Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetsvoorstel Belastingplan 2002 III: Natuur, milieu, vervoer

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Persbericht     embaro tot dinsdag 18 september 2001, 15.15 uur

No 01/248
Den Haag
18 september 2001

Wetsvoorstel Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer

Het Kabinet stelt in het kader van de begroting 2002 een aantal belastingmaatregelen voor. De maatregelen zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2002 III - Natuur, milieu en vervoer zijn de volgende maatregelen opgenomen:

Natuur
· Stimulering natuur/groen (eerste tranche): verruiming herinvesteringsreserve

Milieu
· Continuering DUBO-regeling voor woningen · Verruiming MIA
· Verhoging afvalstoffenbelasting met ¤ 11,34 (f 25) · Aanpassingen REB

-  Verhoging WKK-afdrachtskorting in de REB tot 0,57 eurocent (1,25 cent) per kWh per 1/1/2001
-  Wijziging WKK-definitie

-  Liberalisering markt duurzame electriciteit (REB en groencertificaten)
-  Reparatie grondslag REB (waterstof)
· Kabinetsstandpunt vaartuigenbelasting en belasting op oppervlaktedelfstoffen

Vervoer
· Uitvoering motie Hofstra/Crone (tweede tranche):
-  Verlaging MRB personenauto's (benzine en LPG) met 6,5%
-  Accijnsverlaging LPG en laagzwavelige benzine met 1,36 eurocent (3 cent) per 1/10/2002
-  Afschaffing paarse dieselregeling in combinatie met een generieke accijnsverlaging voor diesel    met 2,40 eurocent (5,29 cent)
· Stimulering zuinige personenauto's
· Continuering faciliteit in de BPM voor elektrische auto's en hybride auto's · Veiligheidsbevordering en vergroening lijst vrijgestelde BPM-accessoires · Aanpassing inrichtingseisen bestelauto's voor BPM

· Aanpassingen autokostenfictie (auto van de zaak):
-  Versoepeling regime bestelauto's en auto's voor wachtdiensten
-  Aanpassing staffelgrenzen i.v.m. belasten woon-werkverkeerkilometers · Aanpassing carpoolregeling
· Verruiming fietsregeling
· Afronden belastingvrije kilometervergoeding op ¤ 0,28

Natuur
De herinvesteringsreserve uit de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verruimd met de gevallen van verplaatsing van bedrijven in het kader van de aankoop van gronden voor de voor de ecologische hoofdstructuur en strategische groenprojecten  (EHS/SGP). Zij zullen hun stille reserves voortaan mogen doorschuiven naar een andere onderneming.

Het kabinet heeft voor het jaar 2002 in totaal ¤ 14 mln (f 30 mln) beschikbaar gesteld voor fiscale maatregelen. Met de in dit wetsvoorstel opgenomen maatregel is ¤ 9 mln (f 20 mln) gemoeid.

Milieu
Continuering DUBO-regeling voor woningen
De tijdelijke regeling duurzaam bouwen (DUBO) levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het op grote schaal introduceren van duurzaam gebouwde woningen. Mede vanwege de succesvolle bijdrage aan het milieu en de voortdurende verlengingen van de regeling, is in het kader van de milieudrukcompensatie besloten de regeling duurzaam bouwen met ingang van 1 januari 2002 structureel te maken.

Verruiming MIA
Sinds 1 januari 2000 is de milieu-investeringsaftrek (MIA) van kracht voor aangewezen investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu. Tegelijkertijd is er nog een subsidieregeling voor milieuadviezen. Het naast elkaar bestaan van deze instrumenten is weinig efficiënt. Derhalve wordt voorgesteld dat bedrijven de milieu-investeringsaftrek kunnen toepassen op een milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop dat milieuadvies betrekking heeft.

Afvalstoffenbelasting
De belangrijkste wijziging in de afvalstoffenbelasting betreft een verhoging van ¤ 11,34 (f 25) van het hoge tarief voor het storten van afvalstoffen. Het terugdringen van het storten van brandbaar en/of herbruikbaar afval staat voorop bij het inzetten van het instrument afvalstoffenbelasting. Inmiddels is gebleken dat de hoeveelheid afval die aan de stortplaatsen wordt aangeboden niet afneemt. Door de verhoging van het hoge tarief moet het aantrekkelijker worden om over te gaan tot hergebruik van de producten en materialen.

