Accijnsverlaging LPG en laagzwavelige benzine met 1,36 eurocent (3 cent) per 1/10/2002
-  Afschaffing paarse dieselregeling in combinatie met een generieke accijnsverlaging voor diesel    met 2,40 eurocent (5,29 cent)
· Stimulering zuinige personenauto's
· Continuering faciliteit in de BPM voor elektrische auto's en hybride auto's · Veiligheidsbevordering en vergroening lijst vrijgestelde BPM-accessoires · Aanpassing inrichtingseisen bestelauto's voor BPM

· Aanpassingen autokostenfictie (auto van de zaak):
-  Versoepeling regime bestelauto's en auto's voor wachtdiensten
-  Aanpassing staffelgrenzen i.v.m. belasten woon-werkverkeerkilometers · Aanpassing carpoolregeling
· Verruiming fietsregeling
· Afronden belastingvrije kilometervergoeding op ¤ 0,28

Natuur
De herinvesteringsreserve uit de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verruimd met de gevallen van verplaatsing van bedrijven in het kader van de aankoop van gronden voor de voor de ecologische hoofdstructuur en strategische groenprojecten  (EHS/SGP). Zij zullen hun stille reserves voortaan mogen doorschuiven naar een andere onderneming.

Het kabinet heeft voor het jaar 2002 in totaal ¤ 14 mln (f 30 mln) beschikbaar gesteld voor fiscale maatregelen. Met de in dit wetsvoorstel opgenomen maatregel is ¤ 9 mln (f 20 mln) gemoeid.

Milieu
Continuering DUBO-regeling voor woningen
De tijdelijke regeling duurzaam bouwen (DUBO) levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het op grote schaal introduceren van duurzaam gebouwde woningen. Mede vanwege de succesvolle bijdrage aan het milieu en de voortdurende verlengingen van de regeling, is in het kader van de milieudrukcompensatie besloten de regeling duurzaam bouwen met ingang van 1 januari 2002 structureel te maken.

Verruiming MIA
Sinds 1 januari 2000 is de milieu-investeringsaftrek (MIA) van kracht voor aangewezen investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu. Tegelijkertijd is er nog een subsidieregeling voor milieuadviezen. Het naast elkaar bestaan van deze instrumenten is weinig efficiënt. Derhalve wordt voorgesteld dat bedrijven de milieu-investeringsaftrek kunnen toepassen op een milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop dat milieuadvies betrekking heeft.

Afvalstoffenbelasting
De belangrijkste wijziging in de afvalstoffenbelasting betreft een verhoging van ¤ 11,34 (f 25) van het hoge tarief voor het storten van afvalstoffen. Het terugdringen van het storten van brandbaar en/of herbruikbaar afval staat voorop bij het inzetten van het instrument afvalstoffenbelasting. Inmiddels is gebleken dat de hoeveelheid afval die aan de stortplaatsen wordt aangeboden niet afneemt. Door de verhoging van het hoge tarief moet het aantrekkelijker worden om over te gaan tot hergebruik van de producten en materialen.

Regulerende Energiebelasting
In het Belastingplan 2001 is in de REB een bijzondere regeling ter stimulering van installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) geïntroduceerd. Voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen blijft een brede toepassing van WKK van groot belang. De afdrachtskorting in de REB van ¤ 0,002 (f 0,005) per aan het net geleverde kWh wordt daarom verhoogd tot ¤ 0,0057 (f 0,0125) per kWh. Deze verhoging werkt, na goedkeuring van de Europese Commissie, terug tot 1 januari 2001. Om het effect te verruimen wordt de beperking tot maximaal 200 GWh netto aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit per installatie uitgebreid tot 1000 GWh.

Heffing op vaartuigen
In het Regeerakkoord is de intentie opgenomen een vaarbelasting te introduceren, met een opbrengst van ¤  36 mln (f 80 mln). Sinds het advies van de werkgroep Kamminga eind 1999, heeft het kabinet uitgebreid gekeken naar de mogelijkheid om een vaarbelasting zodanig vorm te geven dat recht gedaan wordt aan dit advies en de eerdere juridische en uitvoeringstechnische bezwaren zouden worden ondervangen. Het kabinet is van mening dat er thans geen reëel perspectief bestaat voor een belasting als voorzien in het Regeerakkoord.

