Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting VWS lost problemen in Zorg & Welzijn niet op

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ABVAKABO FNV
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

Prinsjesdag: commentaar Zorg en Welzijn (18 sept.)

Begroting VWS lost problemen in Zorg & Welzijn niet op

Worden werknemers overgelaten aan de grillen van de markt en de politiek, of komt er nog beleid?

De begroting van de minister en staatssecretaris van VWS kenmerkt zich door voortzettend beleid. Daarbij wordt op een aantal terreinen schokkend weinig zichtbaar van de gevolgen van het ingezette beleid voor de werknemers in deze sector.
De sector Zorg & Welzijn is bij uitstek arbeidsintensief: zonder werknemers geen zorg- en welzijnactiviteiten. De huidige problemen op de arbeidsmarkt die onder meer leiden tot langere wachtlijsten doordat er geen personeel is, zijn het gevolg van jarenlange bezuinigingen in de sector. Met alle veranderingen die de laatste tijd al zijn voorgesteld en in deze begroting worden herhaald, mag verwacht worden dat daarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de effecten van het beleid op het imago van de sector (ook) voor (toekomstige) werknemers. Dat is op geen enkele manier het geval. Wel wordt er, terecht, veel geld gestopt in arbeidsmarktmaatregelen. ABVAKABO FNV vindt dat we er daarmee niet zijn, arbeidsmarktbeleid kan pas succesvol zijn als op alle andere onderdelen van het beleid rekening wordt gehouden met de gevolgen voor werknemers. Pas dan kan er sprake zijn van een beter werkende arbeidsmarkt.

Gevolgen van beleid voor werknemers onderbelicht Nieuwe stelsel van zorgverzekeringen
In de begroting is veel plaats ingeruimd voor de gevolgen van het nieuwe stelsel van zorgverzekeringen. Deze plannen hebben, als ze doorgaan, verstrekkende gevolgen voor de arbeidsverhoudingen in de zorg. Hier wordt met geen woord over gerept. De grotere rol voor verzekeraars en de vergroting van de mogelijkheden voor persoonsgebonden budgetten zal de continuïteit van werkgelegenheid in gevaar kunnen brengen. Deze onzekerheden in het beleid zijn in een krappe arbeidsmarkt geen positief signaal naar (toekomstige) werknemers. ABVAKABO FNV dringt er dan ook op aan dat op zo kort mogelijke termijn nadere invulling van dit (belangrijke) onderdeel van beleid wordt gegeven. Daartoe zal de bond voorstellen doen voor een eerste oriënterend onderzoek naar deze problematiek. Kinderopvang
Ook bij andere onderdelen van de begroting wreekt zich de afwezigheid van inbreng van, en nadenken over de rol van de werknemers in de sector. Voorbeelden daarvan zijn de eenzijdige wijze waarop de Wet Basisvoorziening Kinderopvang en het Kwaliteitsstelsel Kinderopvang worden opgepakt. Hierin wordt aan werknemers(organisaties) geen enkele rol toebedeeld terwijl zij bij uitstek de deskundigen zijn op het gebied van uitvoering.
Financiering zorg
Reeds nu wordt er in bepaalde onderdelen van de zorgsector (thuiszorg en gehandicaptenzorg) gewerkt met een nieuw financieringssysteem. Duidelijk is dat deze systematiek alleen een financiële invalshoek kent, en geen aandacht schenkt aan de gevolgen van dit systeem voor de werknemers. Door personeelstekorten zullen instellingen hun productie niet halen, wat vervolgens leidt tot korting en/of niet uitbetaling van de wel gemaakte kosten voor o.a. personeel. Dit leidt tot onaanvaardbare toestanden waar uiteindelijk de werknemers en de zorgvragers de dupe van worden. Hoe met hetgeen in de zorgsector het meest kostbaar is, het personeel, wordt omgegaan is blijkbaar voor VWS geen maatstaf van beleid.

Geld voor arbeidsvoorwaarden: structurele voortzetting vereist Dit voorjaar is er extra geld beschikbaar gekomen voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktmaatregelen, de zogenaamde Van Rijn-gelden. ABVAKABO FNV juicht deze ontwikkeling toe: het is een positieve eerste stap. Maar de FNV-bond is tegelijkertijd beducht dat deze middelen ontoereikend zijn om de problemen de komende jaren het hoofd te bieden. Voor de sectoren zorg en welzijn zijn voor de komende jaren voortgaande structurele investeringen nodig. Het spreekt voor zich dat ABVAKABO FNV zich in het te voeren beleid zal laten leiden door de wensen en noden van werknemers en de arbeidsmarkt en niet door de budgettaire kaders van VWS.

Opleidingen
Hoewel in de begroting enige woorden worden gewijd aan de belangrijke plaats van opleiden in de sector wordt dit slechts voor enkele groepen extra belicht. Over extra maatregelen om bijvoorbeeld de instroom in de MBO- en HBO-opleidingen voor verpleegkundigen en verzorgenden te bevorderen, wordt niet gerept, terwijl die situatie zeer ernstig is. ABVAKABO FNV vindt dat er op korte termijn aandacht besteed moet worden aan deze verontrustende situatie en wil overleg over te nemen maatregelen.

Maatschappelijke opvang
Het is goed dat in de begroting van VWS gesteld wordt dat de werkdruk in de maatschappelijke opvang verlicht moet worden en dat de veiligheid vergroot moet worden. Het is teleurstellend dat hiervoor in 2002 slechts 4,5 miljoen euro extra vrij wordt gemaakt. Dat is gegeven de grote druk op het personeel en de maatschappelijke opvang slechts een druppel op de gloeiende plaat.

---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie