Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting 2002 Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Datum nieuwsfeit: 18-09-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Begroting 2002 Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

18 september 2001 - Brinkhorst en Faber: Duurzame vernieuwingen noodzakelijk

De begroting van het ministerie van LNV voor het jaar 2002 is opgehoogd met euro 233 mln (f 514 mln.) ten opzichte van de meerjarencijfers in de begroting 2001. Daarmee komt deze uit op euro 2,1 mld. (f 4,6 mld.). De wijzigingen zijn onder meer het gevolg van extra uitgaven op het gebied van voedselveiligheid en diergezondheid, duurzame landbouw/agrarisch natuurbeheer, grondprijscompensatie en brandstofcompensatie voor de visserij.

De LNV - begroting voor 2002 is voor het eerst in euro´s. Tegelijkertijd is het ook de eerste begroting die op VBTB-wijze is opgesteld. VBTB staat voor 'Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording'. In deze nieuwe begrotingsopzet staan de beleidsdoelen centraal. Inzicht in wat de overheid wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat dat mag kosten wordt zo transparant mogelijk voorgelegd aan de Kamer.

In de toelichting op de begroting constateren de bewindslieden dat land- en tuinbouw ingrijpende veranderingsprocessen ondergaan. Die vergen in veel opzichten aanpassingen van het bedrijfsleven. Bij het stellen van eisen aan ondernemers en het bepalen van het tempo waarin aanpassingen moeten worden doorgevoerd moet ook steeds rekening worden gehouden met de grenzen van het aanpassingsvermogen van de sector. De afgelopen jaren zijn over de volle breedte belangrijke vorderingen geboekt. Te denken valt aan het terugdringen van het mestoverschot, de forse impuls aan biologische productie, de inzet voor reconstructie van de glastuinbouw en de maatregelen om de risico's van verspreiding van besmettelijke dierziekten terug te dringen.

De mond- en klauwzeer-crisis heeft indringend duidelijk gemaakt hoezeer het agro-foodcomplex deel uitmaakt van de moderne netwerkeconomie. De crisis heeft ook nog eens onderstreept dat versterken van de verbondenheid van de sector met de samenleving een belangrijke voorwaarde is voor een gunstig toekomstperspectief voor die sector. Ook voor het natuur-, bos- en landschapsbeleid is het voldoen aan maatschappelijke wensen en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid een richtsnoer bij de investeringen van de overheid op dit punt. Kwaliteitsverbetering staat voorop in het landschapsbeleid, het natuurbeleid en het plattelandsbeleid.

Stimuleren van economisch perspectiefvolle en internationaal concurrerende agroketens gaat voor het kabinet hand in hand met het stimuleren van duurzame productiemethoden in landbouw en visserij. De overheid wil het bedrijfsleven, dat vanzelfsprekend zelf in de eerste plaats aan de veranderende eisen van de maatschappij moet voldoen, ondersteunen. Dat wil zij doen door heldere doelen te formuleren voor milieu en dierenwelzijn, door herstructurering van sectoren te bevorderen en verbetering van de prestaties op keten en bedrijfsniveau te stimuleren. Ook het spoedig te vernieuwen EU - landbouwbeleid zal rekening moeten houden met de groeiende aandacht voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu en natuur. Het Europees parlement zal in de toekomst mee moeten besluiten over het Europese landbouwbeleid. De oprichting van een Europese en een Nederlandse Voedselautoriteit zullen de overheid beter in staat stellen de voedselkwaliteit te controleren.

Het kabinet heeft er groot vertrouwen in dat de kwaliteit van het Nederlandse voedsel en groen - waar nodig ondersteund door de overheid
- de komende jaren nog verder zal toenemen. Voor zowel het agrofoodcomplex als de groene ruimte zijn echter innovaties op verschillende niveaus noodzakelijk. Naast innovaties in de vorm van nieuwe producten en diensten zijn ook vernieuwing van denkbeelden, regels en organisatievormen aan de orde. Het beleid moet voor al die vormen van innovatie ruimte scheppen. Hoewel op een aantal beleidsterreinen extra regelgeving ook in de komende periode nog noodzakelijk is, heeft het reduceren en waar mogelijk beperken van de administratieve lasten van nieuwe wet- en regelgeving prioriteit.

Het financiële kader van de LNV-begroting in 2002

De ontwerpbegroting 2002 voorziet in uitgaven tot een totaalbedrag van euro 2.069 mln. (f 4.559 mln.). De hoofddoelstellingen van het beleid zijn geformuleerd in de beleidsartikelen. De verdeling van de begroting over de beleidsartikelen is in de onderstaande tabel weergegeven.

2002
euro x 1 mln. f x 1 mln.
1 Versterking landelijk gebied 283 624 14%
2 Realisatie van de EHS (verwerving en inrichting) 225 496 11% 3 Realisatie van de EHS (beheer) 136 300 7%
4 Economisch perspectiefvolle agroketens 187 413 9% 5 Bevorderen duurzame productie 110 243 5%
6 Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en diergezondheid 160 352 8% 7 Kennisontwikkeling en innovatie 287 633 14%
8 Kennisvoorziening 360 793 17%
9 Kennisverspreiding 86 190 4%
10 Nominaal en onvoorzien 6 12 <1%
11 Algemeen 229 503 11%
Totaal 2.069 4.559

De intensiveringen van het beleid

De verhoging van de begroting 2002 ten opzichte van de meerjarencijfers in de begroting 2001 met euro 233 mln. ( f 514 mln.) is onder meer het gevolg van intensiveringen van beleid op de volgende terreinen:

Voedselveiligheid
Om te bewerkstelligen dat aangeboden voedsel voldoet aan hoge eisen met betrekking tot veiligheid en kwaliteit zal een aantal maatregelen worden genomen, waarvoor euro 18 mln. (f 40 mln.) extra beschikbaar is. Het gaat om maatregelen voor het versneld uitroeien van de schapenziekte scrapie en maatregelen ter vermindering van het voorkomen van para-tbc. Daarnaast wordt de controle op de samenstelling van diervoeders verscherpt. Identificatie- en registratiesystemen voor dieren worden vernieuwd en - voor zover nog niet aanwezig - opgezet. Ook zal worden geïnvesteerd in de verbetering van de communicatie naar de consument in het geval zich een voedselcrisis of een uitbraak van een besmettelijke dierziekte voordoet. Tenslotte wordt geld gereserveerd voor de follow-van het maatschappelijk debat biotechnologie.

Duurzame landbouw/agrarisch natuurbeheer
In het kader van duurzame landbouw is euro 7 mln. (f 15 mln.) structureel aan de LNV-begroting toegevoegd. Deze middelen worden ingezet in het kader van het agro-innovatiebeleid.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Door de veelheid en complexiteit van (deels EU-) regelgeving moet, voor het behoud van het draagvlak bij de LNV-doelgroepen, klantgerichter gewerkt gaan worden. Het bewerkstelligen van een forse administratieve lastenreductie bij de 'klanten' van LNV staat daarbij voorop. De kosten die hiermede zijn gemoeid, worden deels gefinancierd uit een intensivering van circa euro 5 mln. ( f 11 mln.) in 2002.

Leerlingenaantallen/medebewindskosten
Als gevolg van een toenemende vraag naar onderwijs op het terrein van voedsel en groen, zal het aanbod van onderwijsvoorzieningen bij de AOC´s (Agrarische opleidingscentra) worden bijgesteld. Hiertoe wordt de bijdrage aan de AOC´s in 2002 verhoogd met euro 0,5 mln. (f 1,1 mln.) en in 2003 en volgende jaren met euro 5 mln. (f 11 mln.). Wat betreft de medebewindskosten wordt euro 2 mln. (f 4,4 mln.) vanaf 2001 ingezet voor de uitvoering van nieuwe regelingen in medebewind uit hoofde van Agenda 2000 en voor versterking van activiteiten ter borging van een rechtmatige uitvoering van het markt- en prijsbeleid door de productschappen.

Grondprijscompensatie SGR/EHS
Om de verwervingsdoelen in het Structuurschema Groene Ruimte te realiseren worden gronden verworven tegen marktprijzen. Als gevolg van de stijgende grondprijs zijn de verwervingsbudgetten verhoogd. Hiermee is in 2002 circa euro 38 mln. (f 84 mln.) gemoeid

Brandstofcompensatie visserij
In het kader van de compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen, hebben de staatssecretarissen van LNV en Financiën in september 2000 afspraken gemaakt met het visserijbedrijfsleven. Voor de periode van 2000 tot en met 2004 is hiervoor euro 14 mln. (f 30 mln.) per jaar aan de LNV-begroting toegevoegd. De middelen zullen worden ingezet voor het bereiken van een vitale en duurzame visserij.

Ramingsbijstelling

Er wordt een ramingsbijstelling doorgevoerd van euro 20 mln. (f 45 mln.) in 2002 oplopend naar euro 25 mln. (f 55 mln.) in 2004. De bijstelling zal onder meer gevonden worden in een deel van de toegedeelde prijsbijstelling 2001, het stimuleringskader, de Groene Hart impuls, voorlichting en het niet doorgaan van CO2-projecten. De korting op het Hoger Agrarisch Onderwijs zal eerst nader worden bezien op efficiencymaatregelen.

Overige uitgaven

Tot slot is de begroting 2002 met een bedrag van circa euro 169 mln. (f 374 mln.) verhoogd. Deze verhoging heeft met name betrekking op de loon- en prijsbijstelling en een bijdrage vanuit het O&S-fonds voor uitgaven in het kader van het mestbeleid.

Ontvangsten

De ontvangstenkant van de begroting 2002 is met euro 266 mln. (f 585 mln.) opgehoogd tot euro 615 mln. (f 1.355 mln.). De verhoging is vooral het gevolg van de EU-bijdrage in de bestrijding van de MKZ die deels in 2002 wordt uitgekeerd en het vanaf 2002 binnen begrotingsverband brengen van de te ontvangen landbouwheffingen.

Fiscaal

In het Belastingplan 2002 zijn een aantal maatregelen opgenomen die doorwerken naar LNV-beleidsterreinen, zoals verlaging van de vennootschapsbelasting, verruiming van de herinvesteringsregeling met het oog op EHS en Strategische Groenprojecten.
De afdrachtskorting in de ecotax voor warmtekrachtkoppeling wordt met terugwerkende kracht verhoogd van 0,23 naar 0,57 eurocent/kWh. Daarmee verbetert de rendementspositie van deze installaties. Voor zorgprestaties van zorgboerderijen komt een vrijstelling van het huidige 19% btw-tarief.

Natuur

In het kader van het nationaal natuuroffensief is voor 2001 een bedrag van euro 45 mln (f 100 mln) toegevoegd aan de LNV-begroting. Met dit geld wordt een incidentele versnelling van het natuurbeleid gerealiseerd door extra verwerving en inrichting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...