Belasting op oppervlaktedelfstoffen
In de memorie van toelichting bij de Tariefwet 2001 is gesproken over de eventuele invoering van een belasting van oppervlaktedelfstoffen (BOD). Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een gerichte terugsluis naar de winnende en verwerkende industrie via het bestaand fiscaal instrumentarium slechts beperkt mogelijk is. Het kabinet acht het niet mogelijk hiervoor op korte termijn oplossingen te vinden en is er daarom nog niet aan toe om op dit moment over de invoering van de BOD te besluiten. Afgesproken is dat in het kader van de besluitvorming over deel drie van het structuurschema oppervlaktedelfstoffen II (SOD II) een beslissing zal worden genomen over de BOD, waarbij tegelijkertijd ook alternatieve financieringsmethoden in de afweging zullen worden betrokken. Vervoer
Verlaging en vergroening autobelastingen
In het kader van de verlaging en vergroening autobelastingen wordt in 2002 een vervolg gegeven op een 2001 ingezette richting. Het pakket 2002 betekent het volgende voor de personenauto's:

Personenauto
Tijdstip
Maatregel
Benzine

01-01-2002
MRB verlaging 6,5%


01-10-2002
Accijnsverlaging laagzwavelige benzine: 1,36 eurocent (3 cent) LPG

01-01-2002
MRB verlaging 6,5%


01-10-2002
Accijnsverlaging LPG: 1,36 eurocent (3 cent) Diesel

01-01-2002
Accijnsverlaging diesel: 1,04 eurocent (2,29 cent)


01-10-2002
Accijnsverlaging diesel: 1,36 eurocent (3 cent)

Stimulering zuinige personenauto's
De stimulering van zuinige personenauto's wordt vormgegeven door het verlenen van teruggaaf van een deel van de voor deze personenauto betaalde BPM aan de koper. De teruggaaf wordt gekoppeld aan het in 2001 ingevoerde energie-etiket voor nieuwe personenauto's. Op dit energie-etiket wordt de zuinigheid van een auto ten opzichte van andere in grootte gelijke auto's aangeduid door middel van zeven energie-efficiëntieklassen (A tot en met G). Voor auto's die onder het A-label vallen geldt een teruggaaf van ¤ 1000 (f 2204), voor auto's die onder het B-label vallen ¤ 500 (f 1102). Auto's die onder het C-label of hoger vallen komen niet voor deze teruggaaf in aanmerking.

Veiligheidsbevordering en vergroening lijst vrijgestelde BPM-accessoires De lijst vrijgestelde BPM-accesoires zal worden aangepast. De nieuwe lijst zal worden gebruikt als een dynamisch stimuleringsmiddel voor milieusparende en veiligheidsbevorderende voorzieningen. Bij de nieuwe accessoires kan worden gedacht aan levensbesparende voorzieningen bij botsingen (zoals zij-airbags/inflatable curtains), bepaalde remsystemen voor motoren, een automatisch bandenspanningscontrolesysteem en dergelijke. De huidige milieuvoorzieningen (econometer, aardgasinstallatie etc.) worden ook in de nieuwe lijst opgenomen. Voorzieningen als de autotelefoon en de kosten van de thans niet meer toegepaste tectylbehandeling zullen vervallen.

Aanpassing inrichtingseisen bestelauto's
De blinderingseis van de zijruiten in de laadruimte van bestelauto's is in 1995 ingesteld om het particuliere gebruik van bestelauto's terug te dringen. In het kader van de veiligheid op de weg zal de blinderingseis van de zijruiten worden aangepast. Voor bestelauto's wordt voorgesteld om een niet geblindeerde zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte toe te staan. Aanpassingen autokostenfictie (auto van de zaak) Versoepeling regime bestelauto's en auto's voor wachtdiensten In de Wet inkomstenbelasting 2001 geldt de autokostenfictie niet alleen voor personenauto's maar ook voor bestelauto's. Alleen bestelauto's die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijken te zijn voor vervoer van goederen vallen niet onder deze regeling. Voor andere bestelauto's gelden vereenvoudigde regels.
Bij bestelauto's die weliswaar voor privé-doeleinden worden aangewend, maar die door hun aard of inrichting feitelijk slechts tot een beperkt voordeel voor de bezitter leiden, wordt de forfaitaire regeling in de praktijk vaak als onbillijk ervaren. Daarom wordt voorgesteld om het voordeel voor privé-doeleinden in deze situaties te stellen op 10%. Voor deze categorie zullen de administratieve verplichtingen zo beperkt mogelijk worden gehouden. De rittenregistratie komt daarbij in ieder geval te vervallen.