Regulerende Energiebelasting
In het Belastingplan 2001 is in de REB een bijzondere regeling ter stimulering van installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) geïntroduceerd. Voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen blijft een brede toepassing van WKK van groot belang. De afdrachtskorting in de REB van ¤ 0,002 (f 0,005) per aan het net geleverde kWh wordt daarom verhoogd tot ¤ 0,0057 (f 0,0125) per kWh. Deze verhoging werkt, na goedkeuring van de Europese Commissie, terug tot 1 januari 2001. Om het effect te verruimen wordt de beperking tot maximaal 200 GWh netto aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit per installatie uitgebreid tot 1000 GWh.

Heffing op vaartuigen
In het Regeerakkoord is de intentie opgenomen een vaarbelasting te introduceren, met een opbrengst van ¤  36 mln (f 80 mln). Sinds het advies van de werkgroep Kamminga eind 1999, heeft het kabinet uitgebreid gekeken naar de mogelijkheid om een vaarbelasting zodanig vorm te geven dat recht gedaan wordt aan dit advies en de eerdere juridische en uitvoeringstechnische bezwaren zouden worden ondervangen. Het kabinet is van mening dat er thans geen reëel perspectief bestaat voor een belasting als voorzien in het Regeerakkoord.

Belasting op oppervlaktedelfstoffen
In de memorie van toelichting bij de Tariefwet 2001 is gesproken over de eventuele invoering van een belasting van oppervlaktedelfstoffen (BOD). Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een gerichte terugsluis naar de winnende en verwerkende industrie via het bestaand fiscaal instrumentarium slechts beperkt mogelijk is. Het kabinet acht het niet mogelijk hiervoor op korte termijn oplossingen te vinden en is er daarom nog niet aan toe om op dit moment over de invoering van de BOD te besluiten. Afgesproken is dat in het kader van de besluitvorming over deel drie van het structuurschema oppervlaktedelfstoffen II (SOD II) een beslissing zal worden genomen over de BOD, waarbij tegelijkertijd ook alternatieve financieringsmethoden in de afweging zullen worden betrokken. Vervoer
Verlaging en vergroening autobelastingen
In het kader van de verlaging en vergroening autobelastingen wordt in 2002 een vervolg gegeven op een 2001 ingezette richting. Het pakket 2002 betekent het volgende voor de personenauto's:

Personenauto
Tijdstip
Maatregel
Benzine

01-01-2002
MRB verlaging 6,5%


01-10-2002
Accijnsverlaging laagzwavelige benzine: 1,36 eurocent (3 cent) LPG

01-01-2002
MRB verlaging 6,5%


01-10-2002
Accijnsverlaging LPG: 1,36 eurocent (3 cent) Diesel

01-01-2002
Accijnsverlaging diesel: 1,04 eurocent (2,29 cent)


01-10-2002
Accijnsverlaging diesel: 1,36 eurocent (3 cent)

Stimulering zuinige personenauto's
De stimulering van zuinige personenauto's wordt vormgegeven door het verlenen van teruggaaf van een deel van de voor deze personenauto betaalde BPM aan de koper. De teruggaaf wordt gekoppeld aan het in 2001 ingevoerde energie-etiket voor nieuwe personenauto's. Op dit energie-etiket wordt de zuinigheid van een auto ten opzichte van andere in grootte gelijke auto's aangeduid door middel van zeven energie-efficiëntieklassen (A tot en met G). Voor auto's die onder het A-label vallen geldt een teruggaaf van ¤ 1000 (f 2204), voor auto's die onder het B-label vallen ¤ 500 (f 1102). Auto's die onder het C-label of hoger vallen komen niet voor deze teruggaaf in aanmerking.

Veiligheidsbevordering en vergroening lijst vrijgestelde BPM-accessoires De lijst vrijgestelde BPM-accesoires zal worden aangepast. De nieuwe lijst zal worden gebruikt als een dynamisch stimuleringsmiddel voor milieusparende en veiligheidsbevorderende voorzieningen. Bij de nieuwe accessoires kan worden gedacht aan levensbesparende voorzieningen bij botsingen (zoals zij-airbags/inflatable curtains), bepaalde remsystemen voor motoren, een automatisch bandenspanningscontrolesysteem en dergelijke. De huidige milieuvoorzieningen (econometer, aardgasinstallatie etc.) worden ook in de nieuwe lijst opgenomen. Voorzieningen als de autotelefoon en de kosten van de thans niet meer toegepaste tectylbehandeling zullen vervallen.

Aanpassing inrichtingseisen bestelauto's
De blinderingseis van de zijruiten in de laadruimte van bestelauto's is in 1995 ingesteld om het particuliere gebruik van bestelauto's terug te dringen. In het kader van de veiligheid op de weg zal de blinderingseis van de zijruiten worden aangepast. Voor bestelauto's wordt voorgesteld om een niet geblindeerde zijruit aan de rechterzijde van de laadruimte toe te staan. Aanpassingen autokostenfictie (auto van de zaak) Versoepeling regime bestelauto's en auto's voor wachtdiensten In de Wet inkomstenbelasting 2001 geldt de autokostenfictie niet alleen voor personenauto's maar ook voor bestelauto's. Alleen bestelauto's die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijken te zijn voor vervoer van goederen vallen niet onder deze regeling. Voor andere bestelauto's gelden vereenvoudigde regels.
Bij bestelauto's die weliswaar voor privé-doeleinden worden aangewend, maar die door hun aard of inrichting feitelijk slechts tot een beperkt voordeel voor de bezitter leiden, wordt de forfaitaire regeling in de praktijk vaak als onbillijk ervaren. Daarom wordt voorgesteld om het voordeel voor privé-doeleinden in deze situaties te stellen op 10%. Voor deze categorie zullen de administratieve verplichtingen zo beperkt mogelijk worden gehouden. De rittenregistratie komt daarbij in ieder geval te vervallen.

Een andere categorie auto's waarin de toepassing van de autokostenfictie in de praktijk aanleiding gaf tot problemen zijn auto's die worden gebruikt voor wachtdiensten/oproepdiensten. In deze gevallen is het onderscheid tussen privé en zakelijke kilometers vaak lastig te maken. Voor deze categorie auto's is bij besluit van 15 juni jl. (RTB 2001/793 M) onder voorwaarden goedgekeurd dat de tijdens een wachtdienst gereden kilometers als zakelijk worden aangemerkt.

Aanpassing staffeling i.v.m belasten woon-werkkilometers In 2002 worden in het kader van regelmatig woon-werkverkeer gereden kilometers in de auto van de zaak tot privékilometers aangemerkt, als de woon-werkafstand minder dan 10 kilometer of meer dan 30 kilometer bedraagt. Bij een woon-werkafstand groter dan 30 kilometer worden uitsluitend de kilometers boven de 30 kilometer (enkele reis) als voor privé doeleinden aangemerkt. Met deze wijziging wordt de behandeling van het woon-werkverkeer bij een auto van de zaak meer in overeenstemming gebracht met het regime voor het woon-werkverkeer met de eigen auto. In de huidige regeling wordt woon-werkverkeer in de auto van de zaak geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden. Omdat bij de aanpassing van deze regeling wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit, wordt voorgesteld de staffelgrenzen als volgt aan te passen:

Huidige staffel: (in km)
Bijtelling
Aangepaste staffel: (in km)
Bijtelling
       0 £       500
0%
       0 £       500
  0%

   501 £    4.000
10%
   501 £    4.000
15%
4.001 £    8.000
15%
4.001 £    7.000
20%
8.001 £  10.000
20%
          >    7.000
25%
          >  10.000
25%

Aanpassing carpoolregeling
In 2001 bestaan in de loonbelasting naast elkaar twee fiscale carpoolregelingen; de zgn. bonusregeling (waarbij aan iedere werknemer die carpoolt een belastingvrije bonus mag worden verstrekt, de hoogte daarvan is afhankelijk van de reisafstand) en de kilometerregeling (waarbij de werkgever aan de bestuurder van de auto een belastingvrije vergoeding betaalt van f 0,60 per kilometer, de meerijder heeft geen recht op een vrijgestelde vergoeding). Na evaluatie in de loop van 2001 is besloten om de bonusregeling te laten vervallen, opdat er vanaf 1 januari 2002 alleen nog van de kilometerregeling gebruik gemaakt kan worden.

Verruiming fietsregeling
De fietsregeling wordt op twee punten gewijzigd: er zal voortaan geen sprake meer zijn van een maximale prijs van de fiets (¤  749 (f 1651)) maar van een maximaal vrijgesteld bedrag. Een duurdere fiets zal derhalve ook onder de fietsregeling vallen. Verder wordt ook de fiets met elektronische trapondersteuning onder de regeling gebracht.

Afronden belastingvrije kilometervergoeding op ¤ 0,28 Voor zakelijke reizen met de privé-auto van de werknemer kan de werkgever een belastingvrije vergoeding verstrekken van f 0,60 per kilometer. Wanneer dit bedrag van f 0,60 per kilometer in een eurobedrag wordt omgezet, zou dit volgens de afrondingsregels ¤ 0,27 worden. Om te voorkomen dat de afronding tot een verlaging van het huidige geldende bedrag leidt, wordt voorgesteld het bedrag vast te leggen op ¤ 0,28.

Woordvoerders: mw. E. Hijink
                         drs. R. Dolstra

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...