Een andere categorie auto's waarin de toepassing van de autokostenfictie in de praktijk aanleiding gaf tot problemen zijn auto's die worden gebruikt voor wachtdiensten/oproepdiensten. In deze gevallen is het onderscheid tussen privé en zakelijke kilometers vaak lastig te maken. Voor deze categorie auto's is bij besluit van 15 juni jl. (RTB 2001/793 M) onder voorwaarden goedgekeurd dat de tijdens een wachtdienst gereden kilometers als zakelijk worden aangemerkt.

Aanpassing staffeling i.v.m belasten woon-werkkilometers In 2002 worden in het kader van regelmatig woon-werkverkeer gereden kilometers in de auto van de zaak tot privékilometers aangemerkt, als de woon-werkafstand minder dan 10 kilometer of meer dan 30 kilometer bedraagt. Bij een woon-werkafstand groter dan 30 kilometer worden uitsluitend de kilometers boven de 30 kilometer (enkele reis) als voor privé doeleinden aangemerkt. Met deze wijziging wordt de behandeling van het woon-werkverkeer bij een auto van de zaak meer in overeenstemming gebracht met het regime voor het woon-werkverkeer met de eigen auto. In de huidige regeling wordt woon-werkverkeer in de auto van de zaak geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden. Omdat bij de aanpassing van deze regeling wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit, wordt voorgesteld de staffelgrenzen als volgt aan te passen:

Huidige staffel: (in km)
Bijtelling
Aangepaste staffel: (in km)
Bijtelling
       0 £       500
0%
       0 £       500
  0%

   501 £    4.000
10%
   501 £    4.000
15%
4.001 £    8.000
15%
4.001 £    7.000
20%
8.001 £  10.000
20%
          >    7.000
25%
          >  10.000
25%

Aanpassing carpoolregeling
In 2001 bestaan in de loonbelasting naast elkaar twee fiscale carpoolregelingen; de zgn. bonusregeling (waarbij aan iedere werknemer die carpoolt een belastingvrije bonus mag worden verstrekt, de hoogte daarvan is afhankelijk van de reisafstand) en de kilometerregeling (waarbij de werkgever aan de bestuurder van de auto een belastingvrije vergoeding betaalt van f 0,60 per kilometer, de meerijder heeft geen recht op een vrijgestelde vergoeding). Na evaluatie in de loop van 2001 is besloten om de bonusregeling te laten vervallen, opdat er vanaf 1 januari 2002 alleen nog van de kilometerregeling gebruik gemaakt kan worden.

Verruiming fietsregeling
De fietsregeling wordt op twee punten gewijzigd: er zal voortaan geen sprake meer zijn van een maximale prijs van de fiets (¤  749 (f 1651)) maar van een maximaal vrijgesteld bedrag. Een duurdere fiets zal derhalve ook onder de fietsregeling vallen. Verder wordt ook de fiets met elektronische trapondersteuning onder de regeling gebracht.

Afronden belastingvrije kilometervergoeding op ¤ 0,28 Voor zakelijke reizen met de privé-auto van de werknemer kan de werkgever een belastingvrije vergoeding verstrekken van f 0,60 per kilometer. Wanneer dit bedrag van f 0,60 per kilometer in een eurobedrag wordt omgezet, zou dit volgens de afrondingsregels ¤ 0,27 worden. Om te voorkomen dat de afronding tot een verlaging van het huidige geldende bedrag leidt, wordt voorgesteld het bedrag vast te leggen op ¤ 0,28.

Woordvoerders: mw. E. Hijink
                         drs. R. Dolstra

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie